Szolnok Megyei Néplap, 1982. január (33. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

XXXIII. évi. 1. sz. 1982. jan. 3., vasárnap A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A közérdektől vezérelve Építkezés—Önerőből A félreismert „marcipáncsászárnő” Szilárd alapokra építünk Losonczi Pál újévi köszöntője Űj esztendőit köszöntünk. Ilyenkor szokásunkhoz híven mérleget készítünk a múlt esztendőiről, és kifejezzük egy­másnak jókívánságainkat az új évire. Milyen is volt. a múlt esztendő? Nem mondható sem jobbnak, sem 'rosszabbnak, mint mais előző éveink. Folyta- itása volt annak a munkának, amelyet kipróbált, bevált po­litikánk szellemében 25 éve folytatunk. Eredményekben gaz­dag negyedszázadunikr61 méltóképpen emlékeztünk meg ma- gunk és megemlékezitek máteolk is. Nyugodt ilellkiismeretftel mondihátjuk, hogy hát sokminden történt a Világiban, és itt­hon is bőven akadt tennivalónk, fejlődésünk töretlen volt. Ennek a negyedszázadnak az eredményeit nyugodt lelkiis- . mérettel vállalhatjuk most és a következő nemzedékek élőtit is. Népgazdaságunk a súlyosabb nemzetközi feltételek elle­nére tovább szilárdult és új módon, az új követelmények­nek megfelelően kezd dolgozni. Gazdálkodás ónkban már je­lentkeznek erőfeszíitéséink első eredményei. Két fő célunk­nak megfelelően a külgazdasági egyensúly javult, és élet- színvonalunkat megőriztük. Hazánk politikai, gazdasági és -sadalmi eredményeiről határainkon túl is elismeréssel izéinek. Ennek kézzelfogható jele. hogy a külső piac /ilággazdasógi 'hanyatlás ellenére, növékvő bizalommal üadja termékeinket. Ez alkalommal is megköszönöm a párt- és az állami vezetés nevében munkásosztályunknak, szövetkezeti paraszt­ságunknak, értelmiségünknek, társadalmunk minden más Tétegének, minden jószándékú állampolgárunknak a közös nagy célok é'lérése érdekében kifejteti erőfeszítést. Feszültségekkel terhes világban élünk. Terveink megvaló­sításának külső feltétedéi nem javultak tavaly sem. Mun­kánk belső feltételeinek alakulásában viszont ‘kedvező válto­zások tapasztalhatók. Városokban, községekben egyaránt szaporodnak a közös gondolkodási, a közösen végzett munka, a szorgalom biztató eredményei. Jó a politikai légkör, a lét­biztonság, aktív a közélet, így nemzetközi célkitűzéseink el­érése során ki-ki személyes elképzeléseit is valóm válthatja. Szocialista társadalmunkban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erőfeszítései alakítják és emelik a közügy rangjára. A Meigyar Szocialista Munkáspárt kipróbált politikája, a Hazafias Népfront programja egész dolgozó né­pünk eszére és szívére apellál. Jrnen a színes vitáikban ala- .cutó szocialista, nemzeti egység, amelyet a különböző társa­dalmi rétegek nemzetiségre, vallásfelekezetre. Ikonra és nemre, való tekintet nélküli a sajátjuknak éreznek és valla­nak. s amelynek örvendetes eredménye a politikai, a gazda­sági és a társadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitathatók, de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Valamennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a vezetésiben, a vállalatok, intézmények irányíbá- ában. a társadalom fejlesztésében. Szocialista céljaink, gaz~ Jasági 'helyzetünk reefditás&i és a világpiac helyzete arra .ényszerítenek. hogy munkánkban a fő figyelmet az 1982-es sztendőben is két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: -i külgazdasági egyensúly további javítására és az élet- ■zínvonal megőrzésére, vagyis egész életünk nyugodt, biztom- ágos körülményeinek fejlesztésére. Ez reális, megvalósítha­tó cél. Napjainkban nőnék a nagyvilág gondjai, veszélybe ke­rülitek az enyhülés eredményei. Az imperializmus reakciós erői elvesztett .pozícióik visszaszerzésére törekszenek. Kato­nai erőfölénnyel szeretnék akaratukat a világra kényszeríte­ni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a népek szabadon akarnak élni, a történelem kerekét nem lehet visszafordítani. Az erőviszonyok egyensúlya feiallalkuilt és ez a garanciá­ja annak, hogy a haladás és a ‘béke erői nélkül vagy azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a világon. A mi véleményünk a viliág nagy kérdéseiben világos, a béke elkötelezett hívei vagyunk. Barátainkkal és szövetsége­seinkkel szoros egységben, nem kíméljük erőinket azért, hogy az enyhülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. Ennek érdekében pántunk és kormányunk a jövőben is foly­tatja aktív, széles körű nemzetiközi tevékenységét. Békénk, biztonságunk, szocialista fejlődésünk szempont­jából különös fontossága van annak, hogy folytassuk teltvé- ni barátságunk ápolását, sokoldalú együttműködésünk fej­lesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal. Ebben a széliemben üdvözöltük és 'támogatjuk lengyel barátainkat a szocializmus védelmére és a belső rendterem­tésre irányuló lépéseit is. Abban a meggyőződésben, hogy ez a legjobb megoldás a lengyel nép és a világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei változatlanok: a Magyar Népköztársaság hű szövetségeseihez, barátja a nemzeti sza­badságukért, az önálló fejlődésért küzdő volt gyarmati né­peknek és a békés egymás mellett élés elve alapján kor­rekt partnere a fejlett tőkés országoknak. Mindannyiunkat foglalkoztat a gondolat., hogy mit vár­hatunk jaz új esztendőtől. Mi.ndeneke’őtt békét. Szilárd meggyőződésünk, hogy a békesznrető erők meg tudják aka­dályozni a nemzetközi feszültség fokozódását, a béke .meg­védése reális lehetőség.- Hőbbre akarunk lépni szocialista vívmányaink gyara­pításaiban. Szembe kell néznünk a világgazdaság, a világpi­ac kihívásaival. A követelmények mind szigorúbb feltétele­ket támasztanak velünk szemben. Ez a kényszerítő erő pil­lanatnyilag kelleme'ilen, de hosszú távon segíti fejlődésünket abban a versenyben, amely elől nem térhetünk ki. Határozottan haladunk tovább a kipróbá'.t, jó úton. Nőm gondtalanul de magabiztosain. Nem állhatunk meg, szorga­lommal és közös fejtöréssel kell siettetnünk a pozitív vál­tozásokat. Politikánk szellemében mind ésszerűbb megoldá­sokat, a boldogulás célszerű módjait keressük. Bizakod­va tekintünk a jövőbe, mert szilárd alapokra, 'lehetséges, jóra törekvő népünk erőfeszítéseire építünk. Sorainkat még szorosabbra zárva vállaljuk sók. közös tennivalóinkat. Az új év eflső napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a ‘kormány nevé­ben kívánok hazánk valamennyi állampolgárának, egész magyar népünknek, minden barátunknak eredményeikben gazdag, boldog és békés új esztendőt! Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke január 1-én köszöntőt mondott a rádióban és a televízióban. Javult a jövedelmezőség, a lakossági szolgáltatás flz ipari szövetkezetek munkájának mérlege Az Ipari Szövetkezetek Szolnok megyei Szövetségé­nek 43 szakszövetkezete az elmúlt esztendőben várhá- tóan. összesen, 2,5 milliárd forint termelési értéket könyvelhet el. Ez az összeg 6.8 százalékkal nagyobb az 1980. évinél. A szövetkeze­tek termelésénél gyorsabban nőtt a nyereség: az ered­mény körülbelül 3,5 millió forint. 9,8 százalékkal több a korábbi évben elértnél. A gazdálkodás jövedelmezősé­gének iavulását ielzi. hoav a tavalyi 11,6 százalékos ár­bevételarányos nyereség jobb az 1980-asnál és a ter­vezettnél is. A munka eredményességét ielző gazdaságossági muta­tók igen különbözően vál­toztak a különböző ágaza­tokban dolgozó szövetkeze­tekben. Kiemelkedően nőtt az árbevétel és a nyereség is a viillamosgépiparlban. a bútoriparban és a szállítás­ban dinamikusan gyarapo­dott a iövedelem és mérsé­kelten az árbevétel a cipő­iparban, az építőiparban és a szolgáltatások terén. A növekvő árbevétel ellenére i s kevesebb nyereséget rea­lizáltak a híradás- és váku­umtechnika1' valamint a textil-, ruházati iparban. Az átlagosnál gyorsabban nőtt a termelés a Villlaimos- gépeket. a fémtömegcikke­Lengyel árreform­tervezet (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSUNK A 2. OLDALON.) két. a bútorokat, a bőr- és textiiruhákat készítő szövet­kezetekben. az építőiparban és szállítási szakágazatban. Gyengébb növekedést tud felmutatni r híradás- és vákuumtechnikai ipar. a cipő- és kézműipar. A külkereskedelmi értéke­sítésből származó 403 mil­lió forint kevesebb az 1980- asnál. elmarad a tervezet­től a nem rubel elszámolá­si forgalom, bár a 212 mil­lió forintos értékesítés több az előző évinél. A tervezett­nél kisebb ..eredményt” több ok magyarázza. A szö­vetkezetek igyekeztek a ko­rábbinál iobbam felderíteni p piacot, a kereslet mérsék­lődése azonban, igen megne­hezítette az eladásokat. Több biztatóan induló tár­gyalás szakadt félbe, nem kevés több éves kereskedel­mi kapcsolat bomlott fel 1981-ben. A bevételek csök­kenésére vezetett az. hogy a . keménykedő” piaci kö­rülmények között a legtöb­ben nem voltak képesek ár­emelést kiharcolni, sőt iő néhány bérmunka szerződést csak a feliadatok megoldását kevesebb oénziért elvállalva tudta kérvényben tartani. A lakossági iavftásá szol­gáltatások teliesítménvérté- ke körülbelül 119 millió fo­rint lesz. ez az összeg a ta­Másfél millió csirke felne­velésére kötöttek eddig szerződést a Hajdú-Bihar megyei háztáji és kisgazda­ságok a Debreceni Baromfi­feldolgozó Vállalattal annak a programnak keretében, amelyet a vállalat 1981 nyarán indított el a háztá­ji (termelés fejlesztésére. A feldolgozó vállalat négyzet* valvinál 10 százalékkal na­gyobb. a feilődés a terve­zettnél is kedvezőbb. Ke­vésbé örvendetes, hogy a ki­emelten fontos szolgáltatá­sok terén a teliesítménvnö- Vekedés mérsékeltebbí. 7.7 százalékos: az építőipari karbantartó tevékenység például nem éri el a ter­vezett szintet igaz a gépko­csik. illetve a híradástechni­kai berendezések iavításai a tervbe vettnél gyorsabban, fedőd tek. Az ipari szövetkezetiek igyekeztek korszerűsíteni termékszerkezetüket és több gondot fordítottak műszaki feiltesztási tevékenységre is. Mindez jótékonyan hatott a termelést az értékesítést és a gazdaságosságot ieilemző mutaltók alakulására. Az e téren, tett erőfeszítésiekért ió példaként említhető a Jászsági Vas- és Zománc- ipari Szövetkezet a kunma­daras! Vas- és Elektromos- ipairi Szövetkezet, a szolno­ki Vas- és Faipari Szövet­kezet. a mezőtúri Bútoripa­ri Szövetkezet és a tiszafü­redi Gépipari Szövetkezet Az ipari szövetkezetekben ielenleg 13 ezer 331 dolgozót foglalkoztatnak. Csökkent a létszám a gépi berendezése­ket evá.rtó. a cipő- és az építőiparban valamint a kézmű- és házii,barban. méterenként 300 forint tá­mogatásit ad a háztáji gazdaságoknak. Azoknak a kistermelőknek, áki'k hat éven át folyamatosan ter­melnek a támogatással felé­pített baromfiólakban, és a csirkét a debreceni vállalat­nak adják el feldolgozásra, nem kell visszafizetmiök a támogatást. Eredményes évet zárt a Rába A győri Rába. gyár sikere­sen teljesítette több mint 17 milliárdos éves tervét. Az 1981-es esztendőben, is a két fő termékből: a motorból és a futóműből gyártották a legtöbbet. A motorgyártás már december elején befe­jeződött. s ezt követően csak tartaléka Ikatnés zeket készí­tettek. Futóműből a gyár elősző1- érte el a 200 ezres dainabszámot. ami világvi­szonylatban is jelentős mennyiségnek számít. Elké­szült több mint 25 ezer mo­tor, 900 kamion. Kisebb so­rozatban gyártottak erőgépe­ket és nagy mennyiségiben mezőgazdasági felszerelése­ket, állattartó berendezése­ket. A gyáír termékednek 80 százalékát exportálta 1981- ben. Jelentős tételben sízáL- lítottak futáműveket az Egyesült Államokba. Cseh­szlovák - megrendelésre új típusú autóbuszokba beépít­hető futóművek gyártását kezdték meg az év utolsó részében, Folytatták az új motorcsalád kialakításával .kapcsolatos' kísérleteket, fej­lesztéseket. Az új típusú motorokat nagy sorozatban 1983-tól gyártják. Metanull Gáztalanftók Tiszafüredről A tiszafüredi Gépipari Szövetkezet ebben az évben kezdte meg a Metánul! nevű víztisztító berendezésék gyártását A szerkezetet az úgynevezett gázos vizek tisz­títására használják, de vas­es mangántalanítás céljára is alkalmas. Noha a készü­lék ára 250—550 ezer forint között mozog, mégis jelentős az érdeklődés, a szövetkezet máris 16 darabra kapott megrendelést. Támogatás csibenevelőknek A Kunhegyes és Környéke Vegyesipari Szövetkezet a közelmúltban megvásárolta egy pályadíjat nyert rusztikus ebédlögarnitúra tervét. A tervek alapján legyártották a mintagarnitúrát, amelyet eddig nrár több hazai forgalma-, zó megtekintett. A véleményekből ítélve a szövetkezetnek sikeres terméke lehet az idén ez az ebédlőegyüttes

Next

/
Oldalképek
Tartalom