Szolnok Megyei Néplap, 1980. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

XXXI. évf. 51. szám, 1980. március 1., szombat A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA KÖZLEMÉNY az MSZMP Központi Bizottságának 1980. február 28-i üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága 1980. február 28-án Kádár János elvtárs elnökle­tével ülést tartott. Az ülésen részt vett a Központi Ellen­őrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizott­ság titkárának tájékoztatóját az időszerű nemzetközi kérdésekről; — Kádár János elvtársnak, ,a Központi Bizottság első titkárának jelentését a kongresszusi előkészítő munkáról; — Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját a VI. ötéves terv előkészíté­séről. A Központi Bizottság át­tekintette az utóbbi hónapok legfontosabb nemzetközi eseményeit. Megállapította, hogy a világpolitikai hely­zet az imperialista körök aknamunkája következtében feszültebbé vált, felerősöd­tek azok az irányzatok, amelyek veszélyeztetik az enyhülés terén élért eredmé­nyeket. 1 Az imperialisták ama B ■ törekszenek, hogy megbontsák a két világ­rendszer között jelenleg fennálló egyensúlyt, és kato­nai fölényre tegyenek szert. Ezt a célt szolgálta a NATO-országok 1978. évi washingtoni döntése a kato­nai kiadások fokozott növe­léséről, valamint az 1979. évi brüsszeli határozata, amely új középhatósugarú rakéták telepítését irányoz­za elő egyes nyugat-európai országokban. Az Amerikai Egyesült Államok mindmáig nem ratifikálta a hadászati támadófegyverek korlátozá­sát szolgáló, nehezen létre­jött SALT—II. megállapo­dást, és ez akadályozza a ka­tonai enyhülés szempontjá­ból nélkülözhetetlen további tárgyalásokat. A veszélyt, a feszültséget növelik azok az újabb törekvések, amelyek az imperializmus katonai jelenlétének további kiszéle­sítését és megerősítését cé­lozzák a világ különböző térségeiben. A társadalmi haladásért küzdő és a külső támadások ellen védekező afgán forra­dalomnak — a két ország szerződése alapján — nyúj­tott törvényes, a nemzetkö­zi joggal összhangban álló szovjet segítség ürügyén tett amerikai lépések, a felszított szovjetellenes propaganda- kampány fokozta a feszült­séget és mérgezi a nemzet­közi légkört. O Senki sem vitathatja “■ %el a népeknek azt a jogát, hogy küzdjenek nem­zeti függetlenségük kivívá­sáért, és megszilárdításáért, a társadalmi felemelkedé­sért. Ebből kiindulva a Köz­ponti Bizottság ismételten kifejezésre juttatta a ma­gyar kommunisták szolidari­tását Ázsia, Afrika, Latin- Amerika népeinek igazságos harcával1.’ amelyet nemzeti függetlenségük megszilárdí­tásáért, a társadalmi hala­dásért vívnak az újgyarma­tosító tötnekvések ellen. O A NATO-nak, az impe- rialistáknakafegyverke­zési verseny fokozását célzó újabb akciói veszélyeztetik a politikai enyhülés már el­ért eredményeit, nagy terhe­ket rónak az emberiségre, aggodalommal töltik el a béke híveit. A Központi Bizottság eb­ben a helyzetben fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a békés egymás mellett élés­nek nincs ésszerű alternatí­vája, reális cél az enyhülés eredményednek megvédése, egy új világháború kiröb- banltásának megakadályozá­sa. A világfejlődés fő irá­nyát meghatározó erőviszo­nyok a reakciós körök min­den próbálkozása ellenére sem változtak meg. A békét, az emberiség jövőjét fenye­gető veszélyek elhárításához azonban szükség van min­den, a nemzetközi helyzet élezését ellenző, békeszerető erő aktív fellépésére. A Központi Bizottság meg van győződve arról, hogy valamennyi ország, mindjen nép, érdekének az felel meg, ha a kormányok felelősen foglalnak állást, és hozzájá­rulnak a feszültség csökken­téséhez, a különböző társa­dalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésé­hez, a biztonság megszilár­dításához, a béke megőrzé­séhez. Jt A Szovjetunió, a szo- cialista közösség or­szágai folytatják erőfeszíté­seiket a világ békéjét fe­nyegető veszélyek elhárítá­sáért, a nemzetközi enyhü­lés terén elért eredmények megőrzéséért és megszilárdí­tásáért. Ez világosan kifeje­zésre jutott L. I. Brezsnyev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­sége elnökének választói előtt tartott beszédében és más szocialista országok — köztük hazánk — vezető tes­tületéinek, felelős képvise­lőinek megnyilatkozásaiban. A nemzetközi helyzet ked­vezőtlen irányzatainak fel­erősödése különösen idősze­rűvé teszi a Szovjetuniónak, a Varsói Szerződés Szerve­zetének ismert javaslatait, amelyek a katonai feszült­ség csökkentését, a különbö­ző társadalmi rendszerű or­szágok kölcsönös biztonságá­nak erősítését, a bizalom nö­velését szolgálják. 5 A Magyar Népköztár- ■ saság szövetségeseivel együtt folytatja sokoldjalú erőfeszítéseit a fegyverkezé­si verseny megfékezése, a békés egymás mellett élés útjában álló akadályok el­hárítása érdekében. Válto­zatlanul fontosnak tartja, hogy mielőbb életbe lépjen a SALT—II megállapodás, megkezdődjenek a tárgyalá­sok a fegyverzet további korlátozásáról, és ne kerül­jön sor az újabb közép­hatósugarú rakéták nyugat­európai elhelyezésére. A Varsói Szerződés országai — köztük hazánk — konkrét javaslatukkal már kifejez­ték a készségüket egy olyan európai értekezlet megtar­tására, amelynek feladata a katonai enyhülés elősegítése és a bizalomerősítő intézke­dések megtárgyalása lenne. Ilyen értekezlet mielőbbi lét­rejöttét a helyzet sürgeti. Továbbra is előmozdítjuk a helsinki záróokmány ajánlá­sainak a megvalósítását, a madridi tanácskozás előké­szítését. A Magyar Népköztársaság továbbra is arra törekszik, hogy a belügyekbe való be nem avatkozás és a kölcsö­nös előnyök alapján fejlőd­jenek kétoldalú kapcsolatai (Folytatás a 2. oldalon) Eled a határ. Ahol a talajviszonyok engedik, műtrágyaszó tógépek dolgoznak a közös gazdaságok földjein A jászal- soszentgyörgyi Petőfi Termelőszövetkezetben — ahol már befejezték az 1400 hektár őszi kalászos fejtrágyázását — a silókukoricának szánt területek kiegészítő műtrágyázását örökítette meg felvételünk (T. F.) A Budapesti Kézműipari Vállalat ruhaipari gyáregysége tiszasülyi 116-os részlegében szovjet exportra női ruhákat, Hollandiába anorákokat, belföldre pedig gyermeköitönyöket készítenek. Havi termelési értékűk több mint egymillió két­százezer forint. Képünkön gyermekruhákat varrnak Kemping, csónakkikötő, szabadtéri színpad épül Továbbfejlesztik a kiskörei üdülőkörzetet Az idén tovább építik a kiskörei üdülőkörzetet, folytatják a 127 négy­zetkilométeres vízparti terület üdülő és kirán­dulóhelyi előkészítését — közölték a Középtisza- vidéki Intéző Bizottság tegnapi szolnoki ülésén. A Bandar József elnökle- tével folytatott tanácskozá­son Kővári László, a KIB titkára többek között ismer­tette, hogy mintegy nyolc­millió forintos költséggel fej­lesztik a tiszafüredi ifjúsági kiránduló centrumot. Bőví­tik a járási székhely termál strandfürdőjét, társadalmi munkával is gyorsítják a Holt-Tisza-parton a szabad­strand építését. Napirendre kerül az autóskemping, a vízparti vízi sporttelep ki­alakítása. Abádszalók térsé­gében csónakkikötő, kem- pingtáboíhely építése, fásí­tás, termálkút fúrásának megkezdése szerepel a prog­ramban. Kisköre község te­rületén befejezik az ifjúsági park kialakítását, a leendő KISZ-tábor tereprendezését, 29 hektár területet fásita- nak, és kezdődik a leendő horgászterületek tereprende­zése. Poroszlón az ifjúsági park szépítésén dolgoznak, a kellemes természeti környe­zetben befejezik a szabadté­ri színpad építését. Az Országos Idegenforgal­mi Tanács — elismerve a KIB eddigi eredményes te­vékenységét, a kiskörei üdü­lőkörzet létesítésének turisz­tikai fontosságát — az ide­genforgalmi alapból ez év­ben is másfél millió forint vissza nem térítendő ösz- szeggel támogatja az üdülő­körzet előkészítő munkálata­it, amelyeket a helyi taná­csok — jórészt társadalmi munkával — négymillió fo­rintra egészítenek ki. Mint az ülésen megállapították, a nagy tározótó a hétvégi pi­henés, turizmus hasznosítá­sán túl kitűnő lehetőségeket kínál a sporthorgászoknak is. Az ülésen jóváhagyták a nagy vízterület horgászati rendjére vonatkozó előter­jesztést. Döntöttek arról is, hogy folytatják a 640 hektá­ros üdülőkörzet zöldövezeté­nek telepítését, a környé­ken kevés híján háromezer hektár erdő biztosítja majd az ózondús levegőt. Az in­tézőbizottság jóváhagyta a hat albizottság által készí­tett munkatervet és 20 pont­ból álló határozatot fogadott el a következő időszak ten­nivalóiról. A magyar—szovjet egészségügyi együttműködés idei tervei Közös orvostudományi kutatások Tegnap az Egészségügyi Minisztériumban aláírták a szovjet egészségügyi minisz­térium, illetve a Szovjetunió Orvostudományi Akadémiá­ja és a magyar Egészség- ügyi Minisztérium, valamint intézményei 1980. évi együtt­működésének munkatervét. A dokumentumot a tárgyaló küldöttségeket vezető Szer- gej Burenkov, a Szovjetunió egészségügyi miniszterének első helyettese és Zsögön Éva egészségügyi miniszté­riumi államtitkár látta el kézjegyével. Az eseményen részt vett Schultheisz Emil egészségügyi miniszter és Vlagyimir Pavlov, a Szov­jetunió magyarországi nagy­követe is. Az aláírás alkal­mával Szergej Burenkovnak, a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége tiszteletbeli tag­jává választásáról szóló ok­levelet nyújtott át Zoltán Imre professzor, a MOTESZ elnöke. A megállapodás alapján az orvostudományok szerteága­zó területein tizenöt főbb témában folytatnak közös ku­tatásokat az id,én a magyar és a szovjet egészségügyi szakemberek, intézmények: Vizsgálódási körük a szív­ós érrendszeri megbetegedé­sektől az orvosi radiológiáig terjedően számos olyan fel­adatot is tartalmaz — így például a közegészségüggyel a munkahigiénével, a fog­lalkozási megbetegedésekkel,- az egészségügyi szervezéssel kapcsolatos kutatásokat, ta­pasztalatcseréket — ame­lyekben már huzamosabb idő óta többoldalúan, ered­ményesen együttműködnek a KGST-országok. A kétoldalú egészségügyi együttműködésről folytatott budapesti tárgyalásokon az idei feladatok kidolgozásán kívül beszámoltak az 1979. évi — kölcsönösen gyümöl­csözőnek értékelt — közös munka eredményeiről, és előzetesen körvonalazták a tudományos kutatások 1981— 85-re szóló együttes témater­vét is. Mindkét részről to­vábbra is fontosnak tartják a gyógyászati szakemberek kölcsönös tanulmányútjait, tapasztalatcseréjét-; részvéte- • lét a szakmai kongresszuso­kon és más tudományos ren­dezvényeken, előadásokon a Szovjetunióban, illetve Ma­gyarországon. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom