Szolnok Megyei Néplap, 1979. szeptember (30. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

A végzősök egy csoportja bantartására hívta fel az új diplomások figyelmét. Az ünnepi beszédet köve­tően dr. Ungor Tibor adta át a diplomákat. A hallgatók nevében Tímár Gyuláné bú­csúzott az oktatási igazgató­ságtól. Különösen fontos feladat az utóbbi esztendőkben, az ipari és a mezőgazdasági üzemekben a konvertálható, az exportra kerülő termékek mennyiségének növelése. Megvalósításához jó néhány üzem műszaki fejlesztésbe kezdett, mások jelentős be­ruházásba fogtak. Szép számmal akadt megyénkben olyan vállalat, szövetkezet és gazdaság, amely élt a fejlesztésekhez kapható hi­telekkel. Tanácskoznak az el nem kötelezett országok külügyminiszterei Tárgyszerű légkörben. a napirendien szereplő kérdé­sekre összpontosítva tartot­ták meg első napi tanácsko­zásukat az el nem kötelezett országok külügyminiszterei. A hétfőn megnyíló csúcs- értekezletet előkészítő kül­ügyminiszteri konferencia csütörtökön ünnepélyes ak­tussal kezdődött. Szahul Ha­mid Sri Lanka külügymi­nisztere, aki az 1976-ban Co- lombóban tartott csúcstalál­kozó óta az elnöki tisztet látta el, a következő három évre a Kubai Köztársaság képviselőjének, Isidoro Mal- mierca külügyminiszternek adta át az elnöki széket. Az érdemi munka meg­kezdése előtt, mint már a nagyköveti tanácskozáson is Malaysia felvetette a kam­bodzsai képviselet kérdését. Vitára azonban ezúttal nem került sor, a csütörtöki ülé­sen erről a témáról más nem tett említést. A tanácskozás résztvevői ezután a napirendnek meg­felelően az el nem kötele­zettek mozgalmához csatla­kozni kívánók felvételi ké­relmével foglalkoztak. Elfo­gadták Nicaragua, Bolívia, Surinam, Grenada, Irán, Pa­kisztán és a Zimbabwe Ha­zafias Front kérését a moz­galom teljes jogú tagjául történő felvételre. Az új ta­gok felvételével — amelyet a jövő heti csúcsértelezlet minden bizonnyal jóváhagy ,— az el nem kötelezettek (Folytatás a 2. oldalon) Önállóbban, több felelősséggel Munkavédelmi tájértekezlet a megyeszékhelyen Tegnap délelőtt Szolnokon, a Vasipari Vállalat tiszali- geti üdülőjében munkavédel­mi tájértekezletet tartottak, amelyen részt vettek Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szolnok megye szakszerve­zeti vezetői, valamint a ME- DOSZ és a nyomdász szak- szervezet képviselői. A tanácskozás témája az új munkavédelmi jogszabály tervezetének véleményezése volt. A módosítások célja, hogy a munkavédelmi jog­szabályok egy olyan rugal­mas rendszert képezzenek, amelyben a termeléshez kö­zelállók önállósága és fele­lőssége jelentősen növekszik majd. Idáig az előírások túl­zottan központosítottak vol­tak, általános érvényűek minden munkahelyre, s nem tartalmazták a speciális igé­nyeket. A szabályok és elő­írások nem követték a tech­nológiai változásokat sem. Előreláthatólag szigorítani fogják majd, a munkavédel­mi szabályok betartásának ellenőrzését a vegyi és épí­tőiparban, mert az utóbbi időben ebben a két iparág­ban növekedett legnagyobb mértékben az üzemi balese­tek száma. Ezenkívül a ta­nácskozás napirendjén sze­repeltek a VI. ötéves terv munkavédelemmel kapcso­latos javaslatainak előkészí­tése is. Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelettel új­raszabályozta a bírósági vég­rehajtást. A korszerűsítés egyrészt összhangba hozza a bírósági végrehajtás szabá­lyait továbbfejlődött társa- dalmégazdasági viszonya-' inkkal, másrészt egyszerűb­bé, és gyorsabbá teszi a va­gyonjogi, családjogi és mun­kajogi követelések bírósági végrehajtását. Többek kö­zött: megkönnyíti a tartás- díj behajtását, a gyermek elhelyezésére és átadására vonatkozó határozat végre­hajtását. A törvényerejű rendelet 1980. január 1-én lép ha­tályba. Az Elnöki Tanács ezután személyi kérdésekben döntött: Zara Lászlót, a Köz­ponti Népi Ellenőrzési Bi­zottság tagját — nyugállo­mányba vonulása miatt — felmentette tisztségéből, ez­zel egyidejűleg Balogh Ist­vánt, a Központi Népi El­lenőrzési-Bizottság tagjai so­rába beválasztotta. Mérlegen az első lélév gazdálkodása Vb-iilés a szolnoki tanácsnál Szolnok város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága teg­napi ülésén több aktuális kérdésben döntött. Többek között megvitatta a három éve érvénybe lépett honvé­delmi törvény végrehajtásá­ból adódó tanácsi igazgatá­si munka eddigi tapasztala­tait. Ezt követően napirend­re került a terv és munka­ügyi, valamint a pénzügyi osztály jelentése, amely ké­pet adott arról, hogyan gaz­dálkodott a tanács 1979 el­ső félévében, hogyan való­sította meg az idei költség- vetési és fejlesztési tervben foglaltakat az év első hat hónapjában. A végrehajtás­ról szóló jelentést a testü­let elfogadta, és határozat­ba foglalta a további tenni­valókat. Végezetül előter­jesztésekről és személyi kér­désekben döntött a végre­hajtó bizottság. Losonczi Pál látogatása Hajdú-Bihar megyében Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke tegnap délután kétnapos lá­togatásra Hajdú-Bihar me­gyébe érkezett. A vendéget a megye határánál a megye párt és állami vezetői fogad­ták. Ezt követően Debrecen­ben, a megyei pártbizottság székházában Sikula György első titkár köszöntötte és tá­jékoztatta Losonczi Pált a politikai, gazdasági és ideo­lógiai munkáról, a XI. kong­resszus határozatainak vég­rehajtásáról. Szólt többek között arról, hogy a vidéki ipartelepítés eredményeként új üzemek kezdték meg az elmúlt év­tizedben a munkát, termel a konzervgyár, a házgyár, a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár, Berettyóújfaluban az Elzett üzeme. Az ötödik öté­ves tervidőszakban átlago­san 7—8 százalékkal növeke-- dett a Hajdúságban az ipari termelés, az idei növekedés pedig 5—6 százalék körül alakul. A tájékoztató után Loson­czi Pál a város vezetőinek kíséretében Debrecen neveze­tességeivel ismerkedett. 'v A tanultak a gyakorlatban kamatoznak Diplomaosztás az esti egyetemen Mezőtúron tegnap megnyitották öt alföldi megyének a kistermelés fejlesztésében elért eredményeit reprezentáló mezőgazdasági és élelmiszeripari tájkiállítást. Már az első napon több százan keresték fel a városi parkban és a DATE mezőgazdasági gépészeti főiskolai karának helyiségeiben a sok szép, hasznos látnivalót, amelyek közül a zölaség-gyümölcs- termelö szakcsoportok, kertbarát-körök leg­szebb termékeinek bemutatóját örökítette meg felvételünk. (A tájkiállítás megnyitásán ké­szült képes tudósításunk a 3. oldalon.) A hitelekkel növekedett az export NEB-vizsgálat a megye üzemeiben, gazdaságaiban Így például a karcagi Má­jus 1. Termelőszövetkezet ta­valy és az azt megelőző két esztendőben több mint 38 millió forint értékű gépet vásárolt szocialista és tőkés országokból. A fejlesztéshez 23 millió forint hitelt vett fel. Az üzembe helyezett be­rendezések segítségéved a szerződésekben vállalt több­lettermelést elérte, — kivé­tel volt a termékek között a rizs — s a terményt a bel­földi felvásárló vállalatok­nak a megállapodás szerint értékesítette. A Nagykunsá­gi Állami Gazdaság az em­lített szövetkezethez hason­lóan gépeket vásárolt, hét­millió forintért, hogy fej­lessze a búza, a repce és a napraforgó termesztését. Mindehhez ötmillió forint hitelt vett fel. A Szolnok megyei Népi Ellenőrzési Bi­zottság vizsgálatot tartott egyebek közölt ebben a gaz­daságban is: hogyan hasz­nálták fel az üzemben a ka­pott pénzösszeget. A karcagiakkal ellentét­ben ez a gazdaság nem tu­dott eleget tenni az időjá­rási viszontagságok miatt a szerződésben vállaltaknak — így például tavaly búzából a tervezett 83 ezer mázsá­val szemben csak 69 ezer mázsát adtak át a felvásár­lóknak. A rákóczifalvi Rákóczi Termelőszövetkezet már job­ban hasznosította a felvett hitelt, amelynek értéke meg­haladta a hétmillió forintot. A gépek beszerzése után vállalta és teljesítette 1977- ben 537 tonna, 1978-ban pe­dig 1002 tonna kukorica ex­portra termelését. Gond, hogy a magas önköltségek miatt a termény nyeresége a vártnál alacsonyabb volt. A XI. kongresszus határo­zatainak megfelelően a me­gyei pártbizottság oktatási igazgatósága az utóbbi négy évben fokozottan vált a po­litikai képzés műhelyévé. A XI. pártkongresszus óta pél­dául az intézményben há­romszáztizenegyen szereztek főiskolai oklevelet. A kétéves szakosító tanfolyamot há- romszázhatvankilencen. az esti egyetem hároméves ál­talános tagozatát pedig ezer- hatszázhatvanketten végez­ték el. Speciális tanfolyamu­kon hétszázkilencvenöten gyarapították politikai isme­reteiket. A marxizmus—leninizmus esti egyetem idén végzett hallgatói számára tegnap tartották az oktatási igazga­tóság épületében a diploma­kiosztó ünnepséget. Szigeti László igazgatóhelyettes meg­nyitója után Urbán István tanszékvezető tartott beszé det, melyben — többek kö­zött — aláhúzta, hogy az el­mélet értékét a gyakorlat si­kerén lehet elsősorban le­mérni. Megemlítette, hogy a mostani nyolcvanhárom vég­zős hallgatóval együtt nyolc­százötvenkettőre emelkedett azoknak a száma, akik az ok­tatási igazgatóságon szerez­tek diplomát, magas szinten sajátították el a marxizmus —leninizmus tanításait, és ezáltal korszerű politikai képzettségre tettek szert. A szónok a továbbiakban arról beszélt, hogy a tanulta­kat minden volt hallgató a gyakorlatban, az őt körülve­vő társadalmi környezetben kell, hogy kamatoztassa. Kér­te őket arra, hogy vállaljanak propagandista megbízatást, hiszen a pártnak mindig szüksége van olyan propa­gandistákra, akik az elvi szilárdságon túl, hozzáértően tudják magyarázni a párt politikáját. Urbán István be­fejezésül az ismeretek kar­A Pamutnyomóipari Vállalat újpesti Cérnagyárában varró­éi kézimunkacérnákat gyártanak mintegy háromezer variáció­ban. Termékeik hatvan százalékát tőkés országokban értéke­sítik. Az üzemben a tervezettnél ezerkétszáz tonnával több varrócérnát állítanak elő és az 1980-ig tervezett tőkés expor­tot is túlteljesítik. Ára: 1.20 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! XXX évf. 204. szám, 1979 szeptember 1., szombat A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom