Szolnok Megyei Néplap, 1979. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

1979-es gazdasági célokról, legfontosabb munkákról. A Tiszámén ti Vegyiművek­ben az óév utolsó eseménye a vállalati szakszervezeti ta­nács és bizalmi küldöttérte­kezlet volt. A Vegyiművek tanácskozói ezen döntöttek az 1979-es termelési tervről, az idei gazdálkodás legfőbb céljairól, a munkaerő-gaz­dálkodásról és a szociális ten­nivalókról is. Az együttes ta­nácskozás után e héten a bi­zalmiak kis csoportjaik előtt ismertetik a határozatokat. A Szolnoki Állami Gazda­ságban mára hívták össze a vállalati szakszervezeti ta­nács és a bizalmi küldöttek értekezletét, a Piroskai kerü­letbe. RadiálfúrAgép a forgácsolóban Közel nyolcszázezer forintba került ez a nagyteljesítményű radiálfúrógép, amelyet a Vízgépészeti Vállalat kunhegyesi gyárának forgácsoláüzemében állítottak föl. A gép - ame­lyen Kovács Béla dolgozik - egészen nagyméretű géprészek megmunkálására is alkalmas Életünk valósága lett a nemzeti egység Egy munkás évet hagyva magunk mögött, bizakodás­sal köszöntjük az új eszten­dőt. Mozgalmas, események­ben gazdag időszakot zár­tunk le. Belpolitikai életünk­nek fontos állomása volt a Központi Bizottság tavaly áprilisi ülése, amelyen át­tekintettük a XI. kongresz- szus óta végzett munkánkat. Nemcsak a párttagok, ha­nem egész népünk egyetér­tésével találkozott az a fő következtetés, hogy a kong­resszus határozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy tovább folytatjuk a népünk támogatását élvező politikai irányvonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anyagi­akban és szellemiekben gyarapodott országunk, emelkedett az életszínvonal, javultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkör­ben tevékenykedik szocialis­ta hazánk gazdasági és kul­turális felemelkedésén, a fej­lett szocialista társadalom építésének nagy művén. 1978-ban. ötéves tervünk har­madik évében nem minden sikerült úgy, ahogyan szeret­tük volna. De a nehezebb és bonyolultabb feltételek elle­nére is elértük, vagy meg­közelítettük a magunk elé tűzött célokat. Közös nagy ügyünk tette­ket szülő egységbe fogja ősz sze a nemzetet. Életünk va­lósága lett a hazánk boldo­gulását szolgáló nemzeti egy­ség, amelynek megteremté­séről a múltban annyit ál­modoztak népünk legjobbjai. Jószerével már csak az em­lékezetben élnek azok az el­lentétek, amelyek még nem is olyan régen megosztották a társadalmat, részekre szag­gatták a nemzetet. Pártunk szövetségi politikája jut ki­fejezésre abban, hogy a szo­cializmusért, a béke megőr­zéséért, népünk javára jó egyetértésben együtt mun­kálkodnak pártonkívüliek és párttagok, a különböző vi­lágnézetű állampolgárok. Eredményeink legfőbb for­rása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nem­zeti egység, a párt és a tö­megek közti kölcsönös biza­lom. Ez a legfőbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott fel­adatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel sze­rényebbek az. eddiginél. Fej­lődésünknek most olyan sza­kaszában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilárdítsuk elért ered­ményeinket, s megalapozzuk népgazdaságunk fejlődését. Feladataink sikeres meg­valósítása mindenkitől fe­lelősségteljesebb munkát kö­vetel. Olyan világban élünk, amikor a követelmények szi­gorúbbak lettek a gazdasági életben. Általános követel­mény a gazdaságosság javí­tása. az országon belül és a határainkon túl is jól érté­kesíthető termékek részará­nyának növelése. Ez az útja az ország további általános fejlődésének, az életszínvo­nal megalapozott emelésé­nek. Társadalmunk túlnyo­mó többségének igazságérze­tével és helyeslésével talál­kozik az a törekvésünk, hogy a jobb, eredményesebb mun­ka nagyobb megbecsülésben, kellő anyagi és erkölcsi el­ismerésben részesüljön. Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a jó gazda gandosságával haszno­sítsuk a szocialista építés év­tizedeiben létrehozott anya­gi és szellemi erőinket az ország, a közösség érdeké­ben. Meggyőződésünk, hogy az idei népgazdasági terv­ben megfogalmazott célok összhangban vannak a hely­zetünkből fakadó követelmé­nyekkel, lehetőségeinkkel. Amikor eredményeinket számba vesszük — a Magyar Szocialista Munkáspárt im­már több mint kétévtizedes bevált politikájának és gya­korlatának (megfelelően — nem hallgatunk a gondokról, a nehézségekről sem. A párt, a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom tükröző­dik abban, hogy nyíltan szólunk problémáinkról is. Ez a nyíltság és őszinteség élteti a társadalmunkban egyre erősödő szocialista demokráciát, amely egy­aránt jelenti a jogok bő­vülését. a felelősséget, a te­vőleges közreműködést közös dolgaink intézésében. Eí a szilárd alap a biztosítéka annak, hogy eredményesen elvégezhessük bonyolultabb teendőinket, amelyekhez ha­sonlókkal, sőt lényegesen ne­hezebbekkel is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt év- tiziedekben. Kedves Blvtársak! Szocia­lizmust építő munkánkhoz nélkülözhetetlen a béke. Kül­politikánk legfontosabb, vál­tozatlanul alapvető célja a béke biztosítása, a feszültség csökkentése, a fegyverkezési verseny megfékezése, az eny­hülési folyamat elmélyítése. A Magyar Népköztársaság együtt halad, a szocialista kö­zösség országaival. A békés egymás mellett élés politiká­jából kiindulva, az építő együttműködés szándékától vezérelve, széles körű. kiter­jedt kapcsolatokat építünk a világnak szinte valamennyi államával. Erősítjük kapcso­latainkat a fejlődő országok­kal. A kölcsönös előnyök fi­gyelembevételével alakítjuk viszonyunkat a gazdaságilag fejlett tőkésállamokkal is. Olyan világ megteremtésé­ért küzdünk, amelyben nem­csak mi, hanem gyermeke­ink. unokáink is békében él­hetnek. Erre a kötelességünk­re külön is figyelmeztet ben­nünket az idei esztendő, ame­lyet az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi gyer­mekévnek nyilvánított. Ha­zánk, népünk, az emberiség sorsáért, békés jövőjéért ér­zett mélységes felelősségtől áthatva, erőnkhöz, lehetősé­geinkhez mérten mindent el­követünk azért, hogy a nem­zetközi élet kedvező folya­matai még erőteljesebben bontakozzanak ki, tartóssá váljanak. Kedives Honfitársaim! Áz új év nem ígér könnyű si­kereket. Küzdelem, kemény munka vár ránk. Mégis bi­zakodva és jogos reménnyel nézünk elébe. A nagyvilág­ban nem vagyunk egyedül. Szövetségeseket. barátokat tudunk magunk mellett. Ha­zai eredményeink jó alapot adnak a feladatok teljesíté­séhez. Erőink mozgósítá­sával, a nemzet egységbe fo­gott akaratával elérjük cél­jainkat. Meggyőződésünk, hogy hazánk minden állam­polgára fokozott felelősség­gel, jobb, eredményesebb munkával, öntudatos helyt­állással veszi ki részét kö­zös tennivalóink sikeres el­végzéséből. Az év első napján a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsá nevében eredményes, boldog új évet kívánok egész né­pünknek. * * * Losonczi Pál, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja; az El­nöki Tanács elnöke újévi kö­szöntőjét január 1-én mondta el a rádióban és a televízióban. Munkásgyűlések, tanácskozások Egy nap alatt húsz fokkal csökkent a hőmérséklet Síkosak az utak — Áradás a Tiszán és a Körösökön Az év első munkanapja sok helyen munkásgyűléssel, tervismertető tanácskozással kezdődött Szolnok megyében. A gazdag munkásmozgalmi múltú szolnoki Járműjavító­ban tegnap reggel hét óra­kor gyűlésre hívta a nappali műszak mintegy ezernyolc­száz dolgozóját a gyárduda. A vállalat vezetői megkö­szönték az 1978-as eredmé­nyes munkát, s az osztályok vezetői pedig ismertették a Járműjavító idei legfonto­sabb feladatait. A Szolnoki Papírgyárban folyamatosan járnak a gépek, berendezések. Ezért tegnap csak szűkreszabott tervta­nácskozáson — osztályvezetői értekezleten — tárgyaltak az JÓ KEDVBEN NEM VOLT HIÁNY Képes összeállítás a szil­veszterről 3. oldal A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL 4. oldal EGY MA! „KINCSKERESŐ" Beszélgetés dr. Selmeczi László kandidátussal 5. oldal Utcai harcok Teheránban Sapur Baktiar kijelölt mi­niszterelnök tegnap is foly­tatta erőfeszítéseit polgári kormány létrehozására, mi­közben Irán több városában újabb sahellenes tüntetések voltak. A katonák és a tünte­tők között megint véres ösz- szetűzések zajlottak le. Szemtanúk szerint Tehe­ránban a tüntetők és a kato­nák utcai harcot vívtak, s az összecsapásokban legkeve­sebb három ember életét vesztette. A tüntetők — elsősorban (Folytatás a 2. oldalon.) Nekik Örömed hozott a havas új esztendő Hétfő délután még plusz 8 Celsius-fokot mértek Szol­nokon, éjszaka már mínusz 12 fok volt. A lehűlés viha­ros erejű széllel érkezett a megyébe — a széllökések el­érték a 60—65 kilométeres óránkénti sebességet — sze­rencsére azonban a szél ere­je hirtelen mérséklődött és a lehűléssel együtt érkezett havazást nem kísérte hófú­vás. A hó vastagsága a reg­geli órákban mindössze 4 centiméter volt. A megyében minden út járható, a KPM szolnoki Közúti Igazgatóságának gé­pei sózták az utakat és a veszélyesebb helyeket ho­mokkal is behintették. A fő­utak nedvesek, a mellékuta­kon átlag 2 centis letaposott hóréteg van, ezért síkosak, balesetveszélyesek. A tegnap délután kapott tájékoztatás szerint gyenge havazást már csak Kisújszállás környékén észleltek, ezért húsz gép dol­gozott, harmincnyolc pedig (Folytatás a 2. oldalon.) II megyében nem okozott fennakadást a havazás Az új év hazánkban is szélviharokkal, erős faggyal köszöntött be. Tűzfalak, ké­mények, kerítések dőltek ki: Budapesten, s az ország több megyéjében háztetőket rom­bolt az orkán. A nagy hideg, s a szélvihar a legtöbb kárt Baranyában okozta: Pécsett egy időre teljesen megszűnt áz áramszolgáltatás. Gondok voltak egy időre a közleke­désben is. Mai jelentéseink­ben a rendkívüli, szokatlan hideg okozta károkról, gon­dokról számolunk be. Az útinform tegnap regge­li jelentése szerint a hava­zás és a vihar forgalmi fenn­akadásokat okozott. Erősen havazott Békés megyében, a Bács és Hajdú megyében; Bükkben, Szabolcs-Szatmár, szórványos hózáporok az or­szág egész területén előfor­dultak. Az utak sok helyen síkosak, az északi szél viha­ros erősségű volt, sebessége óránként 40—60 kilométer, helyenként 100 kilométeres széllökésekkel. Több megyéből síkosságot jelentettek: Vas megyében Körmend térségében, Zala megyében, Somogy déli ré­szén, Bács, Békés, Szabolcs és Borsod, megyében: itt a 37-es főközlekedési úton Sá­toraljaújhely környékéről. A viharos erejű szél fákat, táv­íróoszlopokat, tetőcserepet sodort az útra Komárom, Veszprém és Fejér megyék­ben. Nagy fennakadást okozott tegnap a hóesés és a hirtelen hidegre fordult időjárás a távolsági autóbusz-közleke­désben is. A dunántúli és a dél-alföldi járatok nagy ké­sésekkel érkeztek meg a vég­állomásokra. Áradnak a folyók Heves árhullámot indított el a Tisza felső szakaszán és mellékfolyóin a december végi felmelegedés, esőzés és hóolvadás. December 30-a es­ti óráitól kezdve, lényegében három nap alatt a Tisza víz­szintje Vásárosnaménynál több mint nyolc méterrel emelkedett, de szerencsére volt elegendő hely. mert elő­zőleg kevés víz terhelte a fo­lyó medrét. A tegnapi jelen­tések szerint a vízszint elérte a 864 centimétert,- s ez már 48 centiméterre megközelítet­te a maximumot, amelyet 1970-ben mértek. Ezért a felső-Tisza-vidéki és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság harmad­fokú árvízvédelmi készültsé­get rendelt el a Tisza Zá­hony és Tiszabecs közötti szakaszára, másodfokút a Túron, a Szamoson, a Krasz- nán és a Bodrogon, elsőfokút pedig a Tisza Záhony és Ti­szafüred közötti szakaszára. A védelmi vonalakon meg­kezdte munkáját a figyelő- szolgálat, készenlétbe helyez­tek egy árvízvédelmi oszta­got és az esetleg szükségessé váló védekezési munkákhoz anyagokat készítettek elő. Az árhullámnak szabad utat nyitottak Tiszalöknél — a duzzasztómű zsilipéinek fel­vonásával. Megáradtak a Körösök is. A Fekete-Körösön Antnál kedden már 700 centiméte­res vízszintet jelzett a mér-, ce. Ezért a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság harmad­fokú árvízvédelmi készültsé­get rendelt el. Ezen kívül el­ső fokú készültség, figyelő- szolgálat őrzi a Fehér-, a Se­bes- és a Kettős-Köröst is. A megáradt Tisza és mellék­folyói mentén több mint 630 kilométer hosszú védvonalon 750 vízügyi dolgozó tart ké­szültséget a veszély elhárí­tására. A megyében minden út járható Ára: 80 fillér SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI.EGYESÜLJETEK! XXX. évf. 1. szám, 1979. január 3„ szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom