Szolnok Megyei Néplap, 1978. december (29. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-09 / 290. szám

1978. december 9. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 {Folyt. a 6. oldalról.) MINDEN típusú hen­gerfejtömítés minta utáni készítése. Fe- rencziné, Cserkesző- lő. (6683.) 150 kg-os hízó el­adó. Szolnok, Kas­sai út 110. (H. 3848.) JÓ állapotban levő női kerékpárt ven­nék. Ajánlatokat a Vosztok úti virág­boltba kérem. (6879.) ÚJSZERŰ panorá­más mély gyermek- kocsi eladó. Szol­nok, Rozmaring u. 16/b. (6859.) KÉT kétajtós szek­rény, kombinált bú­tor eladó. Érdek­lődni lehet 18 óra után, vasárnap egész nap. Szolnok, Csil­lag u. 10. (6860.) ERDEI fenyő cse­mete 12—15 cm nagy­ságú eladó. Meny- nyiség: 100 000 db. Cím: Baka, Zala­egerszeg, Arany Já­nos 15. (6863.) SÜRGŐSEN eladó 120 nyolchetes 1.20 kg-os fehér húshib­rid csirke., Szolnok, Verseghy u. 20. (6870.) ELADÓ 3 db Lols- teinfriz keresztezett kisborjú, szopósán vagy választottan 2 üsző, l bika. A tbc- és brucellózismen­tességet igazolom Kórodi _ Sándorné Szelevény, Rákóczi u. 28. (6858.) EGYÉB BÚTOROZOTT szo­ba-konyha házas­párnak kiadó. Szol­nok, Bajcsy-Zsilinsz- ky u. 4. (H. 3859.) KÜLÖNBEJARATÜ bútorozott szoba- konyhás lakás 2—3 igényes férfi részé­re kiadó. Vállalatok előnyben! Szolnok, Tompa Mihály u. 8. (H. 3855.) KERESEK megbíz­ható, jól főző asz- szonyt, aki idős édesanyám részére munkanapokon főz­ne, és az ebédet el is vinné Jelentke­zéseket a 13-079. Szolnok, telefonon kérném. (6847.) A SZOLNOK megyei Sütőipari Vállalat Jászapáti községben kb. egy év időtar­tamra 1 vagy 2 szo­bás lakást bérelne. Ajánlatokat: Szol­nok, József Attila u. 38. sz. alá kér­jük. (H. 3834.) SZŐNYEG, kárpito­zott bútor, szőnyeg- padló, autóülés gé­pi vegytisztítását végzem lakásán, ga­ranciával. Kívánság­ra. előzetes megbe­szélésre lakásra el­megyek, rendelési kötelezettség nél­kül. Felvilágosítás 8—9 és 5—6 óra kö­zött, Szolnok, 11-629- es telefonon. (II. 3820.). KÜLÖNBEJARATÜ bútorozott szoba, konyha használattal kiadó. Szolnok, Jó­zsef A. úton. Ér­deklődni: Fiumei u. 16. sz. (H. 3829.) GARÁZS kiadó, vál­lalatnak is. Szolnok, József A. út 48. Tóth. (6878.) HULLADÉK zsira­dékért mosószer, mosószappan, mos­dószappan csere. Szolnok, Rákóczi u. 35. Karcag (az Opart presszó mellett), Fo­rint u. 16. (6862.) 20 éves adminiszt­rátori munkavi­szonnyal rendelkező dolgozó 4 órás ál­lást vállalna. „Fél­műszakos” jeligére a kiadóba. (6888.) 1979. január 1-től bérbe adnám Ceg­lédi úti garázsomat. Érdeklődni: a 13-358 telefonon 8—10 órá­ig. (6889.) lakáscsere ELCSERÉLNÉM szolnoki, kétszobás, 53 m2-es, gázfűté­ses, modern, főbér­leti lakásomat bu­dapesti hasonlóra, esetleg nagyobbra, megegyezés szerint. Érdeklődni: Vargá­né, 15-271 telefon­on. (6771.) ZALAEGERSZEGI 14-154 telefonon (Szolnok), vagy „December” jeligé­re a szolnoki hirde­tőbe. (H. 3787.) Táblázatok TEKE ELCSERÉLNÉM há­romszobás -f étke­zőszobás, tanácsi la­kásomat, két-, illet­ve két és fél szo­básra. „Megegyezés 15” jeligére a kiadó­ba. (6820.) ELCSERÉLNÉM pé­csi lakásomat szol­noki kétszobás. összkomfortosra. Bővebb felvilágosí­tás: telefon 11-699, 17 órától. (6816.) ELCSERÉLNÉM Bu­dapest, XX. kerületi családi házamat kar­cagi családi házra. Érdeklődni: Karcag. Apavári u. 29. (681:; KÉTSZOBÁS, össz­komfortos, tanácsi lakásomat elcserél­ném, belvárosban. Szolnok. Kulich Gy. u. 2. III. em. 16. (6835.) HÁZASSÁG 40 éves elvált szak­munkás megismer­kedne kedves, há­zias nővel házasság céljából. „Szeretném a boldogságot meg­találni” jeligére a szolnoki hirdetőbe. (H. 3851.) 30 éves 154 cm máj; gas, szőke, csinos­nak mondott, jó megjelenésű, elvált, emberi értékekre igényes könyvelőnő, egy 7 éves kislánv- nyal, társaság hiá­nyában ezúton sze­retne megismerked­ni komoly életvite­lű, korrekt, igényes, jó megjelenésű, gyermekszeretö, diplomás fénival, 38 éves korig. Őszin­te,' komoly szándé­kú, kézzel írott, fényképes válaszo­kat várok. „Szeren­csés találkozás” jel­igére a Néplap jász­berényi szerkesztő­ségébe. (6912.) 180 cm magas, bar­na hajú, 24 éves fia­talember keresi kor­ban hozzáillő leány NB I 2. DÉLÉP 22 13 — 9 IC»: 71 26 3. Pápai V. n 13 — 9 101: 75 26 4. Sopr. Sp. :>z 13 — 9 96: 80 26 5. Sabaria 22 12 — 10 94: 82 24 6. MOM 22 11 1 10 99: 77 23 7. BKV E. 22 11 — 11 87: 89 22 8. Pécsi Gáz 22 10 — 12 78: 98 20 9. SZMÁV 22 9 1 12 76:100 19 10. Csepel 22 9 — 13 78: 98 18 11. B. Bány. 22 9 — 13 72:104 18 12. Ezüst Nyíl 22 5 — 17 63:113 10 NB II FÉRFIAK Keleti csoport 1. Postás SE 26 17 — 9 116: 92 34 2. Ózdi K. 26 16 — 10 124: 83 32 3. Saig. TC 26 15 1 10 124: 83 31 4. Üttröszt 26 15 — 11 119: 89 30 5. Építők 26 15 — 11 110: 98 30 6. Szeg. VSE 26 14 — 12 112: 96 28 7. Egri Sp. 26 14 — 12 100:108 28 8. Pénzügy. 26 13 1 12 98:110 27 9. S. Síkü. 26 13 — 13 105:103 26 10. Szóin. Gy. 26 13 — 13 101:107 26 11. V. Ikarus 26 13 — 13 99:109 26 12. Szeg. P. 26 11 — 15 99:109 22 13. Ny. TIT. 26 8 — 18 82:126 16 14. Misk. É. 26 4 NŐK “ 22 64:141 8 Keleti csoport 1. Építők SC 16 14 — 2 90:38 28 2. Csepel 16 11 — 5 76:52 22 3. Ózdi Kohász 16 8 — 8 68:60 16 4. V. Ikarus 16 7 1 *8 68:60 15 5. Kinizsi Sör 16 7 1 8 58:70 15 6. Szóin. MÁV 16 7 — 9 59:69 14 7. Makói Sp. 16 7 — 9 57:71 14 8. Szentesi V. 16 5 — 11 53:65 10 9. Ny. Taurus 16 5 — 11 47:81 10 Röplabda NB II Az 1978. évi végeredmény FÉRFIAK «. Keleti csoport 1. MTK-VM 2. Bors. B. 3. NYVSSC 4. DEAC 5. MAFC 6. Kazincbarcika 7. BKV Előre 8. Szó. TITASZ 9. DASE 10. Hejőcsaba 11. Kossuth KFSE 12. MEAFC 13. Külker SC 14. NYHMG Fői. 26 23 3 71:17 49 26 20 6 66:30 46 26 19 7 62:38 45 26 18 8 64:41 44 26 15 11 61:43 41 26 15 11 55:49 4i 26 13 13 56:44 39 26 12 14 52:52 38 26 12 14 50:61 38 26 10 16 42:62 36 26 10 16 39:60 36 26 7 19 38:67 33 26 7 19 33:65 33 26 1 25 15:77 27 NŐK Keleti 1. BSE 2. Építők SC 3. DMTE 4. NYVSSC 5. Eger SE 6. Sátoraljiuújh. 7. Ferroglobus 8. T.-vasvári L. 9. Beloiannisz 10. Misk. Sp. 11. Nyírb. Báth. 12. Kazári SE 13. Kisterenye 14. Kunhegyes csoport 26 26 — 78: 5 52 26 24 2 73:10 50 26 20 6 62:34 46 26 19 7 61:32 45 26 13 13 51:54 39 26 12 Ú4 46:55 38 26 12 14 45:57 38 26 11 15 48:55 37 26 11 15 45:55 37 26 9 17 37:58 35 26 7 19 36:65 33 26 7 i9 34:65 33 26 6 19 30:63 33 26 4 22 33:71 30 A Szolnoki MÁV atlétikai szakosztálya tizennégy válo­gatott kerettagja részére két­hetes edzőtáborozást rende­zett a tornacsarnokban és a sporttelepen. A táborozás idején napi két edzéssel ké­szültek az elkövetkezendő feladatokra. A tornatermi ed­zéseken az általános alap­képzéseken kívül a techni­ka csiszolására is volt lehe­tőség, a szabadban pedig az állóképességet fejlesztő fu­tóedzések mellett a robbané­kony erőfejlesztés is szere­pet kapott. Az edzéseket Ba- lasi Péter és Kocsis István irányította. A tábor befejezéseként Ju­hász Erzsébet, Paróczai And­rás, Szalai József és Törő- csik József Budapesten az A, illetve az utánpótlás vá­logatott keret felmérésén el­ért kitűnő eredményeikkel bizonyították a kéthetes munka jó hatását. Képünkön Szalai és Törő- csik technikai edzést végez a teremben, míg a szabadban a gyorsaságot fokozó erőfej­lesztő gyakorlatok folytak. KERTÉSZKEDES- HEZ értő házaspár­nak lakást biztosí­tok. Érdeklődni: Tá­las Károly Cserke- szőlő, Nyomás 66. (H. 3842.) másfélszobás, taná­csi, IV. emeleti, köz­ponti fűtéses laká­som szolnoki ha­sonlóra cserélném. Érdeklődni: este ismeretségét házas­ság céljából. Fény­képes válaszokat vá­rok. „Kocsim van” jeligére a kiadóba. (6866.) Hirdetmény Értesítjük t. Ügyfeleinket, hogy az év végi zárlati mun­kák miatt mind megyei igaz­gatóságunk, mind hálózati egységeink rövidített pénz­társzolgálatot tartanak. Kér­jük, ügyük intézése előtt az érdekelt fióknál tájéko­zódni szíveskedjenek. Orszá­gos Takarékpénztár Szolnok megyei Igazgatósága. (H. 3833.) Középcsoport 1. Bp. Harisnya. 26 23 3 71:23 49 2. BACSÉP 26 21 5 71:25 47 3. Bcs. E. Sp. 26 18 8 59:33 44 4. D.-vars. Tsz 26 18 8 65:38 44 5. DÉLÉP SC 26 16 10 58:41 42 6. Szeg. Sp. 26 16 10 53:45 42 7. MHD Vasas 26 15 11 54:45 41 8. Tipográfia 26 12 14 44:51 38 9. Kalocsai SE 26 11 15 43:52 37 10. VOR SK 26 10 16 45:57 36 11. Tat. Petőfi 26 9 17 43:62 35 12. Tokodi Ép. 26 7 19 30:62 33 13. SZMTE 26 5 21 28:63 31 14. Ealg. TC 26 1 25 14:76 27 Az első helyezettek NB I-be jutottak. Az utolsó két csapat kiesett. ESEMÉNYEK Kosárlabda. NB II. női: Szol­noki MTE—Szegedi VSE, Szol­nok, közgazdasági szakközépis­kola, 16.30. Férfi: Alföldi Olaj­bányász—Hódmezővásárhelyi VSE, Szolnok, tiszaligeti sport- csarnok 18. Idegenben szerepelnek: a Hon­véd Kilián FSE, a Szolnoki Víz­ügy SE és a Lehel SC asztali­teniszezői Miskolcon. SZÍNHÁZ A szolnoki Szigligeti Színház­ban este 7 órakor: Tangó. MOZI Szolnok Vörös Csillag: Mimi- nó, Huszadik század III—IV. (18, dupla helyáron), Tisza: Keoma (50%-os felemelt helyáron), Hu­gó, a víziló (külön ifjúsági elő­adás), Tallinn: Sokat akar a szarka, Srácurak (külön ifjúsági előadás), Túl a félelmen (18, 50%-os felemelt helyáron), Ve­gyiművek : szünnap, Reptér: szünnap, matiné: A télapót Wil- linek hívták, Szandaszőlős Terv: Váltságdíj (16, 50%-os felemelt helyáron), Abádszalók Petőfi: Merénylet Szarajevóban, Jász­apáti Táncsics: A rézhegyek ki­rálynőj e (külön ifjúsági előadás), Sherlock Holmes legkedvesebb bátyjának kalandjai (20%-os fel­emelt helyáron), Jászberény Le­hel: A hét mesterlövész (20%-os felemelt helyáron), Csizmás kandúr (külön ifjúsági előadás), Karcag Déryné: Egyzseregy, Kisújszállás Ady: Láncravert sofőrök. Tücsök, Kunhegyes Sza­badság: Bob herceg, Kunszent- márton Körös: A nagy balhé (50%-os felemelt helyáron),. Me­zőtúr Béke: Osceola, Dózsa: Tappancsok, mancsok, állkap­csok, Szarvacska-manócska (kü­lön ifjúsági előadás), Szabadság: A maláji tigris (50%-os felemelt helyáron), Tiszafüred Tisza: A keselyű három napja (16), Tö- rökszentmiklós Dózsa: A csip­keverőnő, Kutyahűség, Hunya­di : Fogat fogért (20%-os fel­emelt helyáron), Túrkeve Vörös Csillag: Gábor diák. RÁDIÓ SZOLNOKI STÚDIÓ: 17.00: Hírek. — 17.05: Ritmus- rodeó. Szerkesztő: Zentai Zol­tán — 18.00—18.30: Hétvégi ka­leidoszkóp. Információs félóra. Szerk.: Dalocsa István. KOSSUTH: 8.30: Lányok, asszonyok. — 8.55: Tipegő. — 9.30: I. Orszá­gos Gyermekkönyvhét. — 10.05: A Vigadó története. — 10.46: Offenbach operettjeiből. — 11.29: Az ember útja. Ádám nyomában IX. rész. Az őserdei színház. — 12.20: Zenei anya­nyelvűnk. — 12.30: Magyarán szólva. . . — 12.45: Az Állami Orosz Énekkar Csajkovszkij kó­rusműveket énekel. — 13.00: Szórakoztató, művészeti maga1 zin. — 14.00: Ami még kell a munkakedvhez. Riport. — 14.10: Liszt: Tasso — szimfonikus köl­temény. — 14.30: A KB 1978. márciusi határozatainak nyo­mában. Szerkesztőségi beszélge­tés a Falurádióbari. — 15.05: A valóság hullámain. Fiatal köl­tők és írók vallomása. — 15.40: Lakatos Antal népi zenekara játszik, Kutasi Katalin nótákat énekel. — 16.00: 168 óra. — 17.30: Debreceni Zenei Hét. Kedves lemezeim. — 18.45: Hol volt, hol nem volt. . . — 18.55: Világszínház. A rágalom iskolá­ja. Richard B. Sheridan komé­diája.' — 20.23: A Magyar Rá­dió sanzonpódiuma. — 21.13: Színes népi muzsika. — 22.15: Lalek. Zbigniew Herbert rá­diójátéka. — 23.12: Gyöngyha­lászok. Részletek Bizet operá­jából. — 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI: 8.05: Fúvószene. — 8.20: Tíz perc külpolitika. — 8.38: Hava­si kürt. Részletek Miljutyin operettjéből. — 8.50: Harminc perc rock. — 9.25: Válaszolunk hallgatóinknak. — 9.40: Szabad szombat. — 11.40: Fiataloknak! — 12.33: Jó ebédhez szól a nó­ta, — 13.30: I. Országos Gyer­mekkönyvhét. — 15.05: Hajnalok hajnala. Novellafüzér Szabó István elbeszéléseiből. — 15.48: Debreceni Zenei Hét. Egy rá­diós naplójából. — 16.33: Ötórai tea. — 17.30: Sportkrónika. — 18.15: Rejtőző szavak nyomában. Tompa László versei. — 18.33: Közkívánatra! — 19.50: Az év legjobb tánczenei felvételei. V. rész. — 20.38: Oblomov. Gon- csárov. regénye rádióra alkal­mazva. — 21.39: Pop-műhely.— 22.24: Nóták. — 23.10: Sláger­múzeum. 3. MŰSOR: 7.30: A szolnoki stúdió szlovák nyelvű műsora. — 8.09: Arcok, művek, korok. — 8.39: Helmut Walcha Bach-műveket orgonái. — 9.47: Kis magyar néprajz. — 9.52: A Berlini Rádió Szimfo­nikus zenekarának hangverse­nye a berlini Köztársasági Pa­lotában. — 11.39: Híres opera­énekesek Budapesten. — 12.37: Dzsesszfelvételekből. — 13.07: Új Schumann-lemezeinkből. — 13.55: Kőmíves Kelemen. Irta: Kárpáthy Aurél és Vajda Lász­ló. — 15.02: Huszonöt perc beat. — 15.27: XX. századi kórus­művek. — 15.45: Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó Vál­lalat új lemezét. — 16.17: Leo­nóra. Paer kétfelvonásos ope­rája a Müncheni Operafesztivá­lon. Közben: — 17.36: Kritiku­sok fóruma. — 19.05: A Champs Elysées Színház zenekara Mil­haud műveket játszik. — 19.38: Debreceni Zenei Hét. Kapcsol­juk a Bartók termet, Ránki Dezső Beethoven zongoraest­je. Közben: Kb.: — 20.25: És múlnak az évek. Aldous Huxley Magyarországon. Kb.: — 20.45: A hangversenyközvetítés foly­tatása. Kb.: — 21.25: Verdi — operakettősök. — 21.55: A Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye a Frankfurti Rádióban. TELEVÍZIÓ 7.59: Tévétorna. (Ism.) — 8.05: Iskolatévé. — 10.10: Nyitott borí­ték. (Ism.) — 10.40: Váratlan vendég. Magyarul beszélő angol bűnügyi film. (Ism.) — 11.55: Malom. Utazási vetélkedő. Jugo- / szlávia. (Ism.) — 13.28: Csata fekete-fehérben. Sakk-műsor gye­rekeknek. I. rész. — 13.55: Kántor. Történetek a híres nyomozó­kutyáról. V/2. rész. A postarablás. (Ism.) — 14.55: Népművészet Finn­országban. (finn rövidfilm, színes). — 15.20: Ritmikus sportgim­nasztika. — 16.20: Artisták a porondon (rövidfilm). — 16.30: Az erdő mélyén. Lengyel rövidfilm. — 16.45: Hírek. — 16.50: Köl­tőnk és kora. Tanú. Csorba Győző versei. — 17.20: Reklám. — 17.30: Egymillió fontos hangjegy. — 17.45: A hajnali harmat országa. Dokumentumfilm. — 18.25: Reklám. — 18.35: Ej Cantor. Dean Reed műsora. (Ism.) — 19.05: Olvassatok mindennap. Gyermekkönyvhét. — 19.10: Cicavízió. — 19.20: Tévétorna. — 20.00: Minden másképpen van. A Radnóti Miklós Színpad előadása, két részben, felvételről. — 21.30: Balettműsor Bogár Richárd koreográfiájára, l. Albinoni: Adagio. 2. Marcello: Presto. — 21.45: Marcello Mastroianni-sorozat. Napraforgó. Magyarul beszélő olasz—szovjet film. — 23.25: Tv- lüradó 3. 2. MŰSOR: 16.43: Most mutasd meg! Rendhagyó vetélkedő. (Ism.) — 17.15: Epizód. Tévéjáték. (Ism.) — 18.30: Galathea. (Ism.) Szovjet film­balett a My Fair Lady c. musicalből. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Mr. Oddy. Magyarul beszélő angol tévéfilm. — 20.50: Át a szoro­son. Ausztrál rövidfilm. — 21.20: Tv-híradó. 2. — 21.40: Stuart Burrows hangversenye. Angol film. BUKAREST: 13.15: Festői Románia. — 13.45: Népi melódiák. — 14.00: Szabad időre ajánljuk. —■ 14.15: Stadionműsor. — 15.15: A volánnál — autó­vezetőknek. — 15.55: Ifjúsági klub. — 16.45: Bel- és külpolitika. — 17.10: Gyermekfilmek. — 18.30: Tv-híradó. — 19.00: Tv-enciklopédia. — 19.30: Gazdag ember, szegény ember — folytatásos tévéfilm. — 20.20: Szatíra és humor. — 20.50: Híradó. —■ 21.05: A tegnap és a ma román melódiái. Ifjúsági parlament a Szolnoki MTE-nél Első alkalommal rendez­nek december 11-én ifjúsági parlamentet a Szolnoki Mun­kás Testedző Egyesületnél, amelyre a klub ifjúsági aranyjelvényes és szerződé­ses sportolói, valamint har­minc éven aluli dolgozói kaptak meghívást. A Tisza­parti klubház nagytermében 16 órai kezdettel beszámoló hangzik el az egyesület két­éves munkájáról, valamint ismertetik és megvitatják az egyesület vezetősége által készített újabb kétéves ter­vet. 3átékvezetői tanfolyam indul A Szolnok városi Tanács V. B. Testnevelési és Sportfel- ügyelősége játékvezetői tanfolyamot hirdet labdarúgásban és kézilabdában. A tanfolyamra 1979. január 15-ig várják a sze­mélyes vagy írásos jelentkezéseket a sportfelügyelőségen. Táska befejezte Nem vitte válogatottságig, a játékot önmagáért, a moz­gás, a küzdelem öröméért szerette. Tuza József együtt nőtt fel Tiszafüreden a kosárlabda­sporttal. Amikor 1966-ban megalakult a szakosztály, rö­vid idő múlva már a kezdő csapatban is helyet kapott a 190 centire nőtt 19 éves já­tékos, Azóta mindössze hat összecsapásról hiányzott, tag­ja volt a megyei bajnokságot nyert együttesnek is, majd ötéves NB Ill-as szereplés következett, tavaly pedig ezüstérmesek lettek a me­gyében. Mindenesként szere­pelt az időközben Vasas Szö­vetkezeti Sportegyesület ne­vet felvevő sportkörnél:, el­látott edzői, szakosztályveze­tői, intézői feladatokat, jó- néhány évig csapatkapitányi teendőket. Tizenkét év után a Jászberényi Lehel SC el­leni bajnoki mérkőzésen bú­csúzott az aktív játéktól. Ez­után több idő jut a családra, az otthonra, a két gyerekre, meg a nagy szerelemre: a horgászásra. Persze tavasszal még egy összecsapáson újra mezbe öltözik, visszatér a palánkok közé. Amikor a helybeli együttes az örök és legna­gyobb rivális, a karcagi csa­pat ellen szerepel, hiszen a bajnokság sorsa évek óta ezeken a mérkőzéseken dől el.... — d. sz. m. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom