Szolnok Megyei Néplap, 1977. február (28. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-24 / 46. szám

e SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1977. február 24. Gyászhír - Köszönetnyilvánítás Mély- fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik szerették, és tisztelték, hogy hű társam, il­letve édesanyánk CSORDÁS MIHÁLYNÉ szül. Balog Irén éle­tének 67. évében 'elhunyt. Te­metése 1977. február 24-én 14.30 órakor lesz a szolnoki róm. kát. temető halottasházából. A gyászoló család Szolnok, Kar- kecz Károly út 4. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága jó férjem, édesapánk és nagyapánk KOVÁCS MIHÁLY temetésén részt vettek, fájdalmunkban ve­lünk osztoztak. A gyászoló*csa­lád Tiszaföldvár, Zrínyi út 8. INGATLAN KARCAGON a Kur­takertben 25 sor szántókert-föld el­adó. Érdeklődni: Ka­csó Karcag, Kisföl- dek 1. u. 10. (634.) BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó Szajol út 15. alatt. Érdeklődni: Szajol, József Attila út 10. (H. 379.) KARCAGON, a Ba­ross u. 9/a sz. alatt 16 méter hosszú csa­ládi ház 120 n.-öl telekkel eladó. (594.) HÁROMSZOBÁS összkomfortos ker­tes ház eladó. Szol­nok Vak Bottyán u. 26. Érdeklődni febr. 26—27. szombat va­sárnap. (725.) ELADÓ Szolnok, Levél u. 1. számú kettőszobás családi ház beköltözhetően. Érdeklődni József Attila út 28. (H. 381.) 200 n.-öl házhely el­adó Szajol. Arany János utcában. Ér­deklődni Szajol. Do­bi u. 6. Kiss Mihály. (H. 383.) KÉTSZOBÁS össz­komfortos családi ház melléképületek­kel 900 négyszögöl telekkel beköltözhe­tően eladó. Ipari áram bevezetve, vízvezeték az utcá­ban. Lukács Sándor Tisza jenö, Kossuth út 13. (H. 413.) KÉTSZER egyszobás ház Szandaszőlősön eladó 1000 n.-öl földdel. Érdeklődni, Szolnok, Sashalmi út 4. (H. 384.) 200 négyszögöl hob­bytelek vikendház- zal Vegyiműveknél eladó, ugyanitt zon­gora is. Lévainé, Szolnoki Állami Gazdaság Betongyá­ri úton. (H. 186.) HOBáYTELKET vennék 6-os busz végállomásnál 200 négyszögölig. Érdek­lődni Szolnok, tele­fonszám : 12-528. (H. 396.) HÁROMSZOBÁS összkomfortos ház garázzsal beköltöz­hetően, és világos hálószobabútor igé­nyesnek eladó. Szol­nok, Sallai utca 11. Érdeklődni hétköz­napokon. (H. 315.) RÁKÓCZIFALVÁN 360 közművesített te­lek kis házzal el­adó. Érdeklődni Szolnok, Dobó Ist­ván u. 33./b. (H. 407.) ELADÓ 594 n.-öl szántó a Gala dűlő­ben. Érdeklődni Cserkeszőlő, Burka Jánosné, Kuna út 18. (687.) SZOBA-KON YHÁS ház 120 n.-öl telek­kel eladó. Megte­kinthető minden dél­után 3 órától Szol­nok. Thököly út 83. (703.) KISVÉNKERTBEN 8 sor kertföld lakó­épülettel eladó. Ér­deklődni lehet Kar­cag, Vasút u. 24/b. KARCAG központjá­ban kétszobás össz­komfortos lakás el­adó. Érdeklődni egész nap Vörös Hadsereg út 13. fszt. 3. Szentesi (709.) CIBAKHÁZÁN BO- tond u. 3. sz. ház 500 n.-öl szőlő épü­lettel, hordók, sző­lőprés eladó, a sző­lő bérbe Is. Szolnok, Kun Béla krt. 11. VIII/7. (739.) GÉPJÁRMŰ ZB Wartburg —ka­rosszériája sérült — esetleg darabonként is eladó. Szolnok, Gerle u. 24. Érdek­lődni 14—17 óráig. (H. 397.) 3 éves 1979-ig vizs­gázott Lada príma állapotban eladó. Ti­szaiig. általános is­kola igazgató. (735.) ADÁSVÉTEL JÓ- állapotban levő hálószoba-bútor, négyszemélyes re- kamiéval eladó. Ér­deklődni lehet dél­után. Szolnok. Ka­csa út 6—4 között. Földi. (H. 400.) FOTELÁGY, egysze­mélyes eladó. Csa­nádi körút 4. IX. 27. Délután 4-től. Teleki. (769.) Megvételre ajánlunk! Esztergapadokat, csavargyártó automatát, főtengelyköszörűt, hegesztő dinamókat, 500-as kombinált faipari gyalugépet, 800-as szalagfűrészt, parkettacsiszolót, kompresszorokat, transzformátorokat, vibrátorokat, KF—250 típusú fémfűrészt. MAGÉV Kirendeltség 4025 Debrecen Bajcsy Zs. 11. Telefon: 11-834. (659.) A CSŐSZER 1.sz. Szerelőipari Üzeme azonnali belépéssel felvesz: min. hegesztőket, közp. fűtés és csőhálózat szerelőket, lakatosokat, víz-gázszerelőket, sm. és bsm. munkásokat. Minden héten szabad szombat. Fizetés: a 10 1976. IV. MŰM. sz. rendelet alapján. Jelentkezni lehet minden héten pénteken a martfűi gyár építkezési területén levő Csőszer kirendeltségen. (H. 375.) 20 db anyajuh bá­ránnyal együtt el­adó. Tiszafüred. Ne­felejcs u. 6. (679.) HERÉLT ló platós kocsival, tehén, ta­karmány, 8 hónapos vemhes üsző eladó. Szolnok, Sin u. 3. B. Nagy. (Abonyi út mellett.) (701.) TlZ anyajuh és 10 növendék juh eladó. Karcag, Kinizsi út 25. Rimaszombati. Érdeklődni: szombat és vasárnap. (680.) ÖTHÓNAPOS süldők eladók. B. Nagy Sándor Szolnok, Al- csisziget 6-os busz végállomásánál. (724.) KÉTÉVES deres kancacsikó eladó. Rákóczifalva Lenin út 57. (718.) ÜJSZERÜ sötét há­lószoba bútor, egy gyermekágy betéttel eladó. Szolnok, Vas­vári Pál út 5. (717.) NAPOSCSIBE (Hampsire) előne­veltek 9 Ft-tól kap­hatók. Előjegyezhető szállítással- is. Vitek András 5091 Tószeg, Vörösmarty út 25. (663.) ELADÓ 1 db. ötez­res és 1 db tízezres elektromos keltető­gép. Kisújszállás, Vörösmarty út 50/a. 17 órától. (669.) 2 db gyenge fias te­hén eladó. 5093 Ve- zseny, Kossuth út 37. Nagy Ferenc. (H. 411.) „LEHEL” gyermek­szoba garnitúra és v vaságy 3 matraccal eladó. Szolnok, Jáz­min út 17/a. (H. 410.)--------------------------L 1 7 levelű datolya­pálma olcsón eladó. Jászberény, Fehér­tói út 41. (732.) HÉTÉVES sodrott ló eladó. Karcag, £á- dor u. 20. (712.) ELADÓ: betonkeve­rő, 4 széthúzható bak és egy kiskocsi. Mezőtúr, Tolbuchin út 22. (707.) LAKÁSCSERE SZEGEDI másfél­szobás OTP-s laká- • som elcserélném szolnoki hasonlóra. „Előnyös” jeligére a szolnoki hirdető­be. (H. 406.) ZUGLÓI szoba­konyhás ’•tanácsi la­kásomat elcserél­ném szolnoki hason­lóra. „Olcsó bérű” jeligére a kiadóba. (642.) HÁZASSÁG 43 éves 164 cm ma­gas egyedülálló, la­kással rendelkező értelmiségi elvált asszony keres jó megjelenésű kor­rekt, komoly gon­dolkodású társat há­zasság céljából. „Ta­lán még nem késő” jeligére a kiadóba. (702.) 54 éves özvegyasz- szony megismerked­ne házasság cédából 160 cm magas, 55— 63 éves özvegyem­berrel. „Lakással rendelkezők előny­ben” jeligére a szol­noki hirdetőbe. (H. 337.) EGYÉB SZOLGÁLTATÓ részlegünk elhelye­zésére keresünk több helyiségből álló épü­letet, illetve épület­részt sürgősen, köz­ponti helyen, Szol­nokon. „Telefonnal” jeligére a szolnoki hirdetőbe. (H. 365.) ÄLKÄÜM AZU N K «RESKEOElrfl VÁLLALAT A VIDIA Dél­magyarországi Vas- és Műsza­ki Kereskedel­mi Vállalat Szolnok megyei Kirendeltsége felvételt hirdet az alábbi mun­kakörök betöl­tésére. — Raktári eladói munkakör (szakképzett). Felvételi köve­telmény : közgazdasági szak­középiskolai érettségi, vagy kerejskedői szakképesítés. — Targoncavezetői munkakör: Felvételi követelmény: elekt­romos és robbanómotoros targoncavezetői jogosítvány. — Kereskedelmi raktárban fog­lalkoztatott segédmunkás. — Karbantartó-asztalos munka­kör. Felvételi követelmény: épület-bútorasztalos szak­munkás-bizonyítvány. — Számlakészítő munkakör. Felvételi követelmény: kö­zépiskolai érettségi bizonyít­vány. (Gimnáziumi érettségi is elfogadható.) — Számlaleíró munkakör. Fel­vételi követelmény: gyors- és gépírói bizonyítvány. 44 órás munkahét. — Jelentke­zés: Szolnok, Landler Jenő út. (H. 362.) Munkahelyet változtatni lakatos- mester vízfütés-szakismerettel. „Univerzális” jeligére a kiadóba. (720.) nefag műszaki ERDÉSZETE SZOLNOK, BESENYSZÖGI út, azonnali belépéssé] felvesz gép­alkatrész-ismeretekkel rendelke­ző készletkezelőt, nappali mű­szakba portást, segédmunkást, erőgépszerelőt, valamint gépko­csivezetőt. (H. 412.) Négyéves gyakorlattal rendelke­ző (grafikai munkákban, szá­mítástechnikában jártas) műsza­ki rajzoló állást keres Szolno­kon. „Műszaki” jeligére a szol­noki hirdetőbe. (H. 405.) A Ságvári úti óvoda 4 órás fér­fi munkaerőt keres. (706.) A KÖTELEKI „SZŐKE TISZA” ÁFÉSZ IGAZGATÓSÁGA felvé­telre keres Nagykörű község te­rületén levő szabadkasszás zöld­ségboltjába boltvezetőt azonnali belépéssel. Jelentkezni írásban vagy személyesen az ÁFÉSZ központi irodájába kérjük. Kő­telek, Szabadság tér 3. (678.) KPM KÖZÜTI IGAZGATÓSÁG (Szolnok, Petőfi u. 7—11.) felvé­telt hirdet Ascota irodagép-mű- szefész állás betöltésére 2 sze­mély részére. (677.) Szolnok és Vidéke Áfész alábbi szövegű bélyegzője elveszett: 201. Kis ABC. Áruház Szajol, Szolnok és Vidéke Áfész SZOLNOK Ezen bélyegzőt az Áfész 1977. január 20. napja óta érvénytelennek és semmisnek tekinti. (740.) AZ IBUSZ ÉRTESÍTI MINDEN KEDVES ÜGYFELÉT, HOGY 1977. FEBRUÁR 26-án A SZOLNOKI IBUSZ költözködés miatt zárva TART ÉS február 28-án új irodahelyiségét MEGNYITJA AZ ÚJ IRODA CÍME: SZOLNOK HOTEL PELIKÁN I. EMELET. MEGKÖZELÍTÉSE: a szálló főbejáratától jobbra lévő lépcsőn. Változatlan nyitvatartás mellett várjuk kedves ügyfeleinket! NE FELEDJE: IBUSZ = GONDTALAN UTAZÁS (654.) „Hangyák” a falon A londoni Hilton Hotel különös „hadgyakorlat” színhe­lye volt a közelmúltban. Angol tengerészgyalogosok tíz főből álló csoportja azzal próbálkozott, hogy miként lehet megkö­zelíteni a 100 méter magas szállodaépület tetejéről a hom­lokzati fal mélyebben fekvő erkélyeit. Nem valamiféle öncé­lú kísérletről, feltűnést keltő bravúrról volt szó, hanem an­nak gyakorlásáról, hogy tűz, vagy másfajta katasztrófa ese­tén mimódon lehet segítséget nyújtani a toronyházakban W- kedt embereknek. Napjainkban, amikor világszerte egyre több toronyházat és felhőkarcolót építenek, nagyon is reáli­nak tűnik az efféle akciókra való felkészülés. A tíz főből álló csoport tagjai azok közül kerültek ki, akik már rendelkeztek bizonyos hegymászói gyakorlattal. Míg a homlokzat két oldalán két-két személy aláereszkedett, a többiek az épület tetején biztosították a vállalkozás sike­rét. Egyébként ma már nemcsak a hegymászók képesek ilyen akciók végrehajtására, hanem olyan szakmák szakem­berei is — a felhőkarcolók szerelőmunkásai, épületburkolók, ablaktisztítók, stb. —, akik hozzá vannak szokva a nagy magasságban való munkához, az ég és föld közötti lebegés­hez. Farsangi „nőuralom” Mátraalmáson Itt a farsang időszaka; egymást érik a bálok, a disznótorok, a vidám mulat­ságok. A vízkereszttől hús­hagyó keddig tartó . időszak évszázadok óta a szórakozás, a vigalmak, a kiadós lako­mák ünnepe. A legtöbb bo­hóságot mindenütt húshagyó kedden a farsang búcsúja hozza. Az országhatáron túl híres busójárás, a kőszegfal- vai háromnapos maskarás vigalom, a vasi rönkhúzások és álesküvők mellett kevés­bé ismert, de nem kevésbé érdekes farsangbúcsúztató a mátraalmási asszonyuralom. A „hatalomátvételre” a helybeli asszonyok titokban előre alaposan felkészülnek. Ahogy reggel a munkába in­duló férfiak kiteszik a lábu­kat a faluból, az asszonyok csapatba verődnek, meg­szállják a kocsmát és az ut­cákat s vezetőik irányításá­val minden, a faluban talál­ható férfiembert „elfognak” és arcukat megberetválják. E művelethez persze nem szap­pant, ecsetet és pengét, ha­nem lisztet vagy csirizszerű pépet és faborotvát használ­nak. Ráadásul a nem túl élvezetes beretválás elég drá­ga: legalább 10 forintjába kerül a paciensnek. A botcsinálta borbélyok az összegyűjtött pénzből ételt és italt vesznek, és megkez­dődik a farsangi ál-lakoda­lom. Az asszonyok saját ma­guk közül öltöztetik fel a vőlegényt és a menyasszonyt, majd tréfás menetben vo­nulnak végig a falun. Dél­után a kocsmában táncolnak,- vigadnak és amikor hazaér­kezik a férfinép, csak hosz- szas könyörgésre, zörgetésre engedik őket maguk közé. Azután hajnalig tartó, most már igazi mulatság követ­kezik. Utazás az étlapok körül A magyar konyha nagy ide­genforgalmi vonzerő, s a ven­déglátóhelyek bő választékkal is igyekeznek öregbíteni hírnevü­ket. Az étlapokon tucatnyi fan­tázianévvel illetett, pékné és kertészné módra készült, Rossi­ni vagy Chateaubriand nevét vi­selő ételköltemény csábítja az ínyenceket. Az egykori, kézzel írt múlt századi étlapokon csak egysze­rűen az étel fajtája szerepelt, s legfeljebb egy-egy jelző utalt „származására”, hogy bajor módra, angolosan, francia már­tással készült, stb. A századfor­dulón azonban már megjélen- tek a ..villa francia”, a ..mol- nárné” és egyéb módra készült ételek. Még az olyan közismert készítmény, mint a fatányéros is csak 1900-ban látta meg a napvilágot, a rablóhús pedig 1923-ban került először az étlap­ra. Érdekes az eredete számos jellegzetesen magyar ételnek. A székelygulyásnak például semmi köze az erdélyi káposz­tás ételekhez. Nevét Székely Jó­zsef. Pest-vármegyei főlevéltá­rostól kapta, aki az 1840-es évek elején az Aranysas ven­déglőben készítette el az azóta nagy karriert befutott tejfeles, káposztás, gulyást. A Gundel- nemzedék számos ételnek adott nevet, amelyek közül ma a Gundel palacsinta a legismer­tebb. Ugyancsak a Gundel ne­vet viseli a Kákó saláta is. A gombából, szeletelt nyers ubor­kából, hagymából, savanyúká- posztából és' salátából készült kompozíciót ifj. Gundel Károly készítette, akit unokaöccse, La- tinovits Zoltán Kákó-nak becé­zett, így lett Gundel-salátából Kákq.- saláta. A palóc-levest az István fő­herceg szálló Mikszáth-szobájá- nak felavatásakor tálaltak elő­ször. A közismert Indianer sü­teményt 1834-ben Becsben Pálfi gróf készíttette cukrászával az egvik ott szereplő indián erő- művész tiszteletére. Az étlaptörténet mosolyogtató fejezete a Puskin-rostélyos meg­születése. Amikor az ötvenes években az Eszterházy utcát Puskin utcára keresztelték, a túlbuzgó vendéglátóipar a ros­télyost is a nagy orosz költőnek tudajdonította. Ezt a kis hibát azonban azóta korrigálta a ma­gyar gasztronómia. Számos köznapi étel született a felszabadulás utáni években. Ilyen a brassói aprópecsenye, amely az ötvenes évek táján je­lent meg a magyar étlapokon, de ahány ház, annyiféleképpen készítik. A somlói galuskát Gollerits Károly, egykori főpin­cér újításként adta be a város­ligeti Gundel vendéglőben, azóta szinte valamennyi étlapon szerepel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom