Szolnok Megyei Néplap, 1977. december (28. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-20 / 298. szám

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1977. december 20. SZOLNOK MEGYEI Átalakítás, felújítás, korszerűsítés Néplap 1977. DECEMBER 20., KEDD TEOFIL NAPJA A Nap kél: 7.28 — nyugszik: 15.55 órakor. A Hold kél: 13.08 — nyugszik: 2.19 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS ma estig: Túlnyomóan borult, erősen párás, he­lyenként napközben is ködös idő, számottevő csapadék nélkül. Mér­sékelt, változó irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0, mínusz 5 fok között. TÁVOLABBI KILÁ­TÁSOK péntek reggelig: Tovább tart a jobbára borult, többfelé ködös idő, elszórtan kisebb hó- szállingózás, ködszitálás. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3, mínusz 8 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet 0. mínusz 5 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 30 százalé­kán várható. Ferenczy Noémi Húsz évvel ezelőtt, 1957. de­cember 20-án halt meg — 67 éves korában — Ferenczy Noé­mi gobelinművész. Kossuth-dí- jas érdemes művész, az Ipar- művészeti Főiskola tanára, Szentendrén született, s a mo­dern gobelinnek világviszonylat­ban is kiemelkedő művelője lett. Nemcsak tervezte, hanem ön­maga szőtte is munkáit, kevert színes szálakból. Külön érde­kesség, hogy tulajdonképpen autodidakta volt; a múzeumok anyaga formálta képzőművészeti ízlését. Gvermekkönyvtári napok A Verseghy Ferenc megyei könyvtár gyermekkönyvtárá­nak és az úttörőszövetség megyei elnökségének hagyo­mányos téli rendezvénysoro­zata a gyermekkönyvtári napok. A téli vakáció végéig a megye harmincöt telepü­lésén, városi, községi könyv­tárakban rendeznek a gyer­mekeknek író-olvasó találko­zókat. rendhagyó irodalmi órákat, irodalmi délutánokat. Több neves tudóst is vendé­gül látnak, akik élménybe­számolókat, ismeretterjesztő előadásokat tartanak a könyvtárak ifjú .olvasóinak. Tegnap Nagy Katalin írónő­vel a tiszapüspöki és az abádszalóki gyerekek talál­koztak, ugyancsak tegnap Tatay Sándor — egyik leg­népszerűbb ifjúsági írónk — Szolnokon a Tallinn körzeti és a Délibáb úti általános iskola tanulóihoz látogatott és találkozott a rákóczifalvi könyvtár gyermekolvasóival is. A gyermekkönyvtári na­pok utolsó rendezvényeként a Kaláka együttes műsorá­nak tapsolhatnak a gyere­kek Szolnokon, a Ságvári Endre megyei Művelődési Központban december 27-én. Hétvégi balesetek Szombat délután 3 óra 40 perckor Szolnokon, a Barátság felüljáró felé haladva nem az útviszonyoknak megfelelő se­bességgel vezette üt 50—96 for­galmi rendszámú személyautó­ját Sándor Miklós (Szolnok, Kossuth tér 3.) és a József Attila út 34/a. számú ház elótt, a menetirány Jobb oldalán levő vaskandelábernek ütkózött. Sán­dor Miklós nyolc napon túl gyó­gyuló súlyos, de nem életveszé­lyes sérülést szenvedett, az autóban keletkezett kár értéké mintegy 20 ezer forint. Vasárnap délelőtt 9 óra 30 perckor a Jászapáti—Jászkisér közötti útvonalon, a 25-ös kilo­méterkő közelében Lovász Sán­dor hatvani lakos a ZN 07—31 rorgalmi rendszámú gépkocsival — figyelmetlen vezetés következ­tében — megcsúszott a Jeges úton és az árokba borult. A kocsi utasa, a 77 éves Lovász Sándorné súlyosan megsérült, de állapota nem életveszélyes. A megye első ételbárja Új étterem Martfűn Nemrég adtunk hirt arról, hogy a Jász-Nagykun Vendéglátó Vállalat új köntösbe öltöztetve, jövő év elején nyitja meg Szolnokon a Múzeum éttermet. Most ismét „gyarapodott" a vállalat három üzlettel: Jászberényben befejezték a Lehel ét­terem felújítását és a Mini ételbárral együtt tegnap már fo­gadta a vendégeket. Ugyancsak a jövő héten nyílik Martfűn egy étterem. Másfél hónapja, hogy be­zárták a jászberényi Lehel éttermet. Kicsi volt a kony­ha, a higiéniai feltételeket már nem tudták biztosítani, a villany-, a vízhálózat is elhasználódott. A korszerűsí­tési munkák során a 600 ada­gos konyhát 1000 adagosra bővítették. Minden helyiség — előkészítő, mosogató, rak­tár — több mint egy méter magasságig csempeburkola­tot kapott. Felújították a víz-, a villany- és a csator­narendszert. Az éttermi rész­ben szintén új a burkolat, a a falakat is átfestették. Ezek a munkák több mint egymil­lió forintba kerültek. Vízellátási gondok Szolnokon Tegnap délelőtt Szolnok rövidebb, hosszabb időre víz nélkül maradt, és később is csak gyéren folydogált a csapokból. A vízmüvet üze­meltető Víz- és Csatornamű Vállalatnál kérésünkre el­mondták, hogy mi okozta a vízhiányt. A lakosság és az ipari fogyasztók is a Tiszából kapják a vizet. A jelenlegi mínusz 4—5 fok miatt még nem fagyott be a folyó, de a vize tele van kásás jégdara­bokkal, amelyek rátapadnak a vízmű szívócsöveire, és el­zárják a víz útját. A vállalat nagy erőfeszítéseket tesz. hogy helyreálljon a városi vízszolgáltatás. Magasnyo­mású kompresszorokkal igye­keznek eltávolítani a csövek­re rakódott jégdarabokat. Ideiglenesen úszó vízkívételi műveket helyeznek üzembe, amelyeket a zajló folyón kell helyrevontatni. Éjjel-nappal dolgoznak, hogy ne maradja­nak víz nélkül a fogyasztók. Egy ütés, egy agyrázkódás, hat év börtön Egy Sokol rádióval kezdő­dött az aprócska nézeteltérés azon az április végi estén. Persze, csupán merő vélet- len volt, hogy a készülék tulajdonosa. Borbély Ferenc és Raffael István (aki mély­ségesen kíváncsi volt a rá­dióra) este tíz órakor Jász- fényszaru főutcáján összefu­tottak. Akkor már mindket­tőjükben volt némi alkohol. Raffael néhány üveg sör után egy fröccsre, Borbély pedig egy stampedli pálin­kára ugrott be a kocsmába, ahonnan egy ismerősével, Farkas Gyulával távozott. Az utcán füléhez szorítva hallgatta vadonatúj rádióját. Meglátva ezt Raffael, kérte, mutassa meg, de a tulajdo­nos nem adta ki kezéből a készüléket. Mire a kíváncsi Raffael, se szó, se beszéd, egy óvatlan pillanatban meg­ragadta a masinát és elro­hant vele. Borbély a rendőrségre akart menni, de ismerőse le­beszélte: biztosan csak vic­cel, és néhány sarokkal odébb visszakapod tőle — nyugtatgatta és elbúcsúzott tőle. Borbély, bízva, hogy valóban pusztán vicces fiú ez a Raffael. hazafelé baktatott, mikor vidám mulatságra fi­gyelt fel Raffael egyik ro­konának háza előtt. (Nem tévedett. Borbála szabadulá­sát ünnepelték harsogó jó­kedvvel). Bement és két Raf­fael rokont megkérte, küldje ki az Istvánt, aki elvette az ő új rádióját. István nem­sokára meg is jelent, előbb semmiféle rádióra nem em­lékezett, aztán csak működni kezdett a memóriája: „Igen, tudom már, de hazavittem. Menjünk el érte”. Borbély ráállt, s néhány száz méter után arra is, hogy megvárja a valami miatt néhány pillánatra tá­vozó Istvánt, aki jött is ha­mar. Egy méteres karóval felszerelve. Ügy vélte, így nyomosabb érvei lehetnek a rádió visszaadása ellen. Bor­bély ledobva a kabátját ké­szült fel a nyomosabb érv el­hárítására. (Két Raffael ro­kon, aki időközben a köze­lükbe keveredett, a feszült pillanatot megérezve, rögvest elszelelt.) Borbély makacsul a rádió­ját kérte. Raffael ellenkezett és aztán ütött. Kettőt, az új készülékéhez ragaszkodó Borbély fejére, aki összeesett. Az egyméteres karóval oko­zott ütés repesztett sérülést és koponyaalapi törést oko­zott, amelynek következté­ben az áldozat elmebeli ká­rosodást szenvedett. Raffael István, húsz esz­tendős, jászfényszarui lakost a Szolnoki Megyei Bíróság dr. Kovacsics László tanácsa emberölés kísérletének bűn­tettéért és lopás vétségéért hat évi szabadságvesztésre ítélte és négy évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet nem jogerős. K. K. A Lehel étterem mellett a volt tejboltot is bezárták, amelynek helyén tegnap megnyílt a Min; ételbár — a megye első ételbárja. Az át­alakításra 350 ezer forintot költött a vállalat. Az üzlet II. osztályú lesz, viszont az ételeket III. osztályú áron le­het majd kapni. Állandóan kapható lesz meleg étel: grill csirke, rántott csirkecomb, Jászsági toros káposzta, hur­ka, kolbász, lacipecsenye. De hideg és büféételek közül is lehet majd válogatni, mindig lesz friss pogácsa és hájas tészta. Az ételek mellé fo­gyaszthat a vendég üdítő ita­lokat, teát. Az ételbár — ahol az átutazók gyorsan és ol­w .... ... y.. Nyomok ...- ja ­Jogosítvány nélkül vezetett Duzs Ferenc, Kunmadaras, Kiss út 45. sz. alatti lakos, bár jogosítvánnyal nem ren­delkezik, 1977. december 7- én a helybeli vadásztársaság tehergépkocsiján a nagyköz­ségből Gyomára hajtott, majd Kunmadarasra vissza­tért. A tárgyalás során be­bizonyosodott, hogy Duzs a fenti járművön az elmúlt két hónapban már három al­kalommal szállított embere­ket. A tiszafüredi járási Rend­őrkapitányság súlyosbító kö­rülményként értékelte, hogy több ízben, hosszabb távon követett el szabálytalansá­got, sok ember életét veszé­lyeztette, ezért Duzs Feren­cet 4 ezer 200 forint pénz­bírságra büntette. Játék csőn étkezhetnek — reggel 7-től 18 óráig lesz nyitva. A tervezett havi forgalom 130— 150 ezer forint, amelynek 70 százalékát az ételek adják majd. Vendéglő a János vitézhez nevet kapta a martfűi étte­rem, amelyet az ABC áru­házzal szemben, a régi üzlet­sor helyén nyitnak meg az ünnepek előtt. Kellett már egy új étterem, hiszen sok az átutazó, aki enni, inni sze­retne. Ez a vendéglő is II. osztályú, de az ételeket ott is III. osztályú áron kaphatja a vendég. Ételválasztékban a helyi igényekhez igazodnak, reggelizni is lehet majd. Már reggel 7 órakor nyit és este 11 órakor lesz a záróra. Az étterem népi faragású beren­dezéseit, a falak burkolatát a Pásztó és Vidéke Áfész ké­szítette. Az átalakítás mint­egy 1 millió 100 ezer forintba került. Elveszett egy pénztárca Két szolnoki diák szom­baton, a déli órákban tömött pénztárcát talált a Ságvári körúti gyalogos aluljárónál. Tegnap hozzánk fordultak: segítsünk megtalálni, aki el­vesztette, hiszen bizonyára karácsonyi ajándékvásárlásra indult és most nagyon kel­lene neki a pénz... Kérésüknek örömmel te­szünk eleget — reméljük, hogy a pénztárca tulajdonosa olvassa lapunkat — és ez­úton közöljük, hogy a Ver­seghy Ferenc Gimnázium másodikos tanulói a pénztár­cát a városi tanács ügyfél- szolgálati irodájánál adták le. ahol jogos tulajdonosa át­veheti. Ja. és el ne feledjük: a fiúk kellemes ünnepeket kívánnak neki! — re — Tűz Mi történt, gyerekek? Miért ültök ilyen komoran? - Felnőttet játszunk. Vasárnap reggel néhány perccel hat óra előtt tűz ke­letkezett a Gyulai Húskom­binát gyorsfüstölőjében. Az oltási munkálatokat a gyu­lai és a békéscsabai tűzoltók nagy erővel végezték és két óra elteltével lokalizálták, majd véglegesen eloltották a tüzet. Tűz támadt vasárnap reg­gel 6 óra 18 perckor a metró Deák téri állomásán. Az áramátalakító berendezés műszaki hibája miatt zárlat keletkezett, s a műanyag al­katrészek, bevonatok lángot fogtak. A helyszínre érkezett tűzoltók hamarosan eloltot­ták a tüzet, s a metró mű­szaki szakemberei kicserélték a zárlatos elektromos alkat­részeket. M-nveremćnvjegvzćk Az 51. héten 13 plusz 1 ta­lálat nem volt, így az 586 221 forint jutalomalap a követ­kező (52. heti) 13 plusz 1 ta- lálatos szelvények között ke­rül majd felosztásra. 13 ta­lálat nem volt, 12 találat 29 darab, legyenként 72,772 fo­rint, 11 találat 530 darab egyenként 1593 forint, 10 ta­lálat 4970 darab, egyenként 255 forint. „Ajándékozni öröm" Indiai vázák — — — — — — — — Indiai tálak — — — — — — — — Indiai hamutálak — — — — — — — Vietnami fafaragás — — — — — — Herendi hamutálak — — — — — — Kukorica boroskészlet — — — — — — Kerámia boroskészlet — — — — — — 140—330 Ft-ig 115—260 Ft-ig 48— 90 Ft-ig 676—960 Ft-ig 77— 88 Ft-ig 108 Ft 234 Ft Ajándékot vásároljon a Centrum Áruházban, Szolnok centrumában Kerámia falitálak — — MA 1. masszírozó gép — LD 7. hajszárító — — Harkov villanyborotva Hőszabályzós villanyvasaló Akai japán magnetofon (H. 3304.) — — — — 65—160 Ft-ig — — — — 300 Ft — — — — 230 Ft — — — — 495 Ft — — — — 220—260 Ft-ig — — — — 9990 Ft Megérkezett a fenyőfa a Parlamentbe A soproni erdőben kivá­lasztott 12 méter magas te­rebélyes fenyőfát a 22-es szá­mú Volán Vállalat dolgozói hatalmas kocsin Győr. Ko­márom és Tatabánya városát érintve az Ml-es autópályán szállították Budapestre. A fa vasárnap a kora dél­utáni órákban érkezett a Parlament elé, a Kossuth Lajos térre. P SZOLNOK megye ipar- fejlesztésének távlatairól tájékoztatta Rehák József, a TIT közgazdasági szakosztá­lyának tagja tegnap délután a kunhegyesi Vízgépészeti Vállalat dolgozóit. © VIDÁM zenés fenyőfa­ünnepséggel kedveskedett kis olvasóinak tegnap a jász- szentandrási gyermekkönyv­tár. A műsorban Nagy Tibor énekes-gitáros is közreműkö­dött. ■ A TISZAMENTI Vegyi­művekben, a dolgozók álta­lános iskolájának kihelyezett tagozatán tegnap A munka szerepe az emberréválásban címmel hangzott el ismeret- terjesztő előadás. © TALÁLKOZÓT szervezett az elmúlt napokban volt dol­gozói, nyugdíjasai részére a Tiszafüred és Vidéke Áfész. A szövetkezet központi klubjában karácsonyi aján­dékul vásárlási utalványok­kal lepték meg az egykori munkatársakat. ■ MA REGGEL 8 órakor kezdődik a tiszafüredi műve­lődési központban a járás közművelődési intézményei vezetőinek tanácskozása, amelyen a résztvevők az idei közművelődési eredményeket értékelik és meghatározzák a következő esztendő legfonto­sabb járási feladatait. © AZ ÁLLAMI gondozott gyerekeknek mutatta be Tél­apó-műsorát tegnap délután a mezőtúri Napraforgó báb­együttes, a városi művelődé­si központ színháztermében. B „MAGYAR évszázadok vers és dalköltészete” cisn- mei Béres Ferenc Liszt-díjas népdalénckes dalestjét ren­dezik meg Kisújszálláson, a József Attila művelődési ház­ban holnap este 8 órakor. © A HÉTVÉGEN 89 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ebből 12 ha­lálos, 47 súlyos, 30 könnyű sérüléses kimenetelű volt. S70LN0K MEGYEI Néplap A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Fábián Péter Főszerkesztő-helyettes: Lazányi Angéla Telefon: 12-093. 12-320. 12-009. 11-$32 Telex: 23 337 Index-szám: 25 0ü9 HU ISSN 0133-0756 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok, Pf.: 105 Igazgató: Virágh Iván Telefon: 12-094 Az előfizetés díja egy hónapra 20.— forint. ! Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: minden postahivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok, Vörös Csillag u 28 Felelős vezető: Gombkötő Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom