Szolnok Megyei Néplap, 1977. október (28. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-01 / 231. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 80 fillér SZOLNOK MEGYEI xxviii. évf. 231. sz„ 1977. október i„ szombat A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA Beruházni csak pontosan, szépen... Igen, a költő sűrűn köl­csönvett szavaival élve, bár némileg átalakítva azokat, bízvást állíthatjuk, így lenne érdemes. Ügy tűnik azonban, könnyebb a csillagoknak pontosan, szépen menniük az égen, mint általánosan, minden beruházásnál elérni a pontos, jó minőségű, tehát szép munkát. Míg a hetve­nes évek elején minden há­rom beruházásból kettőnél késedelem keletkezett, nap­jainkra a fele-fele arány ala­kult ki. Ami változásként örvendetes, eredményként még kevés. Nagyobb forinttömeg áramlik ki a vártnál, a szá­mítottnál beruházási célok­ra, a summa két hónap alatt 81,3 milliárdot tett ki, s ez, bár módosít a tervszerűsé­gen, önmagában talán még nem hatna elgondokoztató- nak. Töprengésre okot adó­nak azt tartjuk, vajon a be­ruházók, kivitelezők együtte­se szervezettségben, eszköz­ellátottságban képes-e zavar nélkül fölzárkózni a megnőtt feladatokhoz, avagy a több pénz, s vele a nagyobb fej­lesztési kedv rövidesen a gondokat szaporítja lassú munkával, áttervezésekkel, bé nem tartott határidőkkel és költségekkel? Vállalati döntési hatáskör­ben a már említett 81,3 mil­liárdot költöttek el január és július között, a pénz na­gyobb része tehát ezen a te­rületen kerül felhasználás­ra, azaz a gondosság óhajtá­sa is itt a nyomatékosabb. összesen 17 ezer különféle létesítmény munkáit kezdte meg a kivitelező építőipar idén, hét hónap alatt, s ez 12 százalékkal több a tavalyi­nál. Ennél is nagyobb arány­ban növekedett — 20,7 szá­zalékkal — e friss feladatok költségvetési összege, azaz nagyobb, drágább építmé­nyek tető alá hozásáról van szó. Ami logikusan a fölké­szültség magasabb szintjét is megköveteli, de inkább úgy írjuk le, mert közelebb áll a valósághoz, megkövetelné. Tavaly 59 milliárd forintot tettek ki az ipari beruházá­sok. Esztendők óta a vegy­ipar és a gépipar jussa a me­zőny vezetése az ipari beru­házások forintjainak elköl­tésekor, s mi tagadás, ezen a két területen most már nem is kell lámpással keres­ni a példásan lebonyolított, a határidőket, eredeti költ­ségeket tiszteletben tartó fejlesztési eredményeket. Több kőolajipari, kőolajipa- ri-termékeket feldolgozó, azután kohászati létesítmény igazolja — amint azt az Ál­lami Fejlesztési Bank vizs­gálódásai megerősítették —, hogy a pontosan szervezett előkészítésnek, a tisztesség­gel csinált kivitelezésnek gyorsan mérhető a haszna. Hosszabb időszakból le­szűrt tapasztalat, hogy a be­ruházási kedv növekedése csökkenti a koncentrációt, erősíti a hajlamot a „gyor­san elkezdjük, majdcsak be­fejezzük” típusú beruházói és kivitelezői magatartásra. Holott nyilvánvaló, nem az eredmény, hol, mennyit köl­tenek el —az 1970-es 34 mil­liárd forint értékű ipari be­ruházásokkal 1976-ban 59 milliárd állítható szembe —, hanem a befektetések hozta haszon tömege, termelődési ideje, gyarapodásának rit­musa. Ezért érdemel meg­különböztetett figyelmet a beruházási kiadások idei, számítottnál gyorsabb, s ösz- szetételében a tervezettől el­térő növekedése. M. O. ENRICO BERLINGUER BUDAPESTRE ÉRKEZETT Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizott­sága első titkárának meg­hívására tegnap Buda­pestre érkezett Enrico Berlinguer, az Olasz Kommunista Párt főtit­kára, Anselmo Gouthier, a párt titkársága tagjá­nak kíséretében. Enrico Berlinguert a Ferihegyi repülőtéren Kádár János, valamint Németh Károly, a Poli­tikai Bizottság tagja, a KB titkára, Gyenes And­rás, a Központi Bizottság titkára, Katona István, a KB tagja, a KB osztály- vezetője és Berecz János, a KB külügyi osztályá­nak vezetője fogadta. Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Az Elnöki Tanács módosította az 1963. évi 36. sz. törvényerejű rendeletnek az Állami-díjra, és a Kossuth- díjra vonatkozó egyes ren­delkezéseit. A módosítás ér­telmében mindkét díjnál megszűnik a fokozati rend­szer és a jövőben — a nagy díj mellett — egységes elne­vezéssel Állami-díjat és Kossuth-díjat adnak ki. A díjakkal együttjáró összeget a Minisztertanács állapítja meg. Az Elnöki Tanács módosí­totta a mezőgazdasági ren­deltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvényt. A törvény alapelveit figye­lembe véve a módosító ren­delkezések biztosítják a me­zőgazdasági rendeltetésű föl­dek hatékony ^védelmét a gyors ütemű iparosodás és városiasodás viszonyai kö­zött. Az új rendelkezések a legértékesebb mezőgazdasági földek más célra történő fel- használását csak kivételesen indokolt esetben teszik lehe­tővé, anyagilag érdekeltté teszik a beruházókat a föl­dek takarékos felhasználásá­ban, valamint továbbfejlesz­tik a művelési kötelezett­ség ellenőrzésének és a mű­velésből való kivonás en- gedélj'ezésének rendszerét. A törvényerejű rendelet 1978. január l-én lép hatályba és végrehajtásáról a Miniszter- tanács gondoskodik. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyekben döntött. űz eszmecsere tanulsága Gromiko a szovjet—amerikai tárgyalásokról {KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK A 2. OLDALON) HARCOSTÁRSAK EGYMÁS KOZOTT Volt partizánok találkoztak Szolnokon GÉPEK, MŰHELYEK, EMBEREK Vita a mezőgazdaság anyagi-műszaki ellátásáról 3. oldal VASÁRNAPI ÉTKEK Varga József novellája 4. oldal Magyarországra látogat Edward Gierek és Piotr laroszewicz A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak és a Magyar Népköztár­saság kormányának mfeghivá- sára a közeli napokban baráti látogatásra Budapestre érke­zik Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Piotr Jaroszewicz, a LEMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Lengyel Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke. Megnyitották a múzeumi hónapot Tegnap Debrecenben, a Déri Múzeum nagytermében Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnöke megnyitotta az 1977. évi országos múzeumi és műemléki hónapot. A 16. alkalommal megren­dezett múzeumi hónap prog­ramjában 138 vidéki város, illetve község és 23 budapesti múzeum vesz részt. Hat új múzeum — és a debrecenie­ket nem számítva — tíz új állandó kiállítás nyílik.­BORBÉLY SÁNDOR ZALAEGERSZEGEN Borbély Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára a héten Zalaegerszegre látogatott. Részt vett és fel­szólalt a megyei párt-végre­hajtóbizottság ülésén. Bor­bély Sándor a látogatás más­napján Zala megye pártmun­kásainak egy csoportjával időszerű politikai kérdések­ről folytatott beszélgetést. KITÜNTETÉSEK A Magyar Népköztársaság ■ Elnöki Tanácsa Károlyi Mi- hályné Andrássy Katinkának több évtizedes kiemelkedő közéleti tevékenysége elisme­réseként a Magyar Népköz- társaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendje kitün­tetést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. A kitüntetés átadásánál jelen volt Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyet­tese és Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára. * * * A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Szabó Ma&- da kétszeres József At ti Út­díjas írónak irodalmi mun­kásságáért u Munka Érdem­rend arany fokozata kitünte­tést adományozta. A kitünte­tést Pozsgay Imre kulturá­lis miniszter tegnap adta át. A kitüntetés átadásánál je­len volt Dobozy Imre, a Ma­gyar Írók Szövetségének el­nöke. ÜLÉST TARTOTT SZOLNOK MEGYE TANÁCSA Ülést tartott tegnap dél­előtt Szolnok megye Taná­csa. Tájékoztató hangzott el az előző tanácsülés óta tör­tént fontosabb eseményekről, s ezt követően megvitatták a munkásszállások, kulturá­lis. egészségügyi helyzetét, a színvonal emelésére teendő intézkedéseket; a megye de­mográfiai változásainak táv­lati prognózisát, a rendelke­zésre álló munkaerő célsze­rű felhasználását 1975 19.90 között; továbbá a tanácsi in­tézmények gazdálkodásának hatékonyságára tett intézke­déseket és a szervezeti kor­szerűsítésekre és egyszerűsí­tésekre tett javaslatokat a határozatokat a tanácsülés egyhangúlag elfogadta, végül személyi ügyekben hozott döntést. ZASZLÓLEVONAS Tegnap reggel a gellért­hegyi Felszabadulási emlék­műnél katonai tiszteletadás­sal levonták a magyar nem­zeti lobogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zász­laját, amelyet csütörtökön a fegyveres erők napja tiszte­letére vontak fel. ÉRTEKEZLET A TERVEZÉS FELADATAIRÓL Az idei népgazdasági terv teljesítésének eddigi tapasz­talatairól, valamint az 1978. évi terv előkészítésének fel­adatairól csütörtökön az MSZMP Budapesti Bizottsá­ga Oktatási Igazgatóságának székházában országos érte­kezletet tartottak a minisz­tériumok és az országos fő­hatóságok vezetői, a buda­pesti és a megyei tanácsok kei, a tervezésbe bevont Uj tanév — új feladatok Évnyitó a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán Az elsőéves hallgatók egy csoportja Fotó: T. Katona A Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán tegnap tartották meg a tanévnyitó ünnepséget, amelyen Bras­sói Tivadar vezérőrnagy, a főiskola parancsnoka mon­dott beszédet. Az 1977/78-as tanév küszö­bén üdvözölte a tanári kart, hallgatókat, majd értékelte az elmúlt tanévet. Megállapí­totta, hogy az oktató-nevelő munka alapját, fő irányát az elmúlt évben is az MSZMP XI. kongresszusának, vala­mint a párt Központi Bizott­ságának 1976. október 26-í határozata jelentette. Szilár­dult a főiskolán az oktatási és tanulmányi fegyelem, szé­lesedett a hallgatók erkölcsi­politikai felkészültsége a vá­lasztott hivatásra. A végzett fiatalok nagyszerűen megáll­ják helyüket a különböző csapatoknál. A kiképzést és a tanszékek munkáját az el­múlt időszakban a folyama­tos fejlődés jellemezte. Ja­vultak az oktatás-nevelés tárgyi feltételei is. Az eredmények azonban még jobb munkára ösztönöz­nek, s ezt nemcsak a főis­kola további munkájának tö- kéletesitése, hanem a nem­zetközi helyzet, a szocializ­mus, a haladás, a béke vé­delme is megköveteli. Brassói Tivadar vezérőr­nagy ezután az új tanév fel­adatairól szólt. Hangsúlyoz­ta, hogy az elért eredmé­nyekre támaszkodva tovább kell munkálkodni az MSZMF oktatáspolitikai határozatá­nak megvalósításán. 1980-ban már az új követelmények, tantervek szerint folyik a főiskolán az oktatás-nevelés. Az eddigieknél gyorsabb ütemben kell fejleszteni az iskola sporttevékenységét, s kulturális életének színvona­lát. A tárgyi feltételek adot­tak. A klubokban, a szakkör- termekben. a sportlétesítmé­nyekben bontakozzon ki pezs­gő élet. a programok szol­gálják. segítsék a fiatalokat a szabad idő tartalmas el­töltésében. Befejezésül a főiskola-pa­rancsnok a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győ­zelme 60. évfordulójának mél­tó megünneplésére hívta fel a tanári kar s a hallgatók fi­gyelmét. A megnyitóbeszéd után Bo­gi Sándor negyedéves hallga­tó köszöntötte az új elsősö­ket. s társai nevében ígére­tet tett, hogy megkönnyítik számukra , a beilleszkedést, tapasztalataik átadásával se­gítik tanulmányaikat. Végül a tanévnyitó ünnepség záró­akkordjaként a főiskola ve­zetői kitüntetéseket ad.tak át a tanulásban, s a társadalmi, közösségi munkában élen já­ró hallgatóknak. Új BVM-termék: összerakható vasbetonsiló A Beton- és Vasbetonipari Művek szolnoki gyára a ti- szakécskai Béke Tsz-szel nagyvállalatok vezető mun­katársai, valamint a társa­dalmi szervek vezetői. A bevezető előadást Huszár István, a Miniszteertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke tartotta. Az aktivaértekezleten részt vett és felszólalt Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. EGY MONDATBAN — Rónaj Rudolf, a Kultu­rális Kapcsolatok Intézetének elnöke tegnap délelőtt haza­érkezett Moszkvából, ahol részt vett a szovjet baráti társaságok szövetségének nemzetközi találkozóján. — Maróthy László, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tag­ja, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának első titkára tegnap este hazaérkezett Prágából, ahol — küldött­ség élén — részt vett a cseh­szlovák szocialista ifjúsági szövetség II. kongresszusán.-. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fe;ti György és Kovács Jenő, KISZ KB titkárai. együttműködve összerakható vasbetonsíló mintadarabját készítette el. A közös gazda­ság által megadott sílózási technológia alapján a beton­elemekből olyan tárolóhely létesíthető, amely megoldja a zöldtömegtakarmány tar­tósításának eddigi gondjait, a besílózott kukorica, répa­fej, vagy egyéb takarmány hosszabb távon is, a bomlás, a rothadás veszélye nélkül tárolható. ­Az előre elkészített beton­alapra összeszerelt vasbeton­síló 3 méter magas, és több mint 2 méter hosszú. Feltöl­tése dózer segítségével törté­nik. A tervezők számítása szerint a 100 elemből össze­rakott vasbetonsílóban már egy 200 jószágot befogadó szarvasmarha-telep évi siló- takarmány-szükséglete, 500 vagon tárolható. Az új terméknek előnye a zöldtömegtakarmány táp­értékének megőrzésén kívül az is, hogy gazdaságos, a rá­fordított költség rövid idő alatt megtérül. A közös vál­lalkozásban kikísérletezett silóelemek iránt máris nagy az érdeklődés. Az első takarmányozási ankéttal egybekötött bemu­tatót tegnap tartották Tisza- kécskén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom