Szolnok Megyei Néplap, 1976. augusztus (27. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-01 / 181. szám

Ára: 1Ft SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJ ETEK! xxvn. évf. 181. B. 1916. augusztus L, vasárnap A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Mlegulhodwa edves Olvasóink kezébe küllemében megújhodva kerülrt ma a Szolnok megyei Néplap, s ezentúl — reméljük — minden nap ilyen szép újságot ké­szítünk a magunk töretlen ügyszeretetével, s nyomdász bará­taink jóvoltából. Egy esztendeje várunk erre az augusztusi vasárnapra, arra, hogy lapunkat modern nyomdatechnikával, az ofszet-rotációs eljárással készítsük rendszeresen. Olvasóink a kísérleti lapszámókat megkapva meggyőződhettek róla, hogy a Néplap valóban megújhodás előtt áll tartalomban és formában egyaránt. Szerkesztőségünk kollektívája több mint egy esztendeje látott munkához, hogy gondosan felkészüljön az új technika bevezetésére, s ezt az alkalmat felhasználta arra is, hogy a lap szerkezetét, tartalmát az MSZMP XI. kongresszusa hatá­rozatai a megyei pártbizottság politikai követelményei sze­rint újítsa meg. A politika elsőbbségét, szolgálatát vallva és elkötelezet­ten vállalva azt a célt tűztük magunk elé, hogy még jobb politikai napilapot szerkesszünk a jövőben, s a forma gaz­dag lehetőségeit ízléssel, nemes egyszerűségre törekedve használjuk ki. Egyszóval: a lap szép hagyományait megőriz­ve, felhasználva belőle a mának szólót — tegyünk eleget az új követelményeknek. A tartalomban a legkorszerűbbet, tehát pártunk politi­káját, népünk és valamennyi olvasónk érdekeit, törekvéseit kívánjuk szolgálni, kifejezni és a lap grafikai arculatát eh­hez igazodó formai közérthetőséggel alakítjuk ki mindennap. A jövőben a Néplap — havonkénti változtatással — narancs és kék színben jelenik meg, vasárnaponként pedig a fekete mellett a lilát alkalmazzuk. Augusztusban a narancsszín dí­szíti, szépíti az újságunkat. Ezúttal szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem lesz teljesen új, merőben más az újságunk. De más lesz mégis: olvasha­tóbb, esztétikusabb a réginél, képekben gazdagabb. Lényeg- retörőbben, rövidebben, olvasmányosabban szeretnénk írni a jövőben, s még többet szocialista valóságunk formálásában a legfontosabb szerepet játszó emberről. A gazdaságpolitika, a pártélet, a kultúra, az ideológia, a belpolitika, a sport aktu­ális kérdéseit állítjuk munkánk középpontjába, és igyekszünk minden közérdekű hazai, megyei és nemzetközi eseményről pontos, gyors tájékoztatást adni. A Néplap szerkesztőit, vezető munkatársait, munkatár­sait, gyakornokait, a kiadó vállalat dolgozóit egységesen ezek a célok vezérlik. Hisszük, hogy képesek vagyunk, s mindin­kább képesek leszünk a megyei pártbizottság követelményei­nek, s olvasóink igényeinek megfelelően dolgozni. Azt szeretnénk elérni, hogy kollektívánk nap mint nap rászolgáljon arra a bizalomra és megbecsülésre, amelyet ma Szolnok megyében élvez. A megyei párt-végrehajtóbizottság kitüntető figyelme, támogatása adott erőt mindannyiunknak a felkészülés nehéz munkájához, s nem nékülöztük a megyei tanács és a Hírlapkiadó Vállalat segítségét sem. Azok a szerkesztőségek, amelyek már megtanulták az ofszet-lapkészítés fortélyait, önzetlenül pártfogásukba vettek bennünket, megóva hibáktól, tévedésektől, a tapasztalatlanság útvesztőitől. A Dunántúli Napló, a Vas Népe, a Petőfi Népe a Kelet-Magyarország kollektívája készséggel, elvtársiasan megosztotta velünk tapasztalatait — ezért a nyilvánosság előtt mondunk nekik köszönetét. övőre, 1977. október elsején lesz 25. éve annak, hogy újságunk napilapként jelenik meg. Remél­jük, hogy a jubileumhoz a kezdeti hibákat, a tapasztalatlanság gyermekbetegségeit leküzdve érünk el és kiforrott, egyéni arculatú újsággá válunk a Magyar Szoci­alista Munkáspárt." '-éeak nagy családjában. Szeretnénk, há Kedves Olvasóink is támogatást adnának ehhez, jóindula­tú türelmükkel, észrevételeikkel, javaslataikkal. A Szolnok megyei Néplap ma megújhodva jutott el elő­fizetőinkhez, minden Kedves Olvasónkhoz. A szerkesztőség és a nyomda életében oly nagy esemény, reméljük, az Önök körében is egy kicsit ünnep lesz, és emlékezetes marad. Fábián Péter Őrizni Helsinki szellemét Az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nem­zeti Bizottsága nyilatkozatot tett közzé, melyben hangsú­lyozza: Egy éve annak, hogy 35 ál­lam legfelsőbb szintű vezetői kormányaik nevében Helsin­kiben aláírták az európai biztonság és együttműködési értékezlet záróokmányát. E történelmi jelentőségű doku­mentumban Európa államai először ismerték el, hogy a három évtized alatt végbe­ment változások megmásítha- tatlanok. A záróokmányban foglaltak következetes vég­rehajtása lehetővé teszi, hogy az európai béke és biztonság valóban tartós alapokra, a népek közötti barátságra, együttműködésre épüljön. A hidegháborús reakciós erők azonban nem nézik jó szemmel és tétlenül a pozi­tív változásokat, fellépnek az enyhülés, a társadalmi ha­ladás erőivel szemben, tá­madják a szocialista országo­kat. Éppen ezért meggyőződé­sünk, hogy a béke, a bizton­ság és az együttműködés ügyét támogató társadalmi erőnek továbbra is őrizniük kell Helsinki szellemét, ki­tartó türelemmel azon kell fáradozniok, hogy a konfe­rencia záróokmányában fog­lalt megállapodások mielőbb válóra váljanak. ALACSONY A TISZA VÍZÁLLÁSA, mélyről emeli át a vizet a rákóczifalui úszó vízkivételi mű. A másodpercenként 193 liter vizet továbbító szivattyúk a rákóczifalvi—szajoli Rá­kóczi, a mezőhéki Táncsics és a kengyeli Dózsa Tsz földjeinek öntözéséhez biztosítják a mesterséges esővizet. A Tiszamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat óriás szivaty- tyúi, Tóth József telepvezető felügyeletével éjjel-nappal dol­goznak Kevesebbet állnak a gépek Túlteljesítette félévi tervét a Szolnoki Papírgyár A Papíripari Vállalat Szolnoki Papírgyárának termékeivel nap mint nap találkozunk, hiszen ott készülnek a fűszeres, ii etikorkás zaeské>k..l_ijte otl gyártják a ‘.szőnyeg, a törülköző és a fénymá­solópapírokat is. Az idei esztendő első fél­évére tervezett 400 millió fo­rintos termelési tervet a gyár dolgozói 410 millió forintra teljesítették. Mintegy 757 ton­nával több papírt gyártottak, s 245 tonnával több papírt dolgoztak fel az előirányzott mennyiségnél. A túlteljesítés teljes mértékben a termelé­kenység növeléséből szárma­zik, hiszen az elmúlt évihez képest hússzal csökkent a dolgozók létszáma. A papír­gyártó «gépsorok gépei megle­hetősen régiek, mégis sike­rült az ott dolgozó brigádok­nak csökkenteni az állásidőt, az első félévben mintegy 255 órával. Ez is hozzájárult a 757 tonnás túl teljesítésihez. A négyes számú „papírgép” generál javítását 16 nap alatt befejezték, az eredetileg ter­vezett 21 nap helyett. A javí­tást — a papíriparban elő­ször — számítógépes progra­mozással készítették elő. Az eredmény önmagáért beszél. Az elmúlt évben és az idén is, sok szó esik az anyagta- karékosságről. A papíripari vállalatok — mivel ez nép- gazdasági érdek — anyagilag is segítik a MÉH munkáját, például berendezések vásár­lásához járulnak hozzá, hogy minél több hulladékpapír visszakerüljön a gyártásba. A papírgyár június elsejéig mintegy 2.7 millió forint ér­tékű anyagmegtakarítást ért el azzal, hogy nemesrost he­lyett 120 tonnával több hulla­dékpapírt használt fel a gyár­táshoz. A papírfeldolgozó részle­gek közül a zacskózóüzem teljesítette túl jelentősen fél­éves tervét, mintegy 190 ton­nával több papírból készült zacskó. Az üzemrészben 507 órával csökkentek az állás­idők, s a tavalyihoz képest 40 százalékkal csökkent a reklamációk száma is. A nyo­móüzemben áprilisban üzem­be helyezték a harmadik Ulit- raflex 100-as típusú nyomó­gépet. Így mind kiselejtezhe­tik az 1935-ből származó kor­szerűtlen anilinnyomógépe- fcet. A fénymásoló üzemben az első félévben kihasználatlan volt sok gép teljesítménye. Hogy az ebből származó vesz­teségeket kiküszöböljék bér­munkát vállaltak. így például 740 tonna papírte­kercset vágtak fel ívekre — évi tervük eredetileg 600 ton­na volt. A fénymásoló papí­rok és a leszakított tekercsek iránt csökkent igényeket el­lensúlyozzák azzal, hogy új termékeket „dobnak” piacra, — ilyen például a diasol bor­dó fénymásolópapír — és új papírcikkekkel kísérleteznek a fénymásoló és a nyomógé­peken. Még egy figyelemre méltó papírgyári adat az elmúlt félévről: a balesetek száma a tavalyi év hasonló időszaká­hoz képest 41 százalékkal, a kiesett munkanapok száma pedig 48 százalékkal csök­kent. H. J. Helsinkiről — egy év múltán Irta: Púja Frigyes kül­ügyminiszter 3. oldal Munkásportrék Mezőtúrról Amatőrfilmesek nemzet­közi alkotótábora Zsúfoltság és fennakadás nélkül Nyári karbantartás a megye óvodáiban 5. oldal XXI. Nyári Olimpia, Montreal Tudósítások az utolsó előtti nap versenyeiről 7. oldal A FERENCVÁROSI MALOM minőségellenőrző laboratóriu­mában vizsgálják az új búzát. Képünkön: Koppány Gáborné, a MEO laboratórium vezetője a búza hektoliter súlyát méri Koszorúzás a kiskunfélegyházi Petőfi-szobornál Kiskunfélegyházán tegnap, halálának 127. évfordulóján megemlékeztek a segesvári csata nagy halottjáról. Pető­fi Sándorról. A Petőfi-szo­bornál rendezett ünnepségen a költő emlékművét a kis­kunfélegyházi Városi Tanács, a városi népfront- és KISZ- bizottság, s a költő nevét viselő intézmények képvise­lői koszorúzták meg. Részvéttávirat A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a Kínai Népköztársaság Államtaná­csához küldött táviratban fe­jezte ki részvétét az egész kínai népnek, a földrengések károsultjainak és az áldoza­tok hozzátartozóinak a Kínai Népköztársaság lakosságát napok óta sújtó pusztító ere­jűi földrengéssel kapcsolat­ban. Ifjúsági napok Szegeden Az Expressz Ifjúsági és Diákutazási Iroda és a KISZ szegedi bizottsága az idén ti­zedik alkalommal rendezi meg a szegedi if júsági napok programsorozatát. Az év végi eseményeken mintegy tízezer fiatal vesz részt az ország minden részéből. A fiatalok — akik már pénteken este jelképesen birtokukba vették a város kulcsait — a talál­kozó második napján, tegnap is jól szórakozhattak. A délelőtti órákban a Szé­chenyi, a Klauzál és a Dugo­nics téren ifjúsági öntevé­keny művészei együttesek rögtönzött műsorai terem­tettek fesztiválhangulatot. A Békés, Csongrád, Hajdú, Szolnok és. Tolna megyei tónccsoportok citerazeneka- rok mellett fellépett Szabad­káról s a finnországi Turku- ból érkezett folklór-együt­tes is. A nap kiemelkedő esemé­nyeként délután tartották meg a belváros utcáin és te­rein az ifjúság hagyományos karneváli felvonulását. Képzőművészeti kiállítás Tegnap kiállítás nyílt a másodízben megrendezett or­szágos békési alkotótábor résztvevőinek képzőművé­szeti munkáiból a helyi mű­velődési központ előcsarno­kában. Békés város nagydí­ját Várkonyi János mezőbe- rényi és Fekete János oros­házi festőknek, Gyula város nagydíját Horváth János orosházi, Békéscsaba nagy­díját Bartóki József mezőbe- rényi festőknek ítélték oda. A békési áfész különdíját Párzsa János, a város KISZ bizottságának különdíját Ga- burek Károly festőművész nyerte el. Űjabb pinceomlás Pécsett Pécsett a nagy esőzések elmaradhatatlan kísérőjelen­sége a váratlan pinceomlás. Az elmúlt napok viharai nyomán a belváros egyik forgalmas részén, a Posta­palota szomszédságában tá­rult elő eddig ismeretlen üregrendszer. Á talajmozgás miatt veszélybe kerültek a posta fontos kábelvezetékei, s félbe kellett hagyni a kö­zelben vezetett távfűtési csa­torna építését. A kellemetlen meglepetés azonban helytörténeti érde­kességgel is szolgált. Az iszaphordalékból nagy mére­tű, Zsőlnay csempével kira­kott eceteshordók kerültek napvilágra, amelyeket a múlt században bizonyára bor tá­rolására használtak. A pincét most gyors ütemben feltár­ják és megszüntetik, hogy a közműépítést mielőbb foly­tathassák. Egy mondatban — Kolbe Mihály festőmű­vész mohácsi témájú alko­tásaiból nyílt tárlat a Duna- parti város filmszínházainak kiállítótermében. — Liszt Ferenc halálának 90. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget ren­dezett tegnap. Budapesten, a Népköztársaság útja 67. szá­mú ház falán levő emléktáb­lánál a Liszt Ferenc Társa­ság. — Födémcsere után tegnap ismét megnyílt a szentgott­hárdi turistaszálló. — Beethoven műveltségi versenyt rendezett tegnap Martonvásáron a KISZ szé- kefehérvári járási bizottsága.

Next

/
Oldalképek
Tartalom