Szolnok Megyei Néplap, 1980. december (31. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

XXXI. évf. 282. sióm, 1980. december 2., kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését decem­ber 2-ra összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoz­tató, valamint az 1981. évi népgazda­sági terv és állami költségvetés irány­elveiről készült előterjesztés megvita­tását javasolja a Központi Bizottság­nak. TOMBOL A TÉL Országszerte fennakadásokat okozott a havazás Hótorlaszok9 veszteglő járművek Sok munkás késve érkezett Szolnokra és Jászberénybe A Minisztertanács operatív bizottságot hozott létre A Minisztertanács a rendkívüli időjárás okozta köz­lekedési, szállítási és ellátási feladatok irányítására és összehangolására operatív bizottságot hozott létre a közlekedés és postaügyi miniszter vezetésével. Az operatív bizottság a helyzet normalizálása érde­kében utasította a vasúti, közúti és tanácsi szerveket, hogy minden eszközzel nyújtsanak segítséget a közleke­dési, szállítási és hírközlési feladatok ellátásához, ame­lyek most a legsürgősebb tennivalók közé tartoznak. Intézkedések történtek a lakosság ellátása, a mun­kába járás feltételeinek megteremtése és a folyamatos munakrendben dolgozó üzemek, gyárak termelésének megszervezése érdekében is. A rendkívüli- nehézségek elhárításához széles körű társadalmi összefogásra van szükség. A bizottság ezért felszólította a helyi tanácsokat, üzemeket, termelőszö­vetkezeteket, hogy — megszervezve a lakosság közre­működését, ideértve a közerők kirendelését is — hala­déktalanul kezdjék meg, illetve folytassák a munká­latokat. A hadsereg alakulatai is részt vesznek az akadá­lyok elhárításában. A csaknem negyven órá­ja tartó országos , havazás szinte teljesen megbénítot­ta a közlekedést a Dunántúl legnagyobb részén. A hét­főre virradó éjszaka tovább rosszabbodott a helyzet: vasárnap este az M 1-es fő- közlekedési útvonalat, is le kellett zárni Bicske és Bia- torbágy között. Megbénült a közlekedés Vas és Zala me­gyében, valamint a Ba­konyban Is- Az eltakarítást mindenütt nagy mértékben megnehezítette az erős hó­fúvásokat okozó viharos szél és az utakon veszteglő számos elakadt jármű. Hétfő reggel — egy-két terület kivételével — or­szágszerte tovább hullott a hó, és jelentősen csökkent a hőmérséklet: 0 és mínusz 8 fok közötti értékeket mér­tek. Nyugat-, Közép- és Észak-Dunántúlon. Tolná­ban, az ország északi vidé­kein, az Alföldön 80—90 kilométer óránkénti sebes­ségű szél fújt, s magas hó­torlaszokat épített az uta­kon. Heves megyében a 31-es útvonal közlekedése bénult meg. Borsodban pedig a 3- as főúté, az Ernőd és Vatta községek közti szakaszon. Súlyosbodott a helyzet az Alföldön is. A felsoroltakon kívül az ország számos más főútvo­nalán csupán igen lassan, hosszú szakaszokon egy nyomsávon haladhatnak a járművek, az alsóbbrendű utak 80—90 százaléka jár­hatatlan. Jászberény közlekedésé­ben is bonyodalmat okozott a havazás. A munkásjára­tok 15—20 perces késéssel érkeztek az autóbusz-pá­lyaudvarra- Több mint har­minc perces késéssel futot­tak be Jászszentandrás, Jászapáti felől az autóbu­szok, sokáig kritikus volt a Szolnok felől várt járatok érkezése. A KPM hómarói hajnalra utat törtek a 32-es út Jánoshida—Alattyán kö­zötti szakaszán keletkezett hótorlaszon, a hajnali jára­tok így viszonylag kis ké­séssel értek Jászberénybe. Néhány távolsági járat vi­szont még a déli órákig sem érkezett meg. Délelőtt újabb hóakadályok keletkeztek, a (Folytatás a 3. oldalon.) H pálya innenső szélén Beszélgetés pályakezdőkkel 4. oldal D szőkébb haza őszinte krénikása Gecse Árpád kiállításáról 5. oldal a hétvége sporteredményei 7- oldal Madridi találkozó Magyar felszélalás az információk cseréjéről A madridi találkozó 3. munkacsoportjában folyó vi­tában, amely a helsinki zá­róokmány ajánlásainak az információcsere témaköré­ben történő megvalósításával foglalkozik, hétfőn felszólalt dr. Berényi Pál, a magyar küldöttség tagja. Hangsú­lyozta, hogy a magyar kor­mány a Helsinki utáni idő­szakban is következetesen folytatja bevált tájékoztatá­si politikáját, ugyanakkor fokozza erőfeszítéseit a más részvevő államokkal való in­formációcsere növelésére. A magyar küldött méltat­ta annak a nyilatkozatnak a jelentőségét, amelyet az UNESCO fogadott el 1978- ban a tájékoztatási szervek­nek a béke, a nemzetközi megértés erősítéséhez, az (Folytatás a 2. oldalon.) A közelmúltban kezdték el a késői paradicsom szedé­sét a karcagi Magyar—Bolgár Barátság Tsz berekfürdői kertészetében. Az 1000 négyzetméter alapterületű üvegház­ból mintegy negyven mázsa első osztályú paradicsomra számítanak Púja Frigyes Jugoszláviába utazik Púja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügyminisztere Joszip Vrhovecnek, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság szövetségi külügyi titkárának meghívására december 2-án hivatalos baráti látogatásra Jugoszláviába utazik. Betakarították a rizst, kiszedték a cukorrépa nagyrészét Kényszerpihenőn a betakarító és talajművelő gépek A hét első felében maxi­málisan kihasználták a be­takarításra, talajmunkák végzésére alkalmas napokat, órákat a megye mezőgazda- sági nagyüzemei — állapí­totta meg tegnapi ülésén a szervezési bizottság. A ter­melőszövetkezeti tagok, álla­mi gazdasági dolgozók em­berfeletti munkájának, erő­feszítéseinek eredményeként még a hétvégi havazás előtt learatták a 8357 hektár „ví­zi gabonát”, a rizstermést már csaknem teljes egészé­ben felvásárolta a Gabona­forgalmi és Malomipari Vál­lalat karcagi hántolóüzeme. Jól haladtak a gyökér kisze­désével a cukorrépatermelő gazdaságok, az ütemezett 14 ezer 358 hektáir 98,5 száza­lékáról már betakarították a termést. A gazdaságok kö­zötti együttműködés is ered­ményesen segítette ezt a munkát, a tiszaföldvári Le­nin Tsz-ben például az öcsö- di Szabadság és a cibakházi Vörös Csillag Tsz répaszedő gépei, szállító járművei gyor­sították a répa kiszedését. A nagyüzemi kukoricatáb­lák 84 százalékáról, a háztá­ji kukoricaterületek 92 szá­zalékáról került eddig fedél alá a termés. A szemek to­vábbra is magas víztartalma miatt szükséges szárítás gondjait enyhítette, hogy ti­zenkilenc termelőszövetke­zetben és öt állami gazda­ságban 15 ezer tonna sze­meskukoricát és háromezer tonna csőzúzalékot nedves állapotban tároltak. A szö­vetkezeti szektorban nyolc; az állami szektorban három üzemben fejezték be eddig a kukorica törését. Ahol le­hetőség volt a jó minőségű magágy készítésére, ott az elmúlt hét közepén megkez­dett esőzésig azon igyekez­tek a gazdaságok, hogy a tervezett területeken elves­sék az őszi búzát. A megye mezőgazdasági nagyüzemei­ben összesen 124 ezer 361 hektáron került földbe a ke- nyérnekvaló. A kései veté­sek kivételével, azaz a terü­let 81 százalékán jó minő­ségben fejlődik a gabona a hótakaró alatt. A hétvégi havas, szeles időjárás megtorpantotta a még hátralevő munkákat, kényszerpihenőre vonultak a betakarító és talajművelő gépek, szállítójárművek. Amíg a talajviszonyok, eset­leges kisebb fagyok lehető­vé nem teszik a megyében még 190 hektáron földben le­vő cukorrépa, és a mintegy tízezer hektáron lábon álló kukorica betakarításának és a tavasziak alá történő mélyszántásnak a folytatá­sát, gépeik, járműveik, szá­rítóberendezéseik karbantar­tására, kijavítására fordít­hatják a kényszerpihenőt a gazdaságok. Ha ismét meg­indulhatnak a földeken, a ko­rábbiakhoz hasonló jól szer­vezett munkára lesz szükség, mert most a kukoricatáblák­ban és a répaföldeken is fo­kozottan számolni lehet a betakarítási veszteségekkel. . Megnyílt az országos gyermekkönyvhét A III. országos gyermek­könyvhetet ünnepélyes kül­sőségek között tegnap Buda­pesten, az Országos Ifjúsági és Gyermekirodalmi Köz­pontban nyitották meg. — Az „Olvassatok minden nap” felhívás kifejezi, hogy a könyvvel való találkozás természetes, szükségszerű, okosan megtervezett tevé­kenység, nem' véletlen ritka és kivételes alkalom — mondotta Szűcs Istvánná, a Magyar Úttörők Szövetségé­nek főtitkára a megnyitón. A továbbiakban hangsú­lyozta, hogy a fiatal olvasók­nak a felnőttek, a szülők, a nevelők okos, türelmes segít­ségével lehet és kell köny­vet szerető, rendszeres olva­sókká válniuk. Ma még nem egyforma igény az olvasás, az ország különböző pont­jain eltérő a könyvek be­szerzési lehetősége. A fővá­rosban élő gyerekek csak „leugranak” a könyvesbolt­ba, a kisebb faluban vagy tanyákon élők pedig kilo­métereket gyalogolnak, hogy megvásárolhassák azt a könyvet, amire kíváncsiak, vagy amire szükségük len­ne. Ezért van nagy jelentő­sége minden olyan kezdemé­nyezésnek, lett légyen az is­kolai, közművelődési vagy úttörőmozgalmi, amely lerö­vidíti a gyerekek és a köny­vek egymáshoz vezető útját — s ez a célja az országos gyermekkönyvhétnek is. Hóátfúvásban nehezen küszködtek az úton Szolnok és Zagyvarékas között a gépkocsik

Next

/
Oldalképek
Tartalom