Szolnok Megyei Néplap, 1982. január (33. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-24 / 20. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1982. JANUÁR 24 Hogyan segítsük az iskola munkáját? A Micimackó írója Mégis ködmön a ködmön... Itt a tél fázunk. S hoev testünket ne csíniék eeé- szen lilára a mínusz eevné- hánv fokok, melee ruhákat öltünk maeunkra. Itt van Déldául a ködmön. ez az ir­hából szabott, varrt alkal- matossáe. amelv — Gvörf- fi István néDraizkutató szavaival mondva — ..a lóháton iáró ember té­li öltözete”. Ieen ám. de melv vidékek lovasai védték íev maaukat a faev- tól széltől? Nos. lévén a ködmön szó ótörök eredetű, s- lévén amúev ismeretes Eurázsiának szinte minden szöeletében. elmondhatiuk. hoev mindazok a nét>ek be- léburkolóztak az efféle ir­hákba amelvek kaDcsolat- ban állottak a réei törökök­kel. KoDtatták tehát a távo­li Amurtól eeészen a Kár- pát-medencéie. Szabását mindenfelé ugyanazok a reeulák szabá­lyozzák. Tehát elöl nvitott. szorosan a testhez simul, és csak derékifi eombolódik: at­tól lefelé eevenletesen bő­vül. alia rendszerint fodros. A külseie oedia... Hát. a külseie az aztán a cifránál is cifrább. Készítői, a szű­csök — hoev ne felediük. maea a csűcs szó is ótörök eredetű — már réeesréeen kötelesséeüknek tartiák a ködmönök különleees felci- comázását. Ismereteink sze­rint előv'v' bőrből szabott rátétekkel tették szebbé ezt az ősi ruhadarabot: eev ma már kihalt szakkifeiezéssel mondva: kiszironvozták. Ezek a rátétek korábban ir- hábó' készültek maid a tö­rök hódoltsáe ideién a fino­mabb. elefiánsabb szattyán­ból. (Ezt rendszerint niros- ra festették, és íev szabtak belőle viráeos mintákat.) Amikor Dedie véee lett a török viláenak. és a nvueati orszáeok divatja kelet felé is tovateriedt. akkor a rá­téteket a hímzés váltotta fe1 Méfioedie a selyemmel, később Dedifi a evaniúfonál- lal való hímzés, amelvnek során evönvörűbbnél evö- nvörűbb mintásatok kerül­tek a ködmönök hátára, sze­gélyére. aljára. Kresz Mária néDraizfeuta- tó eevik tanulmányából tud­juk hoev miiven híresek voltak a ködmönkészítéssel is foelalkozó mafivar szű­csök. Nemcsak a hazai igé­nyeket elégítették ki. de — mai szóval mondva — im- oortálták is oortékáikat. Lefiinkább Erdélvbe. ahol mind a románok, mind a szászok mafivar uiiasokban iártak. Hoev milv nagy érték volt eev-efiv ilven rátétes — szi­rom vozott vaev hímzett — ködmön. arról nemcsak le- eendák szólnak, de széoiro- dalmi művek is A Dalóc lá­nyok vonzódását e veddfel- kékhez” Mikszáth írta mee. míg Móra a maea édes-bús evermekkori élménvei alak­ién vetette Daoírra a kincs­kereső kisködmön históriá­iét Ez a történet ma már ioeeal és méltán kötelező olvasmánya a kisdiákok­nak. .. A. L. Még a tanév elején történt. Megyek haza estefelé, s a konyhából énekszó szűrődik ki: Sztep da sztep krugom / Puty daljok lezsit. A feleségem dalol a két nagyobb fiúval. Meglepődöm egykicsit, idáig nem volt szokásuk, hogy esténként oroszul énekeljenek. Lelke­sen fogadnak, s kérik, egé­szítsem ki a dal szövegét, amelyet csak hézagosán is­mernek! hisz a nyolcadikos Szabolcs ma tanulta az isko­lában. A dalt én is ismerem. Va­laha kedvtelve dúdolgattam a szomorú históriáit, hiszi az ötvenes évek. közepén min­dennapos volt a rádióba: Puszta néma táj, rajta út se viszi, / Ott a hómezőn halt meg egy kocsis. Elmondom az orosz szöve­get, ismételgetjük egy kicsit, aztán már négyen fújjuk. Leglelkesebb az ötödikes Ajti, akinek csudára tetszik, hogy ilyen izgalmas dologban vehet részt. Hiszi az idén ő is megkezdte az orosz tanu­lást, s míg a többiek egy-két közhasznú szónál tartanak, ő mán- egy egész orosz dal tu­dásával dicsekedhet majd az iskolában*. Lelkesen fújjuk a dalt. Be­kukkant a nagymama is a konyhába, és megkérdezi, mitől van ilyen jókedvünk. Persze, lassan és fátyolos hangon kell énekelnünk a A tél nem lehet akadá­lya annak, hogy so- • kát mo­zogja­tok, Meg­hívhat­játok ba­rátaito­kat izgal­mas téli játékra, szánkó- öittuséra. Ot olyan feladatot állítsa­tok össze, amelyben fősze­repet kap a ródli. de az ügyességetekre is szükség van. Ha szombat vagy va­sárnap délelőttre szervezitek a sportprogramot, szüléite­ket is hívjátok meg. A vál­tozatosságot az általatok kitalált többféle akadállyal bővítve biztosítsátok. Bemelegítésül erőpróba: A kisebbek két kézzel, a na­gyabbak egy kézzel próbál­kozzanak, hányszor tudják kinyomni a szánkót, öt nyo­más egy pontot ér. Ennek lehet egy másik formája, a ródlira mindig ugyanaz a gyerek ül rá. és őt kell a szánkóval együtt sík terüle­ten meglökni. Kinél csúszik messzebb a szén? ((itt mé­terenként jár egy-egy pont.) Szánbillegető: A dombol­dalra a lejtőn tegyetek a hóba több téglát vagy vé­kony bjotot, és a testsúly át­helyezésével billentsétek, kormányozzátok a ródlit az hómezőn rekedt kocsis vég- üzenetét, de nekünk jóked­vünk van, élvezzük az együtténeklést. Olyan ez, mintha valami közös titkunk lenne. Örülök, hogy Szabolcsnak dalszerető orosztan árinő je van. Hisz, tapasztalatból tu­dom, hogy nemcsak szavakat kell tanulni, meg nyelvtani szabályokat,, mert az önma­gában holt anyag Ezzel ön­magában nehéz, lelkesedést kelteni egy tizenéves gyerek­ben. Am megsejteni a nyelv lelkét, valami ízelítőt adni az orosz emberek lelkivilágából, enre nagyszerűen alkalmas a dal. Azt hiszem, a szülő akkor segíti legjobban az iskola munkáját, ha igyekszik ott­hon is1 kedvet csinálni a gye­reknek ahhoz, amit az isko­lában tanulnak. Az oroszhoz azzal is, ha levelezőtársat keres, segít a levelek fordí­tásában, megfogalmazásában. A földrajzhoz, ha felkeresnek együtt egy-két jellegzetes, ha­zai tájat, amiről tanultak. Az élővilághoz, ha a növénye­ket, rovarokat együtt gyűjtö­getik, igyekeznek élőben is felkutatni, a tanult állatokat. Ha a gyerek érdeklődését, akadályok kikerülésével a célba. Minden talpon mara­dó tégla két-ikét pontot ér. Ki a gyorsabb? A lejtőn a legmeredekebb részen je­löljetek ki egy 10 vagy 20 méteres szakaszt. Ezután stopperóra segítségével mér­jétek meg, ki halad át leg­gyorsabban ezen a szaka­szon. Ügyes, szánkások ese­tében szó lehet arról is, hogy a szóinkon fekve vagy guggolva helyezkedjen el a versenyző. Hóembervadászat: A lej­tőn lefelé haladva kell hó­golyóval eltalálni egy hó­embert. Ezért egy-egy pont jár. Ha a fején lévő lábast (kalapot) vagy a seprűt ta­lálja el valaki, azért már három pont jár. A legtöbb pont a seprűnyél eltalálásá­ért adható (öt). Mindenkinek a szánkón öt hógolyója le­gyen, és a lesiklás három­szor ismételhető. Győztes az. aki a legtöbb találatot éri el. Húzd meg!: Sík terepen jelöljetek ki egy seakaszt és a célt! Minden versenyző kap egy karót. Feladat: a szánkóra hasra feküdve a kgrót a szán elé a hóba szúrni, és a ródlit kézzel a karóhoz húzni. Ezt azután többször kell gyorsan meg­ismételni, egészen a cél el­éréséig. A helyezéseiknek megfelelően jár a pont. H. M. összeállította: Rónai Erzsébet szenvedélyét magáévá teszi a szülő, s okosan, türelemmel igyekszik . tovább szítani. A kémia, fizika sok apró kísér­letét otthon is el lehet vé­gezni. Ha eszközöket kap hozzá a gyerek, milyen élve­zettel adja elő szülei előtt, vagy éppen a gyakorlati órán készített tárgyat ismét előállítja, ha szerszámai van­nak hozzál Persze, sok a tantárgy, és kevés a szülők ideje hozzá. De mi csak egy-két tantárgy­ra gondoltunk, amihez a gye­rek különös hajlamot érez, vagy ami egyáltalán nem ér­dekli. Ezeknél érdemes okos szülői furfanggal felszítani azi érdeklődést. Meghallgat­ni a 'kis- és nagydiák él­ménybeszámolóit az újonnan tanultakról. Hisz már az is jótékonyan előre viszi a gye­reket, ha érdeklődő hallga­tókra talál. Valójában a leckék ellen­őrzése, a kikérdezés is ak­kor az igazi, ha kötetlen be­szélgetés jellegű, s nincs kényszeredett hangulata/ Ne a bizalmatlanságot, inkább a közös érdeklődést lássa a gyerek. Antalfy István: Pihéz a hó... Pihéz a hó, szép a határ, minden fehér, csupa fehér, — messzi a nyár! A határban havas tájon tapsifüles futkos, hogy egy kis répára, káposztára rátaláljon! A legelterjedtebb magyar típus a „MODUL 15”, ame­lyet a Tisza Bútoripari Vál­lalat alakított ki, olyan szek­rényelem rendszerrel, amely jó elhelyezéssel a konyhai tevékenységet naigyon leegy­szerűsíti. A rendszer alapját a nemzetközi szabványok ha­tározzák meg, amelyek az építészeti 15 cm-es MODUL alap méretet veszik figye­lembe Az elemek méretei Száz éve — 1882. január 18-án — született Alan Alexander Milne angol fró, a klasszikussá vált gyermekkönyvek szerzője. Könyveiből mutatunk be néhá­nyat alábbi rejtvényünkben. VÍZSZINTES: 1. Becézett Gi­zella, 7 .Kifogástalanul. 10. Apu­ka. 13. Kitűnő gyermekregénye (zárt betű: K.) 14. Másik ked­velt gyermekregénye (Zárt betű: T.) 15. Szintén. 16. Messzire. 17. Fél dollár! 18. Rómában van! 20. Népszerű jellemszínész volt (Sándor). Az ENSZ első főtit­kára volt. 24. Hazai szőlőfajták. 26. Irodalmi műben a cselek­mény gondolatmenete. 27. . . .Ni­elsen, a némafilmek híres dán színésznője. 29. Mi franciául (NOUS). 30. Nyugat-ausztráliai szövetségi állam fővárosa. 32. Egészségügyi katona egykori el­nevezése. 34. Kopásban van! 35. Magyar ige, görög betű. 36. Zita egynemű betűi. 37. Görög és ma­gyar autók jelzése. 38. Farsangi népünnepély olasz módra. 41. Nemesfém után kutat a Duna homokjában. 44. Nagy fájdalom. 46. Aranka becézve. 47. . . .Szó­fia, Isztambul híres temploma. 48. Balaton. . . kedvelt nyaraló­hely. 50. Az egyik vércsoport. 52. Női név. 53. Ez meg férfi­név. 54. Káté! 55. Spion. 57. Ál­lami bevétel. 58. Fél font! 59. Tejtermék. 65. Öltözéke csikós ruha. 66. Ételt Ízesít. 67. G. U. 68. Például rövidítése. 69. De- tektívregény paródiája. 74. Cse­lekvést fejez ki. 75. Román pénznem. 76. Gyér. FÜGGŐLEGES: 1. Harapnak rá a halak. 2. Fél icce! 3. Szovjet teherautó márka. 4. Rajongva szeret. 5. Századunk nagy ma­gyar Írója, aki a Micimackó könyvek remek fordításával tet­szervesen illeszkednek az egyéb kiegészítő berendezé­sekhez, pl. páraelszívó, tűz­hely, hűtőgép stb. Az alsó résziek kialakítása biztosítja a konyhában & vízi- és gáz­vezetékek falon kívüli utó­lagos szerelhetőségéh úgy, hogy az oldal 5 cnri-t vissza­te fogalommá e könyveket ná- 'lunk. 6. Az ecetben van! 8. In­dulatszó. 9. Újság. 11. Hegyi patakok igen ízletes húsú ha­la. 12. Iskola argóban. 13. A cu­korgyártás mellékterméke. 19. Nem azonos. 21. Orosz feudá­lis-monarchikus uralkodó. 23. Baszk terrorszervezet. 25. Bibliai alak, az első szőlőtermelő. 28. Szibériai folyó. 30. Erdők, nyá­jak kecskelábú védőistene. 31. Merre? 33. Levelezni. 34. ...pri­mo; először. 39. Fotófilmek fényérzékenységének jele. 40. Római hetes. 42. Rag, a -re párja. 43. Egyik Tolna megyei községből való. 45. Fehér bot­tal jár. 48. Nyújt. 49. íróeszköz névelővel. 51. Háború ellenes re­génye (Zárt betű: K.) 52. Erre a helyre. 53. Szélhárfa. 54. Re­cés, hullámos felületű könnyű szövet. 56. Magasság megállapí­tására . használatos rúd. 57. . . .nem lesz semmi; szó sem le­het róla. 58. Koszorú alakban összefűzött virágok. 60. Közle­kedünk rajta. 61. A honfoglaló vezérek egyike. 62. Sonkádarabt 63. Egyesült Gyógyszer- és Táp- szergyár névbetűi. 64. Imrécske. 70. Határrag. 71. Azonban. 72. Félig régi! Beküldendő a vízszintes 13,; 14., 69., a függőleges 5., és 51. számú sorok megfejtése, január 30-ig. Január 9-én közölt rejtvé­nyünk helyes megfejtése: Nincs merre mennem, úgy tekintek széjjel, akár a hontalan. Este. — Könyvet nyert: Bozóky Lajosné Szolnok, Földi Gyöngyi Szolnok, Horváth András Tiszafüred. (A könyvet postán küldjük el.) SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP REJTVÉNYSZELVÉNYE 1982. január 24. áll a munkaláp hátsó élétől. A bemutatott ábrák alsó 60 cm és felső 30 om mély ele­meket mutatnak. Az elemek osztása változó, vagy fiókos és ajtós elem, amelyeket cél­szerűen a helyiség legjobb kihasználhatósága szerint, le­het egymás mellé helyezni. Az1 összeállítási áhra általá­nos képet mutat, amelyben majdnem minden elem sze­repel. Tea -t- új módon HAZÁNKBAN a serkentő hatású Italok között a kávé a sláger. A tea nehezen tud elterjedni nálunk, pedig a világ népeinek egyik legrégeb­bi és legnépszerűbb itala. Kísérletek folynak, hogy a teaivást megkedveltessék a lakossággal, mert a tea ugyancsak tartalmaz koffeint, ha­sonlóan a kávéhoz, frissíti az agy működését, és emellett szintén kellemes ízű, illatú Ital, és nincs káros utóhatása, Sokan a teát főzik, holott forrázni kell, és mindig frissen készíteni. Sokféle teaitalt isme­rünk, de nálunk általában csak a citrommal és cukorral Ízesített tea a divatos. Érdekes kezdeményezést láthattunk az egyik fővárosi művelődési házban, ahol az előadások szüneteiben újszerű, nálunk alig vagy csak ke­vesek által ismert teaitalokat mutattak be a házat látogató fiataloknak. íme, ezek közül né­hány mutatóba.: Francia tea, melyet mézzel, valamint narancs vagy citrom levével és lereszelt héjával ízesí­tettek. Ugyanezt az Italfajtát lehűtve is meg­kóstolhattuk, csészénként kevés cukrozott tej­színhabbal. A grúz teának több változatát láthattuk, mint például a „szulikot”, amit tányérban tálaltak, kevés vodkával, kockacukorral — vagy a gyöm­bérrel, tejjel, darált dióval Ízesített „soho- gingert”. A portugál teához filteres Lipton-teát hasz­náltak, fahéjjal és vaníliás cukorral, fűszerbors­sal Ízesítették. Az egyik bisztróban is volt teabemutató. Itt a legnagyobb sikere a „tányéros teának” volt, de szívesen fogyasztották a szénsavas, hűtött teát is. ügy látszik, hogy a tea sok mindenre jó: frissít, üdít, kellemes közérzetet teremt. R. J. Átányi László Konyhaelemek Szánkó-öttusa

Next

/
Oldalképek
Tartalom