Szolnok Megyei Néplap, 1981. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-07 / 5. szám

1981. JANUÁR 7 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 3 OTP-sajtótájékoztató Nem csökkent a betétállomány Több acélszalagot ad Csepel. A Csepel Művek Fémművé Finomkohászati Szalaghenger- déjének hőkezelő üzemében, havonta mintegy ezerhétszáz tonna szalagot hőkezelnek, il­letve lakkoznak. Az éves mennyiségből ezerötszáz tonnányit iparilag fejlett országok pia­caira szállítanak. Export tervüket az üzem dolgozói már december közepére teljesítették. A munkaigényesebb minőségi acélszalagok hőkezelését mintegy ezer tonnával, az export­tervet — a lakkozott acélszalagok készítését — pedig mintegy ötszáz tonnával tervezik emelni 1981-ben a hőkezelő üzem dolgozói. A képen Néimeth Tibor a szalag vastagságát ellenőrzi 0 tervezésben az oktatók részt vettek Minden „életszerű” . Ahol a vendégek is tanulók Ételbár az Iskolában A szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmun­kásképző és Szakközépiskola új épületszárnnyal gazdago­dott tavaly december köze­pén. A második emeletén három tantermet, az első emeletén irodákat, a föld­szintjén pedig a gyakorlati képzést segítő négy oktató­termet alakítottak ki. A kabinet rendszerű gya­korlati képzésben a felszol­gáló, a szakács-cukrász és a vendéglátóipari eladó szak­mát tanuló fiatalok vesznek részt, összesen kétszázkilenc- venen. Rajtuk kívül ott sa­játíthatja el és fejlesztheti gyakorlati tudását 70 leve­lező tagozaton tanuló fel­nőtt vendéglátós is. A két tágas öltözőt, mos­dót, raktárt, kiszolgáló he­lyiséget, mosogatót és cuk­rászműhelyt is magában fog­laló oktatóterem-rendszer­ben van egy gáztűzhelyekkel, légtisztítóval, sütővel és minden szükséges „fogyóesz­köz” tárolására alkalmas pultokkal felszerelt konyha, ahol egyszerre tizenhár­mán tanulhatnak. Akárme­lyik vendéglő megirigyelhet­né a konyhát, amelyből ■— pontosan úgy, mint általában az „életben” — ablakon át adják ki az elkészült étele­ket a szakács tanulók a tan­étteremben sürgölődő felszol­gáló jelölteknek, akik tanu­lótársaikon „próbálhatják ki”, hogyan kell majd bán­ni a vendégekkel. Az étte­remből harmonikaajtó nyílik az ételbárba, ott a gyorsan süthető-főzhető ételeken kí­vül kávét, fagylaltot is ki­szolgálhatnak. Az oktatókabinet költsé­geinek nagy részét pályázat útján nyerte az iskola. A Belkereskedelmi Minisztéri­um úgynevezett szakmunkás- képző keretéből kaptak egy- millió-kilencszázezer forin­tot a termek felszerelésére. A terveket készítő SZOL- NOKTERV gyakorlati érzé­két és üdvözlendő hozzáállá­sát dicséri, hogy az oktató­termek tervezésébe bevon­ták Hajdú Antalt, az iskola igazgatóhelyettesét és gya­korlatvezetőjét és más ven­déglátós szakembereket. A kivitelezéssel megbí­zott megyei építőipari válla­lat 1979 szeptemberében kez­dett hozzá az épületszárny építéséhez, és az idei tanév második felét már az új ok­tatótermekben kezdhették a leendő vendéglátósok. A végeredményben 11 mil­lió 700 ezer forintba került épületszárny megnyugtató biztosítéka annak, hogy az ott végzett szakácsok, cuk­rászok, felszolgálók az eddi­gieknél alaposabb felkészült­séggel kezdhetik meg mun­kájukat. — B — Hetvenöt évvel ezelőtt, 1906. január 7-én alakult meg a Földmunkások Orszá­gos Szövetsége. Az évfordu­ló alkalmából tegnap koszo­rút helyeztek el Várkonyi István sírján, a szolnoki Munkásőr úti temetőben, va­lamint szobránál, a Várkonyi téren és Tisza Antal mell­szobránál. Az MSZMP Szolnok me­gyei és városi Bizottsága ne­vében Bálint Ferenc, a me­gyei pártbizottság gazdaság- politikai osztályának veze­tője és Sándor János, a vá­rosi pártbizottság titkára, a Szakszervezetek Szolnok me­gyei • Tanácsa nevében Ga­lambos József, a szervezési osztály veztője, a MEDOSZ központi vezetősége képvise­letében Rózsa József, a ME­DOSZ megyei bizottsága ne­vében Kátai Mária titkár, Makrai Mihály elnök és Munkácsi László megyei bi­zottsági tag helyezte el a megemlékezés koszorúit. Tömegközlekedés és lépcsőzetes munkakezdés Koszorúzás Szolnokon Szolnok az elsők között volt A tömegközlekedésben ás fontos szerepe van a szerve­zésnek. Az igények az elmúlt években jobban növekedtek — legalábbis egyes csúcsidőszakokban és helyenként — mint a szállítókapacitás, vagyis az autóbuszok száma, ami esetenként zsúfoltságot, okozott. A személyszállítás kulturáltsága, a meglévő autóbusz­állomány mellett többek között a lépcsőzetes munkakez­dés megvalósításával növelhető. Azt ugyanis nálunk fej­lettebb országok sem teszik meg, hogy a csúcsidőszakra méretezzék a közlekedést. Ebben az esetben ugyanis nap­közben jórészt kihasználatlanul közlekednének az autó­buszok. Tizenöt vállalat már módosított Szolnokon egyes üzemek már évekkel ezelőtt orszá­gosan is a kezdeményezők között voltak, intézkedtek a lépcsőzetes munkakezdés be­vezetésére. Ezt követően 1979-ben, széles körű felmé­rés és forgalomszámlálás után, a Kpzúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet tanulmányának figyelembe vételével, az arra illetékes bizottság javaslata szerint, a szolnoki Városi Tanács Vég­rehajtó Bizottságának hatá­rozata alapján, sor kerül a lépcsőzetes munkakezdés je­lentős mértékű kiterjesztésé­re. A megyeszékhely tömeg- közlekedésével a tanácsi szervek évenként foglalkoz­nak, többek között az éves menetrendi értekezletek al­kalmával is,. ahol az utazók többségének érdekében a já­ratok közlekedését, a menet­rendeket igyekeznek optimá­lisan kialakítani. A városi tanács végrehajtó bizottsága ezzel összhangban hozta meg meg a 102/1980. számú határozatát a lépcsőzetes munkakezdés, illetve Szol­nok tömegközlekedésének fejlesztésére. Ezt követően a Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet elkészítette a „Szolnok tömegközlekedésé­nek elemzése” című anya­got, amely az 1980. március Ennek során elértük, hogy 1979-ben tizenöt szolnoki vállalat, üzem, intézmény munkarendjének módosítá­sára került sor, ami 2 ezer 184 dolgozót érintett. Ezzel egyidőben minimáli­san növekedett — az autó­buszok száma is Szolnokon. Mindezek eredményeképpen (amiint ezt egy későbbi for­galomszámlálás 'bebizonyí­totta) a mintegy 8 százalé­kos utasszámnövekedés el­lenére a városi tömegközle­kedésben a zsúfoltság nem növekedett. 20-án megtartott teljes körű utasszámlálás alapján ké­szült. Az illetékes bizottság részleteiben is sokoldalúan megvitatta az elkészült anyagot és Szolnok tömeg- közlekedésének jelenlegi helyzetét, a racionalizálás és a fejlesztés lehetőségeit, és az alábbi álláspontot alakí­totta ki, illetve teendőket jelölt meg: A város tömegközlekedé­sének további javítására a lépcsőzetes munkakezdésen túl egyéb — forgalomszerve­zési, hálózatszervezésd — módszerek is vannak, me­lyeknek kihasználását bizto­sítani kell. A városi tömegközlekedés további javítása a jelenlegi szűkös autóbusz-állomány mellett csak néhány városi viszonylat felülvizsgálatával, autóbuszfordulási lehetősé­gek biztosításával lehetséges, ami feltétele a lépcsőzetes munkakezdés további kiter­jesztésének is. A város törzshálózatán el­sősorban az 1-es és a 24-es vonal zsúfoltságának csök­kentését tartja szükségesnek a bizottság. Az l-/a jelzésű járatokat rövidebb útvona­lon indokolt közlekedtetni, a tényleges utazási igények­nek megfelelően. Ehhez szükséges a Várkonyi tér közvetlen környékén, vala­mint a megyei kórház és a Cukorgyár között autóbusz­forduló kialakítása. Hosszabb távon a városi autóbuszhálózat szerkezeti változtatása is szükségessé válik, amihez útépítésekre és autóbusz-fordulóhelyek létesítésére van szükség. Az építési szükségleteket „Szol­nok város tömegközlekedés­fejlesztési terve” tartalmaz­za. Ennek megvalósítása a mindenkori anyagi erőforrá­soktól függően történhet meg. A tömegközlekedés javítá­sa mindannyiunk érdeke. A közlekedés szervezésénél, a változásoknál a közlekedés sajátosságából, a város szer­kezetéből és más okokból azonban az utasok egyes ki­sebb csoportjainak adódhat­nak a nagyobb utazóközön­ségével ellentétes érdekei is, illetve az utasok egy részé­nél valós vagy vélt hátrá­nyok is bekövetkezhetnek. (Pl. gyorsjárati autóbuszhi­ány biztosítása mellett több megálló kérése, gyér kihasz­náltságé, ugyanakkor jelen­tős eszközlekötéssel járó, la­kóhelytől üzemig, hivatalig közlekedő céljáratok indítá­sának kérése, a korábbi vagy későbbi munkakezdés; az átszállási kényszer, stb.) A tömegközlekedésben azon­ban mindenkor és elsősor­ban a nagy tömegeket érin­tő forgalmat, a munkába és iskolába járók személyszál­lítását kell biztosítani, az egyéb utazási igények kielé­gítése mellett. A közlekedés szervezőit az a cél vezérli, hogy az or­szágos viszonylatban is jó szolnoki .tömegközlekedést mándannyiunk érdekében to­vábbfejlesszük. Ehhez kérjük a város la­kosságának — eddig is ta­pasztalt — további megérté­sét és támogatását. Ezzel kapcsolatban észrevételeket és javaslatokat mindenkitől szívesen fogadunk. Csábi József megyei szállítási főmunkatárs A fejlesztés feladatai Növelni a betétállományt, s alapot teremteni a várha­tóan nagy hiteligényeknek — röviden ez a törekvés jel­lemzi az OTP idei terveit, melyekről sajtótájékoztatón számoltak be tegnap a MUOSZ székházában. Szir­mai Jenő vezérigazgató el­mondta, hogy a takarékpénz­tár több változtatást veze­tett, illetve vezet be a be­tét- és hitelformákban, még­pedig azért, hogy igazodjon a népgazdasági feladatokhoz, s nem utolsósorban a lakosság változó életkörülményeihez. A betét- és hitelállomány alakulása mindenkor egy­fajta tükre a társadalom életének. Jól példázza ezt a tavalyi esztendő is. Bár az életszínvonal csak mérsé­keltebben emelkedett, még­sem csökkent a lakosság be­tétállománya, sőt nyolcmil- liárd forinttal gyarapodott. Az OTP az idén bővít! szolgáltatásait. Korszerűsí­tette az ifjúsági betétformát, a havi betétösszeg felső ha­tárát eltörölték, és meg­emelték a felvehető kölcsön összegét is: ezentúl lakás­építéskor, illetve vásárláskor 70 000, egyébként pedig 60 000 forintot kaphatnak a fiata­lok, akik közé most már a 35 éveseket is beszámítják. A Hajdúsági Iparművekben átadták a háromszázezredik forróvíztárolót az NDK-beli Heim-electric háztartási készü­lékeket forgalmazó külkereskedelmi vállalatnak. A téglási gyár 1968 óta szállít boylereket az NDK-ba. Az iparművek jelenlegi termelésének mintegy nyolc százalékát exportálják a Német Demokratikus Köztársaságba, ahol a forróvíztá­rolók folyamatos érkezése a lakásépítési program megvalósításának előfeltétele is. A háromszázezredik villanyboylert a Hajdúsági Iparművek kollektívája egy NDK-beli többgyermekes munkáscsaládnak ajándékozta

Next

/
Oldalképek
Tartalom