Szolnok Megyei Néplap, 1977. május (28. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

Munka, szolidaritás, béke Herczeg Károlynak, a SZOT főtitkárhelyettesének ünnepi köszöntője N emzetközi munkásünnepünk előestéjén a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormánya és a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa nevében tisztelettel köszöntőm dolgozó népünket. Köszöntöm a gyárak, vállalatok, üzemek, bányák, földek, hivatalok, intézmények és kutatóintézetek dolgozóit, az alkotó értelmiséget. Köszöntöm a szocialista építőmun­kában szorgalmasan, eredményesen dolgozó népünket. Május elseje 1889 óta a munkásosztály nemzetközi ösz- szefogásának jelképe. Az öntudatos, szervezett dolgozók mindenütt a világon megünneplik ezt a napot. Az ünnep mostani tartalmát korunk valósága, a májusi eszme egyre teljesebb kibontakozása adja. Ezt tanúsítja a proletár inter­nacionalizmus gondolatának virágzása, anyagi erővé válása, növekvő szerepe a nemzetközi munkásosztály, a világ haladó erőinek történelmi harcában. Legyőzhetetlen erővé vált és erőteljesen fejlődik a szo­cialista világrendszer, amelynek országaiban a hatalom bir­tokosa a munkásosztály, ahol az internacionalizmus vörös zászlaja és a nemzeti lobogó együtt köszönti az ünnepet. A közös célok és érdekek, az egyenjogúság, az egymás köl­csönös tiszteletben tartása, a baráti segítség és a sokoldalú, gyümölcsöző együttműködés jellemzi a szocialista országok kapcsolatát. Népünk számára immár több mint három év­tizedes tapasztalat, kézzelfogható igazság, hogy felemelke­désünk, erőnk, biztonságunk legfőbb záloga saját munkánk, valamint barátságunk, együttműködésünk a szocialista világ- rendszer népeivel. Üdvözletünket küldjük a szocialista országok dolgozói­nak külön tiszta szívvel köszöntjük a szovjet munkásosz­tályt, a Szovjetunió népét. Őszintén kívánjuk, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára kimagasló munkasikereket érjenek el a kommunizmus építésében. A világ haladó erői, a felszabadulásukért küzdő népek, az imperializmus, az újgyarmatosítás és a fajüldözés, vala­mint a fasizmus minden formája ellen elszánt küzdelmet folytató milliók bizton számíthatnak a szocialista világ- rendszer cselekvő szolidaritására és támogatására. Hazánkban erős, szilárd a munkáshatalom, népünk sajátjának tudja, érzi azokat a sikereket, eredményeket, amelyeket szorgalmas, fegyelmezett munkával elértünk. Annak tudatában élünk és dolgozunk, hogy javainkat ön­magunk számára gyarapítjuk. A szocializmus szabad teret biztosít minden becsületes dolgozó, alkotni vágyó állam­polgár érvényesüléséhez, mert a mi társadalmunk a munka társadalma, amelyben szabadon, biztonságban élünk és dol­gozunk. A mi társadalmunkban a munka az értékmérő. Ahhoz, hogy elképzeléseink, vágyaink, céljaink — társadalmi és családi méretekben — valóra váljanak, még szorgalmasab­ban, tudatosabban fegyelemmel, képességeinket jobban lat- bavetve kell dolgoznunk. Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy a becsületes, odaadó munkának, a tisztességes köte­lességteljesítésnek legyen még egyértelműbb a társadalmi, erkölcsi és anyagi elismerése. Nálunk ehhez megvannak a feltételek. Világos és reális célunk, programunk van, amelyet a párt XI. kongresszusa határozott meg: célul tűztük ki a fej­lett szocialista társadalom felépítését. Népgazdaságunk reális tervekkel rendelkezik, amelyet népünk cselekvő ereje és tisztességes, odaadó munkája vált valóra évről évre, napról napra. Gazdasági fejlődésünk eredményeit nem utolsósorban a szocialista együttműködés révén, a baráti országoktól kapott kölcsönös támogatás hitelesíti. Az idei népgazdasági terv megvalósítása különösen nagy jelentőségű. A magyar munkásosztály és dolgozó né­pünk tettrekészségére, szorgalmas munkájára építve képe­sek vagyunk idei gazdasági feladatainkat jól elvégezni. En­nek legnagyobb tanúbizonysága a szocialista brigádvezetők V. országos toácskozásáh is kialakult egyértelmű vélemény és állásfoglalás. Az a kezdeményezés, amely az elmúlt hetekben a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfor­dulója tiszteletére kibontakozott munkaversenyben öltött testet: munkások, parasztok, értelmiségiek tíz- és százezrei dolgoznak terveink gyakorlati megvalósulásáért. Nagyszerű, nemes céljainkat csak akkor tudjuk meg­valósítani, ha béke van a világon, ha biztosítottak a munka külső feltételei is. Az elmúlt esztendőkben a szocializmus, az internacionalizmus erőinek térnyerésével kedvező válto­zások jöttek létre a nemzetközi életben. A békeprogram, amelyet a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXV. kong­resszusa megerősített és továbbfejlesztett, a helsinki tanács­kozás révén egyre inkább az európai országok, s a világ más-más társadalmi körülmények között élő népei számára is a békés egymás mellett élés normája lesz. A kapitalista társadalmi rendszer elhúzódó belső bajai, a létbizonytalanság, a nyomasztó munkanélküliség fokozza a terheket és kiábrándulást szül: Ez növeli a monopóliumok elleni harcot az elnyomottakban, a munká- sokfian és a tőkés társadalmak más haladó rétegeiben. Mind nagyobb a szocializmus vonzereje, erősödik a tár­sadalmi változások igénye a kapitalista országok lakossá­gában. Ezt a körülményt a tőkés rendszer szószólói, pro­pagandistái semmiféle figyelemelterelő manőverrel, mester­kedéssel megváltoztatni nem tudják. A májusi eszme ereje, a nemzetközi munkásosztály együttes fellépése, növekvő tekintélye — párosulva a szo­cialista világrendszer és a Szovjetunió erejével és befolyá­sával — biztosítéka annak, hogy Európában, de az egész világon a békés élet érvényesüljön.--------------------------------------------S—:------------------------------------------------------------------­H erczeg Károlynak, a SZOT főtitkárhelyettesének május elseje előestéjén a rádióban és a televízióban elhangzott ünnepi köszöntője. Ára: 1.20 Ft SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXVIII. évf. 101. sz„ 1977. május 1., vasárnap A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom