Szolnok Megyei Néplap, 1980. október (31. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

XXXI. évf. 230. sióm, 1980. október 1., szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Szovjet—indiai tárgyalások Brezsnyev és Reddi pohárköszöntöje Nilam Szandzsiva Reddi, az Indiai Köztársaság elnö­ke, aki hétfőn a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének meghívására érkezett Moszkvába, tegnap délelőtt megkoszorúzta a Lenin-mau- zóleumot és az ismeretlen katona sírját Jelen volt Inamzson Uszmanhodzsajev, a Legfelsőbb Tanács Elnök­ségének elnökhelyettese és több más hivatalos személyi­ség. Tegnap délelőtt a Kreml­ben megkezdődtek a szov­jet—indiai tárgyalások. A szovjet küldöttséget Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke, az indiait Nilam Szandzsiva Reddi, az Indiai Köztársaság elnöke vezeti. Leonyid Brezsnyev mellett a szovjet küldöttség tagja­ként jelen volt a megbeszé­lésen Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának póttagja, a Minisz­tertanács első elnökhelyette­se, Ivan Arhipov miniszter­elnök-helyettes, Viktor Mal­cev, a külügyminiszter első helyettese). Indiai részről a Reddi vezette küldöttség tag­ja Virendra Patil kőolajipari miniszter és Krisnán külügy- m inis zter-helyettes. A kölcsönös megértés és barátság légkörében folyt megbeszélésen áttekintették az 1971-ben a békéről, ba­rátságról és együttműködés­ről aláírt szerződésen alapu­ló szovjet—indiai kapcsola­tok néhány kérdését. Az idő­szerű nemzetközi témák kö­zül kiemelt figyelmet szen­teltek a tartós békéért, a nemzetközi ibiztonságért, az imperializmus, a kolonializ- mus és a fajüldözés ellen fo­lyó harc kérdéseinek. — A Szovjetunió — mon­dotta Leonyid Brezsnyev — következetes és állhatatos erőfeszítéseket tesz annak (Folytatás a 2. oldalon) ■•■I (•(> eeaaa* aaat. aaa -•••••• aaaaai too :::: «af • aaiai aaaai iái >• aaaaa aaaai aaat a <• a •»---------------------------------------aaaaa au________ a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaL faaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Négyen a „pazarlás” nyomában 3. oldal n szerkesztőség postájábél 4. oldal Múzeumi, műemléki, honismereti hónap M: MEGYEI MEGNYITÓ KUNSZENTMÁRTONBAN Október 6—W Magyar-csehszlovák barátsági hét a megyében Kulturális életünk nemes hagyománya a minden év októberében sorra kerülő múzeumi, műemléki, honis­mereti hónap. A rendezvény- sorozat megyei bemutatóját ma délelőtt 10 órakor Kun- szentmártonban a művelődé­si központban tartják. — Ugyancsak ma — délután fél 1-kor — nyílik meg a kun­szentmártoni Helytörténeti gyűjteményben Bozsik Kál­mán fazekas emlékkiállítása. Bozsik Kálmán munkásságát — aki Badár Balázs mezőtú­ri fazekasműhelyében töl­tött tanulóévei után Kun- szentmártonban élt és dolgo­zott — István Erzsébet a Néprajzi Múzeum tudomá­nyos munkatársa méltatja. A múzeumi, műemléki, honis­mereti hónap kiemelkedő eseménye lesz — október 10- én délután 3 órakor — a ti­szafüredi Nyúzó Gáspár fa­zekas tájház megnyitója. A hónap rangos képzőművésze­ti eseményének ígérkezik ok­tóber 11-én délután 4 órakor Baranyó Sándor festőművész gyűjteményes kiállításának megnyitója a Szolnoki Ga­lériában. A szakmai, tudo­mányos programok közül ki­emelkedik a már hagyomá­nyos kunszentmártoni nép­rajzi tanácskozás, amelynek témája az idén az „Ünneplő Tiszazug” lesz. A jeles na­pok és a vallásos néprajz hagyományaiból rendezett tanácskozást — amelyre ok­tóber 23—25 között kerül sor — Bálint Sándor, a közel­múltban elhunyt, neves sze­gedi néprajztudós emlékének szentelik a szakemberek. A megye városaiban, köz­ségeiben a felsoroltakon kí­vül számos kiállítás, múzeu­mi rendezvény, néprajzi, helytörténeti előadás várja az érdeklődőket. Jászberény­ben október 5. és 31. között — a Jász Múzeum új szer­zeményeit kamarakiállításon mutatják be, s ugyancsak Jászberényben a városi-járá­si könyvtárban tekinthetik meg a tárlatlátogatók — ok­tóber 10-től 30-ig — a „Mű­emlékek a kisgrafikában” cí­mű kiállítást. A karcagi Győrffy t István Nagykun Múzeumban „Legújabb tár­gyak a múzeumban” címmel nyílik új időszaki kiállítás október 3-án délután 4 óra­kor. Törökszentmiklóson a Vasas művelődési házban a város múltját és jelenét be­mutató tárlatot rendeznek október 24. és 30. között, Túrkevé'n a Finta Múzeum­ban pedig október 9-ig lát­hatják a művészetbarátok a Fiatal Képzőművészek Stú­diójának tárlatát. A múzeu­mi, műemléki, honismereti hónap záró ünnepségére ok­tóber 31-én Szolnokon kerül sor. Október 6. és 10. között magyar—csehszlovák barát­sági hetet rendez a megyé­ben a Hazafias Népfront megyei bizottsága és a bu­dapesti Csehszlovák Kultu­rális és Tájékoztató Köz­pont. A rendezvénysorozat­ról tegnap délután Buda­pesten Pavol Gombos, a kulturális központ igazgató­ja tájékoztatta a sajtó kép­viselőit. A barátsági hét megnyitó­jára Szolnokon, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz­pontban kerül sor október 6-án 17 órákon amelyen részt vesz és felszólal dr. Václav Moravec, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság budapesti rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövete. Az ünnepi esten fellép az Ora- van szlovák folklór együt­tes. Ugyanott fotó- és nép­művészeti anyagokból kiál­lítás nyílik Csehszlovákia 35 éves fejlődése címmel. A barátsági hét alatt a megye további kilenc tele­pülésén lesz program. Októ­ber 7-én Öcsödön, a Sző­nyegszövő és Háziipari Szö­vetkezetben rendezett bará­ti találkozón Ezven Parma mérnök, a Cseh Fogyasztá­si Szövetkezetek munkatár­sa tart tájékoztatót a cseh­szlovák könnyűipar fejlődé­séről; Jászberényben a te- Jepüflás értelmiségével ta­lálkozik a tanítóképző főis­kolán Mirjam Cech, a Cseh Oktatási Minisztérium osz­tályvezetője és előadást tart hazája iskolarendszeréről. Szintén ezen a napon, délután Szolnokon, a me­gyei könyvtárban irodalmi estre kerül sor. Ugyanott könyvkiállítás is nyílik mai csehszlovák írók, költők műveiből. Lényegében ugyanilyen rendezvényre ke­rül sor majd Kisújszállásán* a városi tanácsnál október H-án. Október 7-én 19 órakor nyílik meg Szolnokon a Csehszlovák Filmhét s ugyanezen a napon Jászki- séren is vendégeket fogad­nak: a dél-csehországi Duda folklór együttes ad műsort a helyi művelődési házban. Másnap, október 8-án Martfűn a Tisza Cipőgyár szocialista brigádvezetői Mária Balogovával, a Parti- zánszki Cipőgyár szocialista brigádvezetőjével találkoz­nak, Karcagon a művelődé­si házban rendeznek barát­sági inagygyűlést! Október 9- én Kunmadarason Darina Cernova, a Szlovák Nőszö­vetség alelnöke. Nagykörű­ben Peter Hedera agrármér­nök, a Szlovák Mezőgazda- sági Minisztérium munka­társa tart előadást. A barátsági hét október 10- én Törökszentmiklóson zárul. Tanévnyitó a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán Tegnap a helyőrségi mű­velődési otthonban tartották a Kilián György Repülő Mű­szaki Főiskola tanévnyitóját. Zsemberi István mérnök ez­redes tartott ünnepi beszé­det. Elöljáróban összegezte a főiskola eredményeit. Elis­meréssel szólt arról, hogy az államvizsgák sikeresek vol­tak. A fegyelem általános javulása kedvezően hatott a hallgatók életének minden területére. Az állomány er­kölcsi-politikai helyzete szi­lárd. A hallgatók ismételten kiérdemelték a KISZ KB Ki­váló Ifjúsági Szervezete cí­met. Jó eredményeket értek el a hadseregbajnokságban is. Ezeknek a tényeknek a tudatában megalapozott a a parancsnoki állomány de­rűlátása. A jó erkölcsi, poli­tikai fegyelmi helyzet mel­lett kiválóak az oktatás fel­tételei. Minden adott tehát ahhoz, hogy még hatéko­nyabbá váljék a gyakorlati életre való nevelés. Zsem­beri István ezredes aláhúzta, hogy a továbbiakban egyre jelentősebb szerepet kapnak a tudati tényezők, a szocia­lista emberi kapcsolatok. Az eddigieknél jobban előtérbe kerül a főiskolán a munka, a közéletiség és a szakmai­politikai műveltség. A kikép­zési feladatok elemzése mel­lett szólt arról, hogy a kato­nai főiskolák jövő évi fesz­tiváljának és a baráti had­seregek spartakiádjának elő­készítéséből is ki kell venni a részüket. Külön szólt az első évfolyam hallgatóihoz, kérve őket, hogy méltó ka­tonái legyenek a néphadse­regnek. Az ünnepi beszéd után ki­váló címeket nyújtottak át néhány hallgatónak, az első éveseknek pedig emléklapot. AZ ŐSZI BNV-N Bútoripari szakmai nap Tegnap a második szak­mai nappal egyben félide­jéhez érkezett az őszi BNV, amely eddig csaknem 200 ezer vendéget fogadott. Ezen a napon a bútoripar, valamint a bel- és külke­reskedelmi partnerek gyárt­mányfejlesztést szolgáló ta­nácskozásán, a szövetkezeti gépipar csomagolástechnikai tapasztalatcseréjén kívül töhb sajtóértekezletet tar­tottak. A VKBM vezetői csupa jó hírről számoltak be. El­mondották egyebek között, hogy a vásári nagydíjas „csodaedényből”, a forma- tervezési pályázaton elisme­rést nyert légkeveréses fő­ző-sütő készülékből, 8 ezer darabos francia és NSZK- beli exporton kívül az év végéig 2 ezer jut a hazai üzletekbe is. Valódi szarvasbőrből ké­szült felöltők és női ruhák, valamint szövetek, bársony- kelmék exportjáról tárgyal­nak a magyar partnerekkel — közölték a szovjet RAZ- NOEXPORT sajtótájékoz­tatóján, míg az ugyancsak szovjet külkereskedelmi egyesülés a NOVOEXPORT képviselői arról számoltak be, hogy a KONSUMEX-szel jelenleg 3,5 millió rubeles forgalmat bonyolítanak le, s ezt tovább szeretnék bőví­teni. Gsszel a földeken A megyében jól haladnak az aktuális őszi munkák: a talajelőkészítés és a beta­karítás. Egyes gazdaságokban az ősziek vetését is megkezdték. A jászszentandrási Haladás Tsz-ben ebben az évben mintegy 300 hektár paradicsomot termelnek Hamar megtelik a zsák, amelybe a jászfényszarui Béke Tsz dolgozói szedik a húsos paprikát A tiszaroffi Aranykalász Termelőszövetkezet­ben aratják a napraforgót Az őszi kalászosoknak készítik elő a talajt a jászapáti Velem! Tsz-ben a Rába Steiger 245- ös géppel

Next

/
Oldalképek
Tartalom