Szolnok Megyei Néplap, 1978. február (29. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-01 / 27. szám

Ara:80fillér SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SIKERES ESZTENDŐ UTÁNA GMV-BEN Kiemelt feladatok a felvásárlásban Bővítik a takarmányválasztékot A munkaverseny folytatása mellett döntött a munkásgyűlés Eredményes évet zártok a Szolnok megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat dolgozói: a tegnapi összevont mun- kásgyűlésen Márki Szabolcs, a vállalat igazgatója jelen­tős termelési, felvásárlási és értékesítési sikerekről számolha­tott be. A törökszentmiklósi köz­pontú vállalat malomüzemei jó minőségű és választékú lisztet őröltek. A húsprog­ramhoz kapcsolódva 30 szá­zalékkal túlteljesítették a keveréktakarmányok gyár­tását. Nagy gondot fordítot­tak .a kisáliattartó gazdasá­gok ellátására, tavaly 53 szá­zalékkal több — összesen 130 ezer 700 tonna — takarmányt adtak el részükre, mint 1976- ban. Sokat segített a raktározá­si gondjaikon az új, 32 ezer 500 tonna terményt befogadó tároló, ennek ellenére csúcs- időszakokban feltétlen szük­ség van a mezőgazdasági üze­mek támogatására, megérté­sére. Javult a dolgozók élet- és munkakörülménye, a bel­ső gépesítés mellett 6,2 szá­zalékkal nőtt a vállalat dol­gozóinak személyi jövedelme is. Az idei terv minden terüle­ten magasabb mércét állít a dolgozók elé. Elsősorban a kenyérgabona, a kukorica és a rizs felvásárlásának növe­lését jelölték meg kiemelt feladatként. A rizs termőbá­zisának növeléséhez — koo­perációs tagként — a GMV 4,5 millió forinttal járult hozzá. Részletes terv tartalmazza az őrlési munka színvonalá­nak, hatékonyságának, minő­ségének javítását: belső munka- és üzemszervezéssel, a gépek és a kapacitás jobb kihasználásával, a belső tar­talékok feltárásával, a keve­réktakarmány előállításának fokozásával, a termelékeny­ség növelésével nemcsak a kitűzött célt szeretnék elérni, hanem túl is teljesíteni. Fo­kozott gondot fordítanak az anyag- és az energiatakaré­kosságra, a szállítási határ­idők pontos betartására, az exportfeladatok teljesítésé­re. A munkásgyűlésen jelen­tették be, hogy a vállalat 109 szocialista brigádjának mint­egy 1200 tagja csatlakozik a SZOT és a KISZ KB Láng Gépgyárban elhangzott mun- kaverseny-felhívásához, az idén is folytatják a jubileu­mi versenyt. A vállalásokban nagy szerepet kapott a ház­táji gazdaságok segítése, el­határozták, hogy az idén 50 százalékkal több takarmányt juttatnak a kisgazdaságok állattartóinak, ezzel egyidő- ben növelik a választékot is. Hogy mindez ne csak fel­ajánlás maradjon, úgy hatá­roztak, hogy kommunista műszakok szervezésével tel­jesítik vállalásukat. A szocialista kollektívák felelősséget vállaltak — fő­ként a felvásárlási és az ex­porttervek zökkenőmentes teljesítése érdekében — hogy együttműködési szerződést kezdeményeznek a társ-me­zőgazdasági üzemek és a szállító vállalatok szocialis­ta brigádjaival. A komplex brigádszerződések már eddig is bebizonyították, hogy jó segítői mindkét fél munká­jának. A kollektívák tagjai to­vábbra is részt vesznek a lakóhely fejlesztésében, a gyermekintézmények támo­gatásában, úgy tervezik, hogy 1978-ban mintegy ne­gyedmillió -forinttal segítik a bölcsődéket, óvodákat, is­kolákat, ezzel több mint öt­millió forint lesz a felaján­lott társadalmi munkák érté­ke. Idei első ülését tegnap délelőtt tartotta a Magyar Vöröskereszt megyei ve­zetősége, amelyen részt vett Hantos János, az or­szágos vezetőséa főtitkára is. Dr. Baki Magda megyei főorvoshelyettes, a Vörös- kereszt megyei elnökének megnyitója után Magyar Gyula titkár terjesztette elő a tömegszervezet V. kongresszusa határozatai­nak feldolgozására vonat­kozó elképzeléseket, az 1977. évi tevékenységről szóló jelentést és a veze­tőség 1978. évi munka- programját. Abban mind a beszámoló, mind a vitában felszólalók egyetértettek, hogy a Vörös- kereszt a két kongresszus közötti időben — országo­san és a megyében is — eredményesen tett eleget fel­adatainak. Ugyanakkor még­is az V. kongresszus, mely. mintegy három hónappal ez­előtt ülésezett, mérföldkő­nek számít a tömegszerve­zet életében. Miért? Többek között erre is választ adott Hantos János, amikor fel­szólalásában kifejtette: ren­deződött a Vöröskereszt tár­sadalmon belüli helyzete,. Korábban sok, elvileg tisz­tázatlan kérdés fékezte a szervezet fejlődését. A kong­resszus egyértelműen ki­mondta, hogy a Vöröskereszt a különböző társadalompoli­tikai feladatok tudatos vál­lalásával segíti a párt politikájának végrehajtását. Szakítottak ugyanakkor bi­zonyos látványos törekvé­sekkel, amelyek korábban jellemzőek voltak a tömeg­szervezet életére. Ezután nem a számok bűvöletében akarnak élni (például ennyi és ennyi tanfolyamot szer­veztünk, ennyi és ennyi résztvevővel), sokkal inkább a tartalmasabb, a színvona­lasabb, a hatékonyabb mun­kát szem előtt tartva dol­gozni. Kutatni például, hogy a különböző akciók mi­lyen eredménnyel járnak, az egyes tanfolyamok hallgatói milyen színvonalon sajátít­ják el a tananyagot. Űj vo­nás továbbá a Vöröskereszt életében, hogy sajátosabb lett a munkaprogram is. Az idén huszonöt éve, hogy megszületett a tisztasági mozgalom, amely a környe­zetvédelem szerves része. A Vöröskereszt a Hazafias Nép­front megyei szerveivel együtt közös bizottságokban dolgozik azért, hogy a lakó­házak, az ipari és a mező- gazdasági üzemek környeze­te megfeleljen a követelmé­nyeknek. Ezek tisztaságát a már kidolgozott szervezési és értékelési feltételek alap­ján bírálják és ismerik el ezután. Ezt a bírálatot, elis­merést kiterjesztik a megye városaiban levő bérházak» ra is. A családvédelemmel pe­dig mint komplex feladattal foglalkozik a Vöröskereszt. A kongresszusi határozat alapján megkülönböztetett feladat a megyében a fiatal házasok, az első gyermekü­ket váró anyák, a gyermek- gondozási szabadságon levő mamák egészségügyi neve­lése. Ugyancsak a megyé­ben az országos átlag fölött van — mintegy százezer — az idősek száma. A vörös­keresztesek továbbfejlesztik a házi szociális gondozásban való részvételüket. A cél, hogy legalább nyolcszáz ilyen társadalmi munkás le­gyen minél előbb a megyé­ben. A cigánylakosság fel­emelkedése érdekében pedig közreműködnek a szervezet tagjai a megyében levő tf­ban. Néhány kiragadott példa ez mindabból a sok feladat­ból, amelyet a Vöröskereszt a megyében meg akar Olda­ni, mintegy aprópénzre vált­va az V. kongresszus hatá­rozatait. A vitában résztve­vők is főként arról szóltak^ hogy saját munkaterületü­kön mit tudnak tenni a célok elérése érdekében, és miben látják a feladatok végrehaj­tásának további tennivalóit, módszereit. V. V. LÁZÁR GYÖRGY LÁTOGATÁSA A VI. KERÜLETBEN Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a- Minisztertanács elnöke, tegnap Budapest VI. kerüle­tébe látogatott. Részt vett a látogatáson Katona Imre, a Budapesti Pártbizottság első titkára és Kiss István szob­rászművész, a Központi Bi­zottság tagjai. A kerületi pártbizottság székházában tartott tájékoz­tató után Lázár György el­látogatott a Képzőművészeti Főiskolára, ahol a kormány elnöke megtekintette a hall­gatók munkáiból készült ki­állítást és néhány műtermet. Lázár György ezután az újonnan épült MÁV központi rendelőintézetet tekintette m'eg. Végezetül a pártbizott­ság székházában aktívaérte­kezleten a miniszterelnök tá­jékoztatót tartott időszerű politikai kérdésekről. ZÁRSZÁMADÁS JÁSZFÉNYSZARUN Tegnap tartottak zárszám­adó közgyűlést a jászfény- szarui Béke Termelőszövet­kezetben. A 6800 hektáros gazdaságban az elmúlt év eredményeit értékelv^ arról számoltak be, hogy a szövet­Kiindulás: a kongresszusi határozat Elfogadta munkaprogramját a Vöröskereszt megyei vezetősége Családvédelem, tisztasági mozgalom, felvilágosító tevékenység zenhat telep felszámolásá­ul megye legnagyobb élelmiszer­áruháza Megnyílt a Szolnok ABC és étterem JÓT, S MÉG JOBBAT így gazdálkodik a rákóczifalvi Rákóczi Tsz 3. oldal A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL JOGSZABÁLY SZERINT 4. oldal A TÉVÉ KÉPERNYŐJE ELŐTT Jegyzetek a televízió elmúlt heti műsorairól 5. Oldal Trethon Ferenc Szolnok megyébe látogatott Szolnok megyébe látogatott tegnap Trethon Ferenc mun­kaügyi miniszter. Az MSZMP székházában Andrikó Mik­lós, a megyei pártbizottság első titkára fogadta a mi­nisztert. Délután Trethon Ferenc a jászberényi Hűtő­gépgyárban a vállalat veze­tőivel munkaerőgazdálkodási kérdésekről tárgyalt, a meg­beszélésen részt vett Szűcs János, a megyei pártbizott­ság titkára is. „Megtiszteltetés szövetke­zetünknek, hogy a város ne­vét adta az új. kereskedelmi létesítményünknek, igyek­szünk a megyeszékhely jó hí­réhez méltóan, a város la­kosságának megelégedésére üzemeltetni a Szolnok ABC- áruházat és az éttermet” — mondotta Sárosi Béla, a Szol­nok és Vidéke Áfész elnöke a Jubileumi téri új üzletház tegnap délelőtti avatási ün­nepségén. Jelképesen, az üz­letek működési engedélyének átadásával Kukri Béla, a vá­rosi tanács elnöke nyitotta meg az üzleteket, amelyeket 46 millió forintos költséggel, koordinációs beruházásban valósított meg' a városi ta­nács és a körzeti szövetke­zet. A társkivitelezőkön kívül elsősorban a Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozóinak jó munkáját di­cséri az új ellátási központ épülete, amelynek földszint­jén a korszerű ABC-áruház kapott helyet. Ezerháromszáz négyzetméter alapterületé­vel, hat és fél milliós áru­készletével nemcsak a város, hanem a megye legnagyobb élelmiszer-áruháza a Szolnok ABC. A 77 ezer liternyi hű­tőkapacitást jelentő hűtőpul­tokon és vitrinekben az alap­vető napi élelmiszeráruk mel­lett többek között olyan kü­lönlegességeket, mint példá­ul osztrák dobozos sört, zsu­gorfóliába csomagolt vadka- csamájat és haliikrát is ta­lálhattak az első napon a vá­sárlók. Az új üzletház emeletén megnyitott Szolnok étterem helyiségeiben egyszerre négy­száz vendég szórakozhat, fo­gyaszthat. öt-hatféle teát kí­nálnak a teázóban, hazai és import sörök teljes választé­kát a sörözőben, és három, harminctól százszemélyes különterem szolgál a külön­böző rendezvények megtar­tására. A korszerűen felsze­relt konyhán az étlap szerint étkezőkön kívül február 6-tól 650 előfizető részére is. főz­nek, s megyeszékhelyen dol­gozó négy vállalat mintegy háromszázötven dolgozójá­nak is innen hordják majd az ebédet, a Szolnok étterem konyhájáról. Az ABC-áruházzal és az étteremmel egyidőben, köz­vetlenül a létesítmény szom­szédságában egy trafikárut, ajándéktárgyakat árusító pa­vilont is nyitott a szolnoki Áfész. Az áruházban hatvan- millió, az étteremben mint­egy nyolcvanmillió forint ár­bevételt terveztek erre az év­re. Az új kiskereskedelmi és vendéglátóipari üzlet iránti érdeklődésre jellemző, hogy már a nyitás napján bőven akadt tennivalója a mintegy százfőnyi személyzetnek: az ABC-ben több mint 350 ezer forint értékű élelmiszer, üveg-porcelán és háztartás­vegyipari cikket adtak el, az étteremben pedig már az el­ső napon száznál több ven­dég ízlelte meg a Szolnok ét­terem konyhájának főztjét. T. F. kezet termelési értéke tavaly túlszárnyalta a 98 millió fo­rintot. A zöldségtermelésről méltán híres tsz-ben a mér­leg szerinti nyereség 21,5 millió forint volt, amj 84 százalékkal több, mint az 1976-os esztendei eredmény. aktívaértekezlet A KÖNNYŰIPARI MINISZTÉRIUMBAN Az átlagosnál nagyobb fej­lődés várható a kötszövő-, a bőr-, szőrme-, a bútor-, va­lamint a kézmű- és a házi­iparban. mérsékeltebbek a fonó-szövő iparágak és a konfekcióipar termelésének fejlesztési lehetőségei. A ke­reslet megélénkülését a könnyűipar elsődlegesen to­vább korszerűsödő, az igé­nyesebb cikkek javára gaz­dagodó kínálatával kívánja előmozdítani. Ezért is vált az egyik központi kérdéssé a gyártmányfejlesztés az ága­zat tegnapi aktívaértekezle­tén, Keserű Jánosné miniszter referátumában nagy súlyt helyezett a vállalati tervek és az ágazati feladatok össz­hangjára, különös tekintet­tel a gazdálkodás hatékony­ságának növelésére. A gyárt­mányszerkezet gazdaságossá­gát pályázattal is ösztönzik. Az aktívaértekezlet részt­vevői több figyelemre méltó javaslattal egészítették ki az elhangzottakat. A vitában felszólalt Havasi Ferenc, a Minisztertanács elnökhelyet­tese is. BIZALMIAK TANÁCSKOZÁSA KISÚJSZÁLLÁSON Tegnap este — mintegy háromszáz szakszervezeti tag képviseletében megtartották Kisújszálláson a szakmaközi szakszervezet bizalmiainak tanácskozását. Az úgyneve­zett szórványüzemek tagsá­gának delegáltjai megvitat­ták a múlt évben végzett szervezeti munkát, megha­tározták az idei tennivalókat. Az értékelés és a terv­meghatározás után Ponyokai Bálint, a kisújszállási Városi Tanács elnöke ismertette az 1977-es várospolitikai munka eredményeit, majd vázolta az idei elképzeléseket. KOSZORÚZÁS Szaton Rezső, a magyar munkásmozgalom kiemelke­dő harcosa születésének 90. évfordulója alkalmából ko- szorúzási ünnepséget rendez­tek tegnap a Mező Imre úti temető Munkásmozgalmi panteonjában. Az MSZMP Központi Bizottság nevében Révész Ferenc és Somogyi Miklós, a Vas-, Fém- és Vil­lamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezete képviseleté­ben, Borovszky Ambrus és Szabó Piroska, a MALÉV ré­széről Grób László és Iványi Pál koszorúzott. Elhelyezték a megemlékezés virágait hozzátartozói, harcostár­sai is. EGY MONDATBAN — A MEDOSZ központi vezetőségének tegnapi ülésén a mezőgazdaság idei felada­tairól tanácskoztak. — A számítástechnkia fel­sőfokú oktatási intézmények­ben történő tanításáról teg­nap kétnapos nemzetközi tanácskozás kezdődött Sze­geden, a Technika Házában,

Next

/
Oldalképek
Tartalom