Szolnok Megyei Néplap, 1981. december (32. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

Ára: 1,40 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XXXII. évi. 281. szám. 1981. december 1., kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Az európai nukleáris fegyverzetek korlátozásáról Szovjet— amerikai tárgyalások kezdődtek Genfben Jurii A. Kvicinszfcii nagy­követnek. a szovjet delegá­ció. és Paul Nitze nagykö­vetnek. az amerikai küldött­ség vezetőiének első talál­kozójával tegnap délelőtt Genfben kezdetét vette az európai nukleáris fegyverzet ték korlátozásával foglalkozó szovjet—amerikai tárgyalás­sorozat. A Szovjetunió genfi misszió ián tegnap délelőtt 11 árakor megkezdődött ta­lálkozó technikai jellegű volt. amelyen megbeszélték a tár­gyalások lebonyolításával összefüggő szervezési — te­hát nem érdemi — kérdése­ket. A tanácskozás valami­vel több miint egv órán át tartott. A kát küldöttség vezetőiét a tanácskozás előtt hosszan foitografáliták. de egyikük sem nyilatkozott. Az első érdemi ülést ma délelőtt tartják az amerikai •küldöttség hivatali helyisé­geiben. Várható, hogy — mint ez a SALT-tárgvalások esetében is gyakorlat volt —. a rakéltatárgyalások plená­ris üléseit, is váltakozva tart­ják a szovjet, illetve az ame­rikai misszió épületében, a keddi és csütörtöki naipokon. Paul Henry Nitze nagykö­vet. a genfi szovjet—ameri­kai tárgyalásokon résztvevő amerikai küldöttség vezetője tegnap délután rövid nyilat­kozatot olvasott fel a fontos eseményre Genfbe érkezett újságírók előtt. Az amerikai delegátus ebben beszámolt arról, hogy tegnap délelőtt a genfi szovjet misszió épü­letében — első alkalommal — találkozott a szovjet, de­legáció vezetőiével. Jurii A. Kvicdnszlkii nagykövettel, és 90 perces, szívélyes. tárgy­szerű eszmecserét folytatott vele a soron következő tár­gyalások technikai módoza­tairól. Figyelembe véve kor­mányaik ide vonatkozó aján­lásait. a kőt nagykövet meg­állapodott abban, hogy te­kintetted a tárgyalások rend­kívül fontos és bizalmas ied- legéoe — azokat zárt ajtók mögött, a nyilvánosság ki­zárásává! folytatják maid. Miint mondotta. ..csakis ab­ban az esetben tudjuk meg­vitatni a bonyolult, bennün­ket elválasztó kérdéseket, és csakis akkor van reményünk azok megoldására, ha köl­csönösen tiszteletben tart­juk a tárgyalások bizalmas jellegével kapcsolatos eljá­rási megállapodásokat”. Gyakorlatilag ez annyit je­lent. hogy követve a SALT- tárgyalások gyakorlatát, a sajtóv''’ csakis a találkozók időpontját és helyét közlik maid a jövőben. Így Nitze nagykövet bejelentette, hogy az európai nukleáris fegy­verzetekről folyó szovjet— amerikai tárgyalássorozat el­ső plenáris ülését kedden délelőtt tartják a genfi ame­rikai misszió épületéiben. Az amerikai nagykövet rö­vid nyilatkozatában kitért az amerikai kormánynak a gen­fi rakétatárgyalásokkal kap­csolatos — a közelmúltban, Reagan elnök álltai ismerte­tett — állásoonltiára és jelez­te. hoev küldöttsége eredmé­nyes tárgyalások reményé­vel érkezett a Lac Lémen partjára. A svájci konferencia-város­ban hétfőn este több haladó nőszervezet csendes béketün­tetést szervezett, határozott leszerelési intézkedéseket sürgetve. Elkészült a megye középtávú vízgazdálkodási terve Minden településen lesz vízmű 1985-ig A Középtiszavidékí Víz­ügyi Igazgatóság elkészítet­te Szolnok megye 1985-ig szóló köizéptávú vízgazdálko­dási tervét Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően a tervben komoly szerepet kap a vízellátás és a csatornázás fejlesztése. A VI. ötéves tervben egyetlen még ediá- taltian teíSapülés Tomajmo- nostora is új vízmüvet kap. Üzembe helyezésiével a me­gye városainak és községei­nek vízműedJá-tottsága teljes­sé válik. A program szerint Jász- ladámyban, Jászárokszállá- son. Tomajmonostorán. és Tisyaitenyőn befejezik a tár­sulati vízműépítéseket. Tár­sulati alapon jut új vízmű­höz Csépa nagyközsége is, ahol jelenleg elavult körzeti vízvezetékek üzemelnek. Számottevő bővítésekre ke­rül sor Jászberényben. Kis­újszálláson és Mezőtúron. Ugyancsak vízriiűtáirsulatok létrehozásával kezdik meg korszerű új vízmű építését J ászaipátin, Tiszaikürtön, Nagyréven és Tiszaugon. Közismert, hogy Szolnok városa a Tiszából nyeri az ivóvizet a folyó szennyező­dése azonban olykor komoly gondokat okoz. A veszély- helyzetek áthidalására meg­kezdődik a város tartalék ivóvízbázisénak létrehozása, az alcsi Holt-Tiszán. A köz­(Folytatás a 3. oldalon) Púja Frigyes Bukarestbe érkezett A Varsói Szerződés tagál­lamai külügyminiszteri bi­zottságának Bukarestben tar­tandó ülésére hétfőn délután a román fővárosba érkezett Púja Frigyes) külügyminisz­ter. Bukarest északi pályaud­varán Púja Frigyest Stefan Andrei román külügyminisz­ter üdvözölte. Jelen volt Rajnai Sándor, a Magyar Népköztársaság bukaresti nagykövete. A jászberényi Aprítógépgyár I-es számú gyáregysége termé­keinek 80 százalékát exportra gyártja. Ez év márciusától az NSZK-beli Hanomag cég részére 3 éves szerződés keretében földmunkagépekhez kirakó karokat gyártanak. Év _ végéig ezer darabot szállítanak a megrendelőnek. Képünkön: szál­lításra készítik elő a karokat Elutazott a ciprusi elnök Kádár János fogadta Szpirosz Kiprlanut Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt KB első titkára hétfőn találkozott Szpirosz Kiprianuval, a Ciprusi Köztársaság elnökével (Telefotó — KS) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának ‘első tit­kára tegnap délelőtt az MSZMP székházában talál­kozott Szpirosz Kiprianuval, a Ciprusi Köztársaság elnö­kével. A szívélyes légkörű megbeszélésen véleményt cseréltek a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, különös tekintettel az .európai biz­tonság és együttműködés erő­sítésének ügyére. A találkozón részt vett Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Tegnap délelőtt a külügy­minisztérium Mátyás király úti vendégházában magyar— ciprusi egyezmények aláírá­sára került sor. Hetényi István pénzügymi­niszter és — a ciprusi állam­fő kíséretében Budapesten tartózkodó — Nikosz A. Ro- landisz külügyminiszter egyezményt írt alá a kettős adózás elkerüléséről. A meg­állapodás — amelyhez ha­sonlót eddig Olaszországgal, Franciaországgal és az NSZK-val kötöttünk — le­hetővé teszi, hogy az egymás országában üzemelő vállala­tok, cégek a jövőben csak az anyaországban adózzanak. Dr. Markója Imre igazság­ügyminiszter és Nikosz A. Rolandisz aláirta az első ma­gyar—ciprusi jogsegély­egyezményt. A dokumentum szabályozza a polgári, a csa­ládjogi ügyekben és a bűn­ügyekben a két ország igaz­ságügyi hatóságai közötti érintkezést. Szarka Károly külügymi­niszter-helyettes és Georgi- osz Pelagiasz, a külügymi­nisztérium főigazgatója pedig jegyzékváltás útján megálla­podott a vízumrendszer el­törléséről szolgálati és dip­lomataútlevelekre. Az egyezmények aláírásá­nál jelen volt a külügymi­nisztérium több vezető mun­(Folytatás a 2. oldalon) Egy hónappal az év vége előtt Egyetlen bányavidéken sem lesz elmaradás Vállalati körkép a tervek teljesítéséről • A szolnoki felszíni vízmű (derítő belső tere) Eev hónappal az év vése előtt sok vállalat előzetes számításokat készített • az 1981-re várható eredmények­ről. a hátralevő hetekben még megoldandó feladatok­ról. Többnyire nemcsak a vállalat eredeti éves tervé­hez. hanem az időközben megváltozott követelmények­hez yiszonvítiák eredményei­ket, mert az utóbbi hóna- Dokban néhezébbé vált az energiaellátási helvze.t. ke­ményebbek a külpiaci érté­kesítési lehetőségek. mint amivel a tervek készítése­kor számolhattak. Mindez szükségessé tette, hogv ener­giahordozóból a tervezettnél többet termeljenek s azzal jobban gazdálkodjanak más­utt termelőkapacitásokat cso­portosítsanak át. gvorsitsák a termékszerkezet-váltást s többeknek kellett úi export- oiacokat keresniük. Mindez egyelőre csak a vállalatok egv részének sikerült, a je­lentések szerint azonban mind több helven töreked­nék rá céltudatosan. A szénbányászat ismét bi- * zonvitü: meghízható bázisa a hazai energiaellátásnak. Tizenegy hónán alatt 360 ezer tonna szenet termelt terven felül, ezt az év vé­géig 450 ezer tonnára akar­ja növelni, s ha váratlan geológiai akadály nem ion közbe, hosszú évek után el­ső ízben egyetlen bányavidé­künkön sem lesz elmaradás, sőt túlteiiiesítik a tervet. A várható 450 ezer tonnás szén­többlet éppen kétszerese lesz annak, mint amire a bá­nyászok az év eleién vál­lalkoztak. A jó eped mén vek a vasút dolgozóiinak is kö­szönhetők. mert még soha nem volt olvan zavartalan a vagonélátás- mint az idén. Több vállalatnál a növek­vő energiaköltségek ellensú­lyozására tettek intézkedésé­ket. A Péti Nitrogén Művek­ben például, ahol évente fcsakmem eevmiilliárd köb­méter földgázt használnak fel .a 26 százalékos áremé- lé= egv részét fokozott taka­rékossággal ellensúlyozták. Fő módszerük azonban az. hogv folyamatosan növelik termékeik gazdaságos ex­portját: mind a 28 országban sikerült megtartaniuk sőt bővíteniük piacaikat, s ex­portjuk — a gvár történeté­ben először — az idén vár­hatóan eléri a 100 millió dollárt. Nyugati exportját illetően messze nem volt ilven sike­res a székesfehérvári Könv- nvűfémmű. melvet erősen érintett a tőkés piacok de- koniunkturáiia. Mintegy ' 10 ezer tonnával kevesebb alíu- mindumlemezt és oréstermé- ket szállított nem rubelel­számolású piacra a terve­zettnél És ez a vállalat idei- nyereségét 70 milürió forint­tal csökkenti. A vállalat ar­ra kényszerült hogv úi pia­cok után nézzen — a lüek szerint nem eredménytele­nül Termékeik újabban megjelenik a közeli-keleti or­szágokban és Japánban, né­hány ezer tonna alumínium - llemezt sikerült eladniuk nvu.gat-európai új piacokon, és biztatóak a gvár ameri­kai tárgyalásai is. Az első Dróbarendelést már megkap­ták az USA-ból 800 tonna alumíniumtermék szállításá­ra. Űj piacok megszerzése e«vben megköveteli a ter­mékszerkezet korszerűsítését is. mert az úi partnerek tel­jesebben feldolgozott alumi- niumtermékekre tartanak igényt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom