Szolnok Megyei Néplap, 1978. december (29. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜUETEK! Jog a békéhez Közel ezer küldött kezdi meg ma tanácskozását az Országházban. Az egykori főrendiház üléstermében a magyar társadalom minden rétegének képviselői, az or­szág valamennyi megyéjéből érkező küldöttek foglalnak helyet. Közöttük ott vannak az állami vezetők, a társa­dalmi szervezetek aktivistái, a tudományos élet jelesei, főpapok, munkások, időseb­bek és fiatalok, valameny- nyien a békemozgalom részt­vevői. Jól bizonyítja ez a széleskörű részvétel is a VIII. magyar békekongresszus je­lentőségét. Az Országos Béketanács jelentést terjesztett a kül­döttek elé. A dokumentum, amely kitér az elmúlt öt esztendő békemozgalmi te­vékenységére, rámutat: ha­zánkban a közvélemény egy­re aktívabban kér részt a fontos politikai kérdések megvitatásából, hallatja hangját korunk legfontosabb problémáiról. Az elmúlt öt esztendő meglehet, úgy vonul be századunk történetébe, mint a legbonyolultabb vi­lágpolitikai időszakok egyike. 1973 óta jelentős változások történtek, győzött, s egye­sítette országát a vietnami nép, az afrikai portugál gyarmatbirodalom összeom­lott, új független államok színei jelentek meg a tér­képen; Dél-Európa három fa­siszta diktatúrája megdőlt. A háború utáni évek ki­emelkedő jelentőségű ese­ménye földrészünkön a hel­sinki találkozó — az európai béke és biztonság a sokol­dalú együttműködés okmá­nyának aláírása. A történel­mi főkönyv azonban nem csupán a kedvező eredmé­nyekről ad számot, hiszen nem oldódott meg a kínzó közel-keleti válság, Latin- Amerika számos országában továbbra is fasiszta katonai diktátorok gyakorolják a ha­talmat, s Ciprus a ketésza- kított földközi-tengri szi­getország népe is új szen­vedéseket élt át. A béketanács dokumentu­ma rámutat: „az alapvető emberi jogok közül a leg­fontosabbak közé tartozik az élethez, a békéhez, a bizton­sághoz való jog”. Ezt a jo­got meg kell védeni, el kell hárítani az egész emberiség létét fenyegető veszélyeket. A Szovjetunió, a szocialista országok közössége óriási erőfeszítéseket tesz, a fegy­verkezési verseny megféke­zésére, a nukleáris pusztító eszközök korlátozására, a tel- j'es leszerelés érdekében, ■ hogy a fegyverekre és had­seregekre fordított iszonyú összegeket ne az emberiség elpusztítására, de jobb, iga- zabb életének biztosítására fordítsák. Gyakran vetődik fel a kérdés: vajon nem hiá­bavaló-e a tiltakozó nyilat­kozatok aláírása, a bék jgvű- léseken való részvétel? Hi­szen, mondják a szkeptiku­sok, az utca emberének sza­va nem hallatszik el odáig, ahol ezekről a dolgokról döntenek. Egy ember tilta­kozó hangja valóban gyen­ge, de ha milliók szólalnak meg? Jól mutatja ezt a neut­ronbomba elleni tiltakozás példája, az a 700 millió alá­írás, amely bizonyítja: a né­pek nem kémek az új nuk­leáris fegyverekből! A kétnapos tanácskozáson szót kapnak a mozgalom ve­teránjai és fiatal résztvevői, megválasztják a következő öt évre az Országos Béketa­nácsot. Az ezernyi küldött 1 előtt felelősségteljes két nap áll. Munkájukhoz sok sikert kívánunk. Hafez Bl-Asszad látogatása a Zalka Máté katonai főiskolán Hafez Al-Asszad, az arab Újjászületés Szocialista Párt­ja főtitkára, a Szíriái Arab Köztársaság elnöke és kísére­te tegnap — Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Púja Frigyes külügyminiszter tár­saságában — ellátogatott a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolára. A vendégeket megérkezésükkor Czinege Lajos hadseregtábornok, hon­védelmi miniszter és a főisko­la vezetői üdvözölték. Hafez Al-Asszadot, aki hazája fegy­veres erőinek főparancsnoka is, a főiskola hallgatói kato­nai tiszteletadással fogadták, amelynek során felcsendült a Szíriái és a magyar himnusz. Paál György mérnök-ezre­des, a főiskola parancsnoka tájékoztatta a vendégeket a katonai tanintézet történeté­ről, szervezeti felépítéséről, a tisztképzésben betöltött sze­repéről, a tanulmányi mun­káról. A látogatás során — bemutatók keretében — meg­tekintettek különféle, a ma­gyar néphadseregben jelen­leg alkalmazott technikai be­rendezéseket, műszereket, ki­képzési segédeszközöket, s felkeresték a tisztjelöltek szálláshelyét. Hafez Al-Asszad elismerés­sel nyilatkozott a látottakról, a főiskola tisztképzési tevé­kenységéről, s jókívánságait tolmácsolta a katonai tanin­tézet oktatóinak, hallgatói­nak. Korszerűsítés után több termék A fafeldolgozó ipar 125 millió forint értékű rekonst­rukciója keretében az idén fejeződik be a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gaz­daság feldolgozó ágazatának korszerűsítése. A gazdaság vágásra érett és kitermelt fáinak felét saját ioara dol­gozza föl. Országosan is je­lentős, mintegy 120 ezer köb­méteres fűrészüzemi kapaci­tásuk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaság ter­melési értékének 70 száza­lékát ez az ágazat adja. A központi, nagykőrösi és még további hat kisebb üzemük évi 60 ezer köbméter meny­nyiségben keresett és nem­egyszer hiányzó terméket á- lít elő. Ezek közül a legfon­tosabbak: a parketták, ra­kodólapok, mezőgazdasági és ipari ládák, állványlétrák, bútoralkatrészek. Az épüle­tek tatarozásához használt állványlétrát például hazánk­ban egyedül csak itt készí­tenek. 1973-tól folyamatosan 22 ezer bútorgarnitúrához adtak át alkatrészeket a bú­torgyáraknak. A feldolgozó ipar korszerűsítésével a gaz­daság termelési tevékenysége 1979-ben 50 millió forinttal növekszik. Ilié Verdet elutazott Budapestről Tegnap elutazott Buda­pestről a román küldöttség, amely Ilié Verdetnek, a Ro­mán Szocialista Köztársaság miniszterelnöke első helyet­tesének, a Román Állami Tervbizottság elnökének ve­zetésével részt vett a ma­gyar—román gazdasági együttműködési vegyes kor­mánybizottság XIV. üléssza­kán, s akit fogadott Lázár György miniszterelnök is. A delegációt a Ferihegyi repü­lőtéren Marjai József mi­niszterelnök-helyettes, a ve- , gyes kormánybizottság ma­gyar tagozatának elnöke bú­csúztatta. U ... . ww ____■ ■ — r m _ r m r m H aderocsokkentesi tárgyalások (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSUNK A 2. OLDALON) A Sport- és Iskolabútorgyár jánosházi gyáregységében különböző iskolabútorokat, sportsze­reket és sátrakat gyártanak. Többek között itt készül a gyermekek egyik kedvenc sportesz­köze, a szánkó is. Képünkön készülnek az iskolabútorok Két műszakban dolgoznak a tiszakürti savanyítóüzemben. A tavaly beüzemelt angol hagymatisztitó gépsor már teljes kapacitással dolgozik. Uj módszerrel, ömlesztve, ventillátor­ral szellőztetett halmokban tárolják a savanyítani valót a fel­dolgozás előtt Hazánkba érkezik Mengisztu Hailé-Mariam Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa elnökének meghívására a közeli napokban hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezik Mengisztu Hailé- Mariam alezredes, a Szocia­lista Etiópia ideiglenes ka­tonai kormányzó tanácsának elnöke , állam- és kormányfő. ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács tegnap ülést tartott. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a tudo­mánypolitikai bizottság el­nökének a bizottság legutób­bi üléséről szóló jelentését, amely fontos elhatározáso­kat tartalmaz a kutató szer­vezetek és hasznosító vál­lalatok közötti kutatási-fej­lesztési céltársulások kiala­kításának elősegítésére, a tu­dományos-műszaki eredmé­nyek gyorsabb és hatéko­nyabb népgazdasági haszno­sítása érdekében. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács javaslatára a balatoni kör­nyezetvédelmi kutatásokat koordináló tanács ajánláso­kat dolgozott ki a Balaton környezetvédelmi intézkedé­seire, a legfontosabb tudo­mányos eredmények és gya­korlati tapasztalatok alap­ján. A kormány tudomásul vette az ajánlásokat. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Papíron több, mint a valóságban Lakásigónylések felülvizsgálata Szolnokon A közelmúltban hírül ad­tuk már, hogy felülvizsgálják a lakásigényléseket Szolno­kon. A nagyszabású felmé­rés indoka egyetlen tényben summázható: több év tapasz­talatai bizonyítják, hogy jó­val kevesebb az „élő” lakás­igénylés a városban, mint amennyit a tanácsnál szá­mon tartanak. Papíron kö­zel hétezren vannak, hogy a valóságban mennyien, erre fog választ adni a felmérés eredménye. Az elmúlt napokban tar­tottak munkaértekezletet azok az aktívák — a népfront körzeti bizottságok, a lakó- és utcabizottságok titkárai, elnökei és tagjai — akik tár­sadalmi munkában vállalták, hogy az erre a célra szer­kesztett adatlapokkal sze­mélyesen felkeresik az igénylőket. Nem mindet, mert az 1977. január 1-e után benyújtott, több mint 3 ezer 500 lakáskérelmet nem vizs­gálják felül. Feltételezik, hogy az elmúlt esztendő óta nyilvántartott igények még ma is aktuálisak és jogosak. A nem Szolnokon élő, vala­mint a városhoz tartozó ta­nyákon lakó, közel ezer igénylőnek, levélben küldték el az adatlapokat. A levele­zés máris meglepő ered­ménnyel járt. A felét azzal a megjegyzéssel, hogy a cím­zett ismeretlen, sztornózták a feladónak. A válaszolók je­lentős része pedig közölte, hogy igénylését visszavonja, mert lakásgondja megoldó­dott. Az adatlapokra írt té­nyek alapján sok esetben az is kiderült, hogy az igénylő nem jogosult Szolnokon la­kásra, amelynek alapfeltéte­le, hogy a kérelmezőnek vagy állandó szolnoki lakhelye vagy állandó szolnoki mun­kahelye legyen. A társadalmi aktívák fel­osztva egymás között a vá­ros kerületeit, kétezerhárom­száz igénylőt keresnek fel. A felmérést végzők megbíza­tását az azonossági sorszám­mal ellátott, valamint a la­kásigénylő nevét és címét tartalmazó adatlap igazolja, ök adnak tájékoztatást arról is, hogy a tanácsrendelet sze­rint ki, milyen feltételekkel, milyen típusú (tanácsi bér, tanácsi értékesítésű szövet­kezeti, OTP, vagy MÉSZÖV) lakásra jogosult. Az eredeti igényt ennek megfelelően kell módosítani. A felmérés december 31-ig tart. Azoknak, akiket addig nem találnak meg (mert a megváltozott lakcímük is­meretlen) saját érdekükben az a legésszerűbb megoldás, ha a tanács igazgatási osztá­lyával közlik szándékukat: fenntartják-e, módosítják-e, visszavonják-e lakásigénylé­süket. — K —

Next

/
Oldalképek
Tartalom