Szolnok Megyei Néplap, 1978. április (29. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-27 / 98. szám

XXIX. évf. 98. szám, 1978. április 27., csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Jubileumi zászlók és oklevelek a legjobbaknak ft tavalyi munkaversenyben elért eredményekért Tegnap újabb vállalatoknak adták át az MSZMP Központi Bizottságának jubileumi zászlaját a múlt évi munkaversenyben elért kiemelkedő eredményeikért. Tiszaföldváron, az áfész ruhá­zati boltjának Április 4. Szocialista Brigádja az MSZMP KB ok­levelét vette át. A megyei pártbizottság jubileumi oklevelét a jászberényi Apritógépgyár November 7. brigádja kapta meg. A szolnoki csomópont dolgozóinak ugyancsak tegnap adták át a Kiváló Vasúti Csomópont címet, valamint a MÁV vezérigazgatója és a Vasutas Szakszervezet vörös vándorzászlaját Az Ikarus Gyárban mun­kásgyűlésen Toldi József vezérigazgató ünnepi beszé­dében a jubileumi munka­verseny eredményeként érté­kelte, hogy tavaly 12 000 autóbusz gördült ki a gyár­kapun. Az Ikarus a hazai járműipar legnagyobb ex­portőre, az autóbuszok 90 százaléka külföldre kerüL Az MSZMP Központi Bi­zottsága nevében Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára köszöntötte a mun­kásgyűlés résztvevőit, hang­súlyozva: az Ikarus méltán tett szert nemzetközi hírnév­re, a kollektíva eredményei példamutatóak más vállala­tok számára is. A Központi Bizottság kitüntető zászlajá­val együtt átadta a kiváló vállalatnak járó zászlót is. Az ünnepségen a gyár számos dolgozója kapott mi­nisztériumi és vállalati ki­tüntetést. A kőbányai Közért Válla­lat ünnepségén, a Pataki István Művelődési Központ­ban Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának Bensőséges hangulatú ün­nepségen köszöntötték teg­nap Tiszaföldváron az áfész ruházati boltjának Április 4. Szocialista Brigádját, amely 1977. évi munkaver- seny-reedményeiért elnyerte a Központi Bizottság okle­velét. Az oklevél átadására And­iiké Miklós, az MSZMP Szolnok megyei Bizottságá­főtitkára üdvözölte a kitün­tetett kollektívát, méltatva érdemeit X. és a szomszédos XVII. kerület lakosságának színvonalas élelmiszerellátá­sában. A két kerület ellátásáért felelős kollektíva tavalyi eredményei alapján —• egy­más után immár harmadszor — elnyerte a Kiváló Várfa­lat kitüntető címet is. Az Üvegipari Művek dol­gozói többször nyertek már Kiváló Vállalat címet, hi­szen az utóbbi másfél évti­zedben három és félszeresére növelték termelésüket, de ezúttal kaptak először olyan magas kitüntetést, amelyet az MSZMP Központi Bizott­sága alapított a kimagasló versenyeredmények elisme­résére. Az ünnepségen Havasi Fe­renc, az MSZMP KB titkára adta át a kitüntető jubileumi zászlót, és ezzel együtt a Kiváló Vállalat oklevelet. A Központi Bizottság és a kor­mány nevében köszöntötte a nagy vállalat dolgozóit, akik az építőanyagipari ter­melésnek majdnem 20 szá­zalékát állítják elő. A Pécsi Postaigazgatóság nak első titkára kereste fel a Tiszaföldvár és Vidéke Általános Fogyasztási Szö­vetkezetét. Az ünnepségen Jánoki Lászlóné igazgatósági elnök mondott beszédet. El­mondta, hogy a jubileumi munkaversenyben tavaly huszonnégy szocialista bri­gád vett részt, s az Április 4. közössége — mint 18 éve mindig — most is szongo­csaknem hétezer dolgozója Dél-Dunántúl négy megyé­je — Baranya, Somogy, Za­la és Tolna — városaiban, falvaiban teljesítette példá­san szolgáltatási és fejlesz­tési feladatait. A megtisztelő zászlót a mecseki ércbányák központ­jában rendezett ünnepsége­ken Jakab Sándor, áz MSZMP Központi Bizott- gának osztályvezetője adta át üdvözlő szavak kíséreté­ben Varga Sándornak, a Pécsi Postaigazgatóság ve­zetőjének, aki ezt követően Horn Dezső miniszterhelyet­testől, a posta vezérigazgató­jától a „Kiváló Igazgatóság” oklevelet is átvette. A Pécsi Kesztyűgyár ter­mékei a föld minden táján jelen vannak, úgyszólván csak azok az országok kivé­telek, ahol az éghajlati vi­szonyok kiszorítják a kesz­tyűt a ruhatárból. A ren­deléseket jó minőségben, pontosan teljesítették. Bara­nya megye legnagybob, öt­ezer embert foglalkoztató könnyűipari vállalata többek között ezzel érdemelte ki az MSZMP Központi Bizottsá­gának jubileumi zászlaját, amelyet tegnap a Pécsi Or­vostudományi Egyetem aulá­jában rendezett ünnepségen Keserű Jánosné, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja könnyűipari miniszter adott át Gulyás József ve­zérigazgatónak. Az ünnep­ség kitüntetések, oklevelek átadásával zárult. san, nagy igyekezettel telje­sítette vállalásait. A tizen­hétszeres szocialista brigád­nak, amely már nem egy kiváló címet is kiérdemelt, munkássága alatt a mosta­ni a legnagyobb kitüntetése. Andrikó Miklós köszöntő­jében a kereskedelemben dolgozók eredményeiről szólt. (Folytatás a 2. oldalon.) BESENYSZOGI BONYODALMAK Követelmények feltételek nélkül □ varrodában NEM LÉTEZIK, DE MAR TÖRTÉNELEM A Duna-Tisza-csatorna előkészítésének krónikája 3. oldal AGRARTARSADALMUNK TEGNAP, MA, HOLNAP Kerekasztal-beszélgetés 4. oldal HÁROM EMLÉKEZETES NAP A győztesek beszámolói az úttörők riportervetélkedőjéről 5. oldal Púja Frigyes hazaérkezett Széfiából Tegnap hazaérkezett Szó­fiából Púja Frigyes külügy­miniszter, aki részt vett a Varsói Szerződés tagállamai külügyminiszteri bizottságá­nak ülésén. Vele együtt ér­kezett Budapestre — megsza­kította útját a magyar fővá­rosban — Bohuslav Ohnou- pek csehszlovák külügymi­niszter, akinek tiszteletére Púja Frigyes ebédet adott. Fogadásukra a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Rácz Pál külügyi államtitkár, Vla­dimir Videnov, Bulgária és Václav Moravec Csehszlo­vákia budapesti nagyköve­te is. íí n í*" Jászberényben, Szolnokon, és Mezőtúron KADAR JANOS FOGADTA A LENGYEL NAGYKÖVETET Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára bemutatkozó látoga­táson fogadta Tadeusz Pietr- zakot, a Lengyel Népköztár­saság budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tét. FOCK JENŐ LÁTOGATÁSA ZALAEGERSZEGEN Kétnapos látogatást tett Zala megyében Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja. Kedden Za­laegerszegen Varga Gyula, a megyei pártbizottság első titkára jogadta és tájékoztat­ta Zala politikai és gazdasá­gi helyzetéről. A Politikai 'Bizottság tagja ezután a za­laegerszegi állami gazdaságot kereste fel. A program — Za­laegerszegen — városnézés­sel folytatódott. A művészte­lepen Fock Jenő betért Né­meth János kerámikus és Gácsi Mihály grafikusművész műtermébe is. Tegnap zalai látogatásának második napján Fock Jenő résztvett a megyei pártbizott­ság ülésén, majd az Alumí­niumipari Tröszt zalaegersze­gi gépgyárát kereste fel, vé­gül pedig részt vett a Zala­egerszegen működő gépipari vállalatok és üzemek — az Alumíniumipari Gépgyár, a Ganz Mávag, a MOM és az Egyesült Izzó alkatrészgyára — szocialista brigádvezetői­nek megbeszélésén. CZINEGE LAJOS FOGADTA VLAGYIMIR AKSZJONOV ŰRHAJÓST Tegnap Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter a Honvédelmi Mi­nisztériumban fogadta Vla­gyimir Akszjonov űrhajóst, a Szovjetunió Hősét, a Szojuz —22 űrhajó fedélzeti mérnö­két, aki a Magyar Űrkutatási Kormánybizottság földi erő­forráskutatási szakbizottsá­gának meghívására tartózko­dik hazánkban. MEGBESZÉLÉS A TISZA II. FEJLESZTÉSÉRŐL Tegnap a megyébe látoga­tott Bondor József nyugal­mazott miniszter. Találko­zott Andrikó Miklóssal, a megyei pártbizottság első tit­kárával, majd a megyei taná­cson megbeszélést folytatott a Tisza II. öntözőrendszer fejlesztéséről, valamint a Kö- zéptiszavidéki Intéző Bizott­ság tevékenységéről. A megbeszélésen részt vett Andrikó Miklós, dr. Hegedűs Lajos, a Szolnok megyei ta­nács elnöke és Fekete Győr Endre, a Heves megyei ta­nács elnöke. Bondor József Barta László és Szálai István, a KIB elnökhelyettesei kísé­retében felkereste a kiskörei vízlépcsőt. GYÓGYSZERANALlTIKAI KOLLOKVIUM KEZDŐDÖTT Tegnap délután Szolnokon megnyitották a X. magyar gyógyszeranalitikai kollok­viumot. A háromnapos ta­nácskozásra az ország min­den részéből érkeztek gyógy- szerészettel és kutatással foglalkozó szakemberek, de külföldi kollégákat is üdvö­zölhettek a tanácskozáson. Az első napon három előadás hangzott el a gyógyszerkuta­tás eredményeiről és további feladatairól. Ma délelőtt 9 órától foly­tatódik a tudományos ülés. VERSENYRE HÍVJAK A KERTÉSZETI BRIGÁDOKAT A szolnoki Lenin Termelő- szövetkezet vezetősége és a Kállai Éva kertészeti brigád paradicsomvetőmag termesz­tési versenyre hívja azokat a megyei gadzaságokat, ame­lyek tagjai a soroksári pa­radicsom-termesztési rend­szernek. A Lenin Tsz az idén 282 hektáron termeszt paradi­csomot. A Kállai Éva Szo­cialista Brigád vállalta , hogy a tervezett, hektáronkénti 80 kilogramm vetőmag helyett 90 kilogrammos átlagot ér el és a feldolgozott magvak minősége megfelel az ex­portkövetelményeknek. EGY MONDATBAN — Bíró József külkereske­delmi miniszter Otto Lambs­dorff szövetségi gazdasági miniszter meghívására teg­nap a Német Szövetségi Köz­társaságba utazott. Lényegesen csökkent a levegőszennyezés a Tiszamenti Ve­gyiművekben. A szuperfoszfátgyártás egyik folyamata, az úgy­nevezett habko(onnás fluorabszorpció a képünkön látható új berendezésben történik. Az NDK-ból vásárolt üzemrészt a vállalat fejlesztési alapjából és az országos levegőtisztasági alapból finanszírozták. A levegőbe kiáramló gázakot azóta is folyamatosan ellenőrzik, hogy elkerüljék az esetleges légszeny­nyezést Félmillió forint VIT-alapra A VIT-műszak gyorsmérlege Egymillió ember vett részt a KISZ hívó szavára az or­szágban az április 22-re meg­hirdetett VIT-műszakon. Az ifjúkommunisták kezdemé­nyezte rendkívüli műszak gyorsmérlege szerint a VIT- alap gyarapítására tett fel­ajánlás magduplázza a VIT- számla jelenleg 13 és félmil­liós összegét. örvendetes, hogy az áldozatkész fiatalok lelkesedése magával ragadta a vállalatok, az intézmények, a szövetkezetek idősebb dol­gozóit is, akik az ifjúsággal karöltve vállalták pihenő­napjukon a munkát. Ezen a napon a vártnál is jóval többen, mintegy 95 ez­ren dolgoztak megyénkben a VIT-műszakon, s a több mint 80 nagy és kis üzemben a termelési érték megközelítet­te a 15 millió forintot. A ter­melőmunkát végzők között 15 ezer fiatal, a városok és falvak parkjainak rendbeho­zatalánál, a munkahelyek környezetének csinosításá­nál tevékenykedő hétezer társadalmi munkás között négyezer KISZ-tag szorgos­kodott. A szabad szombati műszak munkabéréből meg­közelítően félmillió forintot juttatnak a fiatalok a VIT- alapra. Jelentős összeggel járulnak a megyei úttörőtá­bor építési költségeihez, ad­nak belőle a helyi gyermek- intézmények és más szoci­ális létesítmények támogatá­sára, és tartalékolnak a KISZ-szervezetek saját cél­jaikra is. A Tisza Cipőgyárban Mart­fűn 5500-an három műszak­ban, a mezőtúri, a kunszent­mártoni és a debreceni gyá­rakkal együtt mintegy hét­ezren járultak munkájukkal a VIT-alap növeléséhez. Az e napra jutó több mint 450 ezer forint munkabérből 50 ezret ajánlottak fel erre, to­vábbi 5 százalékát az úttö­rőtábor építésére, a fennma­radó összeget a vállalat ba­latoni üdülőjének bővítésére fordítják. Jászberényben 9 ezren a termelésben és to­vábbi másfél ezren környe­zetszépítő társadalmi mun­kában vettek részt. A város üzemei együttesen 100 ezer forintot szánnak a VIT-alap­ra, ennek felét a Hűtőgép­gyáriak vállalták, ahol a 2700 KlSZ-taggal együtt 4100-an dolgoztak műszak­ban, még az adminisztratív állomány is termelőmunkát vállalt. A kunszentmártoni üze­mekben 2 és fél ezren dol­goztak a termelésben, s mintegy hatszázan a lomta­lanításban és a tiszaugi épí­tőtábor kialakításánál. Ti­szafüred Jóét nagyüzemében csaknem 900 munkás vállal­ta a műszakot, Karcagon hu­szonnégy munkahely több mint 2800 dolgozója termelő­műszakban töltötte szabad­napját, és 180 fiatal az ifjú­sági park szépítésénél, a KRESZ-park építésénél dol­gozott. Törökszentmiklóson tizennégy üzemben csaknem 4200-an termeltek a VIT- alap javára, s az ifjúsági park építésénél is 700-nál többen dolgoztak. Szolnokon a termelőmun­kában több mint 17 ezren dolgoztak és csaknem 2500- an a várost csinosították tár­sadalmi munkában. Közlemény a Varsói Szerződés tagállamai külügyminiszteri bizottságának üléséről Folytatta munkáját a Komszomol kongresszusa (KÜLPOLITIKAI ÍRÁSAINK A 2. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalom