Szolnok Megyei Néplap, 1978. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

XXIX. évf. 102. Mám, 1978. május 3. szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Színpompás felvonulások a munka ünnepén Vidámsággal, önfeledt derűvel köszöntötték idősek és fiatalok, ünnepelte országunk dol­gozó népe május elsejét, a munka nemzet­közi ünnepét. A színes, szemet gyönyörködtető felvonulások résztvevői között Budapesten és vidéken ott voltak a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 60. évfordulóját köszöntő munkaverseny legjobbjai. Azok a nagyszerű kollektívák, melyek az elmúlt napokban vették át a legmagasabb elismerést, az MSZMP Központi Bizottságának jubileumi zászlaját, a kiváló teljesítményekért járó okleveleket, ju­talmakat. ők Haladtak a színes lobogók, lég­gömbök, a tarka májusfák alatt vonuló jó­kedvű tömegek élén. De elismerés ilíeti raj­tuk kívül mindazokat, akik képességeik legja­vával járultak hozzá újabb gazdasági ered­ményeinkhez. Akik bizonyára ugyanígy készül­nek a további feladatok teljesítésére is. Békés, munkás jelenünk, biztató jövendőnk szép meg­nyilatkozása volt az idei seregszemle. A május elsejei ünnepsé­gek kiemelkedő eseményére, a budapestiek felvonulására a Városligetet környező ut­cákban már '4 reggeli órák­ban tízezrével gyülekeztek a főváros tizennégy kerületét képviselő üzemek, intézmé­nyek dolgozói. Ünnepi kön­töst öltött az alkalomra a Fel­vonulási tér, vörös és nem­zeti színű zászlókat lobogta­tott a szél, a Gorkij fasor be­járatánál Marx, Engels és Lenin portréjával feszültek a transzparensek. A népköztár­saság címerével ékített már­ványburkolatú díszemelvé­nyen néhány perccel 10 óra előtt foglalták el helyüket a párt és a kormány vezetői: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács el­nöke. Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sán­dor, Huszár István, Maróthy László, Nemes Dezső, Németh Károly és Övári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai, Gyenes András, Győri Imre, Havasi Ferenc, Korom Mihály, a Központi Bizottság titkárai, Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, továbbá a főváros párt- és tanácsi ve­zetői, a társadalmi és a tö­megszervezetek képviselői, a munká mozgalom veterán harcosai, a jubileumi zász­lóval kitüntetett brigádok ve­zetői és a termelésben élen­járó több dolgozó. A neves közéleti személyi­ségeket és az 50 országból hazánkba érkezett — a mun­kásosztály nemzetközi ünne­pét Budapesten köszöntő — külföldi szakszervezeti dele­gációkat 2000 úttörő köszön­tötte vörös szekfűcsokrokat lengetve. Pontban 10 órakor harsantak fel a fanfárok, s indult el a nemzetköziség gondolatát jelképező zászló­sor, hirdetve az emberiség összefogásának, békés jövő­jének közös érdekét. Fiatalok ezrei rajzoltak élőképeket a Felvonulási térre, s vitték magasba tartva a szocialista országok nemzeti lobogóit. A közelgő VIT, az ifjúság nagy nemzetközi seregszemléjének eszméjét, az imperializmus elleni küzdelmet hirdették, a békét és a barátságot éltető feliratok. A világ nemzete5 - nek óriás csokorba fogott lo­bogói, s az elnyomottak sza­badságát,' nemzeti független­ségét, szuverenitását követe­lő, fel-felerősödő jelszavak a szolidaritás gondolatát és ér-, zését fejezték ki. A nyitóké­pet a zászlóerdővel övezett hatalmas felirat zárta: „Él­jen a Magyar Szocialista Munkáspárt”, köszöntve egy­ben pártunk megalakulásá­nak 60. évfordulóját. Szép hagyományként az idén is a vállalatok terméke­it, gazdasági sikereit kifejező makettek, transzparensek szí­nesítették a menetet. A tömött sorokban höm­pölygő menet „el-elakadt” a tribün előtt, amelyről a kül­földi delegációk képviselői tolmácsolták munkásosztá­lyuk üdvözletét. A proletárnemzetköziség a Szovjetunióhoz, a szocialista országokhoz fűződő testvéri barátság és az internaciona­lista szolidaritás jegyében vonultak a budapestiek. A zárókép a fiataloknak jutott, s a piros tréningruhá­ban lépdelők nyitották meg a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett, 30 éves jubileu­mát idén ünneplő Magyar Honvédelmi Sportszövetség ifjainak menetét. Kivont karddal haditornák részve­vői, fehér öltözékben cselgán- csosok, rádiómodellezők ha­ladtak egymás után. s aztán feltűntek terepszínű ruhájuk­ban az ejtőernyősök, s vitor­lázó gépet görgetve a repü­lősök is. Ezt követően 1300 fiatal hófehér dresszben özönlötte el a teret, pattogó ritmusban végzett gyakorlatokkal jelké­pezték az „Edzett Ifjúságért” mozgalmat. Majd a lányok szaladtak a színre, 1600-an hajladoztak színes szalagokat úsztatva a levegőben. A lát­ványos gyakorlatok végén a majd 3000 fiatal együtt for­mált vörös csillagot a térre, körötte a felirattal: „Éljen a párt!” e képpel — gondolat­tal zárult a budapestiek vi­dám, impozáns május elsejei seregszemléje. Nagygyűlés Szolnokon Gazdag, látványos programok a megyében A szolnoki nagygyűlésen Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, közlekedési és postaügyi miniszter tartott beszédet. Az elnökségben helyet foglalt Andrikó Miklós, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Hegedűs Lajos, a megyei ta­nács elnöke, Majoros Károly és Szűcs János, a megyei pártbizottság titkárai, Sándor László, a városi pártbizott­ság első titkára. Ott voltak a kitüntetett vállalatok veze­tői, a szocialista brigádok és a munkásmozgalom veterán­jainak képviselői. A nagy­gyűlést Árvái István, az SZMT vezető titkára nyitotta meg. majd átadta a szót Pul­lai Árpádnak. (Folytatás a 3. oldalon) Kádár János nyilatkozata Kádár János, a budapesti dolgozók május 1-i ünnepi fel­vonulásán nyilatkozatot adott Szepesi Györgynek, a Magyar Rádió munkatársának Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára a fővárosi dol­gozók május elsejei fel­vonulásán nyilatkozatot adott: — Élve a lehetőséggel, e nagyszerű, lelkes budapes­ti felvonulásról, szívből köszöntőm munkásosztá­lyunk, szövetkezeti pa­rasztságunkat, értelmisé­günket, a dolgozók legszé­lesebb köreit, a nőket, az idősebbeket és a fiatalokat, szocializmust építő egész népünket. — Bizonyos vagyok ab­ban, hogy miként itt. Bu­dapesten szemünk előtt lel­kesen, jó hangulatban ün­nepel népünk, így van ez az ország minden helysé­gében, s így a világ mini­den térségében, ahol "ön­tudatos dolgozók élnek. Az elmúlt hetek szinte az élet minden területén a mér­legkészítés hetei voltak. Ennek nyomán április 4- én magas erkölcsi elisme­rést. kitüntetést kaptak a fizikai és a szellemi mun­ka legjobbjai, munkás és paraszt emberek, alkalma­zottak, tudósok, művészek, írók és sokan mások, akik élenjártak a munkában. A napokban a múlt év termelőmunkájának ered­ményeit is mindenütt szómba vették, s az élen­járó üzemeket kitüntették, méltón köszöntötték. A Központi Bizottság is el­bírálta a tavalyi nagysze­rű szocialista munkaver­seny eredményeit, átadták a szocialista munkaverseny legjobbjainak, 27 vállalat­nak a magas erkölcsi ki­tüntetést, a kongresszusi zászlót, továbbá a munka- versenyben legjobbnak bi­zonyult 104 szocialista bri­gádnak a kitüntető okle­velet. — Mindennek hatása itt, ezen" az ünnepségen is ér­zékelhető, mert a becsü­letes munka erkölcsi elis­merése rendkívül fontos, szüksége van rá minden­kinek, aki a magas köve­telményeknek eleget tesz. — Mint köztudott, a Központi Bizottság egy másik talán még nagyobb jelentőségű mérleget is megvont: legutóbbi ülésén felmérte a párt XI. kong­resszusa óta végzett mun­kát. E mérleg is pozitív eredményeket mutatott. — Kitűnt, hogy a kong­resszus irányvonala helyes: fejlődés tapasztalható or­szágunk belpolitikai hely­zetében, tovább szilárdult népünk szocialista nemze­ti tömörülése, előbbre küz­döttük magunkat a gazda­sági, a kulturális építés te­rületén, növekedett az élet- színvonal. A kongresszusi határozatokat — az igen nehéz körülmények elle­nére is — társadalmi éle­tünk minden területén eredményesen végrehajt­juk. Ebből nagyon fontos következtetés adódik. Az, hogy távlataink világosak, a kijelölt, a bevált úton, amelyen eddig is jártunk, nyugodtan és magabizto­san haladhatunk tovább. Az a feladatunk, hogy a XI. pártkongresszus hatá­rozatait — amelyek a szo­cialista építés feladatainak foglalatát adják — s az ötödik ötéves tervet sike­resen végrehajtsuk. Ahogy a Központ; Bizottság meg­állapította, a sikeres mun­ka feltételei adottak, illet­ve a továbbiakban megte­remthetők. Nagyszerű do­log, hogy ez így van, biz­tonságot adhat mindnyá­junknak. Jóleső tudni, hogy a roppant nagy nehézsége­ket leküzdve jelentős lé­pésekkel haladtunk és ha­ladhatunk előre. Népünk tudatos és eredményes épí­tője a fejlett szocialista társadalomnak.----Természetes, hogy m ájus 1-én, a munka ün­nepén elsőként a munká­ról szólunk, és nyugodt lelkiismerettel, jó érzéssel, a jövőbe vetett biztos hit­tel, reménnyel ünnepelhe­tünk. Május 1-ének nagy nemzetközi ünnepét né­pünk hazafias érzéssel és internacionalista szellemben köszönti. A felvonulások, a transzparenseken olvasható jelszavak, harci célok egy­szersmind üzenetet jelente­nek a világ népeinek is. Üdvözöljük a nagy szov­jet népet, a szocialista vi­lág népeit, a kommunista és munkáspártokat, a szer­vezett dolgozókat, a társa­dalmi haladásért küzdőket, a nemzeti függetlenségért és a békéért harcolókat. Üzenetünk úgy szól. hogy a magyar nép szilárdan és eltökélten megoldja hazai feladatait, tovább halad a szocialista társadalom épí­tésének útján, és szerény lehetőségeihez képest min­denütt ott van s a jövő­ben is ott lesz, ahol síkra kell szállni a társadalmi haladásért, a nemzeti füg­getlenségért, a békéért. Ezt üzenjük harcostár. sainknak, a világ minden haladó emberének, s ezt a kapitalista világ józanul, reálisan gondolkodó politi­kusainak és tényezőinek is. Üzenjük, hogy a hala­dó erők harcostársai va­gyunk, s nagyon komolyan gondoljuk a különböző tár­sadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élé­sét, és azt a magunk le­hetőségei szerint igyek­szünk előmozdítani. — E gondolatok töltik el az embert, látva e nagy­szerű felvonulást. Jóma­gam is örömmel, jó érzés­sel ünnepelek, s mindenki­nek szívből ugyanezt kívá­nom. Kívánom, hogy dol­gozó népünk jó egészség­ben, erőben, eltökélten és a jövendő sikerek remé­nyében végezze becsülettel munkáját, és mint eddig, a jövőben is álljon helyt. Bizonyos, hogy az új sike­rek nem fognak elmarad­ni, s akkor a következő május 1 -ét is hasonló örömteli érzésekkel fogjuk ünnepelni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom