Szolnok Megyei Néplap, 1980. június (31. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

A nevelők ünnepére Csokorba kötött szegfűk, orgonák nyílnak, illatoznak a nevelők vázáiban. Közeli, ünnepélyes pillanatokat idéz­nek. a kitüntetés, a munka elismerésének perceit, a diá­kok köszöntő, a csínytevése­ket megbánó, fógadkozó sza­vait. Óvodások,, iskolások, s velük együtt az egész tár­sadalom — hosszú évek szép hagyománya ez már — a pedagógusokat ünnepli a tanév „célegyenesében”, jú­nius első vasárnapján. Fia­talok. s „véndiákok” együtt köszönjük, s csodáljuk azt a sok-sok fáradozást, figyel­met megértést, biztatást, mosolyt, amelyből jutott, s jut minden évfolyamnak, amely átsegíti a nehézsége­ken a számtanpéldával bir­kózó elsősöket, a cirill be­tűkkel ismerkedő nagyobba­kat. az első szerelem, a ka­maszkor problémáin „rágó­dó” gimnazistákat, szakmun­kástanulókat vagy a tudo­mányokba „belekóstoló” egyetemistákat. Ahogy változik, fejlődik, gazdagodik életünk, úgy nö­vekszik a pedagógusok mun­kája is. A társadalom egyre nagyobb követelményeket támaszt az iskolával szem­ben, az oktató-nevelő mun­ka az érdeklődés homlok­terében áll. Olyan képzett, tartós tudással felvértezett, alkotó, az életre jól felké­szített fiatalokat vár az is­kolától a társadalom, akik „megmaradnak diáknak”, mert természetes igényükké vált a folyamatos önképzés, az állandó tanulás, az isme­retek szüntelen bővítése. Pedagógusnak, jó pedagó­gusnak lenni sosem volt könnyű. Különösen most nem. amikor az új oktatási­nevelési tervek bevezetése, a nevelő iskola kialakítása fokozott erőfeszítéseket igé­nyel. Megnövekszik a taná­ri szabadság, önállóság, gya­korlatilag csak a tananyag, s a tárgyi feltétele^ adot­tak. Hogy hogyan sajátíttat­ják el az ismereteket, ho- gya bontják ki. s ápolják a diákok valamilyen irányú tehetségét az iskolában, az bármilyen segédkönyv is áll­jon rendelkezésre, a peda­gógusokon múlik. Ez adja a megnövekedett feladatok teljesítésének szépségét, de igen felelőségteljes voltát is. Társadalmunk évek ' óta fokozott megbecsüléssel kí­séri figyelemmel a nevelők munkáját. Az elismerés mel­lett néha azonban olyan ne­velési hiányosságokért is az iskolát tesszük felelőssé, amit nekünk felnőtteknek, szülőknek kellene pótöl- . nunk. Sokszor úgy engedjük el gyerekeinket az iskolába, hogy még a biztatást, a jó szót, a simogatást is a pe­dagógusokra hagyjuk. S mi­lyen csodálatos, nagyszerű lájtni azokat a nevelőket, akiknek jut idejük arra, hogy meghallgassák a diá­kok gondjait, segítsék meg­oldani ügyes-bajos dolgai­kat; nevelik formálják őket, a jövő nemzedékét. Jó lenne, ha a pedagógus­napi csokrokból minden napra juthatna egy-egy vi­rágszirom, köszönet, erőt adó biztatás. T. G. XXXI. évf. 127. szóm, június 1. vasárnap A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára: 1,60 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Űrfényképek a Tisza vidékéről Tegnap is sok feladat várt az űrállomás látogatóira Az állandó személyzet könnyített munkarendben dolgozott A szokásosnál 50 perccel később volt ébresztő tegnap a Szaljut—6 űrállomáson dolgozó nemzetközi űrexpedíció részére, mert a kísérleti programban szereplő feladatok tel­jesítése miatt péntek este valamivel később mentek aludni is. Míg az állandó személyzet tagjai, Leonyid Popov és Valerij Rjumin a tegnapi könnyített munkarendnek meg­felelően viszonylag több szabadidőt kapott — bár természe­tesen el kellett végezniük a berendezések ellenőrzését és a számukra igen fontos tornát, emellett néhány kísérletet is —, a látogatókra sok munka várt: az űrállomáson töltött napok alatt nem sok idő jutott pihenésre. A délelőtti munkarendben a Föld megfigyelése és film­felvételek elkészítése szerepelt: Valerij Kubászov és Farkas Bertalan napi programja mintegy féltucat kísérletet irány­zott elő, főként az atmoszféra és a bioszféra Vizsgálata terén. Az űrállomás lakói együtt ebédeltek és vacsoráztak, s együtt készítették elő, tartották meg napi televíziós riport­jukat is, amelyben beszámoltak a tegnapi eseményekről. B TARTALOMBÓL Muvesek vegyiművekben „Zöld múzeum” Tiszakürtön 0 túri alma mater flz égbolt margarétái 0 mezőgazdaság és az élelmiszeripar nagy seregszemléje lesz Augusztusban nyílik az OMÉK Tisztálkodás, majd közösen elfogyasztott reggeli után munkához látott a legény­ség, mert még sok-sok kí­sérletet kell elvégezniük. Elsőként az úgynevezett MKF—6M kísérletbe fogtak, amelynek keretében a Szal- juit—6 űrállomás hatcsator­nás kamerájával a fény több hullámú ossz- tartományát) an mintegy 350 kilométer ma­gasságból űrfelvételeket ké­szítenek. A vizsgálatok cél­A magyar népgazdaság számára különösen jelentős hazánk területének vizsgá­lata. Ennek keretében négy kiválasztott kísérleti terüle­ten — az „Expedíció” prog­ram keretében — egy idő­ben méréseket végeznek a földfelszínen, a levegőben és az űrállom'ásan. A mérések a következők: mintegy 350 k iliomé tér magasságból a Szaljut'—6 MKF-kamerájá­val lefényképezik Magyar- országot. Az űrállomás pá­lyája függvényében e ké­pek az ország területének 60—100 százalékát lefedik. Egyidejűleg mérik a ’Föl­dön a kísérleti területeken a .meteorológiai adatokat;, ta­lajmintákat vesznek, a víz­ügyi kutatóhajók mérik a vizek jellemzőit, a Szovjet Tudományos Akadémia „Kaszpij” mérőkocsija pedig ja részben a Csendes-óceán vízmedencéjének felmérése, részben a Föld-felszín terü­letének fényképezése. E szovjet—magyar közös kísérlet keretében tanulmá­nyozzák a Föld álegmagyobb óceánja vizének állapotát, a sekély részek előfordulását, a víz áramlási és tisztasági helyzetét. Ezek az adatok a földi élet biztonsága szem­pontjából igen fontosak. spekitráliis méréseket végez. Vizsgálják továbbá a mező- gazdasági és erdőgazdasági alkalmazás lehetőségeit, az egyes eljárások eredményes­ségét. Részletes méréseket végeznek a Balaton környé­kén. Ennek keretében 'tanul­mányozzák a jelenlegi álla­potot — a szennyezettséget, a parti és nyíltvízi vegetá­ciót, a Ballaton vízitükrét, a Kis-Balatont, a Balaton-fel- vidók és a somogyi partvi­dék állapotát. E munkacél^ ja, hogy a terület állapotát és annak változásait gyor­san és vitathatatlan objek­tivitással meghatározzák. A Tisza menő vidéket a Szolnok és Kisköre közötti szakaszon vizsgálják. Az el­sődleges cél e területen a taliajtérképezés, továbbá a kapott adatok hasznosítha­tóságának vizsgálata a talaj­javítás tervezésében. Emel­lett tanulmányozzák a kis­körei víztároló hatását a belvíz kialakulására és a sziikesedésre. Fontos kísérle­ti terület a Duna és egész völgye Magyarországra be­lépési ponttól a kilépési pontig a víz-, hő- és atom­erőművek komplex hatásá­nak tanulmányozására. A fenti program tulajdonkép­pen már tavaly májusiban megkezdődött, ekkor a Szal­jut—6 űrállomás szovjet le­génysége mér lefényképezte Magyarország területének több mint a félét. A kísérletsorozaitot most a magyar—szovjet közös űrre­püléshez igazítják, egy sor fényképfelvételt azonban csak a „Dnyeperek” készít­hetnek el, mivél jelenleg a Szálját—6 többnyire csak éjszaka repül Magyarország felett. Ebéd előtt egyórás sza­bad foglalkozás keretében lényegében mindannyian folytatták a munkát. Az űr­hajósok nagyon jól tudják, hogy a semmittevés az űr­ben a földinél is többe ke­rül., ezért a programban megjelölt „szabadidő” tulaj­donképpen azt jelenti, hogy mindenki azzal a kísértettel foglalkozik, amely a legked­vesebb számára. ♦ Kézi kamerával a Föld körül Késő délután Kubászov és Farkas a „Bioszféra—M” kí­sérletet végezte el. Kézi ka­merával személyes döntésük alapján, vizuális észleléseik­hez igazodva fényképezték a földfelszínt, továbbá vul­kánokat, viharokat, -ciklono­kat a természeti jelenségek tanulmányozása végett. Mi­vel a vizsgálná kívánt jelen­ségek véletlenszerűen for­dulnak elő, ezért igen fon­tos az űrhajósak személyes döntése. A vizsgálni kívánt (Folytatás a 2. oldalon.) A Budapesti Nemzetközi Vásár területén augusztus 19-e és szeptember 4-e kö­zött rendezik meg az Orszá­gos Mezőgazdasági Élelmi- szeripari Kiállítást és Vá­sárt. Az eddigi informá­ciók szerint 88 hazai ter­melői, kutató, szolgáltató vagy kereskedelmi tevékeny­séget folytató szervezet va­lamint kistermelő jelezte részvételét, s már idáig 17 szocialista és tőkés ország is elfogadta a meghívást. Leg­utóbb 1975-ben volt hasonló kiállítás és vásár, az akko­rihoz képest a hazai, s a külföldi kiállítók száma vár­hatóan megkétszereződik. A ' kőbányai /vásárváros­ban jó ütemben halad a fe­dett és a szabadtéri kiállí­tási területek építése. A minden eddiginél nagyobb őszi mezőgazdasági sereg­szemlén igen gazdag műsza­ki, tudományos, gyakorlati és szórakoztató programmal várják a látogatókat. Meg­rendezik a magyar tudo­mány, az ifjúság, az újítók napját, s ez időszakban mé­rik össze tudásukat a gépi­fejők. a kombájnosok, a bir- kanyírók, sőt a sportolók is. A legkiválóbb kistermelőket is értékes jutalmak várják. Több mint húsz ország rész­vételével nyitják meg a BU- DATRANSPACK csomago­lástechnikai bemutatót, és első alkalommal látja a kö­zönség a hazaiakon kívül a külföldi tenyészállatok be­mutatóját is. Csupán érde­kességként jegyezzük meg, hogy a kiállítás és vásár be­fejezése után a tenyészálla­tokat aukción értékesítik. Szolnok megyéből például a Héki Állami Gazdaság cu* ” korrépa termelési rendszere színes fotókon és grafiká­kon mutatja be eredményeit. Rajnai NDK, magyar és fod­ros ludakból rendez fajtabe­mutatót a mezőhéki Táncsics Termelőszövetkezet, repre­zentálja a lúdhizlalás mód­szerét kalóriaszegény takar­mánnyal, és láthatják majd az érdeklődők a tojásterme­lés irányított technikai és technológiai megoldásait. Víziszárnyasokat állít ki a Palotási Állami Gazdaság is. Zártrendszerű törzskacsatar- tással szerepel, és bemutat­ja a víztakarékos legelőn történő pecsenyekacsa-neve­lést. A tiszai öntöző gazda­ságok együttműködése Tiszá­tól dvárról mezőgazdasági termékeket, vetőmagvakat, gyümölcs-zöldségféléket, gu­mósterményeket, fűszerpap­rikákat és húsárut visz Bu­dapestre. A karcagi székhe­lyű Középtiszai Állami Gaz­daság alföldi gyepvetőmag termelési rendszere pedig a fűfélék és pillangós gyepal­kotók vetőmagtermesztésben elért eredményeit mutatja be a 69. OMÉK-on, V. Dzsanibekov és Magyari Béla. a tartalékként kiképzett űrhajóspáros a repülés- irányító központban. Magyarj Béláról „Készen állt a rajtra” címmel riportot közlünk lapunk 4. oldalán „Expedíció” Magyarországon

Next

/
Oldalképek
Tartalom