Szolnok Megyei Néplap, 1982. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-02 / 27. szám

őst Tanác ■ J0U40K fi)j %,Cr 'y Ára: 1,40 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAIEGYESÜLJETEK! XXXIII. évf. 27. sz. 1982. február 2., kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Párizsban tárgyal az egyiptomi elnök CZ3 A mezőtúri Dózsa Termelőszövetkezet gépműhe­lyeiben a múlt év decemberétől a terveknek megfele­lően folyamatosan javítják a mezőgazdasági gépeket. Felvételűnk a kétpói kerületi gépműhelyben készült, alhol jelenleg az erőgépek kisebb-nagyobb hibáin dol­goznak. Jasszer Arafat Budapestre érkezett Mitterrand francia elnök tegnap délben ebédet adott az Elysée-palotában Muba­rak egyiptomi elnök tisztele­tére, aki nyugat-európai kör­útja során rövid hivatalos látogatást tesz a francia fő­városban. Az Elysée-palotá- ból távozva az egyiptomi elnök kijelentette, hogy a Mitterrand elnökkel folyta­tott eszmecserén elsősorban a kétoldalú kapcsolatokról és a közel-keleti helyzetről, valamint a palesztin auto­nómia kérdéséről volt szó. Az Elysée-palota szóvivője kiegészítésképpen közölte, hogy a két államfő megbe­szélésén a Közel-Keleten kí­vül szó volt az Irán és Irak közötti háborúról, a líbiai és szudáni helyzetről, valamint a két elnök tervezett izraeli látogatásáról is, továbbá „az észak—déli és Kelet— nyugati kapcsolatokról”. Mubarak meghívta Egyip­tomba a francia elnököt, aki elfogadta a meghívást, s az év második felében látogat majd el Kairóba. Párizsban a látogatás előtt hangsúlyozták, hogy francia részről fontosnak tartják az Egyiptomhoz fű­ződő jó kapcsolatok fenntar­tását. Franciaország ma már Egyiptom második leg­fontosabb külkereskedelmi partnere az Egyesült Álla­mok után. 1980-ban az Egyip­tomba irányuló francia ex­port értéke öt és fél milli­árd frank volt. * * • Charles Hemu francia hadügyminiszter vasárnap háromnapos látogatásra Szaúd-Arábiába érkezett, hogy szaúdi katonai veze­tőkkel a francia fegyver- szállítások növeléséről tár­gyaljon. Családi körben Szép este volt szombaton Űjszászon 3. oldal Magyar óra szemérmetes Erzsók kocsmájában Iskolaszán ház a szolnoki kereskedelmi szakközép- iskolában 5. oldal Beruházások együttműködéssel Tegnap Budapesten aláír­ták. az Országos Takarmá­nyozási és Állattenyésztési Felügyelőség, illetve az Ag- robei- együttműködési meg­állapodását. A szerződés szerint a két fél a jövőblem a korábbinál szorosabban együttműködik tenyésztési, takarmányozási és tartás­technológiád rendszerek meg­alapozásában és széles kö­rűen egyezteti a mezőgazda- sági beruházások üzemel­tetési, illetve a gazdaságos- sági tapasztalatait. Az Ágrober az elmúlt időszakban a korábbinál 30—40 százaléknál olcsób­ban megvalósítható típus­tervéket alakított ki a me­zőgazdaság költségigényes ágazatai, egyebek között a szarvasmarha- és a sertés- tenyésztés számára. A vi­szonylag kisebb költséggel megvalósítható létesítmé­nyeket az OTÁF szakembe­rei ezentúl a szerződés alap­ján már a beruházás meg­alapozásának időszakában szakvéleménnyel látják el, s így gyorsított eljárással készülhet el az új létesít­mény. Az Agrober, amely mind naígyobb munkákat vállal külföldön. — minde­nekelőtt a fejlődő országok­ban — egyre több komplett telepet is exportál. Az OTÁF rendelkezik a külföl­di kutatás és gyakorlat, egyebek között biológiai vo­natkozású újdonságaival, to­vábbá számontartja a hazai állattenyésztés legújabb eredményeit ás. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának és a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak meghívására tegnap a Palesztinái Felszabadítási Szervezet küldöttségének élén hivatalos, baráti láto­gatásra hazánkba érkezett Jasszer Arafat, a PFSZ végrehajtó bizottságának el­nöke. A palesztin delegáció tagjai: Abdel Mohszin Abu Majzer, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizott­ságának tagja, a nemzetkö­zi kapcsolatok osztályának vezetője, a szervezet szóvi­vője Szalhar Abu Nizar, a PFSZ Központi Tanácsának tagja, az El-Fatah Forradal­mi Tanácsának titkára, Mo­hammad Dzsihab ezredes, a PFSZ Központi Tanácsának tagja. katonai vezető a PFSZ-ben Ibrahim Amimu­ri, a PFSZ Központi Taná­csának tagja. A megérkezést követően Sarlós István megbeszélést folytatott a palesztínai dele­gációval. A szívélyes légkö­rű, az imperializmus elleni harcban vállalt kölcsönös szolidaritás szellemében megtartott tárgyaláson véle­ménycserére került sor a magyar és a Palesztinái arab nép kapcsolatáról!. a PFSZ-szel kialakult együtt­működésről. A megbeszélésen részt vett Nagy Gábor, az MSZMIP Központi Bizottsá­ga külügyi osztályának he­lyettes vezetője és Kovács Béla. a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára. Délután az MSZMP Köz­ponti Bizottságának székhá­zában Gyenes András tár­gyalt Jasszer Arafattal. A baráti légkörben folytatott tárgyaláson áttekintették az időszerű nemzetközi kérdé­seiket. különös tekintettel a közel-keleti térség legújabb fejleményeire. Aggodalmu­kat fejezték ki az imperia­lista körök törekvései, az izraeli vezetés agresszív po­litikája miatt, amelynek következtében változatlanul feszült a helyzet a Közel- Keleten. Gyenes András az MSZMP és a magyar nép szolidaritásáról biztosította a palesztínai arab népnek a PFSZ vezetésével folytatott harcát. Jasszer Arafat tájé­koztatást adott a közel-ke­leti helyzetről, a palesztínai problémáról, és meleg sza­vakkal köszönetét mondott a palesztínai arab nép ne­héz küzdelméhez nyújtott magyar támogatásért. A megbeszélésen részt vett Nagy Gábor és Házi Vencel. Este a palesztin küldöttség megtekintette a KISZ Köz­ponti Művészegyüttesének műsorát az együttes buda­pesti székházában. A jászladányi ipari szövetkezet Szállodai szobákat „öltöztet” Emeli a szolgáltatás színvonalát Eredményes a termékszerkezet korszerűsítése Saját műszaki fejlesztésben készült két gép könnyíti és gyorsítja a jászladányi ipari szövetkezetben a kazetta típusú táskazárakat összeszerelő asszonyok, lányok munká­Antennát döntött, vezetéket tépett a vihar Elsősorban a tevékenysé­güket mintegy negyven szá­zalékban érintő termékszer­kezet-korszerűsítésnek tulaj­donítják az 1981-ben elért jó gazdasági eredményeket a Jászladányi Vegyesipari Szö­vetkezetben. A háromszáz dolgozót foglalkoztató aszta­los-, fémtömegcikk- és laka­tosüzem, valamint a szolgál­tató részleg az előző évihez képest 18 százalékkal növel­te a termelését. A szövetke­zet 1981 évi árbevétele több, mint 6 millió forinttal ha­ladta meg a tervezettet, a 12 millió forintos nyereség pe­dig duplája az elmúlt évre előirányzottnak. Jónéhány újabb gyárt­mány készítésére vállalkoz­tak tavaly az ipari szövetke­zetiek a korábbinál gazdasá­gosabb termékszerkezet ki­alakításakor. Az asztalos­üzemben dolgozók például felhagytak a kooperációs partnerüknek, így a szövet­kezetnek is kevésbé jövedel­mező bútorféleségek készíté­sével, helyettük szállodai szobák „felöltöztetésére” vál­lalkoztak. Beépített és toalett szekrényeket, bőröndtartókat és radiátorburkolatokat ké­szítettek többek között, meg­rendelőik megelégedésére szolgáló minőségben. Eger­ben már egy új, száztíz szo­bás szálloda teljes faipari berendezése dicséri a jászla­dányi szövetkezeti asztalosok tavalyi munkáját. A fémtömegcikk üzemben a pénztárgép-alkatrészek és a hagyományos táskazárak bizonyultak időközben gaz­daságtalan termékeknek. Több hasznot hozott a Fővá­rosi Bőrdíszmű Vállalat ré­szére készített, 600 ezer, új­fajta, kazetta típusú zár, amelynek egyharmadát Csehszlovákiába exportálta a KONZUMEX. Az újfajta táskazárak összeszerelésével foglalkoztatott harminc asz- szony és lány munkáját a szövetkezet műszaki szakem­berei olyan gépek elkészíté­sével könnyítették, amelyek üzembehelyezésével a szere­lési idő egyharmadát megta­karítják. Ebben az évben az 1981- évi 68,8 millió helyett 72 mil­lió forintnyi árbevételt ter­veznek a jászladányi ipari szövetkezetben. A hatékony­ságot javító munkaszervezés­sel párosuló további termék­szerkezet-korszerűsítés során tovább csökkentik a hagyo­mányos akta- és diplomata­táskazárak gyártását, ugyan­akkor az említett kazetta tí­pusú zárak két fajtájából az idén már egymilliót készíte­nek, mintegy 13 millió forint értékben. Üjább asztalosipari szoba-berendezésekre is kap­tak megrendelést, ezúttal a Ferihegyen épülő új szállo­dához. A jászberényi Hűtő­gépgyárral kialakított jó kooperációs kapcsolat 1982- ben mintegy 400 ezer garni­túra háztartási hűtőgépal­katrész megrendelést jelent a szövetkezetnek. A szolgálta­tást végző részlegben pedig — amely tavaly 1 millió 300 ezer forint értékű javítást végzett a lakosságnak — színes televízió szerviz beve­zetésével, valamint gépkocsi diagnosztikai és füstgázelem­ző műszer üzembehelyezésé­vel javítják a munka szín­vonalát. T. F. Tegnapra virradó éjszaka és reggel tovább tombolt a vihar a Dunántúl északi vi­dékein. Az Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat te­rületén 30 vezetékszakadás és szigeteléstörés történit. Szerencsére a távvezetékek sértetlenek maradtak azon­ban több száz meghibáso­dás történt a kisfeszültségű vezetékeken. Utcák, ház­tömbök, épületek, termelő­szövetkezeti. állami gazda­sági majorok maradtak hosszabb-ij-övidebb ideig áram nélkül. A szakadáso­kat már a hajnali órákra, az egyéb hibákat pedig nap­közben kijavították a válla­lat megerősített szerelő bri­gádjai. A hétvégén feltámadt vi­haros erejű szél nem csak a Dunántúlon okozott káro­kat. Akik például vasárnap a televízió egyes műsorát szerették volna nézni, csak a másik sávon tehették ezt. ugyanis a Kékesen a szél ledöntötte a régi antenna- tartó vastprnyot, amely zu­hanás közben elszakította a tévé 1-es műsorát továbbító kábelt. Az esti órákra elhá­rították a hibát a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóságának szakembe­rei, így, ha csökkentett tel­jesítménnyel is, de továbbí­tották a műsort. Á Tiszazugban villanyve­zetékeket tépett el a szélvi­har és szombat éjféltől va­sárnap délutánig áram nél­kül maradt jónéhány tele­pülés. A TITÁSZ műszaki gárdája a megszokottnál később találta meg a hiba forrásét, mert a vezetékek szigetelése is elszakadt. így az áramkimaradás szakaszos volt, nem folyamatos. Tojóházak exportra Újabb ketreces tojóháza- zakat adott el a Komplex Külkereskedelmi Vállalat szovjet partnerének a Trak- toroexportnak. A napokiban aláírt 42 milliós rubeles szerződés alapján az idén 138 kétszintes berendezést szállítanak a Szovjetunióba. A Rába mosonmagyaróvári üzemében készülő tojóhá- zákból miár több mint egy évtizede exportálnak. azt annak idején éppen a szov­jet partnerek igényére, kö­zös munkával fejlesztették ki. Eddig több mint 2500 ilyen farmot iétesített a Komplex a Szovjetunióiban, amelyekben 73 millió tojót helyezhetnek el. Az idén szállítandó tojóházakfba csaknem 8 millió csirkét te­lepítenek. A szovjet piacon kívül ezek a tojóházak ke­resettek más szocialista or­szágokban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom