Szolnok Megyei Néplap, 1980. január (31. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

Ára: 1,20 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! XXXI. évf. 1. szám, 1980. január 3. A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Közösségi és egyéni számvetés Losonczi Pál újévi köszöntője A z új év első napján számvetést készít az ország és az állampol­gár egyaránt. Számot vetünk az elvégzett munkával, és egyben előrenézve, megszab­juk a jövő feladatait is. A közösségi és az egyéni szám­vetés jól megfér egymással a mi társadalmunkban, és jól össsze lehet hangolni azo­kat a feladatokat, amelyek a haza sorsának további ala­kulását meghatározzák. Milyen évet hagytunk mö­göttünk? Nyugodt lelkiisme­rettel elmondhatjuk, hogy olyan esztendőn vagyunk túl, amelyet — gondjaival egye­temben is — alapjában eredményesnek ítélhetünk.,- Fejlődésünk kézzelfogható eredményei öltenek testet abban, hogy új gyárakkal, lakóházak tízezreivel, isko­lákkal, óvodákkal, kulturá­lis, egészségügyi intézmé­nyekkel gyarapodtunk. Né­pünk békében, nyugodt kö­rülmények között élhetett és dolgozhatott. Eredményeink értékét csak növeli, hogy ne­hezebb külső és belső felté­telek közepette értük el azokat. Sikereinkben népünk egé­szének tudatos erőfeszítése, aikarata és igyekezete ölt testet; a munkások becsüle­tes és fegyelmezett helytál­lása, a természet erőivel is megbirkózó parasztok mun­kája, az értelmiség mind ha­tékonyabb erőfeszítése. Más szavakkal: népünk közös akarata és erőkifejtése áll a teljesítmények mögött Népünk a gazda szemével nézi dolgainkat, felelősen mérlegel, józanul ítél. Poli­tikai érettségről, a szocializ­mus eszméihez való ragasz­kodásáról tesz tanúságot, amikor fegyelmezetten és megértőén vállalja az olyan intézkedéseket is, amelyek az országos gondok megol­dására irányulnak. jóllehet ezek áldozatot is követelnek tőle. Több évtizedes tapasz­talat alapján meg van győ­ződve. hogy a óért és a kor­mány politikáját népünk ér­dekei vezérlik. A munkában edzett és.po­litikailag tapasztalt népünk jól tudja, hogy a szocializ­mus építése nem mentes a gondoktól sem. De erősíti hitét és bizalmát az a tu­dat, hogy országunk az em­beriség élvonalában a szo­cializmus építésének útján halad. Igaz. terveink az idén szerényebb célokat tűznek ki, de valójában nem ki­sebb jelentőségű feladatokat kell megoldanunk. Mindezek arra irányulnak, hogy meg- védjülc eddigi eredményein­ket, amelyeket a gazdaság, a kultúra és az életszínvonal terén oly sok harccal és munkával vívtunk ki. Ér­demes értük dolgozni, érde­mes értük cselekedni! Teljes joggal mondhatjuk: nem gondtalanul, de re­ménykedve nézhetünk az új év elé. Előrehaladásunk1 fon­tos feltétele ma, hogy min: den területen fegyelmezet­tebben, jobban dolgozzunk: hogy takarékosabb gazdál­kodással, a hatékonyság és a minőség javításával nö­veljük népgazdaságunk eredményeit. Meg vagyok győződve róla, hogy eleget tudunk tenni e követelmé­nyeknek, hiszen történel­münk során nem egy eset­ben. a mainál rosszabb kö­rülmények közt is úrrá tud­tunk lenni a nehézségeken. Jó alapot adott ehhez a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, amikor kendőzetlenül és őszintén tárta fel a valós helyzetet és mutatott rá a követendő tennivalókra. Né­pünk abban a tudat­ban végezheti nyugodt alkotó munkáját, hogy a párt kö­vetkezetesen folytatja azt a íő politikai irányvonalat, amely a múlt évtizedekben történelmi sikereket hozott. Olyan eredményeket és vív­mányokat, amelyekért szo­ros nemzeti egységbe tömö­rülve. határozott eltökéltség­gel, elemi érdekeitől vezérel­tetve kell dolgoznia, alkot­nia minden magyar állam­polgárnak, akinek drága a haza üdve és további felvi­rágoztatása. Bizton építhetünk a nem­zetet szocialista egységbe tö­mörítő összefogásra! A tár­sadalom egésze és a kisebb közösségek azonosan ítélik meg szocialista nemzetünk sorskérdéseit és a rá váró tennivalókat, amelyekről a XII. pártkongresszus irány­elve! így szólnak: „Az előttünk álló időszak fő feladata az, hogy támasz­kodva eddigi nagy vívmá­nyainkra, tovább erősítsük társadalmunk szocialista vo­násait, megszilárdítsuk a termelés, az életszínvonal és az életkörülmények területén elért eredményeinket, és biz­tosítsuk népgazdaságunk fej­lődését, szocialista építő- munkánk sikeres folytatá­sát.’' Bizakodással nézhetünk a jövőbe! Hazai tennivalóink­kal tisztában vagyunk, de tudatában vagyunk annak is, hogy békés alkotó mun­kánknak fontos nemzetközi feltételei vannak. A világ CSSíiJi-wi.^ V.1 \rxiGIlíTÍlrLAI­és bonyolultak. Sőt, feszült­séggel. néha fenyegetésekkel terhesek. Elegendő emlékez­tetni a NATO nemrégiben, elfogadott veszélyes európai rákét alegyveikezési dönté­sére. De mindezek ellenére is az a meggyőződésünk, hogy a békés egymás mel­lett élésé, az enyhülésé a jövő: hogy tovább szélesedik a különböző társadalmi rend­szerű országok együttműkö­dése. Változatlanul fontos­nak tartjuk, hogy az enyhü­lés maradjon az uralkodó irányzat a nemzetközi küz­dőtéren. A nemzetközi viszonyok kedvező alakulásában növek­vő szerepet játszik a szo­cialista világrendszer, á nem­zetközi munkásosztály, a nemzeti felszabadító és füg­getlenségi mozgalom. Ezért tartjuk külpolitikánk alap­jának. hogy erősítsük szö- vetségünKel a Szovjetunió­val, a Varsói Szerződés, a Kölcsönös Gazdasági Segít­ség Tanácsa tagállamaival, a szocialista közösség orszá­gaival N em áltatjuk magunkat azzal, hogy az előttünk álló út zökkenőmen­tes. Azonban meggyőződés­sel valljuk, hogy ebben az évben is teljesíthető célokat tűztünk magunk elé. Szocia­lista rendszerünkben az egész magyar nép kezébe van letéve sorsának, jövőjé­nek alakulása. Hisszük, hogy ki-ki jól érti a maga feladatát, kötelességét és e szellemben munkálkodik, al­kot saját maga és egyben szocialista hazánk javára és boldogulására. Ezeknek, az egész nemze- tünKet átfogó, egységes cse­lekvésre ösztönző feladatok­nak a sikeres végzéséhez kí­vánok a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága. a Magyar Népköz­társaság. Elnöki Tanácsa , és kormánya nevében minden hazánkfiának jó erőt, egész­séget: egész magyar népünk­nek: boldog új évet. I.osonczi Pál újévi kö­szöntője kedden hangzott el a rádióban és a tévében. Családi ház pár ezer fcrintból Rendeletek és íróasztalok 3. oldal A szerkesztőség postájából 4. oldal Szilveszter a tévében és a rádióban 5. oldal Sport 7. oldal Ma és vasárnap Választások Indiában Indiából a választásokkal kapcsolatos rendzavarásokról számoltak be a hirügynök- ségek. Mint ismeretes, In­diában ma és vasárnap 361 millió szavazásra jogosult ál­lampolgár 529 parlamenti képviselőt választ 4600 je­lölt közül. Kedden Karnataka állam­ban a rendőrség könnygáz­gránátokkal oszlatta szét Gandhi asszony híveit. Indira Gandhi pártja vá­lasztási kilátásairól bizako­dóan kijelentette: győzelme esetén hajlandó újra vállal­ni a miniszterelnökséget, de hangsúlyozta, hogy „nem akar mindenáron a kormány élére állni”. Ganidihi asszony Bihar állam egyik körzeté­ben tartott választási be­szédet. Körkép az év első munkanapján 800-ból csak egy hiányzott Papír, 8 órára Ahol már nyár van Tegnap már minden üzem­ben elkezdődött az új év. A pár napig pihenő gépek is működni kezdtek. A válla­latoknál egy, várhatóan „ke­ményebb” gazdasági év munkáját alapozzák. Mun­katársaink néhány üzemiben, az év eleji teendőkről tuda­kozódtak. Bár a „kampány” utolsó napjai felé járnak a Szóin o­ember közül csak egy késett egy pedig nem ment be. A cukorgyárban sem be­szélnek sokáig az újévről. Legalábbis ünnepélyes vo­natkozásai egyre kevesebb- szer kerülnek szóba. A cu­korgyártók már a kampány befejezésére készülnek, mert akkor sem lesz a mainál egyszerűbb a feladatuk: — A takarékosság jegyében a 1980 első munkanapján sem történt semmi különös — jellemezte a kezdetet a 3-as számú papírgép mellett serénykedő Horváth Imre. — Igaz, rögtön a munka ne­hezébe vágtunk bele. ugyan­is mostanra esett a gépünk karbantartása. A beszélgetés végén de­rült ki. hogy az emberek nemcsak a megszokottat lát­ják: tudják, hogy az idén többet várnak tőlük. Ha szeptemberig fogyaszt­ják el a terveik alapján ki­számított, 1980-ra jutó „energiaadagjukat”, akkor a jövő szilveszterig nem ter­mel hetnek tovább. A fajla­gos energianormákat min­Építöipari gépek, berendezések nagyjavítása, felújítása ad munkát januárbon a törökszent­miklósi Gépgyártó és Javító Ipari Szövetkezet lakatosainak szerint január 6-án fejeződik be a feldolgozás), a két év fordulóján egy pillanatra sem pihenhettek az üzem­ben. Újévkor minden mű­szak a szokásos munkarend szerint kezdett. Az aznapi termelés sem volt kisebb, mint máskor: 520 tonna cuk­rot gyártottak, A megszokottság azonban csak annyit jelentett, hogy ugyanúgy és ugyanannyit termeltek. Az emberek 'két­ségtelenül fáradtabban dol­goztak, A reggel kezdők kö­zül sokan nem várták meg a szilveszteri éjfélt, mégis később feküdtek le a szoká­sosnál. Azonban, aki egy óráig maradt fönt, az sem mert a köszöntéshez nélkü­lözhetetlen egy pohár pezs­gőnél többet inni. A január 1-én dolgozó több mint 800-vaibai.tartás munkái közül igen keveset bíznak idegen kivitelezőkre. Maguk végzik a felújításokat. Olyan álla­potba kell hozni a gépéket, hogy az idén termő répából az eddiginél jobb minősésű cukrot készíthessünk. Ma már nem elég éppen csak betartani a szabványok elő­írásait — összegezte teen­dőiket Malaltinszki György főmérnök. Az óévben december 31- én háromnegyed ötkor emel­ték le az utolsó tekercs pa­pírt a Szolnoki Papírgyár gépeiről. Január 2-án kez­dett működni újra az üzem — a szokásos menetrend szerint. Reggel 6-kor kezdő­dött a műszak, a felfűtés után körülbelül 8 órakor az első tekercs papír is elké-' szült a gyár 2-es számú gé­pén. dénáron be kell luil irta­niuk —' több áramot és gázt semmi áron sem kapnak. És nemcsak az energiával kell csínján bánni. Valószínűleg ebben az évben . sem lesz minden pillanatban elegendő alapanyagokból. Föl kell ké­szülni a termelési program gyors átdolgozására.. , Sze­rencsére nem tapasztalatla­nul fognak neki a nehezebb feladatok megoldásának: 1979 jó „iskolaév” volt. Eddigi legeredményesebb esztendejüket zárták decem­ber 31-én a törökszentmik­lósi Gépgyártó és Javító Ipari Szövetkezet dolgozói. Árbevételi tervüket két szá­zalékkal túlteljesítve, össze­sen 87 millió forint érték­ben gyártottak építőipari és mezőgazdasági berendezése­ket, kisgépeket. Jelentősen növelték az exporttermelésü­ket is, az 1978. évi tízmil­lió forinttal szemben 17 mil­lió forintnak megfelelő ter­méket szállítottak hollandiai és svédországi megrende­lőiknek. Húszmillió forintos első negyedévi termelési terv tel­jesítéséhez látott hozzá teg­nap a szövetkezeti gépgyár­tók háromszázötven fős kol­lektívája, Az év első hó­napjában a szövetkezetben gyártott, és korábban érté­kesített építőipari gépek nagyjavítását. felújítását végzik ötmillió forint ér­tékben mintegy tizenöt kü­lönböző vállalat részére. Az ütemezés szerint a negyedév végéiig 300 új típusú, száz­literes betonkeverőt gyárta­nak. amelyeket elsősorban kislakás- és családiház-épí- tők részére értékesít a SZÖVÁRU. A negyedév ex­portfeladatai között szerepel többek között 3 millió forint értékű szálastakarmány-ada- goló teleszkóp és silórakodó adapter elkészítése hollan­diai megrendelésre. Az. 1980- ra rendelt 50 hidraulikus be­tonacélvágó berendezés felét is elkészítik az év első há­rom hónapjában, és elszál­lítják a NIKEX közvetítésé­vel. a svédországi Berema cégnek. Előre ledolgozták a kará­csony és a szilveszter közötti (Folytatás a 3. oldalon.) A Fűrész-, Lemez- és Hordóipari Vállalat hárosi gyáregységében fűrészárut, furnírleme- zeket és préselt faforgácslapokat gyártanak a bútoripar részére. A gyártási folyamatok során több mint harmincezer köbméter rönk fát dolgoznak fel, közöttük sok egzotikus, ázsiai, afrikai fafajtól is

Next

/
Oldalképek
Tartalom