Szolnok Megyei Néplap, 1978. február (29. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-14 / 38. szám

4­SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1978. február 14. Tamási Áron: Búbos vitái A Nápszínház előadása Kisújszálláson Ábel szülőatyjának mese­játéka, a Búbos vitéz új re­neszánszát éli. A legkülön­bözőbb helyeken — orszá­gokban — újra és újra szín­padot kap a szerény történe- tecske, bizonyítva, hogy az egyszerű igazságok folytonos kimondása a civilizált ember számára is állandó igény. A mesejáték gyönyörű nyelve­zetén kívül talán ez hívja Tamási művét oly sűrűn színpadra. Jó lenne persze mérni a mérhetetlent, meg­tudni,, hogy hatása a gyer­mekekben oly maradandó-e, mint a felnőttekben. Talán igen, ha elfogadjuk, hogy mindannyian gyermekek ma­radtunk szívünk szerint — csak közben megnőttünk. Tamási Áron ezzel a mese­játékával is tiszta értékren­det táplál, kikerülhetetlen követkztetéshez juttatja né­zőit: az emberi jóság és sze­retet győzelme a gonoszság fölött nem naív ábránd, ha az .igazságért való küzdelem az emberek magatartásnor­máinak alapjává válik. A veszprémi Petőfi Szín­ház, a pécsi Nemzeti Szín­ház bemutatója után ezúttal a Népszínház vállalkozott Ta­mási örökbecsű mesejátéká­nak színpadra hozására. Ele­ve dicséretes vállalkozás, hi­szen vészesen kevés a gyer­mekszínházi bemutatók szá­ma. S rögtön szögezzük le: milyen nehéz vállalkozás. Több ok miatt. Nemcsak azért, mert Tamási mesevi­lága tág, sokmozgásos szín­padot igényel, s ez a népszín­házi előadások számára nem mindig adott, hanem számol­ni kell — szinte ezen áll vagy bukik az előadás — az író nagy nyelvi tisztaságot igénylő, sajátos kifejező vi­lágával. Tamási mesejátéka hibátlan beszédtechnikájú színészeket kíván. Amikor szétmegy a füg­göny, rögtön feltűnik a me­sejáték egyszerű, de mégis nagyon kifejező, csodálatosan szép díszlete. Pedig Wegenast Róbert munkáját külön nehe­zítette a különböző színpad­méretekhez való alkalmazko­dás ténye. Szabályos csiki- csuki megoldásokra volt szükség, hogy a normál mé­retű és az apró falusi szín­padokon egyaránt érvénye­süljön a játékkeret és hát­tér. A nehéz feladatnak olyan igényességgel sikerült ele­get tenni, hogy rögtön sar- kallatos megállapítást tehe­tünk: nem a Déryné Színház szegényes kiállítású előadá­sát látjuk. Csongrádi Mária rendező­nek is rugalmasan kellett al­kalmazkodni az állandóan változó színpadi körülmé­nyekhez. A fő hangsúlyt Bú­bos Antal alakjának teljes­sé tételére helyezi. Érthetően abból indul ki, hogy Tamási Ábel igazságát és igazság- szeretetét kívánja továbbél­tetni ebben a népi hősében is. Az erős szituáció-teremté­sek a főhős érvényesülését készítik elő, a didaktikai cél­szerűségek belső szerkeszté­sével, de azok bántó látsza­ta nélkül. Tamási gyönyörű nyelveze­téhez Farkas Ferenc hegyi patak tisztaságú zenéje pá­rosul, s a kettő együtt hava­sokat, a hamvas. hegylábi mezőket varázsolja a nézők képzeletébe. A szereplők mindegyike jó kedvvel, a közönséget meg­becsülve játszott. Kiemelkedő alakítást ugyan nem láttunk, de — sportnyelven szólva — nívós csapatmunkát igen. A címszerepben Botár Endre jól kihasználta lehetőségeit, ízes magyarsággal tolmácsol­ta Tamási gondolatait. Bog, a királyi sáfár méltó ellen­fél volt, Koldust Nagy László alakította, míg Hujki, a nagy kiskirály — őt Komlós Ró­bert formázta — karakteres figura. Tiszai Lajos Lépések: előre vagy hátra Cigányklub a külvárosban Karcag 1974: a déli kül­városban klubkönyvtárt avattak, háromezer, jórészt cigány származású ember művelődésének szolgála­tára. A kocsma tőszomszédságá­ban immár kultúrát is mér­nek. Igaz, meglehetősen szűk- markúan. A kicsi klubterem­ben egy tokba bújtatott, la­kattal őrzött televízió, egy magnetofon, két pakli kár­tya és egy aznapi Néplap. A jéghideg könyvtárszobában 1400 kötet. Fűtés ugyanis nincs. Kályha még lenne, csak lyuk nincs a kályhacső­nek. A klubban tartózkodó 8—10 fiatal nem csinál sem­mit. — Szeretnek a klubba jár­ni? — kérdeztem tőlük. Tasi Mária: — Megszok­tam, hogy benézek esténként. Itt mindig összejövünk néhá- nyan. Eltelik az idő. Kovács Mária: — Munka után általában eljövök, de a városi ifjúsági klubba job­ban szeretek járni. Szomba­tonként ott van disco. Tasi Ilona: — Itt mindig ugyanaz a téma, ugyanazok az arcok. Unalmas. No, a filmvetítések azok érdekel­nek. A klubkönyvtár fenntartó­ja a Déryné Művelődési Köz­pont. Kolozsi Sándor igazga­tóhelyettes így vélekedett az ott végzett munkáról: — A klubkönyvtár létjogo­sultságát nem kell megkérdő­jelezni, még abban az eset­ben sem, ha működésének négy éve alatt nem mutatott fel látványos, nagy eredmé­nyeket. A külvárosban, a ci­gánylakosság között nagyon nehéz népművelőnek lenni. Annak idején szakképzett ember nem is vállalkozott erre a feladatra ... A műve­lődési központ igyekszik megadni minden segítséget. Annak is örülünk, ha — bár apró lépésekkel — de előre­haladunk. Baranyai Sándorné klubve­zető (besorolása szerint a művelődési központ előadó­ja): — Én is örülnék az apró lépéseknek, az viszont elke­serít, hogy ezeket az elmúlt években inkább hátrafelé tet­tük meg. A klubban két éve volt utoljára ismeretterjesztő előadás, a programok négy év óta ugyanazok. Hetente egyszer van filmvetítés, a többi napokon tánc rogyásig. — A programok összeállí­tása a klubvezetőn múlik... — Persze, összeállítjuk mi itt a fiatalokkal minden hó­napban. Sajnos, a megvaló­sításuk nemcsak tőlem függ. _ ? — Ha ismeretterjesztő elő­adást kérek, ha kiállítást akarok rendezni, előadót vagy kiállítási anyagot csak a művelődési központ, adhat. Ám leggyakrabban nem ad, nekem pedig semmi önálló­ságra nincs jogom. A klub­ba járó fiataloknak, a gye­rekeknek csak annyit tudok, nyújtani, amire egy ember kevés. Szerveztem egy ké­zimunkakört, próbálkoztunk keresztrejtvény-fejtéssel is, a gyerekeknek mese- és játék­délutánokat, könnyebb kis vetélkedőket rendezek. — Ez bizony elég kevés. — Tudom, de hozzátennék még valamit. Amikor elvál­laltam a munkát, kedvem volt hozzá, de szakértelmem semmi. Több segítséget vár­tam volna .. . Helyette be­dobtak a mély vízbe, azóta is evickélek benne. — A művelődési központ szerint minden segítséget megkap a klubkönyvtár'... — Én nem ezt tapasztal­tam. Négy éve vagyok itt. ezelőtt két héttel kaptam há­rom filctollat. Tavaly én és a családom festette ki az egész klubkönyvtárat. Nem­hogy a munkadíjat, de még a festékek árát is alig kap­tuk meg. Ha bemegyek va­lamilyen problémával, soha nem ér rá senki.. . Ezek ap­róságok, de szép lassan fel­gyűlnek az emberben. Nézze, én tudom, hogy távol állok még attól, hogy jó népművelő legyek. Kifogásolhatják, mint ahogy meg is teszik, a tartal­mi munkát, de itt egyedül, minden segítség nélkül nem lehet sokkal többet tenni. Baranyai Sándorné mind­ezek ellenére tervezget. Négy év óta minden év elején az­zal indul, hogy talán az új esztendő új. eredményeket hoz. Most is tele van biza­kodással. Szeretne ismeret- terjesztő előadásokat és film­vetítéseket, orvosokat, taná­rokat, színészeket hívni a klubba, könyveket árulni a könyvtárban, kiállításokat rendezni és discot a fiata­loknak. Mindez azonban csak a művelődési központ segítsé­gével valósulhatna meg. Török Erzsébet Fotó: T. K. L. fl Budavári Palotában n szolnoki Művésztelep jubileumi kiállítása A szolnoki Művésztelep ta­valy ünnepelte megalakulá­sának 75. évfordulóját. A jubileum tiszteletére kiállí­tás nyílt a Szolnoki Galériá­ban, a művésztelepen alko­tott művészek — többek kö­zött Fényes Adolf, Aba-No- vák Vilmos, Bernáth Aurél, Kernstok Károly, Med- nyánszky László — s termé­szetesen a ma is a megye- székhelyen élők festményei­ből, szobraiból, A tárlatot, amelyet a Magyar Nemzeti Galéria és a Damjanich Mú­zeum rendezett csütörtöktől a fővárosban, a Budavári Palo­ta C épületében várja a láto­gatókat. A kiállítást délután négy órakor Kukri Béla. a szolnoki Városi Tanács elnö­ke nyitja meg. Egyéves tanfolyamon Készülődés az iskolára Az elmúlt évben az Okta­tási Minisztérium utasítást adott ki az iskolaelőkészítő tanfolyamokról. A korábbi, az 1970-ben megjelent utasí­tást az új többek között any- nyiban módosítja, hogy az iskolaelőkészítő tanfolyamok időtartama egy év. Azoknak az ötéves gyerekeknek, akik valamilyen ok miatt nem járnak óvodába, 192 órás tan- folyamot szerveznek, ame­lyen a leendő első osztályo­sokkal elsajátíttatják a ter­mészetre, társadalomra vo­natkozó legegyszerűbb isme­reteket, a helyes magatartási és a legfontosabb egészség- ügyi szokásokat, a közösségi élet alapvető normáit. Megyénkben a mostani el­sősök 85.8 százaléka járt megelőzően óvodába, 615 gyermek vett részt iskolaelő­készítő tanfolyamon. Három­százan pedig sem óvodába, sem előkészítőre nem jártak Jelenleg az ötévesek közül ötezer-ötsZázkilencen óvodá­sok, háromszáz-hetvenhatan pedig iskolaelőkészítőre jár­nak. Bár kétségtelen, hogy a gyermekek személyiségének fejlesztésében, képességeik kibontakoztatásában az isko­laelőkészítő nem veheti fel a versenyt az óvodával, a tan­folyamok mégis csökkentik azt a hátrányt, amivel a gye­rekek indulnának az első osz­tályba. A tanfolyam foglalkozásait rendszerint az a pedagógus vezeti, aki majd az általános iskolában tanítja a gyereke­ket. A nevelőnek így alkalma nyílik rá, hogy megismerje leendő tanítványai szokásait, képességeit, adottságait. Az iskolaelőkészítők akkor működnek igazán eredmé­nyesen, ha a tanfolyamot ve­zető pedagógus, és a szülők között jó kapcsolat alakul ki. A nevelők rendszeresen tájé­koztatják a szülőket a gyer­mek fejlődéséről, az esetleges hiányosságokról, tanácsokat adnak, hogyan foglalkozza­nak velük otthon. Az általános iskolai tanul­mányokra előkészítő foglal­kozások pár éves múltra te­kinthetnek vissza. Az eddigi tapasztalatok szerint a külön­böző időtartamú tanfolyamok közül az egyéves isikolaelőké- szítő mondható a legeredmé­nyesebbnek. Épnen ezért vált az idei tanévtől általánossá az egyéves előkészítő. Sajná­latos viszont, hogy az első osztályosok közül pár százan nemhogy az óvodából marad­nak ki, hanem még tanfo­lyamra sem járnak. Hogy há­nyán vannak az idén, majd a tankötelesek beíratásakor de­rül ki. Az előkészítő tanfo­lyamra — bár ingyenes — sok szülő mégsem viszi el gyermekét, s ezzel akaratla­nul is megnehezíti a tanul­mányai megkezdését, az átál­lást az iskolai életre. T. G. Régi hagyománya van a zene szeretetének a budapesti I. Ist­ván Gimnáziumban. A gimnázium szimfonikus zenekara régóta hires országhatárainkon túl is, több sikeres hangversenyt adtak külföldön. A zenekar rendszeresen szerepel a hazai közönség előtt is, többször adtak hangversenyt a Zeneakadémián. Ké­pünkön a zenekart Kóródi András vezényli. Internacia laborkampado Mezőtúron Nemzetközi eszperantó munkatóbor a 600 óves városban Januárban egyre-másra jöt­tek a levelek a mezőtúri művelődési központ címére Angliából, Portugáliából, Spanyolországból, Bulgáriá­ból, a Szovjetunióból, Ro­mániából, Csehszlovákiá­ból és a legtöbb Lengyel- országból. A napokban ér­kezett, kissé megkésve egy finn házaspár jelentkezése, ők is szívesen vállalnának munkát a fennállásának 600 évfordulóját ünneplő város nemzetközi eszperan­tó táborában a nyáron. — Minket is meglepett, hogy ilyen nagy visszhangra talált felhívásunk — mond­ja Deák Sándorné, a műve­lődési központ jelenleg ti­zennégy tagú, lelkes eszpe­rantó csoportjának titkára. — A Magyarországon meg­jelenő eszperantó lapok mel­lett csupán egy külföldi, a belgiumi Heroldo újságban tettük közzé novemberben, amit úgy látszik más lapok is átvettek határainkon túl. Az egyik jelentkező például a lengyel Verda Familio-ban megjelent közleményre hi­vatkozott. A jelentkezési határidő ja­nuár 31-e volt, és csak kül­földről 270 érdeklődőt vet­tek számba. Van közöttük is­kolás gyerek és hetven éves bácsi spanyol mérnök, észt magát. A Kétheti keresetünk- zőbb korú és foglalkozású eszperantisták kilenc ország­ból. Vajon mit ígér számuk­ra a mezőtúri tábor? — Mindössze hatvan sze­mélyt tudunk fogadni, en­nek minden reális feltételét megteremtette a társadalmi összefogás. A június 25-től július 15-ig, tehát három hé­tig tartó program szerint az első két hétben mezőgazda- sági munkát végeznek a tá­bor lakói a Dózsa Termelő- szövetkezetben. A szövetke­zet nemcsak munkát bizto­sít, a kétpói tanyasi kollé­giumban gondoskodik a szál­lásról, annak költségeit megelőlegezi, ugyancsak ott, a gazdaság üzemi konyhája gondoskodik a teljes ellátás­ról és járművet adnak nem­csak a munkába szállítás­hoz, hanem esetenként a vá­ros jubileumi eseménysoro­zatában lehetővé teszik rész­vételünket — magyarázza örömmel a titkár. Aztán a harmadik hetet említi. — Ez a tábor eltartja ön­magát. A kétheti keresetünk bői fedezzük az ellátás és a szállás költségeit, és még jut a harmadik hétre tervezett országjáró kirándulásra is. Ellátogatunk majd Gyulára, bemutatjuk a Hortobágyot, Debrecent, aztán Eger, Nagy­maros és Budapest lesz az úticél, a Magyar Eszperantó Szövetség szervezésében sor­ra kerülő nemzetközi talál­kozón való részvétellel zá­rul a közös programunk. A mezőtúri eszperantista csoport 1975-ben alakult, és egy évvel később vette szár­nyai alá a művelődési köz­pont. Azóta megerősödött, de ilyen „merész” vállalko­zásba még nem kezdett ed­dig. Honnan vették az ötle­tet? — Tavaly a csoport öt tag­ja részt vett a 700 éves Sop­ronban rendezett nemzetkö­zi találkozón. Nagyon tet­szett nekünk, és a Túrkevén már kétszer is jól sikerült nyári munkatábor tapaszta­lataiból kiindulva — magam is töltöttem ott néhány na­pot — határoztuk el, hogy mi is ilyen módon csatlako­zunk a jubileumi év esemé­nyeihez. Külön öröm, hogy elképzeléseinket mindenki támogatja. A jelentkezők közül a kiválasztott 54 kül­földinek elküldtük a részle­tes információt és a jelent­kezési lapot, már jönnek a visszajelzések. A napokban tartják az előkészítő ülést, amelyen a városi pártbizottság, a ta­nács, a művelődési központ, a KISZ-bizottság, a Dózsa Tsz képviselői, a kétpói kol­légium igazgatója és termé­szetesen az eszperantó cso­port vezetősége kidolgozzák a feladatokat, mindenre ki­terjedő alapossággal. — rónai — lászjákóhalma az 1930-as években Fotókiállítás a művelődési házban Jászjákóhalma az 1930-as években címmel Kálmán Ka­ta és Hevesy Iván fotóiból készült kiállítás látható Jász- jákóhalmán, a művelődési házban. Kálmán Kata a port. ré műfajában, parasztok és munkások képeivel vált is­mertté, míg Hevesy Iván művészettörténeti munkássá­gával, kritikusi tevékenysé­gével, az országos filmisko­lán tartott előadásaival szer­zett hírnevet magának. A ki­állításon azt az 57 felvételt mutatják be, melyeket a Ti­borc fotóalbum készítésének időszakában, 1935—37 között együtt készített a művész- . házaspár Jászjákóhalmán. A képek a község akkori életét, a paraszti munkát, a teknővájó cigányok életét ábrázolják. Az értékes gyűj­teményt Kálmán Kata a jász- jákóhalmi honismereti kör­nek ajándékozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom