Szolnok Megyei Néplap, 1980. január (31. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-17 / 13. szám

Az IKARUS Karosszéria és Járműgyárban 1980-ban tizenháromezer hatszáz autóbusz gyártását tervezik. Az idei esztendő termelési feladatai mellett a legfontosabb törekvé­sük, hogy az igényekkel lépést tartva új járműtípusokat fejlesszenek ki Folytatta munkáját a KGST Végrehajtó Bizottságának ülése B hosszú távú együttműködési célprogramok megvalósítása és a KGST nemzetközi kapcsolatai a napirenden Moszkvában tegnap folytatódott a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsa Vég­rehajtó Bizottságának 93. ülése. Az ülésen a tagállamok állandó képviselői vesznek részt, magyar részről Marjai József mi­niszterelnök-helyettes. A Végrehajtó Bizottság ülése a gazda­sági együttműködés időszerű kérdéseivel, a tanács határozatainak végrehajtásával, a hosszútávú együttműködési célprogra­mok megvalósításával foglalkozik. Átte­kintik a KGST nemzetközi kapcsolatait is, így az EGK küldöttségével legutóbb Moszkvában folytatott megbeszélés ta­pasztalatait. Méz, galamb, nyúl és libamáj exportra Tizenhárom és fél ezer kistermelő dolgozik a mezőgazdasági szakcsoportokban Szolnok megye mind a tizenöt áfészénél működik a háztáji és kisegítő gazdaságok 'munkáját szervező mezőgaz­dasági szakcsoport. Segítségükkel a fogyasztási szövetke­zetek biztonságosabban (tervezhetnék, megalapozottabban köthetnek szerződést a tagjaiknál termelt árut feldolgozó vállalatokkal és az értékesítést végző állami kereskedelem­mel. Jól járnak a szakcsoport­ba belépő tagok is: hozzá­juthatnak a takarmányt jól hasznosító, gazdaságosan szaporítható tenyészállatok utódaihoz. Az áfószek a szer­vezett keretek között dolgo­zó kistermelőktől 10—15 szá­zalékkal magasabb áron ve­szik meg a felkínált árut, és szaktanácsadással, állat­egészségügyi felügyelettel se­gítik munkájukat. A megye 184 szakcsoport­ja közel 7 millió forint ér­tékű közös alappal rendelke­zik. Az összegek kisebbik részét a közös gépek és te­nyészállatok értéke ad ja, zö­me pedig az újonnan belé­pők. s a termelésüket nö­velni kívánók gép- és te­nyészállat-beszerzésének tá­mogatására szolgál. Minden­kinek igen kedvező feltéte­lek mellett juttatnak ebből a pénzalapból: a tenyészálla­tok értékének például csak a 40 százalékát kell a vá­sárlás évében készpénzzel kifizetni, a „hiányt” a kö­vetkező évben áruval tör­lesztik a tagok. E támogatási rendszer eredményeként ta­valy 1600 tenyésztésre szánt nyulat és 12Ó0 pár galam­bot „helyezhettek ki” a Szolnok megyei szakcsopor­tok a kisgazdaságokba. Az áfészek által felvásá­rolt mezőgazdasági termé­nyeknek tavaly közel 50 százalékát a szakcsoportok adták. Körülbelül — az egé­szen pontos mérleg még nem készült el — 210 millió fo­rint értéket termeltek. Csak azért nem többet, mint ta­valy. mert a baromfifeldol­gozó ipar kevesebb hízott libát kért a tervezettnél. A megye kisgazdaságaiban termelt méz 100 százalékát, a nyúlhús 90 százalékát, a galambhús 70 százalékát, a. hízott libák 90 százalékát a szakcsoportok adták. Ezek­nek az áruknak a túlnyomó többségét exportálta az or­szág. Tizenhárom szakcsoport foglalkozik sertéstenyésztés­sel : 30 ezer vágóállatot ad­tak le a gazdák, amelyek egy részét a kunhegyesi és a karcagi áfész-h ústi zeniek­ben dolgozták fel. A zöld­ség- és gyümölcstermesztők kertjeinek termése tavaly zömében az önellátást és a településen lakók igényeinek kielégítését segítette. Igaz, hogy 200 vagon termény a felvásárolt áru termelésének növelését szolgálta, azonban ez a mennyiség a szakcso­portok lehetőségeit szám- bavéve igen kicsi. A szakcsoportok 13,5 ezer tagja az idén a termelés szintentartása mellett az ár­bevétel 5—6 százalékos nö­velésére számít. A csopor­tok munkáját koordináló MÉSZÖV illetékesei szerint 1980-ban is az a cél, mint tavaly: a saját és a telepü­lésen lakók fogyasztására jutó mennyiségen túl. jus­son több áru a megye, az ország lakosságának ellátá­sára és exportra. Ezt a fel­adatot nem újabb szakcso­portok szervezésével. ha­nem a tagok. számának gya­rapításával kívánják meg­oldani. (Tavaly is ötszázzal nőtt a szakcsoportok létszá­ma.) A Vetőmag Vállalat kunszentmártoni tisztító üzemének laboratóriumában folyamatosan ellenőrzik a beérkezett vetőmagok tisztaságát és csiraképességét. Képünkön fűmag­vizsgálatot végeznek a laboránsok Taggyűlésekről jelentjük 3. oldal Gyermekek az édesapáknál Valós után 5. oldal Sport 7. oldal fl mezőgazdaság állami szektorában Félmillió munkás tanácskozik Az állami gazdaságokban, az élelmiszeripari üzemek­ben, az erdőgazdasági válla­latoknál hamarosan megkez­dődnek az elmúlt évet záró és az ideit megalapozó mun­kásgyűlések. Ezeken a gaz­dálkodás feltételeit az új szabályozó rendszernek a vál­lalatokra gyakorolt hatását vitatják meg. Az üzemi ta­nácskozások egy részén a Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztérium vezetői is részt vesznek. A többi között erről tartottak tegnap sajtó- tájékoztatót. Mint elmondták, a mező- gazdaság állami szektorában — több mint 450 vállalatnál — csaknem félmillióan dol­goznak, s az ágazat termelé­si értékének kétharmadát ezek a vállalatok, üzemek adják. Elsőként az erdészet ága­zatában kezdődtek meg az üzemi tanácskozások, 24 vál­lalatnál már lezajlottak, s most a hasznosítható javas­latok feldolgozásán munkál­kodnak. Rekord termést takarítottak be az idén Györ-Sopron megye mezőgazdasági üzemeiben napraforgóból. A termést a Győri Növényolajgyár dolgozza fel Üzembe helyezték az ország legnagyobb komputerét Üzembe helyezték tegnap a Magyar Tudományos Aka­démia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató In­tézetében az ország legna­gyobb komputerét. A gép az Akadémia 60-nál több ku­tatóhelyével áll kapcsolat­ban, s alkalmazásával a szá­mítástechnikát eddig zöm­mel használó műszaki terü­letek mellett olyan tudo­mányágak is bekapcsolód­hatnak a magasabb színvo­nalú kutatást lehetővé tevő számítógépes munkába, mint a biológia és a társadalom­tudományok. Ugyanakkor a kutatók és a tudományos munkával foglalkozók szá­mára a világ szinte vala­mennyi tudományos, szak­mai folyóiratát is megismer­hetővé teszi a számítógép. Az üzembe állítást köve­tően fokozatosan kiépítik a berendezéshez kapcsolódó országos hálózatot, hogy a budapesti és a vidéki kuta­tóhelyek is használhassák a kutatómunkát meggyorsító számítógépet, ezen kívül kü­lönféle tanfolyamokat szer­veznek az intézetben, hogy a számítástechnikában kevés­bé jártas tudósokat is meg­ismertessék a komputer ad­ta előnyökkel. Uj, hatékonyabb akkumulátort gyártanak Űj autóakkumulátor-típus próbagyártását kezdik meg a Villamos Berendezés és Készülék Művekben. A külföldi licenc alapján ké­szülő akkumulátor élettar­tama másfélszerese, indító- teljesítménye pedig kétszere­se lesz a korábbiakénak. Az új akkumulátort eredetileg keménygumi edénnyel gyár­tották volna, de a Villamos­szigetelő- és Műanyaggyár javaslatára könnyebb faj­súlyú — és a keménygumi­nál tízszer termelékenyebben gyártható — polipropilén edényt alkalmaznak majd a személygépkocsikban, teher­autókban egyaránt használ­ható termékhez. Az új autóakkumulátor, amely a tervek szerint tel­jesen fölváltja majd“ a ha­gyományos cellafedeles ak­kumulátorcsaládot, a gyár­tást is forradalmasítja mindkét gyárban. A VBKM üzemeiben lehetőség nyílik arra. hogy a szerelést szala­gon végezzék, ami harminc százalékkal növeli a terme­lékenységet, s nyolcvan szá­zalékkal csökkenti az. ólom­szükségletet. /■m Ára: 1,20 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXI. évf. 13. szám, 1980. január 17., csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom