Szolnok Megyei Néplap, 1977. november (28. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

LEONYID BREZSNYEV válasza a csepeli dolgozóknak Mint már beszámoltunk róla, a Csepel Vas. és Fém­művek dolgozói a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának küldött levelükben jelentették, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak méltó megünneplésére tett munkaverseny-vállalá- saikat október 25-re mara­déktalanul, 1 milliárd 10 mil­lió forint értékben tételesen teljesítették. Minderről levél­ben tájékoztatták Leonyid Iljics Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kárát, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnökét is. Leonyid Iljics Brezsnyev most levélben vá­laszolt a csepeli kollektívá­nak. DOLGOZNAK, NEM PANASZKODNAK A jószkiséri művelődési ház munkájáról 4. oldal Ülést tartott a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége tegnapi ülésén állást foglalt a válla­lati munkavédelem értékelé­séről, illetve arról, hogy a kitüntetések és egyéb elis­merések odaítélésekor illeté­kes szervek, milyen módon vegyék figyelembe a munka- védelem eredményeit, illet­ve hibáit. Az állásfoglalás értelmé­ben a kitüntetés elnyerésére pályázó vállalatoknak és szövetkezeteknek be kell szá- molniok szociális terveik tel­jesítéséről. Kedves elvtársak, barátaim! Nagy örömmel töltött el híradásuk arról, hogy a híres „Vörös Csepel” dolgozói sikerrel teljesítették a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére tett vállalásukat. Az önök sikerei — nagyszerű bizonyítéka a magas szin­tű társadalmi kötelességtudatnak, ragyogó megnyilvánulása a magyar munkásosztály igazi testvéri internacionalista szo­lidaritásának. Ez a munkasiker méltó hozzájárulás a népi Magyarország ötödik ötéves terve feladatainak megvalósítá­sához, valamint a szovjet és a magyar nép közötti sokoldalú együttműködés fejlesztését célzó közös feladatok megol­dásához. Önök a szocialista közösség országainak életében a szo­cialista munkaverseny olyan új formáját honosították meg, amelynek jelentősége túlmutat az országhatárokon. A Szovjetunió, a Magyar Népköztársaság és a szocialista közösség más országai embermillióinak alkotó lelkesedése egy hatalmas, új világot teremtő törekvésben egyesül. Nagyszerű jelképe ez a forradalmi testvériségnek, országaink munkás- osztálya odaadásának október nagy eszméi iránt. A kommunista párt a szovjet nép és a magam nevében forró jókívánságaimat és üdvözletemet küldöm önöknek. To­vábbi nagy sikereket kívánok az új életet építő, a szocializmus és a kommunizmus ügyének győzelméért folyó nemes tevé­kenységükhöz. Elvtársi üdvözlettel: Leonyid Brezsnyev JÓL FIZETETT A SZÜRET Befejeződött az ősziek vetése Változatlanul enyhe időjá­rás továbbra is nagy haszná­ra van a mezőgazdaságnak, hiszen így jóval kevesebb energiával, gyorsabban dol­gozhatnak az üzemek. Ennek is része volt abban, — álla­pította meg a szervezési bi­zottság, — hogy Szolnok me­gye gazdaságaiban már csak a rizs, a kukorica és a cu­korrépa betakarítása nem fe­jeződött be. Az ütem gyorsí­tásának eredményeként a ré­pa 74 százalékát felszedték az üzemek, jól haladnak a kukoricatöréssel is, a rizs aratása várhatóan egy-két napon belül befejeződik. Jól fizetett a szüret, a ter­vezett 65 ezer mázsa helyett 98 ezer mázsa szőlőt vehet­tek át a pincegazdaságok. Még ennél is örvendetesebb hír viszont az, hogy*a me­gyében mindenütt földbe ke­rült az őszi vetésű növények magja. A mélyszántás 55 százaléknál tart, s bár ez 4 százalékkal meghaladja a ta­valy ilyenkorit, most minden erőt ide kell összpontosítani. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a szervestrágyázás­ra, különösen azokban a gaz­daságokban, ahol ezen a te­vékenységen még nincsenek túl. S nemcsak a nagyüzemi, hanem a háztáji szervestrá- gvát is fel kell vásárolni, és ki kell juttatni a földekre — jegyezte meg a szervezési bi­zottság. Az ülésen azonban nem­csak eredményekről, hanem problémákról is szó esett. A Szolnoki Cukorgyár képvise­lője elmondta, hogy a gazda­ságok nem a megrendelésük­nek megfelelő ütemben szál­lítják el tőlük a száraz répa­szeletet, s ez a későbbiekben fennakadásokat okozhat. Az AGRQKER igazgatójának be­számolója szerint az üzemek egy része nem fogadja a nit­rogén műtrágyát, s ennek az lehet a következménye, hogy tavasszal, a fejtrágyázások idején a hirtelen megnöveke­dett igényeknek nem tud ele­get tenni a vállalat. — bá. — BUDAPESTRE ÉRKEZETT DUSÁN CSKREBICS Dusán Cskrebics, a Szerb Szocialista Köztársaság Vég­rehajtó Tanácsának elnöke Szekér Gyulának, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének meghívására tegnap Buda­pestre érkezett. Dusán Cskre­bics kíséretében van Szla- voljub Raskovics, a Szerb Szocialista Köztársaság Nem­zetgyűlése Társadalmi-poli­tikai Tanácsának elnöke, Ra­de Csolics, a Szerb Szoci­alista Köztársaság kormá­nyának tagja, a külügyi bi­zottság elnöke, BozsidarMa- nics, a Szerb Szocialista Köz­társaság kormányának tagja. ELUTAZOTT AZ IRAKI KOMMUNISTA PART KÜLDÖTTSÉGE A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának meghívására az Iraki Kommunista Párt Központi Bizottságának küldöttsége Omar Ali Sheik, a Politikai Bizottság tagja vezetésével október 21—29-e között láto­gatást tett a Magyar Nép- köztársaságban. A küldöttséggel megbeszé­lést folytatott Gyenes And­rás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Jakab Sándor, a KB tagja, Berecz János és Grósz Károly, a KB osztályvezetői. A delegá­ció látogatást tett a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsánál. Az iraki KB küldöttsége tegnap elutazott hazánkból. GÁSPÁR SÁNDOR MOSZKVÁBA UTAZOTT Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a SZOT főtitkára a szov­jet szakszervezetek meghí­vására a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom győzel­mének 60. évfordulójával kapcsolatos ünnepségekre tegnap Moszkvába utazott. JELENTŐS ÜZLETKÖTÉS 2,7 millió rubel értékű szerződést kötött a Trans- elektro Külkereskedelmi Vál­lalat csehszlovák partneré­vel, a Merkuriával, külön­böző vendéglátóipari és ke1 reskedelem-technikai beren> dezések jövő évi exportjára. A berendezéseket a Keripar Vállalat, a VBKM, a Jász­berényi Hűtőgépgyár, a MIR- KÖZ és a Fémfeldolgozó Szövetkezet gyártja. A cseh­szlovák vállalat további, csaknem 2 millió rubel érté­kű igényt jelentett be ilyen berendezésekre, ezekről is megkezdték már a tárgyalá­sokat. VETERÁNOK ÉS KISZ ESEK TALÁLKOZÓJA A szolnoki Munkámozgal- mi klub tagjai tegnap dél­után a Kilián György Re­pülő Műszaki Főiskola hall­gatóival találkoztak. A főis­kolán Brassói Tivadar ve­zérőrnagy, a főiskola pa­rancsnoka fogadta a vendé­geket, és tájékoztatta az is­kolai nevelőmunkáról, az ottani életről. A vendégek ezután ellátogattak az iskola névadójának múzeumába, a különböző laboratóriumok­ba, a szaktantermekbe, majd filmvetítésre került sor. Délután került sor a vete­rán—KI SZ-találkozóra. Magyar párt« és kormányküldöttség utazott a Szovjetunióba A Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottsá­ga, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa és Minisztertanácsá­nak meghívására Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára ve­zetésével vasárnap magyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába, hogy részt vegyen a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 60. évfordulójának szovjet­unióbeli ünnepségein. A kül­döttség tagja Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lá­zár György, a Miniszterta­nács elnöke, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, a Közponfi Bizottság titkára és Marjai József, a KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete, aki a Szovjetunióban csatlakozik a küldöttséghez. Kádár Jánost útjára elkísérte felesége. A párt- és kormányüldött- ség búcsúztatására a Keleti Pályaudvaron megjelent Aczél György, Biszku Béla, Huszár István, Németh Ká­roly és Óvári Miklós, a Poli­tikai Bizottság tagjai, Bor­bély Sándor és Győri Imre, a Központi Bizottság titká­rai, Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsá­gának elnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Cseterki La­jos, az Elnöki Tanács titká­ra, Benkei András belügy-, Púja Frigyes külügy- és Pul- lai Árpád közlekedés- és pos­taügyi miniszter, valamint Berecz János, a KB külügyi osztályának vezetője. A búcsúztatáson jelen volt Féliksz Bogdánon, a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vetségének ideiglenes ügyvi­vője és a nagykövetség több vezető beosztású diplomatá­ja. A magyar párt- és kor­mányküldöttség, amely Ká­dár János, az. MSZMP KB el­ső titkára vezetésével a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának és Minisztertaná­csának meghívására részt vesz a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. év­fordulójának szovjetunióbeli ünnepségein, tegnap délután megérkezett Moszkvába. A küldöttséget a szovjet fővá­ros magyar és szovjet zász­lókkal feldíszített kijevi pá­lyaudvarán Kirill Mazurov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­ső elnökhelyettese: Konsz- tantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Leonyid Szmir- nov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökhelyet­tese, Ivan Pavlovszkij, köz­lekedési miniszter, Vlagyi­mir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagjai; Oleg Rahmanyin, és Borisz Gosztyev, az SZKP KB póttagjai, a Központi Bizottság osztályvezető-he­lyettesei, valamint Genna- gyij Kiszeljov, az SZKP KB osztályvezető-helyettese fo­gadta. A fogadtatásnál jelen vol­tak a moszkvai magyar nagykövetség vezető diplo­matái és a moszkvai magyar kolónia tagjai is. Kádár Já­nost, feleségét és a magyar küldöttség tagjait magyar úttörők virágcsokrokkal kö­szöntötték. A megyei tanács tervező irodájában Az idén 250 tervdokumentáció készül Vállalások, sikeres brigádmozgalom A Szolnok megyei Tanács Tervező Irodájának kollektí-. vája körülbelül 250 beruhá­zási programot, tanulmány- és kiviteli tervet készít az idén, nagyrészt természetesen a megyének, de a máshová készített tervdokumentáció egy része is Szolnok megyei érdekeket szolgál. A tervező iroda 1977-ben közel 15 mil­lió forint értékű termelési ér­téket szeretne elérni. Félév­kor örömmel állapíthatták meg a szakemberek, hogy a terv időarányos hányadát hosszú évek óta először si­került teljesíteni. A tervezők jó munkáját di­cséri például Szolnokon a Kolozsvári úti bölcsőde, amely már gyermekzsivajtól hangos: az iroda tavaly ok­tóberben kapott a tervkészí­tésre megbízást, s januárban már el is készültek a mun­kával. Az 1977-re beüteme­zett tennivalók közül elké­szült egyebek között a csépai nyolc tantermes iskola, a Szolnok megyei Állami Épí­tőipari Vállalatnak két szak­ipari csarnok tervei, Jászbe­rényben száz kisgyermek számára építendő óvoda, Szolnokra és Mezőtúrra ösz- szesen nyolcvannál több la­kás kiviteli tervdokumentá­ciója, Bajcsy-Zsilinszky úti TELJESÍTETTÉK EXPORTTERVUKET A KAEV mezőtúri, 8. szá­mú gyáregysége is csatlako­zott annak idején a csepeli munkások jubileumi munka­verseny felhívásához. A me­zőtúri kollektíva az éves szo­cialista exportkötelezettségük teljesítését vállalta a nagy évforduló napjáig. Mint ér­tesültünk róla, még koráb­ban eleget tettek ígéretük­nek, október 28-án elsőként teljesítették exporttervükei. Az utolsó szállítmányt — szövőgép-alkatrészeket a Szovjetuniónak — tegnap délelőtt már útnak is indí­tották. EGY MONDATBAN — Hazaérkezett Helsinki­ből a Schultheisz Emil egész­ségügyi miniszter vezette küldöttség. — A Hazafias Népfront Országos Tanácsának meg­hívására három napig ha­zánkban tartózkodott a fran­cia baloldali radikális moz­galom küldöttsége; a delegá­ciót fogadta Sarlós István, az MSZMP PB tagja, a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára. lakótelepre 617 lakás beruhá­zási programja — hogy csak a legjelentősebbeket említ­sük. A tervező iroda százhar­mincöt dolgozójának több mint háromnegyed része tag­ja valamelyik szocialista bri­gádnak. A szocialista brigá­dok mindegyike tett felaján­lást. így például az Ybl Mik­lós szocialista brigád a mű­vésztelep 75. évfordulójára felajánlotta, hogy elkészíti a várromnak a felújítási ter­vét. A Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. év­fordulójára a Koós Károly szocialista brigád vállalta, hogy felméri Kunhegyesen a községi könyvtár nagyon szép barokk épületét, amely Vasárnap a Parlament kongresszusi termében az országos vezetőség beszámo­lója fölötti vitával folytatta munkáját - a Magyar Vörös- kereszt V. kongresszusa. Medve László egészségügyi miniszterhelyettes az Állami Egészségügyi Szolgálat dol­gozói nevében köszöntötte a kongresszus résztvevőit. Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritásig Bizottság elnö­ke méltatta a Vöröskereszt rendkívül aktív, határozott nemzetközi tevékenységét. Bodnár Árpádné, az Orvos­egészségügyi Dolgozók Szak- szervezetének titkára, a szak- szervezet elnöksége, központi vezetősége és tagsága nevé­ben köszöntötte a kongresz- szus résztvevőit, utalva arra, hogy a szakszervezet és a Vö­röskereszt feladatai nagy te­rületen kapcsolódnak egy­máshoz. Tolmácsolta a testvérszer­vezetek üdvözletét dr. Hans Kersting, az Osztrák Vörös- kereszt alelnöke és dr. Ale­xán dru Calomfirescu egész­ségügyi miniszterhelyettes, a Román Vöröskereszt elnöke. Nagy érdeklődést váltottak ki azok a felszólalások, ame­lyek a Vöröskereszt család­1739-ben épült és sóraktár volt. A brigád tagjai tervet készítenek társadalmi mun­kában, hogy az épületet ere­deti szépségébe állítsák visz- sza. A szolnoki Áchim úti ál­talános iskola külső villamos­kábel tervezési munkáit vé­gezte el a Villám szocialista brigád. A tervező iroda közösségé­nek azonban még számtalan elvégzendő feladata van az idei esztendő hátralévő ré­szében. Ilyen például a jász­berényi orvosi rendelő, a martfűi Tisza Cipőgyár üzemcsarnoka; a karcagi kórház készenléti szállása: továbbá óvodák, iskolák, la­kások, üzletek tervdokumen­tációi. ’ védelmi munkáját elemezték. A vita résztvevői hangsú­lyozták, hogy a népesedéspo­litikai intézkedések végrehaj­tása hosszútávú feladat és így az a Vöröskereszt ilyen irányú munkája is. A vitában elhangzottakra Hantos János főtitkár vála­szolt, majd a Magyar Vörös- kereszt V. kongresszusa jóvá­hagyta az országos vezetőség beszámolóját, elfogadta a módosított alapszabályt és az V. kongresszus határozatát, amely szerint a jövőben a kongresszusra öt évenként kerül sor. A kongresszus küldöttéi ezután nyílt szavazással meg­választották a Magyar Vörös- kereszt vezető testületét, a 99 tagú országos vezetőséget, to­vábbá a 15 tagú számvizsgáló bizottságot. Az országos vezetőség első ülésén megválasztotta a tiszt­ségviselőket. A Magyar Vö­röskereszt elnöke ismét Ge- gesi Kiss Pál akadémikus lett. Három alelnököt válasz­tottak: Medve László egész­ségügyi miniszterhelyettest, Ortutay Zsuzsát és Rostás Istvánt. A Magyar Vöröske­reszt főtitkárává ismét Han­tos Jánost választották meg, főtitkárhelyettes Gyűszű Miklós és Kaposvári Júlia lett, Véget ért a Vöröskereszt V. kongresszusa

Next

/
Oldalképek
Tartalom