Szolnok Megyei Néplap, 1977. február (28. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-01 / 26. szám

XXVIII. évf. 26. szóm, 1977. február 1., kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA flz SZKP Központi Bizottságának határozata A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatvanadik évfordulójáról Az SZKP Központi Bi­zottsága tegnap határo­zatot fogadott el a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulójá­ról. A jubileumi dokumen­tum részletes, átfogó elemzést ad a győzelmes szocializmus országának fejlődéséről, az októberi forradalom világtörténelmi jelentőségéről, a szovjet társadalom, a nemzetközi kommunista- és munkás- mozgalom helyzetéről, ál­talában a nemzetközi vi­szonyokról. A határozat áttekintést nyújt a szovjet állam és a társadalom, az SZKP törté­nelmi fejlődésének jelentő­sebb eseményeiről. Hangsú­lyozza, hogy az októberi for­radalom országának hat év­tized alatt elért eredményei meggyőzően bizonyítják: a szocializmus a történelemben eddig példátlan ütemű hala­dást biztosított a társadalom életének minden területén. Gyökeresen átalakult a szovjet népgazdaság, annak ellenére, hogy az elmúlt hat­van esztendőből húszat el­vettek a szovjet népre rá- kényszerített háborúk és a háborúkat követő újjáépítés. Ennek ellenére 1960-ban a nemzeti jövedelem hatvan- ötször akkora volt, mint a forradalom előtt, s ma a Szovjetunió ipara két és fél nap alatt termel annyit, mint a forradalom előtti Oroszor­szág egy év alatt. Részesedé­se a világ ipari termelésé­ben 4 százalékról 25 száza­lékra növekedett a szocialis­ta korszakban. A mezőgaz­daság termelése a szovjet ha­talom éveiben 4,4-szeresére nőtt. Az ipari munkásság reáljövedelme 1913-hoz vi­szonyítva tízszeresére, a pa­rasztság jövedelme 14-szere- sére növekedett. A Szovjetunióban végbe­ment szociális változások méreteit jelzi, hogy ma az országban kétévenként any- nyi lakást építenek, ameny- nyivel a cári Oroszország vá­rosai összesen rendelkeztek. Hatalmas jelentőségű felada­tokat oldottak meg a kultú­ra, az oktatás, az egészség- védelem területén, gyakorla­tilag korlátlan lehetőségeket teremtettek a tudomány fej­lődése számára. A szovjet nép önfeláldozó munkájának legfontosabb eredménye — állapította meg a Központi Bizottság — a fejlett szocialista társadalom megteremtése volt, amelyben mindinkább feltárulnak a szocializmus alkotó lehetősé­gei, humánus lényege. Ezt a társadalmat, amely törvény- szerű fejlődési szakasz a kommunista társadalomhoz vezető úton, a tudományos­műszaki forradalom és a tár­sadalmi-gazdasági rendszer előnyeinek egyesítése jel­lemzi. A szocialista társadalom fejlődésének jelenlegi szaka­szát a szocialista állam to­vábbi erősödése, a szocialista demokrácia szüntelen fej­lődése jellemzi. Ebben a sza­kaszban tovább erősödik a párt vezető szerepe a társa­dalomban. Óriási jelentősége (Folytatás a 2. oldalon) MÁSODIK KEZDÉS ÁPRILISBAN Tovább épül a Span-Deck üzem Teljesítette tervét a BVM szolnoki gyára A BVM szolnoki gyárában hat évvel ezelőtt még ezernyolc- vannyolcan dolgoztak, tavaly viszont már csak négyszázhat­vanhat volt a létszám. Kozma Tibor, a gyár igazgatója őszin­tén elmondja, még 1973-ban is igen sok volt a gyár udva­rán lézengő, munkanélküli ember. Az eltelt évek alatt alapo­san megváltozott a gyár tevékenysége, a kezdeti lakáspanel és mozaik gyártásnak ma már csak a rossz emléke kisért. A létszám idomult a tennivalókhoz, kialakult egy új gyár­tási profil, a termelékenység pedig évről évre emelkedett. Tavaly az egy munkás ál­tal termelt érték 614 ezer fo­rint, ami majd 15 százalék­kal több az 1975-ös évinél. Keresettek voltak termékeik. A körüreges födémpanelek­ből például több mint 440 ezer négyzetméternyit gyár­tottak, de szép számmal kelt el a betoncsövekből és a váz- szerkezetekből is. Tavalyi termelési értékük 276 millió forint. Nyolc százalékkal ter­meltek többet, mint 1975-ben nem kevés küszködéssel, gonddal, sok-sok túlóra fel- használásával. Műszakiak, adminisztrátorok és a tmk dolgozói segítették a beton- elemgyártók munkáját. Szük­ség volt erre, mert sok poszt­ról hiányzott a betanított munkás. Az idei tervekben — az ál­talános munkaerőhiány elle­nére — 34 dolgozó felvételét tervezik. Januárban sikerült is bővíteni a létszámot 28- cal, várhatóan tehát 1977-ben enyhülnek a gondok. Ebben az évben kibővül a terméklista a Span-Deck nagyfesztávú elemmel. Az új termék alkalmazásával olcsóbban, gyorsabban fel­építhetnek majd egy-egy ke­reskedelmi szociális létesít­ményt vagy üzemcsarnokot. A több mint 100 millió fo­rintos beruházás nagy része már elkészült. Tavaly de­cemberben amerikai — ugyanis egyesült államokbeli cégtől vásárolták a termék gyártási jogát — szakértők jelenlétében megtörtént a próbaüzemelés. Az óceánon át szállított berendezések ki­fogástalanul működtek, az elméletben elsajátított fogá­sokat a munkások kiválóan alkalmazták a gyakorlatban. Az üzemelés első próbáját befejezték még 1976-ban. Most újra a kivitelezők, a Szolnok megyei ÁÉV szak­emberei vették át a terepe't. (Határidőcsúszás nem történt — mert a szerződésben az átadási időpont 1977 júliusa — tehát nem az építők mu­lasztásáról van szó.) Várha­tóan április közepén így is sor kerülhet a második kez­désre — hisz az építők nem zavarják a termelést. Az új Span-Deck üzem el­ső termékeit a Budapesti Pa­mutfonógyár leégett csarno­kának helyén építik be. Ahhoz persze, hogy ezek az elemek elkészüljenek, még egy létesítmény kell, a be­tonüzem. (A Span-Deck ele­mek öntéséhez egyszerre, egy időpontban igen sok betonra van szükség.) Sajnos, az üzem tervei későn — a hetekben készültek el, de a Gép- és Felvonószerelő Gyár vállal­ta a kivitelezői teendőket. Az új termékből az idén csak 80 ezer négyzetméternyi ké­szül, bár a gyár teljesítő- képességéből 200 ezerre is futja majd. Többet készítenek a ha­gyományos termékekből is. Elemeket szállítanak majd a dél-pesti kórház építéséhez, több mint 50 millió forint értékű betonalkatrészt pedig a paksi atomerőműhöz. Ér­dekesség, hogy a BVM szol­noki gyárában készítik majd a Népstadion rekonstrukció­jához — amely az idén kez­dődik — az ülőelemeket. H. J. PARTKULDOTTSÉGEK Vasárnap elutazott a Tan­zániai Egyesült Köztársaság­ba a Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége, amely Sándor Józsefnek, a KB tagjának, a Központi Bi­zottság osztályvezetőjének vezetésével részt vesz az Af- ro-shirazi párt megalakulá­sának 20. évfordulója alkal­mából rendezendő ünnepsé­geken. Ugyancsak vasárnap uta­zott el Maputoba az MSZMP küldöttsége, amely Rév La­josnak, a KB tagjának veze­tésével a Mozambiki Felsza- badítási Front (Frelimo) III. kongresszusán vesz részt. A delegációkat a Ferihegyi repülőtéren Varga István, az MSZMP KB külügyi osztá­lyának helyettes vezetője búcsúztatta. ÜLÉST TARTOTT A SZOT ELNÖKSÉGE A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának elnöksége tegnap ülést tartott, amelyen megtárgyalta a szocialista munkaverseny értékelési és elismerési rendszerének ta­pasztalatait, valamint a to­ló ütemben halad a tiszaderzsi vízmű építése. A több mint 9 millió forintba kerülő létesítményt az év végére terve­zett határidő helyett már augusztus 20-ára akarják átadni a község lakóinak. Milos Minies Budapestre érkezett Magyar—jugoszláv tárgyalások kezdődtek HONNAN VEGYÜK, AMI NINCS Kerekasztal beszélgetés a munkaerő-gazdálkodás­ról 3. oldal AZ EGÉSZSÉGES GYEREKEKÉRT Bemutatjuk dr. Pintér Sán­dor kandidátust 4. oldal TOT-felhívás a szövetkezetekhez Tegnap a TOT elnöksége ülést tartott. A tanácskozá­son részt vett Bíró Ferenc, az Országos Tervhivatal elnök- helyettese is. Az elnökség megtárgyalta a mezőgazdasági szövetkeze­tek elmúlt évi gazdálkodá­sának tapasztalatait és az idei feladatokat, majd az 1977-es évi tervfeladatok tel­jesítésére és a gazdasági te­vékenység javítására a TOT elnöksége felhívással fordult a mezőgazdasági szövetkeze­tekhez. Ebben egyebek mel­lett arra hívja fel a szövet­kezeti kollektívák figyelmét, hogy üzemi terveiket adott­ságaikhoz igazítva úgy hatá­rozzák meg, hogy az egyben az országos célok teljesítését is szolgálja. Ezzel összefüggésben az elnökség tudomásul vette a mezőgazdasági szövetkezetek munkafelajánlásairól szóló tájékoztatást. A hartai Erdei Ferenc Termelőszövetkezet szocialista brigádjainak kez­deményezésére felhívással fordult a téeszekben és a tár­társulásokban dolgozó bri­gádokhoz, ágazati és munka­kollektívákhoz, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója tisztele­tére további felajánlások vál­lalásával és teljesítésével já­ruljanak hozzá az 1977-es népgazdasági terv sikeres tel­jesítéséhez. Tegnap délután Budapestre érkezett Milos Minies, a Ju­goszláv Szocialista Szövetsé­gi Köztársaság kormányá­nak elnökhelyettese, külügy­miniszter, aki Púja Frigyes külügyminiszter meghívásá­ra hivatalos, baráti látogatást tesz Magyarországon. A Ferihegyi repülőtéren a jugoszláv vendég és kísérete fogadására megjelent Pujá Frigyes, Halász József, a Ma­gyar Népköztársaság belgrádi nagykövete, valamint a Kül­ügyminisztérium több vezető munkatársa. Jelen volt dr. Vitomir Gasparovics, á JSZSZK budapesti nagykö­vete. Délután a Külügyminisz­tériumban megkezdődtek a magyar—jugoszláv hivatalos tárgyalások. A magyar tárgyaló csoport vezetője Púja Frigyes kül­ügyminiszter. A jugoszláv tárgyaló csoportot Milos Mi­nies, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kor­mányának elnökhelyettese, külügyminiszter vezeti. Ma­gyar részről a tárgyalásokon részt vett Roska István kül­ügyminiszter-helyettes, Tóth Elek, a Külügyminisztérium csoportfőnöke, Halász József, hazánk belgrádi nagykövete, dr. Petrán János és Zegnál János külügyminisztériumi főosztályvezetők. Jugoszláv részről jelen volt a tárgya­lásokon dr. Vitomir Gaspa­rovics, a JSZSZK budapesti nagykövete, Miodrag Krdzsics külügyminisztériumi főosz­tályvezető, Slavko Sukovics, a Külügyminisztérium kabi­netfőnöke és Milenko Nebri- gics, a jugoszláv Külügymi­nisztérium magyar referense. vábbfejlesztés tennivalóit. Második napirendi pontként a testület megvitatta és jóvá­hagyta a SZOT 1977. évi költ. ségvetését. „20 ÉV - 20 ÓRA” AKCIÓ A Pécsett ülésező VI. or­szágos diákparlament tegnap az ajánlások elfogadásával befejezte munkáját. A Kommunista Ifjúsági Szövetség az idén ünnepli megalakulásának 20. évfor­dulóját. A baranyai diákok kezdeményezésére a parla­ment felhívással fordult a középiskolák KlSZ-szerveze- teihez és osztály-diákbizott­ságaihoz, hogy az évforduló tiszteletére „20 év — 20 óra” elnevezéssel szervezzenek tár­sadalmi munkaakciót. Ennek során minden diák legalább húsz órányi társadalmi mun­kával járuljon hozzá iskolája, illetve kollégiuma fejleszté­séhez, korszerűsítéséhez, szépítéséhez. ÚTTÖRŐ KULTURÁLIS SZEMLÉK — Négy művészeti ágban rendez országos bemutatót, fesztivált, találkozót a Ma­gyar Úttörők Szövetsége a napjainkban zajló 1977. évi úttörő kulturális szemle ese­ményeként. Április 3—6. kö­zött a legjobb úttörőzeneka­rok Sopronban, 7—10-ig az éneklő rajok Szentesen, majd június 7. és 10. között bábjá­tékosok Salgótarjánban, illet­ve az éneklő ifjúság kórus­vetélkedő nagydíjasai Zán- kán tartják országos találko­zójukat. A bemutatók előké­szítésében, szervezésében sok segítséget nyújtanak a gye­rekek kulturális-művészeti tevékenységét támogató in­tézmények: a Kulturális Mi­nisztérium, a Népművelési Intézet, a Kóta és a Magyar Rádió. A fővárosi intézmé­nyekkel való jó együttműkö­dés jellemzi a februári járási, városi, kerületi, illetve me­gyei fordulókat is. MEGYEI NEB-ULÉS A Szolnok megyei Népi El­lenőrzési Bizottság tegnap délelőtt ülést tartott. Elnöki beszámoló hangzott el többek között a két NEB-ülés között végzett munkáról, értékelték a Szolnok megyei-járási-vá- rosii Népi Ellenőrzési Bizott­ságok tavalyi munkáját, vé­gül jelentést terjesztettek elő a kunmadarasi Vas- és Elek­tromos Ipari Szövetkezet mű­szaki szaktanácsadójának te­vékenységéről. EGY MONDATBAN — Kiss Lajos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára és Tóth Endre, az MSZMP KB Köz- igazgatási- és Adminisztratív osztályának munkatársa, akik a Magyar Honvédelmi Szövetséget képviselték a Szovjet Honvédelmi Szerve­zet, a Doszaaf fennállása 50. évfordulója alkalmából ren­dezett ünnepségeken és a szövetség Vili. kongresszu­sán. — Már javában dolgoznak áz építők a budapesti sze­métégető mű tereprendezé­sén, alapmunkálatain: az el­képzelések szerint 1981-ben helyezik üzembe Magyaror­szág első szemétégető művét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom