Szolnok Megyei Néplap, 1977. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-01 / 77. szám

I Ára: 80 fillér SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXVIII. évf. 77. sz., 1977. április 1. péntek A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA ő Ülést tartott a megyei pártbizottság Az MSZMP Szolnok megyei Bizottsága 1977. március 31-én Andrikó Miklós elv­társ elnökletével kibővített ülést tartott, amelyen jelen voltak a járási és a városi pártbizottságok első titkárai is. ‘A megyei pártbizottság megvitatta és elfogadta: — Szekeres László elvtársnak, a megyei pártbizottság titkárának előterjesztésében az MSZMP Központi Bizottsága 1975. ok­tóber 23-i, a párttagsági könyvek cseréjére vonatkozó határozatának megyei végrehaj­tásáról szóló jelentést. — Majoros Károly elvtársnak, a megyei pártbizottság titkárának előterjesztésében a tudománypolitikai irányelvek érvénye­sülésének tapasztalatairól készült jelen­tést, és állást foglalt a tudományos tevé­kenység fejlesztésének megyei feladatairól. E napirend megtárgyalásában részt vet­tek kutatással és fejlesztéssel foglalkozó intézetek, ipari és mezőgazdasági nagy­üzemek, a MTESZ és a Magyar Közgazda- sági Társaság megyei szervezetének kép­viselői. A vitában felszólalt a megye tudo­mányos életének több kiemelkedő szemé­lyisége is. A megyei pártbizottságnak a tudomány- politikai irányelvek érvényesüléséről, a tudományos tevékenység feladataira vonat­kozó állásfoglalásáról közlemény jelenik meg a Szolnok megyei Néplapban. Szálloda négyszáz építőipari munkásnak Avatási ünnepség Szolnokon A tervezők és az építők jó munkát végeztek. Lénye­gében 21 hónap alatt épült fel Szolnokon, a Mártírok útján az Állami Építőipari Vállalat mun­kásszállodája. Először al­kalmazták a megyében a tervezők és az építők ilyen szálloda építéséhez a deb­receni házgyár elemeit. Ezért az épület technikai újdonságnak is számít. A 133, egyenként 3 szemé­lyes, központi fűtéses hideg­meleg vízzel, mosdóval ellá­tott szoba kényelmes, máso­dik otthont nyújt majd a vállalat, és az ÁÉV-nél al­vállalkozóként dolgozó vál­Ha tudjuk, hogy az építő­ipari vállalatnak több kor­szerűtlen, öreg épületben Te­vő munkásszállásán mintegy 200—300 ember lakik, hogy emellett naponta ezer em­bert - utaztatnak különböző munkahelyeikre és haza, már érthető, miért volt a tegnap délutáni avatási ünnepség különös öröm a vállalat munkásai és a vezetők szá­mára egyaránt. Hisz a régeb­ben épült munkásszállóval együtt így már hétszáz épí­tőipari dolgozónak tudnak igen jó elhelyezést biztosí­tani. Tegnap délután a szállo­da tanácstermében össze­gyűltek az építők, hogy fel­avassák az új szállodát. Az jük nagy nemzeti ünnepünk, hazánk felszabadulásának évfordulóját. Avató beszédében Bársony János többek között hang­súlyozta: a megyei építőipa­ri vállalat kollektívája ered­ményesen dolgozik, a válla­lat gazdálkodása stabil, így válhatott lehetővé ennek a csodálatosan szép épületnek — amely a város egyik új büszkesége is — a létesíté­se. Ma az építőiparban a munkások szállításának éves költsége országosan 650 mil­lió forintba kerül — tíz év­vel ezelőtt ez az összeg 50 millió forint volt. Ez is mu­tatja, milyen nagy szükség van ilyen modern szállodák építésére. Nem szólva arról, hogy az építőipari munká­soknak is olyan munka- és életkörülményeket kell te­remteni, amelyben jól érzik magukat, amely elősegíti, hogy mind eredményesebben dolgozhassanak, hiszen mun­kájuk iránt évről évre na­gyobb az igény. A beszéd végén átadta a szálloda jelképes kulcsát dr. Soós Istvánnak, a vállalat igazgatójának. Az ünnepségen kitünteté­seket nyújtottak át, majd a jelenlevők közösen megte­kintették az új munkásszál­lodát. V. V. JÁSZBERÉNY vízellátásáért Megszűnik a Jászság fővárosának ivóvízgondja (képriport) 3. oldal A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ JÖVŐ HETI MŰSORA 4. oldal RÉGI ISKOLA - ÚJ SIKEREK KISZ-kitüntetést kaptak a Verseghy Gimnázium diákjai 5. oldal Elutazott Oldrich Svestka Oldrich Svestka, a CSKP Központi Bizottsága titkársá­gának tagja, a Rudé Právó főszerkesztője, aki március 28-től 31-ig a Népszabadság szerkesztő bizottságának ven­dégeként hazánkban tartóz­kodott, befejezte látogatását. Tárgyalásokat folytatott a Népszabadság szerkesztő bi­zottságának vezetőivel, a két lap közötti kölcsönös tapasz­talatcsere és együttműködés szélesítéséről. Beszélgetést folytatott Győri Imrével, a Központi Bizottság titkárá­val. Ellátogatott a Csepel Vas- és Fémművekbe, ahol Ernst Antal, a Vas- és Fém­művek pártbizottságának első titkára tájékoztatta a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 60. évfordulója tiszte­letére kezdeményezett mun­kaverseny eredményeiről, a gyár dolgozóinak életéről, munkájáról. Fogadta őt Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára. Tegnap Oldrich Svestka elutazott hazánkból. Milyen lesz az idei szőlőtermés? Ez az időjáráson kívül az ál­landó gondozástól is függ. Az első munka a metszés. Képünk az egyik cserkeszöllői kertben készült. M. G. Várossá avatták Bonyhádot Megszépítve és ifjúságának zenekarával fogadta vendé­geit a Tolna megyei Völgység szívében elterülő Bonyhád tegnap, várossá avatása nap­ján. A helyi Otthon film­színházban rendezett ünnepi tanácsülés díszelnökségében helyet foglalt Cseterki Lajos, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára, dr. Papp Lajos államtitkár, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatalának elnöke is. A Himnusz elhangzása után dr. Hegedűs János, a már szerdán megalakult új váro­si tanács elnöke nyitotta meg az ünnepséget, majd Cseterki Lajos mondott be­szédet, s adta át a városala­pító díszoklevelet dr. Hege­dűs Jánosnak, a Városi Ta­nács elnökének. NYERGESÜJFALUN Üzembe Helyezték «■ Pan II. üzemet A nyergesújfalui Magyar Viscosagyár legfiatalabb üze­mében a Pan II-ben tegnap — fél évvel a határidő előtt — megkezdték az üzemsze­rű termelést. Ez azt jelenti, hogy a Pan I. és a Pan II., amely most már együttesen termel, évi 11 millió tonnás kapacitással a legnagyobb hazai szintetikus szálgyár. Crumeron néven forgalomba kerülő gyártmányai amelyek a szintetikus szálak közül legjobban hasonlítanak a gyapjúhoz, nagyon kereset­tek. A hazai nagyberuházások­nál még ritka határidő-rövi­dítés főként a beruházó vis- cosagyáriak és a munka oroszlánrészét végző, egyben azt koordináló Vegyépszer, valamint a többi 14 kivitelező vállalat jól összehangolt munkájának köszönhető. Ehhez alapot adott, hogy a beruházást kiválóan előké­szítették és jól hasznosították a Pan I. építésénél szerzett tapasztalatokat. A Pan I-et, amely 1972. óta termel és évente 5000 tonna szálat adott, már ere­detileg úgy építették, hogy később az újabb gépsorok nagy részének helyt tudjon adni. A Pan II-t a tervezett költséggel építették fel, a határidő-rövidítéssel pedig mintegy 8—10 millió forin­tos beruházási járulékot ta­karítanak meg. lalatok munkásainak. Min­den emeleten van társalgó, főzőfülke, zuhanyozó és egy külön épületszárnyban ta­nácsterem, különböző klu­boknak szobák, tévéterem — zínes televízióval —, orvosi endelő, könyvtár, olvasóte­rem. Mindez 47 millióba ke­rült — ebből a berendezésre 6 millió forintot költöttek. Az Építési és Városfejleszté­si. Minisztérium a szálloda létesítéséhez 25 millió forin­tot adott, a többit a megyei vállalat saját alapjából fe­dezte. A munkások április 4-e után folyamatosan köl­töznek majd be, egy emele­ten pedig a vállalat ipari ta­nulói találnak otthont. ünnepségen' megjelent mun­kásokat és a vendégeket — köztük Szűcs Jánost, a me­gyei pártbizottság titkárát, dr. Hegedűs Lajost, a me­gyei tanács elnökét, Gyön­gyösi Istvánt, az ÉFÉDOSZ főtitkárát, Bársony Jánost, az ÉVM építőipari főosztá­lyának vezetőjét, Árvái Ist­vánt, az SZMT vezető titká­rát, Brezvai Istvánt, a váro­si pártbizottság titkárát, Kukri Bélát, a városi tanács elnökét — dr. Soós István, az Állami Építőipari Válla­lat igazgatója köszöntötte. Megnyitójában hangsúlyozta: különös jelentőséget ad e szálloda avatásának, hogy néhány napon belül köszönt­ACZÉL GYÖRGY FOGADTA AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSÁNAK VEZETŐIT Aczél György, a Miniszter- tanács elnökhelyette tegnap fogadta dr. Edward Scott ka­nadai érseket az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának elnökét és dr. Philip Pottert, az Egyházak Világtanácsának főtitkárát, akik a szocialista országok egyházi vezetőivel tanács­koznak Budapesten. ÜNNEPSÉG A BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN A Belügyminisztériumban eredményes munkája elisme­réseként a Népköztársaság Elnöki Tanácsa kinevezte vezérőrnaggyá Kukk István rendőrezredest. Az Elnöki Tanács hat belügyi dolgozó­nak a Vörös Csillag Érdem­rend, 26-nak pedig Kiváló Szolgálatáért Érdemrend ki­tüntetést adományozta. A belügyminiszter kilenc alez­redest ezredessé előléptetett. Főtiszteket, tiszteket, tiszt- helyetteseket a Haza Szol- szolgálatárért Érdemrend, a Közbiztonsági Érem és a Tűzrendészen Érem arany illetve ezüst fokozatával tün­tette ki. A kitüntetéseket és előléptetéseket Benki And­rás belügyminiszter adta át. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a kormány nevében Bor- bándi János, a Miniszterta­nács elnökhelyettese köszön­tötte az előléptetésben és ki­tüntetésben részesülteket. KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG kállai éva sírjánál Kállai Éva, a magyar for­radalmi munkásmozgalom fcieíhelkedő személyisége szü­letésének 60. évfordulója al­kalmából tegnap koszorúzási ünnepséget tartottak a Kere­pesi temető munkásmozgal­mi panteonjánál lévő sírjá­nál. MAGYAR-NIGÉRIAI LÉGÜGYI EGYEZMÉNY Dr. Ábrahám Kálmán, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium államtitkára és Y. M. Sada, a Nigériai Szö­vetségi Köztársaság budapes­ti nagykövete tegnap kor­mányszíntű egyezményt írt alá a Magyar Népköztársaság és a Nigériai Szövetségi Köz­társaság közötti légi közleke­désről. Az egyezmény, ame­lyet 1974-ben Lagosban már parafáltak lehetővé teszi, hogy a két ország nemzeti légiközlekedési vállalata bár­mely időpontban menetrend- szerű járatokat indítson a másik fél országába, a ké­sőbbiekben megállapítandó közbenső pontokon át, illető­leg a fővárosokon túli vég­célok felé. HAZAÉRKEZETT A MUNKAÜGYI KÜLDÖTTSÉG Tegnap hazaérkezett Moszk­vából a Karakas László mun­kaügyi miniszter által veze­tett küldöttség. A Szovjet­unió Minisztertanácsa munka- és szociálisügyi állami bizott­ságával időszerű munkaügyi és szociálpolitikai problémák­ról tárgyaltak és aláírták a két ország közötti munka­ügyi szerve közötti együtt­működésről szóló megállapo­dást. A MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETE Hazánk felszabadulásának közelgő 32. évfordulója al­kalmából a Nagy Októberi Szocialista Forradalom esz­méi előtt is tisztelegve nyitot­ták meg tegnap a Magyaror­szági munkásmozgalom tör­ténete 1919—1975 című kiállí­tást a Magyar Munkásmoz­galmi Múzeumban. Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja megnyitó beszédében többek között elmondta, hogy a kiál­lítás a magyar munkásosz­tály mintegy hat évtizedes küzdelmes útját,, dicsőséges harcait és a dolgozó nép egé­szével vállvetve kivívott győ­zelmeit mutatja be. EGY MONDATBAN — Magyar—portugál mű­szaki-tudományos egyez­ményt írt alá csütörtökön a Kulturális Kapcsolatok Inté­zetében Rónai Rudolf, a KKI elnöke, valamint Fernando Lopes Vieira, Portugália ma­gyarországi nagykövete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom