Szolnok Megyei Néplap, 1980. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-03 / 79. szám

A SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1980. április 3. (Folytatás a 3. oldalról.) mészi tehetséggel formált sze­repeiért MILLER LAJOSNAK, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magánéne­kesének. Magas színvonalú, nemzet­közileg is elismert előadó­művészi tevékenységéért PERÉNYI MIKLÓS, Liszt Ferenc-díjas gordonkamű­vésznek, a Magyar Népiköz­társaság érdemes művészé­nek, az Országos . Filharmó­nia szólistájának. Humanista, antifasiszta szemléletű verseiért, költői munkásságáért PILINSZKY JÁNOS, Jó­zsef Attila-díjas költőnek. Klasszikus és mai balett- művek színrevi teléért, ko­reográfus! eredményedért SEREGI LÁSZLÓ. Edkel Ferenc-díjas koreográfusnak, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művészének, a Ma­gyar Állami Operaház ba­lét ti gazgat ój án ak. A hazai bábművészet fej lesztéséért, nemzetközi élis- mertetésééift, művészetpeda­gógiai tevékenységéért SZILÁGYI DEZSŐNEK, az Állam; Bábszínház igazgató­jának, a Magyar Népköztár­saság Kiváló művészének. A szobrászatban, különö­sen a kisplasztikában elért eredményeiért VILT TIBOR. Munkácsy Mihály-díjas szobrászmű­vésznek, a Maigyar Népköz- társaság kiváló művészéinek. Kiváló és érdemes művészek A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a szocialis­ta kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül, hazánk félsza­badulásának 35. évfordulója alkalmából a „MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KI­VÁLÓ MŰVÉSZE” kitünte­tő címet adományozta AGÁRDI GÁBORNAK, a Nemzeti Színház Jászai Ma­ri-díjas színművészének, a Magyar Népköztársaság Ér­demes művészének, AVAR ISTVÁNNAK. a Nemzeti Színház Kossuth-dí- jas színművészéinek, a Ma­gyar Népköztársaság Érde­mes művészének. BALOGH ISTVÁN Mun­kácsy Mihály-díjas alkalma­zott grafikusművésznek. a Magyar Népköztársaság ér­demes művészének, BÉKÉS ANDRÁSNAK, a Magyar Állami Operaház Er­kel Ferenc-díjas rendezőjé­nek, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének. DÉRY GABRIELLÁNAK, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magán­énekesének, a Magyar Nép­köztársaság érdemes művé­szének, FÉNYES SZABOLCS Er­kel Ferenc-díjas zeneszerző­nek. a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének, HORVÁTH SÁNDORNAK, a József Attila Színház Já- száii Mari-díjas színművészé­nek, a Maigyar Népköztársa­ság érdemes művészének. JANCSÓ MIKLÓSNAK, a Magyar Filmgyártó Vállalat Kossutih-díjas filmrendezőjé­nek, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének. KÉKESI MÁRIÁNAK, a Magyar Állami Operaház Lisz; Ferenc-díjas magánfán- cosának, a Magyar Népköz- társaság érdemes művészé­nek, KOLONITS ILONÁNAK, a Magyar Filmgyártó Válla­lat Balázs Béla-díjas film­rendezőjének, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének, KOVÁCS ANDRÁSNAK, a Magyar Filmgyártó Vál­lalat Kossuth-díjas filmren­dezőjének. a Magyar Nép- köztársaság érdemes művé­szének. MÁRKUS LÁSZLÓNAK, a Madách Színház Jászai Mari­díjas színművészének. a Magyar Népköztársaság ér­demes művészének. MAROS RUDOLFNAK, Er­kel Ferenc-díjas zeneszerző­nek, a Liszt Ferenc Zene- művészeti Főiskola nyugal­mazott egyetemi tanárának, a Magyar Népköztársaság ér­demes művészének, MOLNÁR ISTVÁN ko­reográfusnak. a Budapest Táncegyüttes nyugalmazott művészeti vezetőjének, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészének, MARTON LÁSZLÓ Mun­kácsy Mihály-díjas szobrász­művésznek, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művé­szének. PALCSÓ SÁNDORNAK, a Magyar Állami Operaház liszt Ferenc-díjas magján-) énekesének, a Magyar Nép­köz' ársaság érdemes művé­szének. PONGRÄCZ PÉTER. Liszt Ferenc-díjas oboaművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművé­szeti Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárának, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészének, SZABÓ VLADIMIR, Mun­kácsy Mihály-díjas festő- és grafikusművésznek, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészének. TARJÁNI FERENCNEK, a Magyar Rádió- és Televízió szimfonikus zenekara Liszt Ferenc-díjas kürtművészé­nek, a Liszt Ferenc Zene­művészeti Főiskola egyetemi docensének, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művé­szének, VÁMOS LÁSZLÓNAK, a Fővárosi Operettszínház Kos. suth-díjas főrendezőjének, a Magyar Népköztársaság ér­demes művészének. „MAGYAR NÉPKÖZTÁR­SASÁG ÉRDEMES MŰVÉ­SZE” kitüntető címet ado­mányozta BÁLLÁ FERENCNÉ Me­gyeri Gabriellának, a Ma­gyar Televízió vezető rém dezőjének, DR. BAROSS GÁBOR­NAK, az Eötvös Művészeti Együttes Liszt Ferenc-díjas vezetőjének, BOZÓKY ISTVÁNNÉ Bar- ta Máriának, a Szegedi Nem­zeti Színház színművészének, BENEDEK ÁRPÁDNAK, a József Attila Színház Jászai Mari-díjas rendezőjének, BÉRES FERENC. Ugat Fe­renc-díjas népdalénekesnek, CSÁKÁNY MÁRTÁNAK, a Pannónia Filmstúdió Ba­lázs Béla-díjas szinlkroniren- dezőjének, DEMETER HEDVIGNEK, a Miskolci Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművé- szónok DOMAHIDY LÁSZLÓNAK, a Magyar Állami Operaház magánénekesének, FEHÉR MIKLÓSNAK, a Vígszínház Jászai Mari-díjas díszlettervezőjének. GAÁL ÉVÁNAK, a Ma­gyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magántáncosá­nak. GÁBOR PÁLNAK, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas filmrende­zői ének. GÉMES JÓZSEFNEK, a Pannónia Filmstúdió Balázs Béla-díjas rajzfilmrendezőjé­nek. GERGELY ISTVÁN Mun­kácsy Mihály-díjas belsőépí­tésznek. GYŐRI EMILNEK, a Pécsi Nemzeti Színház Jászai Mari- díjas színművészének, HARA LÁSZLÓ Liszt Fe- tenc-díjas fagottművésznek, HAUMANN PÉTERNEK, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színművészének, HORVATH TIVADAR­NAK, a Vidám Színpad Já­sza; Mari-díjas színész-ren­dezőiének, KÁESZ GYULÁNÉ Lu- káts Kató grafikusművész­nek. KALMÁR MAGDÁNAK, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magán­énekesének, KISS-ROÓZ ILONA, Mun­kácsy Mihály-díjas kerami­kusművésznek, KISS SÁNDOR Munkácsy Mihály-díjas szobrászmű­vésznek, KURTÁG GYÖRGY Kos- süth-díjas zeneszerzőnek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi tanárá­nak, LEHOCZKY ÉVÁNAK, a Magyar Állami Operaház magánénekesének, LENGYEI, GYÖRGYNEK, a Madách Színiház Jászai Mart-díjas rendezőjének, LUZSICZA LAJOS. Mun­kácsy Mihály-díjas festőmű­vésznek, MAGYAR JÓZSEFNEK, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas operatőr rendezőjének, NÉMETH JÓZSEF. Mun­kácsy Mihály-díjas festőmű­vésznek. NÉMETH SÁNDORNAK, a Fővárosi Operettszinház Já­szai Mari-díjas színművészé­nek, PÉCSI ILDIKÓNAK, a Radnóti Miklós Színpad Já­szai Mari-díjas színművészé­nek. PLESNIVY KÁROLY, Munkácsy Mihály-díjas gobe­lin tervező iparművésznek, az Iparművészeti Főiskola tanszékvezető egyetemi do­censéinek. RADOS FERENC zongora­művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi tanárának, RAGÁLYI ELEMÉRNEK, a Magyar Filmgyártó Válla­lat Balázs Béla-díjas ope­ratőrének. SZÉCSÉNYI FERENCNÉ- NEK, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas vágójának. TORDY GÉZÁNAK, a Víg­színház Jászai Mari-díjas színművészének. TRÉFÁS GYÖRGYNEK, a Debreceni Csokonai Színház Liszt Ferenc-díjas magán­énekesének. n felszabadulás évfordulója alkalmából Kitüntetések a megyében Kedves ünnepség zajlott le tegnap délután a Haza­fias Népfront megyei bizott­ságának épületében. Sarlós István, az MSZMP Politikai ' Bizottságának tagja, a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára kö­szöntötte dr. Bene Zoltánt, a Hazafias Népfront megyei elnökét, nyugdíjas főorvost, 75. születésnapján, és átad­ta részére az Elnöki Tanács nevében a Munka Érdem­rend a-ramy fokozatát. Részt vett az ünnepségen Andrikó Miklós, a megyei pártbizott­ság első titkára, és ott vol­tak a népfront megyei el­nökségének tagjai. A kitün­tetésért dir. Bene Zoltán kö­szönetét mondott. * * * Tegnap délután három óra­kor Szolnokon, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz­pontban rendezett ünnepsé­gen kormánykitüntetéseket nyújtottak át a munkában élenjáróknak. Az eseményen részt vett Andrikó Miklós, a megyei pártbizottság első titkára. A megjelenteket Ma­joros Károly, a megyei párt­bizottság titkára köszöntöt­te, majd Beírta László, a megyei tanács elnöke mon­dott beszédet. Bevezetőjében méltatta hazánk felszabadu­lásának 35. évfordulóját, tisz­telettel emlékezett meg azokról a hősi halállt. halt szovjet katonákról, akiknek áldozata a magyar nép tör- témeténék új szakaszát nyi­totta meg. — Pártunk közelmúltban lezajlott XII. kongresszusá­nak határozata megjelölte a soronkövetkező öt év legfon­tosabb teendőit — folytatta a megyei tan,ács elnöke. — A fejlődés jelenlegi szakaszá­ban előtérbe kerültek a gazdasági építés, a kulturá­lis. és az ideológiai nevelés feladatai. A napi ké'.-dlések- kél való foglalkozás közben azonban nem feledkezhetünk meg a távlatokról, a párt programjának célkitűzéseiről sem. A „hétköznapi” mun­kát mindig ezziel egységben, a hosszabb távú feladatokkal összefüggésben kell megol­danunk. Akik most itt ülnek, ebiben a teremben, bizonyí­tották tetteikkel, úgy végez­ték sokszor nehéz és áldoza­tokat is igénylő munkájukat, hogy kitüntetésire háltak ér­demessé. A mai napon az ünnep szépségér megkétsze­rezi az, hogy Szolnok me­gyében végzett kimagasló munkájukért a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa fejezi ki elismerését, köszö­netét. Az ünnepi köszöntő el­hangzása után a munkában kimagasló eredményeket el­Irodalmi és művészeti díjasok József Attila>díj Jászai Mari-díj Ágh István költő, Csaná- dy János költő, Csurka Ist­ván író, Domokos Mátyás kritikus, Görgey Gábor író, műfordító, Győré Imre köl­tő, Lázár István író, Szepesi Attila költő. Erkel Ferenc-díj Feuer Mária, a Muzsika c. folyóirat felelős szerkesz­tője, Hidas Frigyes zene­szerző, Kocsár Miklós zene­szerző, Dr. Körtvélyes Géza, a Magyar Táncművészek Szövetsége főtitkára, Simon Zoltán, a Nemzeti Színház zenei vezetője, Dr. Vargyas Lajos népzenetudós. Liszt Ferenc-díj Geiger György, a Magyar Rádió és Televízió szimfoni­kus zenekarának trombita­művésze, Jandó Jenő zongo­raművész, Matuz István fu­volaművész, Nagy János, a Magyar Állami Operaház magánénekese. Szőnyi Nóra, a Magyar Állami Operaház magántáncosa, Tokody Ilona, a Magyar Állami Operaház magánénekese. Andorai Péter, a Népszín­ház színművésze, Balogh Zsuzsa, a Budapesti Gyer­mekszínház színművésze, Bodnár Erika, a Nemzeti Színház színművésee. Bor József, a Győri Kisfaludy Színház rendezője. Donnert Károly, a Magyar Cirkusz és Varieté artistája, Gálvölgyi János, a Thália Színház színművésze, Hámori Ildikó, a Thália Színház színművé­sze, Hegedűs D. Géza, a Víg­színház színművésze. Kovács Zsuzsa, a Fővárosi Operett­színház színművésze, Paál István, a Szolnoki Szigligeti Színház rendezője, Pákozdy János, a Szolnoki Szigligeti Színház színművésze, Pataky Imre, az Állami Bábszínház színművésze, Pós Sándor, a Magyar Rádió rendezője, Radnóti Zsuzsa, a Vígszín­ház dramaturgja, Sándor János, a Kecskeméti Katona József Színház rendezője, Tímár Béla, a Madách Szín­ház színművésze. Balázs Béla-díj Bednai Nándor, a Magyar Televízió rendezője, Czipau- er János, a Pannónia Film­stúdió filmvógója. Deme Gábor dramaturg, a Magyar Televízió osztályvezetőhe­lyettese, Horling Róbert fo­tóművész, a Magyar Távirati Iroda művészeti vezetője, Kardos Ferenc, a Magyar Filmgyártó Vállalat rende­zője, Nagy József, a Magyar Televízió operatőre. Nemé- nyi Ferenc, a Magyar Film­gyártó Vállalat operatőr­rendezője. Pásztor Erzsi, a Magyar Filmgyártó Vállalat színművésze, Vitézy László, a Magyar Filmgyártó Válla­lat rendezője, Wieber Mari­anna, a Magyar Televízió jelmeztervezője. Munkácsy Mihály- díj Borbás Tibor szobrász- és éremművész. Dienes Gábor festőművész, Diószegi Ba­lázs festőművész, Fürtös György keramikusművész, Horváth György művészet­kritikus, Minya Mária ipar­művész, keramikus, Molnár Árpád ipari formatervező, Nagy Gábor festőművész, Paizs László szobrászmű­vész, Szabados János festő­művész, Verebi Sándorné nyomottanyag tervező, Veszprémi Imre szobrászmű­vész. Füleki Béláné, a Szolnoki Nyomda Vállalat könyvkötője átveszi a kitüntetést iBarta Lászlótól ért dolgozóknak Banta Lász­ló adta át kitüntetéseiket. Munka Érdemrend arany fo­kozatát kapta Budai Kál­mán, a zagyvarékasi Béke Termelőszövetkezet elnöke, dr. Lakatos Károly, a Szol­nok megyei Tanács Tüdő- kórház-Gondozóintézet főor­vosa, és Pozsonyi Miklósné, a Bőr. és Textilfeldolgozó Szövetkezet elnöke, a me­gyei pártbizottság fegyelmi bizottságának tagja. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát Bereczki Lajosné, az MSZMP Szolnok városi Bizottságának politikai mun­katársa, Both Béláné, a jász- fényszarui Béke Termelőszö­vetkezet zöldségtermesztője, Dobray Ilona, a karcagi vá­rosi tanács vb műszaki osz­tályának vezetője, Elek Sán­dor, az MSZMP Szolnok megyei bizottságának politi­kai munkatársa, Füleki Bé­láné, a Szolnoki Nyomda Vállalat könyvkötője, Jóvér Kálmán nyugdíjas postai kézbesítő, az MSZMP tisza­füredi járási bizottságának tagja, Kalmár József, a me­gyei Építési és Szerelőipari Vállalat kőművese, szocialis­ta brigádvezető, Kalydy Sán­dor, a szandaszöllősi általá­nos iskola igazgatója, a vá­rosi tanács tagja. Kovács Fe­renc, a kisújszállási Nagy­kun Termelőszövetkezet el­nöke, Szabó István, a túr- kevei Vörös Csillag^ Terme­lőszövetkezet döntőbizottsá­gának elnöke, az üzemi párt-végrehajtóbizottság tag­ja, dr. Szeghy Gergely, a megyéi tanács Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet fő­igazgaitó-főorvoshelyettese. Szűcs Antal, a tószegi Pe­tőfi Termelőszövetkezet ága­zatvezetője. dr. Végh István a Héki Állami Gazdasag műszaki-gazdasági tanács­adója. id. Vékony István,a mezőtúri Dózsa Termelőszö­vetkezet anyagraktarosa, városi tanács tagja vette at. A Munka Érdemrend bronz fokozatát adományozták Bo­csa Ferencnének, a Jászbe­rényi Városi Tanács Kórház- Rendelőintézet asszisztensnő­jének, Balogh Pálnak, a tö­rökszentmiklósi Béke Terme­lőszövetkezet elnökhelyette­sének, Bana Sándornak, a Szolnok megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Válla­lat osztályvezetőjének, az üzemi pártvezetőség tagjá­nak, Baunok Bélának, a fegyverneki Nagyközségi Ta­nács elnökének, Czégény Andrásnak, a kunhegyesi Kunság Népe Termelőszö­vetkezet traktorosának, Csala Józsefnek, a kengyeli Dózsa Termelőszövetkezet gépszerelőjének, Csábi Jó­zsefnek, a megyei tanács V. B. építési-közlekedési és víz­ügyi osztálya főmumkatársá- nak. Csizmás Józsefnénak, a Szolnok megyei Élelmiszer- kiskereskedelmi Vállalat cso­portvezetőjének, Fischera Gá­bornak, a tiszaburai Lenin Termelőszövetkezet kertésze­ti főágazatvezetőjének. Haj­dú Mihálynak, a kunszent­mártoni Körösmenti Terme­lőszövetkezet elnökének, Hor­váth Ferencnek, a rákóczi- falvai Rákóczi Termelőszö­vetkezet takarmány foga tosá- nak. Igó Sándornak, a Kö­zéptiszai Állami Gazdaság nyugdíjas gépészének, Jobbik Istvánnak, a jászszentandrá- si Haladás Termelőszövetke­zet kertészeti szakmunkásá­nak, Kaposvári Kázmérnak, a Szolnok megyei Víz- és Csatornamű Vállalat üzem- vezetőjének, Kátai Kálmán­nak, a karcagi Mezőgazdasá­gi Szakközépiskola igazgató­helyettesének, Molnár Ist- vánnénak, a jánoshidai Köz­ségi Tanács V. B. titkárának, Munkácsi Lászlónak, a szol­noki Felszabadulás Halásza­ti Termelőszövetkezet gép­csoportvezetőjének, alapszer­vezeti pártitkárnak, Nánási Illésnének, a FÉKON gyár kisújszállási üzeme varrónő­jének, Papp Mihálynak, a Nagykunsági Erdő- és Fafel­dolgozó Gazdaság igazgatójá­nak, Sass Bélánénak, a jász­berényi Vegyesipari Szolgál­tató Vállalat raktárosának, Tóth Imrénének. a túrkevei Vörös Csillag Termelőszövet­kezet borjúgondozójának, dr. Tóth Istvánnak, a kisújszál­lási Városi Tanács V. B. tit­kárának, Túri Ferencnek, a Nagykunsági Erdő- és Fa­feldolgozó Gazdaság üzem­igazgatójának, valamint Ve­res Albertnének, a Szolnok megyei Tanács V. B. ipari osztálya adminisztrátorának. A kitüntetettek . nevében. Pozsonyi Miklósné mondott köszönetét. Váindorff y Róbert, az OKGT Naiayalföldi Kutató és Feltá­ró üzemének igazgatója az Eötvös Loránd-díjat kaiptla. * * » Felszabadulásunk évfordu­lója alkalmából tegnap ün­nepséget tartottak a megyei hadkiegészítési és területvé­delmi parancsnokságon. Munkácsi István ezredes megnyitó szavai után Gu­lyás László alezredes fel­olvasta a honvédelmi mi­niszter ünnepi parancsát. Ezt követően Répási István őrnagy tartott ünnepi be­szédet. Az ünnepi beszéd után ki­tüntetéseket és jutalmakat adtak át. A Haza Szolgála­táért Érdemérem arany fo­kozatát kapta Bálint László főhadnagy. Ugyanennek a kitüntetésnek ezüst fokoza­tát Epresi László főhadnagy, a bronz fokozatát pedig Ta­tai András főhadnagy. Csep­pentő László törzsőrmester és Csabai Lászlóné kineve­zett polgári alkalmazott vet­te át. Szolgálati Érdemér­met D. Nagy László alezredes és Zátrok Mihályné törzs- őrmester kapott. Honvédel­mi Érdeméremmel Pátrik Istvánnét tüntették ki. Ki­váló munkáért kitüntetés­ben Bencsik Imre polgári alkalmazott részesült. A KISZ KB Kiváló Ifjúsági Vezető kitüntetését Szigeti István főhadnagy kapta. Az előléptetések, a törzsgárda- jelvények átadása és a di­cséretek után Jakusics La­jos alezredes» adta át a had­kiegészítési és területvédel­mi parancsnokság Fekete Lajos KISZ-szervezetének a KISZ Központi Bizottság Kiváló alapszervezetének járó vörös zászlót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom