Szolnok Megyei Néplap, 1980. december (31. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-21 / 299. szám

DECEMBER 21. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 15 Ma Jászberényben is tanévzáró Jászberényben a Hűtőgép­gyár sportcsarnokában ma délelőtt 10 órakor tartja ün­nepélyes tanévzáróját a vá­rosi sportiskola. Az elmúlt tanévben az iskolának több mint 200 igazolt tanulója volt, ami ötszöröse annak, amivel a sportiskola 1976- ban, megalakulásának esz­tendejében kezdte a taní­tást. A tánévzárón beszámoló hangzik -el, ismertetve az iskola eddigi eredményeit. Jól szerepeltek a sportisko­lások az olimpiai reménysé­gek felmérő versenyén, az óbudai teremröplabda-baj- nokságon, hat sportiskolás Események VASÁRNAP Asztalitenisz. A megyei szak- szövetség értekezlete és ver­senybírói továbbképzése. Szol­nok, sporthivatal tanácster­me, 10. Tanévzáró. A jászberényi Vá­rosi Sportiskola tanévzáró ün­nepélye, hűtőgépgyári sportcsar­nok, 10. Vívás. Megyei IV. osztályú ké­pesítőverseny, Szolnok, Véső u. 8. Közgyűlés. Jászfényszarui KSE, művelődési ház 10. HÉTFŐ Atlétika. A szolnoki Városi Sportiskola teremversenye. Vé­ső u. 8. serdülő kora ellenére egész éven át játszott a Lehel NB Il-es női röplabdacsapatá- ban. A beszámoló után az iskola atlétika- és röplabda­tagozatos osztályainak tanu­lói mozgáskultúra-bemuta­tón adnak számot felkészü­lésükről. Játékos, tréfás ver­senyeken mutatják be ügyes­ségüket az iskola legifjabb ta­nulói. A tanévzáró ünnepségen adják át a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetéseket, ki­emelkedő teljesítményéért egy sportiskolás arany, egy ezüst, tizenhárom pedig bronzjelvényt kap. A legjobb négy között a tolnaiak A belgiumi Corenne-ben négyszáz néző előtt női asz­talitenisz BEK-mérkőzésre került sor a 3. fordulóban. A magyar tolnai Vörös Lo­bogó nagyszerű játékkal 5:2- re nyert a hazaiak hatszo­ros bajnoka, a Palette Stave ellen. A magyar győzelme­ket Bolvári és Balogh (2—2), valamint Kiss aratta. A tol­naiak ezzel bekerültek a legjobb négy közé. ISipsió előtti Elmaradt mérkőzés Mezőtúron Ma: Mezőtúri Hon­véd—Borsodi Volán, Me­zőtúr, 13, Bogyó. Az elmaradt Mezőtúri Honvéd—Borsodi Volán NB Il-es labdarúgó-mérkőzést az MLSZ rendelkezése szerint ma 13 órai kezdettel kell le­játszani. Mint ismeretes, a mezőtúriak szinte valameny- nyi játékosa megbetegedett az elmúlt hét végére, s meg mindig nem teljes létszám­mal egészségesek. Előfordul­hat, hogy Bencsik Gyula csapata tartalékosán lép pá­lyára. Mohácsi még nem játszhat a makacs húzódása miatt, Pribék sincs rendben, Tóth időnként belázasodik, Martinkovics talán kilábal erős meghűléséből a mérkő­zés kezdetéig. A vezetőedző csak a mérkőzés előtt tudja meg, hogy kire számíthat. A Borsodi Volán először ját­szik Mezőtúron bajnoki mér­kőzést, hiszen a nyár folya­mán került fel az NB II-be, és némi meglepetésre au­gusztus 3-án legyőzte a Hon­védőt 1:0 arányban. A mérkőzést a jól előkészített, salakos pályán játsszák le, amelynek talaja elég jó ál­lapotban van. Emlékek szárnyán Kolláth ötven éve kezdett futballozni Hogy szalad az idő! Kol­láth Ferenc ötven évvel ez­előtt játszott először a Szol­noki MÁV labdarúgó-csapa­tában. Így emlékszik visz- sza arra az időre:-—Riskó és Draskóczi be­vonult katonának. Fóris Ru- .dolf, a legidősebb játékos, aki az edzői posztot is be­töltötte, és rá tartozott a csa­pat összeállítása, kérdezget­te, hogy ki játszón egyikük helyén. A bátyám is tagja volt a csapatnak, s többen felvetették, hogy játszón a kis Kolláth. A KÖLASZ- bajnokságban szerepeltünk, s az utolsó mérkőzés no­vember végén Vecsés ellen volt. Nyertünk 6:l-re. az el­ső három gólt én rúgtam, s attól kezdve minden mér­kőzésen szerepeltem. Akkor tizenhat éves voltam. Abból a csapatból Auguszt, Markó, Zsemle. Bulyáki. és Fóris magyar amatőr válogatottak voltak. — Hol játszották a mér­kőzést? — A Véső utcában, de a mostani füves pálya akkor még salakos volt. A tribün már elkészült, de az állóhely mögött egy mocsaras terü­let volt. Ha az ellenfél húz­ni akarta az időt. akkor a nádasba rúgta a labdát, mi pedig ladikkal kerestük. Később már két labdánk is Cunningham bűne és büntetése A Real Madrid vezetése 1 millió peseta (25 ezer nyu­gatnémet márka) pénzbün­tetéssel és egyhónapos eltil­tással sújtotta a színesbőrű szélsőjátékosát, Laurie Cun- nighamot. Cunningham bűne az volt, hogy a jobb térdén elvégzett operációja után nem sok idővel discóban ta­láltak rá a klubvezetők, ahelyett, hogy pihent volna. Ilyen súlyos büntetésben még egy madridi játékos sem részesült. Cunningham így fogadta a pénzbírságot: „Nem hiszem, hogy valami rosszat tettem volna, ennek ellenére elfo­gadom, hogy megbüntettek. Az idő gyorsan múlik, és bizonyos vagyok benne, ha ismét jól játszom, telje­sen rehabilitálom majd ma­gamat. volt, de előfordult, hogy mindkettőt kirúgták a ná­dasba. — Korábban atlétizált. — Németh Gyula, az ed­zőm mindig csalogatott: azt mondta, hogy abban a sport­ágban többre viszem. Hár­masugrásban 14 méter kö­rül ugrottam, a magyar csúcs 15,84 méter volt. Magasug­rásban 165 centiméter, tá­volban 6 méter körüli, a százméteres síkfutásban 12.4 másodperc volt a legjobb eredményem. Indultam az ügyességi számokban is. az iskolai bajnokságon tizen­hat éves koromban tíz ér­met szereztem. Mégis megmaradt a lab­darúgásnál. A KÖLASZ fel­nőtt válogatottjában leg­alább 15, az ifjúsági válo­gatottban pedig öt alkalom­mal játszott. Régi újságok, fényképek, rajzok kerültek elő. A Szolnoki MÁV 1936- ban bejutott a második pro­filigába úgy, hogy hiány­zott egy csapat, és mivel megnyerték a vasutas baj­nokságot, besorolták őket. Aztán a profi kettőben is bajnokok lettek s az NB I- be kerültek, a legjobb ma­gyar proficsapatok közé — amatőrként. Kolláth Ferenc 216 NB I- es mérkőzést játszott és 156 gólt lőtt. A címeres mezt SAKKHÍREK A hollandiai Groningen- ben lejátszották a második fordulót a junior Sakk Eu­rópa Bajnokslágon. Ezúttal már bemutatkozott a me­zőnyben a magyar színeket képviselő Károlyi Tibor is, és győzelemmel kezdett: nyert az ír Delaney ellen. Károlyi az első fordulóban ugyanis nem ült asztalhoz, mert ellenfele a luxemburgi Michel Karp csak késve ér­kezett meg a nemzetközi tornára és Károlyi — na­gyon sportszerűen — be­leegyezett abba, hogy ezt a játszmát hétfőn bonyolítsák le. Károlyi jelenleg egy pont­tal és egy elmaradt játsz­mával a 9. helyen áll. Az olaszországi Meranoban pénteken este megnyitották ötször húzta magára és a magyar válogatottban há­rom gólt szerzett. A vas­utas válogatottban — amely­nek edzője is volt — hu­szonhétszer játszott, és több­szörös B-válogatott. A Szol­noki MÁV 1941-ben meg­nyerte a Magyar Kupát. A labdarúgást 1948-ban fejez­te be és 1954-ig Pécsett ed- zősködött. A PVSK a má­sodosztályban bajnokságot nyert, de az NB I-be jutá­sért rendezett osztályozón 3:2-re kikapott a DVTK-tól. Aztán 1955-ben hazahívták a Légierőhöz edzőnek. Két évet írt alá. de csak fél évig maradt. Miért? — A játékosok nem akar­tak bent maradni az NB I-ben. Mindegyiket csalogat­ták kedvező ajánlatokkal különböző helyekre, tekin­télyes öszegeket kaptak, Szolnokhoz pedig semmi sem kötötte őket. * A megyei labdarúgó-szak­szövetségben 15 évig az ed­zőtestület elnöke volt, nyug­díjazása óta szakfelügyelő. És izgul az unokájáért. To­miért, aki a városi sportis­kola serdülő csapatában ját­szik. Az egyesületben megfeled­keztek róluk, idős sportem­berekről. Pedig ha több nem, egy kézfogás jólesne nekik. a Korcsnoj—Hübner sakk- világbajnok-jelölti döntő pá­ros mérkőzését. Az ünnepsé­get azonban incidens zavar­ta meg. Korcsroj távolma­radt. A Nemzetközi Sakk Szövetség izlandi elnökének, Olaffsonnak küldött te­lexüzenetében tiltakozott az ellen, hogy a FIDE a Fülöp- szigeteki Florencio Campő-' manes-t nevezte ki a szö­vetség képviselőjeként erre a tornára. Véleménye sze­rint ugyanis Camp«manes, aki 1978-ban a mamilai vb- döntőn az egyik szervező Volt, több alkalommal elő­ítéletét nyilvánította meg ve­le szemben — a világbajno­ki címet viselő szovjet Kar­pov javára. Viktor Korcsnoj más FIDE-képviselő sze­mélyének kijelölését ..kérte. Károlyi győzelemmel kezdett a junior Európa Bajnokságon Hazai lelkesedés, import bűbájosság A szolnoki tiszaligeti sportcsarnok egyet­len alkalommal izzik fel minden eszten­dőben annyira, hogy szinte minden téglá­ja (ha egyáltalán van benne) külön életet éL Ez a városi sportiskola tanévzáró ün­nepélye. Ilyenkor szülőkkel, osztálytársak­kal, apró sportolókkal, és még csak ezután szándékozó sportemberkékkel telik meg a lelátó. És a lelkes közönség olyan, de olyan hangzavart tud produkálni, amit szinte semmi mással nem lehet összeha­sonlítani. Így volt ez pénteken délután is, csak­hogy most a szolnokiak lelkesedéséhez a Kjusztendilből érkezett művészi tornászok bűbájos produkciója is társult. Aki már járt a bolgár testvérmegyében, tudhatja, hopy a kjusztendiliek számára a művészi torna nagyjából azt jelenti, mint nekünk a labdarúgás. Válogatottak, mi több Euró­pai és világbajnoki helyezettek fémjelzik a k.iusztendili művészi torna rangját. Ebből kaphattak ízelítőt azok, akik részesei vol­tak a sportiskola tanévzárójának. A közönségsiker ezúttal is biztosítva volt Mint megszelídített kí­gyó, úgy követi a bol­gár kislány minden moz­dulatát a szalag Bolgár sportbarátaink számára a művészi tor­na annyit jelent, mint nekünk a foci. Hát... — p. b. — Fotó: T. K. L. Atléták, kosárlabdázók, kajakosok, labdarúgók, úszók vetélkedtek a sportiskola váltóver­senyein. A rendezők részéről ötletben, a versenyzők részéről ügybuzgalomban nem volt hiány A labdarúgó NB I eredményei Diósgyőr—Ferencváros 0:0, Diósgyőr, 12 000 néző. v.: Palotai. Csepel—MTK-VM 1:1 (0:0), Hungária krt. 500 néző. v.: Szávó. Góllövők: Tulipán, illetve Koritár ill­ésből). PMSC—Nyíregyháza 2:2 (1:0), Pécs, 1000 néző, v.: Hartmann. Góllövök: Rá­fi (2), illetve Czeczeli (11- esből) és Fecsku. Debreceni MVSC—Zalaegerszegi TE 3:1 (0:0), Zalaegerszeg. 2000 néző, v.: Kuti. Góllövők: Kerekes (2) és Szűcs J. illet­ve Kereki (11-esből). Vasas —Dunaújvárosi Kohász 4:1 (3:1). Dunaújváros, 5000 né­ző, v.: Kőrös. Góllövők: Kiss (2), Izsó, Zombori illetve Se­gesvári. Videoton—Kaposvár 4:1 (1:0). Székesfehérvár, 3000 néző. vezette: Divinyi. Góllövők: Burcsa (2), Szabó, Csongrádi, illetve Kisteleki. Pénteken lejátszott mér­kőzés : Ú. Dózsa—Békéscsa­ba 2:2. Kézilabda MNK A második fordulót is leját­szották a női kézilabda MNK 12-es döntőjében, és már csak a bajnok Vasas, az egy mérkő­zéssel kevesebbet játszott FTC és nagy meglepetésre a Borsodi Bányász áll pontveszteség nél­kül. Eredmények. A csoport: FTC —Dunaújvárosi Kohász 29:19 (16:7). Vasas—Debreceni MVSC 35:8 (21:4). B csoport: Bp. Spartacus—Ba­kony Vegyész 18:18 (12:10), Győ­ri Textiles—ELZETT SK 14:13 (6:9), Borsodi Bányász-^-Tatabá- nyai Bányász 22:18 (12:10). A következő — idei utolsó. — fordulóra vasárnap kerül sör.

Next

/
Oldalképek
Tartalom