Szolnok Megyei Néplap, 1978. október (29. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-01 / 232. szám

Közös nevezőn megalkuvások nélkül II legszebb hangszer Magánügyek - közérdekek Biztató jelek, de... Ára: 1- Ft SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXIX. évi. 232. szóm, 1978. október 1., vasárnap A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 7— = Duzzad az Alföld tava Hol tart ma a Tisza II programja? 1980-as évek elejére befeje­zik a tároló duzzasztásának harmadik ütemét, újabb más­fél méterrel emelkedik a tó vízszintje. Ekkorira 300 millió köbméter vizet tartalékolhat­nák az aszályos hónapokra.. Itt érdemes megjegyezni, hogy a vízügyi szakemberek nemrégiben még sokat vi­tatkoztak: vajion a régi ár­térről' kitermelt fák marad­ványai nem rontják-e el a Tisza vizének minőségét. A Vízügyi Tudományos Kutató- intézet a tó modelljén, vég­zett kísérletei bebizonyítot­ták, hogy a tározóban csak néhány kisebb foltban áll a víz, burjánzik a növényvi­lág. A kísérletek eredménye­it igazolták a nemrég elkez­dett folyamatos mérések is: a Tisza vízminősége nem romlott. Az öntözőrendszerek és a töltések továbbépítése mel­lett a különböző intézmények egyre többet foglalkoznak a tó környéki üdülőkörzet meg­tervezésével. A nyolcvanas évek elejéie elérhető két és fél méteres átlagos vízmély­ség már ideális körülménye­ket biztosít a sportolásra, a tópart a pihenésre. A taná­csoknál és a Középtiszai In­téző Bizottságnál már meg­kezdték a környékbeli tele­püléseken épülő „pihenőköz­pontok” fejlesztési elképzelé­seinek kidolgozását. Menetdalverseny és ifjúsági nagygyűlés MA BEFEJEZŐDNEK A TISZALIGETI NAPOK Múzeumok hónapja Tizenhetedik alkalommal rendezik meg az idén októ­berben az országos múzeumi és műemléki hónapot. A mú­zeumok az elmúlt évek ha­gyományaihoz hűen gazdag rendezvénysorozatot állítot­tak össze, számos új kiállí­tással örvendeztetik meg a közönséget. A szakemberek igen bősé­ges anyagban válogathattak, hiszen az utóbbi évtizedben nagyarányú régészeti ásatá­sokat végeztek országszerte, s természetesen nem öncélú­an elvont tudományos kuta­tásként, hanem hogy minél szélesebb rétegek ismerked­hessenek meg népünk törté­nelmével, szokásaival, ha­gyományaival. A múzeumi hónap fontos célkitűzése, hogy bemutassa letűnt évez­redek, évszázadok, s a jelen történetét, kultúráját úgy, hogy mindezzel nemzeti ön­ismeretre tanítson. Szóljon arról, hogy miként élt az or­szágban a nép, miként alakí­totta életét, milyen viszon­tagságokkal küzdött, miként hozott létre művészeti alko­tásokat. Az idei múzeumi hónapra összeállított program a leg­szélesebb rétegekhez szól. Az óvodás kordáktól egészen a legidősebb korosztályig min­denki találhat magának egy- egy olyan rendezvényt, amely felkelti érdeklődését, törté­nelmünk. a képzőművészet s a múzeumokban folyó munka iránt. Megyénkben — bár már szeptember utolsó nap­jaiban is számos rendezvény­re került sor a múzeumi hó­nap jegyében — a hivatalos megnyitót október 3-án Ti­szafüreden tartják meg. A résztvevők megtekintik a nemrég felújított Kiss Pál múzeum állandó kiállítását, s Szűcs Imre népművész al­kotásait. Évek óta hagyomány me­gyénkben, hogy október egy­ben honismereti hónap is. Különös jelentőséget ad en­nek az idén az 1918-as pol­gári demokratikus forrada­lom és a Kommunisták Ma­gyarországi Pártja megalaku­lásának évfordulója. Számos tanácskozáson városokban, községekben emlékeznek meg az őszirózsás forradalomról, a KMP megalakulásáról. Ugyancsak tudományos ta­nácskozást tartanak Kun- szentmártonban, amely a múzeumi hónap egyik ki­emelt rendezvénye lesz. A kétnapos eszmecserén mu­zeológusok, szakemberek tar­tanak előadásokat a Tisza­zugról. Az előadók névsorá­ban ott találjuk mindazokat, akik a nyáron a Tisza-parti falvak lakóinak életét, a fo­lyó növény- és állatvilágát kutatták. A múzeumi hónap kereté­ben tárlatok, helytörténeti ki­állítások nyílnak megyeszer- te. Szolnokon második alka­lommal rendezik meg a Fes­tészeti triennálét, amelynek témája az ember viszonya a családhoz, a munkához és a környezethez. A Galériában október 8-án megnyíló tár­latra az ország legkülönbö­zőbb pontjain élő művészek küldték el alkotásaik leg­javát. A fentiekben csupán csak 'ízelítőt adtunk az egyhónapos -.zdag rendezvénysorozat ki- - elkedő megyei eseményei­ül. Október 29-én Mezőtú­ron a néprajzi, népgyűjtési -S helytörténeti pályázatok eredményhirdetése után a „Régi mezőtúri fazekasság” című kiállítás megnyitásával ér véget a múzeumi, műem­léki és honismereti hónap. Tál Gizella öt évvel ezelőtt befejező­dött a jövendő tároló feltöl­tésének első üteme. A folyó még nem lépett ki medré­ből, azonban már akkor is 60 millió köbméter vizet tar­talékolhattak a vízlépcső fö­lött, így az öntözési idény­ben —• júliusban és augusz­tusban — több vizet emel­hettek ki a Tiszából, mint amennyit a csapadékszegény hónapokban szállítani szo­kott. A mesterséges esőztetés le­hetőségeinek bővülésén túl más kedvező változásokat is hozott a tó feltöltésének megkezdése. A Kisújszállás és Abádszalók környéki ön­tözőrendszerek korszerűb­bek lettek, működtetésükhöz kevesebb emberi munkára van szükség, a Kisköre fö­lötti Tisza-szakaszon a ko­rábbinál több hónapon át közlekedhetnek nagy, 1350 tonnás uszályok, a 28 mega­watt teljesítményű vízi erő­mű már a feltöltés első ré­szének befejezése után 14 megawatt energiát adott. A tározó gátjainak építésé­vel párhuzamosan készültek el a tó menti földeket védő „szivárgó” csatornák. E lé­tesítmények azonban nem­csak a töltéseken átfutó vi­zet gyűjtik össze, hanem a környékbeli földek belvíztől való megóvását is segítik. Jótékony hatásuk azonban csak évek múlva lesz igazán érezhető Abádszalók. Tisza­füred. Tiszanána, Tiszasző- lős, Sarud és Poroszló kör­nyékének a talajvíz okozta gondjai csak akkor szűnnek meg, amikor a veszélyezte­tett mezőgazdasági területek meliorációs munkáit befejez­ték. Az Országos Vízügyi Hivatal nemrégiben már meg is kezdte a tervek elkészí­tését. Az elmúlt öt év alatt is sokat haladt előre a Tisza II program megvalósítása: 1975- re elkészült a Nagykunsági­főcsatorna Körösbe csatlako­zó torkolati szakasza. To­vább épültek a víztároló vé­dőgátjai, és az idén mind­két parton elkészültek Árok­tő községig. Ez év áprilisáig újabb másfél méterrel emel­kedett a tó vízszintje, és ma már 80 négyzetkilométeres területen 120 millió köbmé­ter vizet tárolnak. A maga­sabb vízszint lehetővé teszi, hogy a csúcserőmű 24 mega­watt energiát termeljen. El­készültek a töltések menti szivárgó csatornák, és az összegyűjtött vizet a tározó­ba visszaemelő szivattyúte­lepek is. Elkészült a Nagy­kunsági-főcsatornának a Hor- tobágy-Berettyóba csatlakozó ága, így ma már nem a bel­vízelvezetőkön keresztül kell az öntözésre szánt vizet a Körösbe juttatni. A nagy beruházás megva­lósítása mellett leginkább az öntözési lehetőségek növelé­se szól. Mennyivel „gazda­godtak” eddig a környező gazdaságok? A Jászsági-fő­csatorna Tiszasülyig készült el, a hozzákapcsolódó fürt­csatornákat is megépítették. A Zagyváig nyúló újabb sza­kasz várhatóan a hetedik öt­éves tervben készül el, ami­korra az öntözési igények megnövekednek. A Nagykun­sági-főcsatornából a tiszabői, tiszagyend,ai, kunhegyesi, kis­újszállási mezőgazdasági üze­mek kapnak vizet. Néhány éve már a Tiszazug gazdasá­gai is elegendő öntözővizet kapnak, pedig a főcsatorna építése még nem fejeződött be. Mezőhék és Tiszaföld- vár környékére a Körösből szivattyúznak vizet a már elkészült torkolati szakaszba. A Tisza II programhoz kapcsolódó beruházásoknak eddig 65 százalékát fejezték be. A hátralevő építkezések egy része még ebben az öt­éves tervben elkészül, de jut még munka a következő két ötéves tervidőszakra is. Az A fegyveres erők napját köszöntő tiszaligeti napok leglátványosabb rendezvénye volt tegnap délután a menet­dalverseny, amelyen minden Tiszaligetbe eddigit meghaladó mérték­ben vonultak fel az úttörők, a középiskolák és az üzemek csapatai. A zsűri értékelése szerint az úttörő kategóriá­Fotó: Pusztai László ban az első díjat megosztva kapta a szolnoki Kassai úti és a Ságvári körúti általános iskola második csapata. A második díjat szintén két is­kola, a szolnoki Újvárosi és rákóczifalvi érdemelte ki. Harmadik díjat a szolnoki Mátyás király úti általános iskola csapata kapta. A középiskolák közül első a Tiszaparti Gimnázium, má­sodik a Kereskedelmi Szak­munkásképző és Szakközép- iskola, harmadik pedig a Verseghy Gimnázium csa­pata lett. A zsűri dicséretben része­sítette a szolnoki Achim úti iskola, a Költői úti általános iskola, valamint a Szamuely Gépipari Szakközépiskola, a Varga Katalin Gimnázium, a Vegyipari Finommechani­kai és Műszeripari Szakkö­zépiskola csapatát. A menetdalverseny után a szolnoki Felszabadulási em­lékműnél ifjúsági nagygyű­lést tartottak, melynek elő­adója: Szabó István, a me­gyei pártbizottság osztály- vezetője volt. Ez alkalommal került sor az úttörő honvé­delmi zászlóalj tagjainak fo- gadalomtételi ünnepségére is. A váratlanul esősre fordult időjárás miatt a tervezett légiparád.é csak részben va­lósult meg. A tiszaligeti strandon és a strand melletti területen haditechnikai— MHSZ és polgári védelmi kiállítást nyitottak. A tiszaligeti napok ünne­pélyes zárására ma 16 órai kezdettel a szolnoki sport- csarnokban kerül sor. Vidám énekszóval vonultak az áttörök és a KISZ-esek a

Next

/
Oldalképek
Tartalom