Szolnok Megyei Néplap, 1977. márciusévfolyam, 50-76ám)

1977-03-01 / 50. szám

xxviii. évf. so. si., 1977. március 1. kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A hozamok növelhetők, a költségek csökkentése mellett Cukorrépa-termesztők tanácskozása Évzáró értekezletre gyűl­tek össze tegnap délelőtt a héki cukorrépa-termesztési rendszerbe tartozó gazda­ságok és a feldolgozóipar képviselői. Értékelték az el­múlt év munkáját és meg­beszélték a jövőben megol­dandó legfontosabb fela­datokat. A megnyitót követő beszá­molóban ismertették az eredményeket és a, gazdál­kodást megnehezítő gondo­kat. Horváth Géza, a terme­lési .rendszer osztályvezetője elmondta, hogy az' 1972-es megalakuláshoz képest a hé­ki rendszer vetésterülete 141 százalékkal nőtt. A partner- gazdaságok száma azonban nem változott. A területnö­vekedéssel egyidőben emel­kedett a feldolgozásra át­adott termés mennyisége is: amíg 1972-ben 129 ezer ton­na répát szállítottak a Szol­noki Cukorgyárba, addig ta­valy már 262 ezer tonnát. A HCR keretében dolgozó üzemek által termelt répa átlagos cukortartalma meg­közelítette az év elején elő­irányzott 14,5 százalékos szintet. Az átlagtermés azon­ban jelentősen kevesebb lett, mint szerették volna. A tervezett 350 mázsa hektá­ronkénti mennyiségnél 70 mázsával kevesebbet takarí­tottak be. Az elmaradás ma­gyarázatánál feltétlenül em­líteni keli a kedvezőtlen idő­járást, a rendkívül kevés és rossz időpontban hullott csa­padékot. De nemcsak ilyen „objektív” tényezők okozták a kieséseket. Néhány gazda­ságban későn jelölték ki a cukorrépatáblák helyét. Így elmaradt a talaj megfelelő előkészítése. Csökkentette a hozamokat a néhány gaz­daságban rosszul elvégzett őszi talajmunka. Az említett két hiányosság könnyen megszüntethető — mondta Horváth Géza. Hiszen a tár­sult gazdaságok rendelkez­nek azokkal a technikai esz­közökkel, amelyekkel a jó minőségű talajelőkészítést időben elvégezhetik. A mun­kát azonban jobban kell megszervezni. A beszámoló foglalkozott az egyes gazdaságokban ta­pasztalható túlzott műtrá­gya-felhasználással. Az „ok­szerűtlen”, a talaj adottsá­gait figyelmen kívüí hagyó „túlműtrágyázás” csak a ter­melési költségeket növeli, a hozamokat viszont aligha, így rontja a cukorrépa-ter­mesztés jövedelmezőségét. Az előadó felhívta a figyel­met a növényvédelem fon­tosságára, szerepére a ho­zamok és a cukortartalom növelésében. A beszámoló után a tag­gazdaságok képviselői mond­ták el tapasztalataikat. A felszólalók többsége azt ki­fogásolta, hogy a cukorgyár nem tudja minden esetben biztosítani a már felszedett répa fogadását. Ez gyakran még a gyár környéki mező- gazdasági üzemeket is arra készteti, hogy — jelentős költségnövekedéssel — a földekről ne a gyárba, ha­nem tárolóhelyekre szállít­sák a termést. Kérték a HCR és a cukorgyár képvi­selőit: tegyenek erőfeszítése­ket a szedés és a beszállítás összehangolására. A hozzászólások után a cukorgyár és a héki rend­szer vezetői válaszoltak a feltett kérdésekre. V. Sz. J. A Jászsági Ruhaipari Szövetkezet jászapáti telepén lányka farmernadrágok készülnek bel­földi megrendelésre. Képünk a vasalóműhelyben készült. M. G. KÖZLEMÉNY A SZAKMUNKASOK EGYETEMI TOVÁBBTANULÁSÁRÓL 2. oldal MŰHELY A HATÉKONY TALAJJAVÍTÁSÉRT Bemutatjuk dr. Kurucz Gyulát, a karcagi Talajművelési Kutató Intézet igazgatóját 4. oldal VASÁRNAPI NÉPVÁNDORLÁS Vonaton Szolnoktól Karcagig és vissza 5. oldal Kitünletés társadalmi munkáért Tegnapi ülésén tárgyalta meg ez évi munkatervét a Hazafias Népfront megyei nőbizottsága, mely a népfront VT. kongresszusa állásfogla­lásában megjelölt célok el­érését segíti. Az ülésen tájé­koztató hangzott el a nép­front szervei előtt álló főbb feladatokról, melyeknek vég­rehajtásában az elnökségek irányításával a nőbizottsá­gok közreműködésére is szá­mítanak. A közelgő nemzetközi nő­nap alkalmával a mozgalom­ban kiemelkedően dolgozó nőaktíváknak — a megyében tizenkettőhek — Kiváló Tár­sadalmi Munkás elneve­zésű kitüntetést adományoz a népfront megyei elnöksége. A megyei nőbizottság tagjai közül tegnap Jóvér Andrásné tiszafüredi háziasszony vette át a kitüntetést. ORSZÁGGYŰLÉSI TISZTSÉGVISELŐK ÉRTEKEZLETE Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az országgyűlés elnökének vezetésével tegnap értekezle­tet tartottak az országgyűlés állandó bizottságainak .elnö­kei, a képviselőicsoportok ve­zetői, s a parlament tisztség- viselői. A tanácskozáson — amelyen részt vett Péter Já­nos és Inokai János, az or­szággyűlés elnöke — elsőként Apró Antal tájékoztatta a képviselőket az országgyűlés soron következő, tavaszi ülés­szakának tennivalóiról, elő­készületeiről. Az értekezleten dr. Korom Mihály igazságügyminiszter adott tájékoztatót a közérde­kű bejelentésekről, javasla­tokról és panaszokról szóló törvénytervezetről. HAVASI FERENC RÓMÁBA UTAZOTT Havasi Ferenc, a Minisz­tertanács elnökhelyettese teg­nap hivatalos látogatásra Ró­mába érkezett. A ciampinói repülőtéren az olasz kormány részéről Antonio Bisaglia, az állami vállalatok minisztere fogadta, akinek meghívására a látogatás sorra kerül. Jelen volt Palotás Rezső római ma­gyar és Mario Franzi buda­pesti olasz nagykövet. Havasi Ferenc és Nagy János külügyminiszter­helyettes és Török István külkereskedelmi miniszter- helyettes a látogatás során találkozik az olasz kormány több tagjával és fogadja őket Giulio Andreotti oldsz mi­niszterelnök. Találkozni fog­nak olasz állami és magán nagyvállalatok vezetőivel is. A látogatás fő célja a ma­gyar—olasz kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elő­mozdítása. KISZ DELEGÁCIÓ TÁRGYAL BUKARESTBEN Tegnap reggel magyar if­júsági delegáció érkezett Bu­karestbe dr. Maróthy László­nak, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának, a KISZ KB első titkárának vezetésé­vel. A küldöttség a Román Kommunista Ifjúsági Szövet­ség (UTC) Központi Bizott­sága meghívásának tesz ele­get. Az UTC KB székházában hétfőn délelőtt megkezdődtek a hivatalos tárgyalások a dr. Maróthy László vezette ma­gyar és az Ion Traian Ste- fanescu vezette román dele­gációk között. A megbeszélé­sek középpontjában a két if­júsági szervezet közötti kap­csolatok fejlesztésének és el­mélyítésének kérdései állnak. PÉCSETT AZ 1937-ES CSENDŐRSORTÜZ MÁRTÍRJAIRA EMLÉKEZTEK A Mecseki Szénbányák KISZ-bizottsága immár ha­gyományosan emléktúrát szervez az évforduló alkal­mából. Az idei XI. túrát va­sárnap tartották, amelyen több száz bányászfiatal vett részt. Majd ebből az alka­lomból megkoszorúzták a csertetői emlékművet. ORSZÁGOS MUNKAÉRTEKEZLET A KŐOLAJTERMÉK-ELLÁTÁSRÓL A csepeli Martos Flóra • Művelődési Házban tegnap az ÁFOR több mint 8 ezer dolgozójának képviseletében mintegy 400 munkásküldött, szocialista brigádvezető, gaz­dasági és társadalmi aktivis­ta vitatta meg az ország kő­olajtermék-ellátásának leg­fontosabb feladatait, a kö­vetkező évi terveket. Ebben az évben 8,6 millió tonna kü­lönféle kőolajterméket hoz­nak forgalomba, s ennek za­vartalan lebonyolítása érde­kében különösen fontos fel­adat a szállítási járműállo­mány korábbinál gazdaságo­sabb kihasználása, és a tároló terek nagyütemű fejlesztése. EGY MONDATBAN — Vasárnap véget ért Szentendrén a vízügyi ága­zatban dolgozó, Zánkán a pe­dagógus, Budapesten pedig az igazságügyi fiatalok ifjú­sági parlamentje. — Tegnap hazaérkezett a Fővárosi Tanács küldöttsége, amely Szépvölgyi' Zoltán ta­nácselnök vezetésével a Viet­nami Szocialista Köztársa­ságban és a Laoszi Népi De­mokratikus Köztársaságban járt. A Kontakta mezőtúri gyárában ilyen sok alkatrészből készül a KNC tipusú porszívó kapcsoló a Hajdúsági Iparművek részére. M. G. Púja Frigyes megkezdte tárgyalásait Londonban Púja Frigyes külügymi­niszter vasárnap délután hi­vatalos látogatásra London­ba érkezett. A Heathrow re­pülőtéren Sir John Wraight, az angol külügyminiszter személyes képviselője fogad­ta Púja Frigyest és kíséretét. Jelen volt Lörincz N. János, a Magyar Népköztársaság londoni nagykövete is. Púja Frigyes külügyminisz­ter tegnap délelőtt megkezd­te tárgyalásait dr. David Owen angol külügyminiszter­rel a Foreign Office-ban. Dr. David Owen, aki a múlt hétfőn vette át az an­gol diplomácia vezetését Anthony Crosland elhunyta után, a hét végén Párizsban vendégeskedett, és kinevezése óta ez a második magasszín­tű megbeszélése. Púja Frigyes külügymi­niszter tegnap délelőtt két­órás megbeszélést folytatott a Foreign Office-ban dr. Da­vid Owen brit külügyminisz­terrel. Az eszmecsere közép­pontjában az enyhülés, a le­szerelés, a kelet—nyugati kap­csolatok kérdései álltak. Kü­lönös hangsúlyt kapott a helsinki biztonsági konferen­cia eddigi eredményeinek felmérésére hivatott belgrádi értekezlet előkészítésének témaköre. A találkozón részt vett a brit külügyminiszté­rium több vezető munkatár­sa is. A megbeszélés tárgyszerű, nyílt légkörben folyt le. A két külügyminiszter számos megvitatott kérdésben egy­máshoz közelálló véleményt fejtett ki. Délben a brit kormány ebédet adott Púja Frigyfes tiszteletére. A magyar kül­ügyminiszter házigazdája itt Lord Garanwy-Roberts kül­ügyi államtitkár volt. Délután Púja Frigyes ellá­togatott az alsóházba és ta­lálkozott John Daviesszel, az ellenzék külügyi szóvivő­jével. A hétfői program operalá­togatással zárult. Dr. David Owen és felesége a világhí­rű Covent Garden Operaház Othello-előadásán látta ven­dégül Púja Frigyest. Több gyermek született A kismamák megbecsülése II népesedéspolitikai határozatok végrehajtásáról tárgyalt a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége tegnapi ülésén a többi között a né­pesedéspolitikai párt- és kor­mányhatározatok végrehaj­tásáról tárgyalt. Megállapította, hogy a ha­tározatok megjelenése óta jelentősen nőtt a gyermek- neveléshez nyújtott pénzbe- ni társadalmi támogatás, fo­kozott segítőkészség övezi a terhes anyákat a munkahe­lyeken, nagyobb figyelmet fordítanak a gyermekgon­dozási szabadságon lévő anyákra. A lakások elosztá­sánál a hitelek odaítélésénél előnyben részesülnek a nagycsaládosok. . A sokféle tényező hatásá­ra 1974. óta évi átlagban kö­rülbelül 35 ezerrel több gyermek született hazánk­ban, mint a korábbi eszten­dőkben. A gyermekgondozási se­gélyt jelenleg 280 ezren ve­szik igénybe, s örvendetes, hogy kapcsolatuk többnyire nem szakad meg munkahe­lyükkel. Tájékoztatják őket a munkahely eredményeiről gondjairól, s ahol erre anya­gi lehetőség van, évente se­gélyt is kapnak. A szakszervezetek a lehető­ségek szerint az üdülőket is jobban hozzáférhetővé akar­ja tenni a kisgyermekesek számára. 1974*. óta három év­ről két évre szállították le a beutalható gyerekek alsó kor­határát, s kísérletképpen 1975-től négy üdülőben be­vezették a „kismamás-kisba- bás” üdültetést, ahova hat hónapot betöltött gyermeik- kei mehetnek a szülők. A gyermekek ellátásának helyzetét vizsgálva az elnök­ség megállapította, hogy elő­rehaladás történt, de sok még a jogos panasz is. Bébi­étel az ország 540 boltjában kapható, ezeknek az ára kedvező, mert a költségek 27—50 százalékát az állam fizeti. A csecsemő- és gyermek- ruházati, gyermekellátási- cikkek választéka bővült ugyan, de itt is vannak hiányok. A SZOT elnöksége továb­bi napirendi pontként tár­gyalta a szakszervezeti jog­segély-szolgálat eddigi eredményeiről, tapasztala­tairól szóló jelentést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom