Szolnok Megyei Néplap, 1982. június (33. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

XXXIII évf. 126. sz. 1982 június i., kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Péntektől Versailles-ban A Hetek csúcstalálkozója ­Moszkva a tettek alapién ítél A Ganz Villamossági Művek óbudai gyárában többek között újabban régebbi és már leselejtezésre ítélft feszültség, és áramváltók felújításával is foglalkoznak. Ezzel a tevékeny­ségükkel jelentős mennyiségű import rezet takarítanak meg, a készülékek élettartamát pedig megduplázzák. A képen: Bemáth Gyula és Palinai László feszültségváltókat újít fel. Bgy-egy készüléknél a megtakarítás összege |eléri a százezer forintot is Zsambin Batmönh hazánkba látogat Ma már senki által nem vitatott kapcsolatteremtő készségét és szívélyes modo­rát viszi magával Reagan amerikai elnök Párizsba, hogy feledtesse mindazt, ami az első másfél év re­publikánus hangzavarában a béke kérdése iránti nemtö­rődömségnek, alaptalan har­ciasságnak, az európai gaz­dasági és politikai érdekék degradálásának tűnt. Pénteken Versailles-ban kezdődik a hét vezető tő­kés gazdasági hatalom két­napos tanácskozása, amelyet Jóllehet a kemény és hosz- szantartó tél, a kései kitava­szodás meglehetősen lerövi­dítette a tavaszi munkákra rendelkezésre álló időt, a megye mezőgazdasági nagy­üzemei lényegében a terve­zettnek megfelelő vetésszer­kezetet tudtak kialakítani — állapították meg a szervezé­si bizottság tegnapi ülésén. A tavalyihoz képest 10 szá­za Dókkal nagyobb területen Vetettek a megyében gabo­nafélét a gazdaságok, és a cukorrépa vetésterülete is mintegy 3,7 százalékkal meg­haladja az 1981. évit. A kö­zelmúltban véget ért határ­szemlék tapasztalatai alap­ján a kedvezőtlen időjárás ellenére az őszi és a tavaszi kultúrákkal bevetett terüle­tek egyaránt biztató képet mutatnak, ami az idejében és jó minőségben elvégzett nö- Vényápot»s,i, növényvédelmi munkáknak köszönhető. Két­százezer hektáron befejezték a gazdaságok a fejtrágyázást, 145 ezer hektár őszi gabona és 100 ezer hektár tavaszi vetésű területen pedig elvé­gezték a vegyszeres gyomir­tást. A növényápolási munkák mellett jelenleg a lucerna- táblák első növedékének be­takarítása, az alkalmi széna­nyerő helyek, utak, árokpar­tok, csatornatöltések kaszá­Wasihingtonban döntőnek vélnek az európai turné si­kere szempontjából. A „He­tek” tárgyalóasztalLa felett ugyanis három csillár is könnyen „leszakadhat”. A nyugati pénzügyi rend­szer új válság felé közelít. A magas amerikai kamat­lábak, amelyek ellen az eu­rópaiak berzenkednek, dol­lárbefektetésekre ösztönzik az egész tőkés és fejlődő vi­lágot, s hosszabb távon az amerikai gazdaság fellendü­lését ígérik. A kereskedelmi diszkrimináció ezzel szem­lása ad munkát a növényter­mesztésben dolgozóknak. Szükség van most minden szénára, bárhol termett is, mert a hosszú tél folyamán szálastakarmány-készleteik jórészét feletették a gazda­ságok, és az időjárás miatt kevesebb a zöldtakarmányt adó táblák első termése. Ép­pen azért, hogy a lucema- és a fűtermő területek má­sodik hozama mennyiségben és minőségben is jobb le­gyen, a gazdaságoknak job­ban ki kell használniuk ön­tözési kapacitásaikat. Ezen kívül a kalászosok betakarí­tása után a tarlóterületeket is rövid tenyészidejű kuko­ricával, takarmány-napra­forgóval vagy lombleveles zöld takarmányokkal kell má­sodvetésként újrahasznosí­tani, hogy az állattenyész- si ágazat is gazdaságosan tudja teljesíteni exportköte­lezettségeit. Az elkövetkező hetek fon­tos tennivalója a gazdasá­gokban a nyári betakarításra való felkészülés is. A terme- lőszövetkeztekben és állami gazdaságokban már készítik a kampányterveket, arríe- lyekben egy, a tavalyinál várhatóan nehezebb aratás részfeladatait határozzák meg. Nemcsak azért ígérke­zik nehezebbnek az idei nyá­ben a japán gazdaság re- cesszióval szembeni szívós ellenállásának egyik „titka”. A versailles-i tanácskozás küszöbén Japán felajánlotta bizonyos behozatali korlátok eltávolítását, hogy megtart­hasson más, fontosabb kor­látozásokat. A kelet—nyugati kereske­delem hívei és ellenfelei, szintén megvívják a maguk versaililes-i csatáját. Az Egyesült Államok kénytelen volt belátni, hogy a Szibéria (Folytatás a 2. oldalon.) ri betakarítás, mert az előző évinél 10 százalékkal na­gyobb területről kell a ter­mést fedél alá vinni, hanem azért is, mert a vegetációs idő eltolódása miatt többfé­le nyári érésű növény beta­karítása időben egybeeshet a kalászosok aratásával. Na­gyon fontos tehát — hang­súlyozták a szervezési bi­zottság ülésén —, hogy a gazdaságok mielőbb tartsák meg az aratásban részt ve­vő betakarítógépek, szállító- eszközök, szárítóberendezé­sek szemléjét. Legalább ilyen nagy gondot kell fordítani a nyári kampányfeladatok megoldásához szükséges sze­mélyi feltételek biztosításá­ra, az aratásban részt vevő téesztagok, állami gazdasági dolgozók, diákok, katonák és az időszaki munkát vállaló nyugdíjasok szociális ellátá­sának megszervezésére. Nemcsak a termelőknek, a betakarítást végzőknek a fe­lelőssége nagy a nyári kam­pány jó előkészítésében, ha­nem a termés felvásárlására, tárolására hivatott vállala­toknak is. Semmiképpen nem szabad akadozó szállításnak vagy szűk átvételi kapaci­tásnak akadályozni, hogy mielőbb biztonságos helyre, fedél alá kerüljön a megter­mett kenyémekvaló vagy más szemestermény. Lázár György fogadta Rudolf Rohliceket A magyar—csehszlovák gazdasági és műszaki tudo­mányos együttműködési bi­zottság ülésszakára tegnap küldöttség élén Budapestre érkezett Rudolf Rohlicek, a csehszlovák kormány elnök- helyettese, akit tegnap foga­dott Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke. Púja Frigyes Kanadába utazott Tegnap Púja Frigyes kül­ügyminiszter Mark Macgui- gan kanadai külügyminiszter meghívására Kanadáiba uta­zott Búcsúztatására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Dorothy Jane Armstrong, Kanada budapesti nagykö­vete. Kanadai tárgyalásait kö­vetően a magyar diplomá­cia vezetője New Yorkiba utazik, ahol részt vesz az ENSZJközgyűlés 2., rendkí­vüli leszerelési ülésszakán. Az interpellációk után Szol­nok város VI. ötéves pénz­ügyi tervének időarányos végrehajtását, valamint az elmúlt évi működési, költ­ségvetési és fejlesztési ter­vének megvalósítását vitat­ta meg a testület. Egyhan­gúlag elfogadta a jelentésben foglaltakat, amelynek meg­állapítása szerint a gazdál­kodásban a fő szempont a fontos társadalompolitikai feladatok megoldása és az ésszerű takarékosság volt. A tanács és intézményeinek működési költsége meg­haladta a négyszázhúsz mil­lió forintot. Például utak és hidak karbantartására, felújítására, korszerűsítésé­re és az ehhez szükséges gépek beszerzésére 9 millió forintot, parkfenntartásra több mint 4,5 milliót, közvi­lágításra 17 millió forintot' költöttek. Gyarapodott a fel­nőtt- és gyermekkörzetek, a bölcsődei helyek, az általá­nos iskolai tantermek száma, és több idős ember elhelye­zését oldotta meg a Vörös Hadsereg úti öregek napkö­zi otthonának átadása. Jóné- hány régi óvoda és iskola korszerűsítése megtörtént. Folyamatosan halad a Verse­ghy Ferenc Gimnázium tel­jes felújítása, amelyre ta­valy 6 millió forintot költöt­tek. Űj beruházásokra az el­múlt évben több mint 396,5 millió forintot fordítottak. Elsősorban lakások, gyer­Lázár Györgynek, a Ma­gyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökének meghívására Zsambin Bat­mönh, a Mongol Népi For- radallmi Párt Politikai Bi­mekintézmények — döntő­en általános iskolai tanter­mek — építésére és közmű- fejlesztésre használták fel a fejlesztési alapot. Felépült 182 tanácsi bérlakás és 125 tanácsi értékesítésű szövet­kezeti lakás, összességében azonban a tervezett 954 új lakással szemben tavaly 814 készült el. Főleg az OTP tár­sasházi lakásépítésben van lemaradás. A lakótelepi utak, parkolók és járdák vi­szont a tervezettnél gyorsab­ban készültek el. Két kis ABC-vel gyarapodott a ke­reskedelmi hálózat. Szanda- szőlősön építési telkek ki­alakításával segítette a ta­nács a családiház-építést. Több jelentős beruházás kez­dődött el az elmúlt évben, amelynek befejezése a ter­veknek megfelelően áthúzó­dott erre az esztendőre. Töb­bek között jó ütemben halad a Széchenyi lakótelepi 80 személyes bölcsőde építése és elkészült a szandaszőlősi bölcsőde kivitelezési terve. Épül a 16 tantermes általá­nos iskola a Török úton és a Széchenyi lakótelepen. Meg­történt a szandaszőlősi álta­lános iskola területének elő­készítése. Készül a 605. sz. Ipari Szakmunkásképző In­tézet kollégiuma és a 600 adagos konyha. Közel 25 millió forintba került a fel­színi vízmű második ütemé­nek tervezése és felépítésé­nek előkészítése.. Dolgoznak már a munkások a szenny­zottságónaik tagja, a Mon­gol Népköztársaság Minisz­tertanácsának elnöke június első felében hivatalos baráti látogatást tesz hazánkban. (MTI) víztisztító telepen. Lépések történtek a Széchenyi lakó­telep telefonhálózatának ki­építésére. Épül a KSH—■ SZÜV számítóközpont, a Dózsa György úti szolgálta­tóház és a nagy érdeklődés­sel kísért épületkombinát a Centrum-sarkon. Szolnok fejlesztéséről nem lehet anélkül beszélni, hogy ne tennénk említést a város lakóinak társadalmi munká­járól. Tavaly több mint 30 ezren vettek részt ebben a munkában, amelynek értéke meghaladta a 36 millió fo­rintot. A tavalyi terv végrehajtá­sáról szóló jelentés elfoga­dása után a városi tanács vb művelődési osztályának tevé­kenységét értékelő beszámo­lót tárgyalta meg és fogad­ta el a testület, majd előter­jesztésekről és személyi kér­désekről döntött. Szolnok Város tanácsa Faust Sándort, a városi tanács általános el­nökhelyettesét, érdemei el­ismerése mellett 1982. május 31-i hatállyal felmentette tisztségéből. A városi ta­nács elnökhelyettesévé Czi- bulkáné dr. Németh Emília városi tanácstagot választot­ta meg, aki eddig a Víz- és Csatornamű Vállalat fő­könyvelője volt. A testület az általános elnökhelyettesi funkció betöltésével Bíró Boldizsárt, a városi tanács elnökhelyettesét bízta meg. Kiss Józsefnét, a városi ta­nács vb művelődési osztály vezetőjét — munkájának el­ismerése mellett — 1982. jú­lius 31-i hatállyal felmentet­te beosztásából, és egyben hozzájárult ahhoz, hogy Kiss Józsefné a Költői úti Általá­nos Iskola igazgatója legyen augusztus 1-től. Ugyanakkor a művelődési osztály vezető­iévé augusztus 1-i hatállyal kinevezte dr. Pataki Mihályt, aki jelenleg a szolnoki váro­si pártbizottság politikai munkatársa. K. K. Fokozottabb öntözéssel növelhető a termés II megyében is megkezdődött a felkészülés az aratásra A múlt év mérlege 310 lakás állami beruházásból Jelentős társadalmi munka Ülést tartott a szolnoki városi tanács ti lést tartott tegnap Szolnok város tanácsa. A napirendek megvitatása előtt választ kaptak korábban benyújtott inter­pellációikra a tanácstagok, Bózsó Béla, aki többek között a Fényes Adolf úti vízvezeték kiépítését, a Nyúl utcában meg­rongált járda helyreállítását, a belvízgondok megoldását kérte választói nevében. A válaszból és a tanácstag által el­mondottakból kiderült, hogy jogos kérésük részben már tel­jesült is. Simon Ferenc a közterületeken elhelyezett műal­kotások védelmében emelt szót, Juhász József pedig a város lombos fáinak megóvását kérte interpellációjában, és szóvá tette, hogy nem tartja elég gondosnak a facsemeték ülteté­sét, továbbá javasolta, hogy szankciókat alkalmazzanak azokkal szemben, akik indokolatlanul kiirtják az egészséges fákat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom