Szolnok Megyei Néplap, 1976. július (27. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-02 / 155. szám

tvn. íMvs i SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 Munkájuk bizonyít Politikai vitakörök Mezőtúron FÜRDETIK AZ INTERCONTINENTALT. A Fővárosi Takarító Vállalat középülettisz- tító brigádja különleges takarítást is vállal. Jelenleg a Hotel Duna Intercontinental műkővel borított burkolatát tisztítják. A látványos mosdatáshoz több tízezer liter for­róvizet és sok mosószert használnak fel. Egy-egy ilyen alapos tisztítás öt évenként esedékes .........................■'■■■'■" ........................———— ........................... É pítőtábor a tanyahajón AMÍG A POLITIKAI és általémos műveltséget meg lehet szerezni a különböző iskolákon, oktatásokon, ön­képzés | útján, a vita, a meg­győzés készségére sokkal ne­hezebb szert tenni. Ezért jó, hogy ez utóbbiak elsajátí­tásához néhány éve újabb lehetőséget, alkalmat nyúj­tanak a politikai vitakörök. A megyében a pártalap- szervezetek mintegy 85—86 százalékában van politikai vitakör. Aránylag rövid idő alatt — hiszen csak 1973 őszétől lett általános a poli­tikai vitakörök rendszere — hamar népszerű lett mind a , párttagok, mind a pártonkí- vüliek körében. így van ez Mezőtúron is. A város minden jelentősebb, nagyobb létszámot foglal­koztató üzemében, intézmé­nyében a létrehozott vita­körökben rendszeresen meg­tartják a foglalkozásokat. A körök törzstagjai a párt- alapszervezetek vezetőségei­nek tagjai, bizalmiak, tö­megszervezeti, gazdasági ve­zetők. És mellettük mindig ott vannak a foglalkozásokon azök is — öt-hiat ember —, akik csupán egy-egy téma megbeszélése iránt érdeklőd­nek. Így azután a 45 mező­túri politikai vitakörben csaknem hatszázan szélesítik tájékozottságukat. fejlesztik agitációs képességeiket Természetesen ehhez az is hozzájárul, hogy a körveze­tők igyekeznek mindig a legaktuálisabb témát kivá­lasztani, amelyet saját üze­mükre, szövetkezetükre, in­tézményükre adaptálva dol­goznak fel. Vagyis a köz­pontilag kiadott vitaköri anyagokat — lehetőség sze­rint — kiegészítik a me­gyei, a városi, a munkahe­lyi adatokkal, tapasztalatok­kal. így volt ez, amikor a párt életszínvonal-politikájá­ról, az új gazdasági szabály­zókról, a IV. ötéves terv végrehajtásáról, az új terv­időszak feladatairól, vagy a cselekvési programokról tár­gyaltak. Mindemellett azon­ban a nemzetközi kérdéseket sem hanyagolják el: beszél­gettek a testvérpártok kong­resszusairól, a tőkés gazda­sági válság alakulásáról és így tovább. Mezőtúron a politikai vi­takörök vezetőinek többsége jól felkészült, kellő politikai szakmai, általános művelt­séggel rendelkező gazdasági vezető. A rövid vitaindítót — amelyet igyekeznek szem­léltetni is film-, diavetítés­sel, grafikonokkal, képekkel, térképekkel, különböző saj­tótermékekkel stb. —, álta­lában sok hozzászólás követi. Valóban, ahhoz, hogy ember munkaidő után — hisz akkor tartják a foglalkozásokat — szívesen üljön be egy te­rembe egy, vagy két órára, olyan új ismereteket kell számára adni, amit máshol nem, vagy csak nehezen szerezhet meg. Ahol olyan légkörben beszélgethet gon­dolatairól, mondhat véle­ményt, ahol az őszinte hang­vétel a meghatározó és ahol választ kap kérdéseire. A hallgatók igénylik, hogy a politikai vitakör segítse őket az összefüggések értel­mezésében, világítsa meg számukra az események hát­terét Igaz, ez ma még Mezőtú­ron sem valósul meg mara­déktalanul, de közelítenek a cél eléréséhez. Legalább is ezt igazolják a vezető pro­pagandistáinak egy-egy vita­kör meglátogatásakor szer­zett tapasztalatai. De erről számoltak be azok az esti egyetemi hallgatók is — öt­ven másod- és harmadéves —, akik feldolgoz talc a vita­körök munkájának tapasz­talatait. Így azután a városi pártbizottság — szinte ta­nulmánynak beillő — fel­mérő anyagokkal rendelke­zik, amelyek birtokában megtervezhetik, hogyan le­het tovább fejleszteni a vi­takörök rendszerét, mind tartalmasabbá tenni a fog­lalkozásokat. Így például a tapasztala­tok nyomán felkérték a gaz­dasági vezetőket arra, hogy negyedévenként adatokat szolgáltassanak a vitakörve­zetőknek, és ezért rendezik meg majd 1977 februárjá­ban azt a várospolitikai ta­nácskozást, amelyen a párt propagandistái és agitátorai vesznek majd részt NYÁRON RITKÁBBAN találkoznak a vitakörök tag­jai. Többen mondják, meg kellene fontolni, nem kelle- ne-e kéthónapos szünetet tar­tani? Nyáron is történhet olyan esemény, amely ma­gyarázatot, orientációt igé­nyel. Ilyenkor is össze le­het hívni a kollektívát V. V. Vakáció iskolásoknak Mikrobi és a felhőlény A rádió szerkesztői jól tud­ják, hogy strandolás, úszás, labdázás és megannyi elfog­laltság mellett az ifjú hall­gatóközönségnek annyi ide­je azért mindig van, hogy meghallgasson egy-egy ne­ki szánt produkciót. Éppen ezért bizonyára ezúttal is nagy érdeklődés kíséri majd László Endre „Mikrobi és a felhőlény” című fantasztikus rádió játék-sorozatát. A Mik- robit már jólismerő és ked­velő gyerekek számára su­gárzott újabb ötrészes ka­landos történet ezúttal egy másik csillagvilágból érkező titokzatos kék gömb, illetve izzó, mozgó, felhőcske okoz­ta kavarodás kinyomozásáról szól, sok fordulattal, megle­petéssel. Ugyancsak július­ban hallhatják Nemes György „Dávid és Klotild” című hangjátékát. A magyar nevelésügy je­les alakjának, Brunszvik Te- réznek állít emléket az Án­gyaikért című rádiójáték, amelyet Bakó Ágnes írt a rádió számára. Világszerte jól ismerik az olvasók Ken­neth Roberts sikeres köny­vét „Az északnyugati átjá- ró”-t. Az 1760-as években játszódó história az észak­amerikai angol gyarmatokra, a mai Kanada területére in­vitálja a hallgatókat. Szeptemberben indítja el a Magyar Rádió ifjúsági fő­osztálya Mindenki iskolája című adássorozatát, amely­ben az általános iskolába já­ró vagy otthon tanulni vá­gyó dolgozóknak kíván se­gítséget nyújtani. Két Balaton-parti közép- iskolás építőtáborból jelent­kezik a táborrádió. Balaton- edericsen vasutat építő fiúik, a Siófoki Állami Gazdaság­ban pedig mezőgazdasági munkát végző lányoík a mű­sor résztvevői. M^arí akadémia Keszthelyen A történelemtanárok ha­gyományos nyári akadémiá­ját július 1-e és 9-e között rendezi meg Keszthelyen a Magyar Történelmi Társulat, az Országos Pedagógiai In­tézet és a Tudományos Is­meretterjesztő Társulat. A tanácskozáson közaktatáspo- litikánk vezetői, neves tu­dósok tartanak előadásokat az időszerű oktatáspolitikai kérdésekről, a történelem és rokontudományaik kapcso­latáról. Tiszakécskétől kissé délre kötött ki a Tiszán a „Kun­ság” tanyahajó, amelynek „legénysége” a nyárra a Bu­dapesti Műszaki Egyetem KISZ-fiataljaiból toborzódott. A hajó társalgójában a kapi­tány helyett Szőke László és Sáfár Endre negyedéves hall­gatókat találtam. — Hogy kerültek a hajó­ra? — Az egyetem építőtáboro­zási bizottságától kaptuk a megbízást, hogy szervezzünk csoportokat Szolnok megyei táborozásra. Felkerestük a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetőit, ők örömmel fogadtak bennün­ket, s berendezték nekünk ezt a hajót — mondta Lász­ló, a táborvezető. — S hol vannak a többiek? — Három brigádban dol­goznak, éppen most visszük nekik a tízórait; tejet és kif­lit. A kijárat felé indulnék, de felvilágosítanak, hogy csó­nakkal megyünk a folyó má­sik oldalára. Kis, hatszemé­lyes motorcsónakkal tesszük meg az utat a perzselő nap­fényben csillogó vízen. A parton árnyas fák, sehol egy lélek. Jó negyedóra út, míg kikötünk. Csokoládé barna fiúk, lányok várják a parton nagy ovációval a tízórait. — Mi a munkájuk? — Cserjét irtunk — mond­ja a másodéves Marót Eszter. — Nem nehéz? — Jó éles baltával, lapát­tal egyáltalán nem. Egy bikinis lány. Németh Mária, a kitűzött farúd mel­lől *kjs műszerrel vizsgálja a túlsó partot. — Mire szolgál ez a szer­kezet? — Szögprizmának hívják: a segítségével állapítjuk meg, hol kell még cserjét irtani, hogy felvételt lehessen ké­szíteni a Tisza medréről. — Honnan ez a szakmai is­meret? — Vízépítőmémöknek ké­szülünk mindannyian, így ez a táborozás remek alkalom arra, hogy gyakorlatot sze­rezzünk. — Miért választották ezt a tábort? — A Tisza miatt — mond­ják szinte kórusban, hisz va­lamennyiüknek volt már ed­dig is valami köze a folyó­hoz; van, aki itt nyaralt, má­sok Tiszamenti városban jár­tai? iskolába. — Munka után milyen programok közül választhat­nak? — Strandolhatunk, spor­tolhatunk, van televízió és könyvtár is — sorolja Mária — de a legjobban a kiskö­rei kirándulást várjuk. A hét végén megnézzük a vízlép­csőt. — Persze már önmagában az is élmény, hogy hajón lak­hatunk, és motorcsónakkal járunk dolgozni — szól köz­be Eszter. A harminc fiatal munkáját Pintér János technikus irá­nyítja. — Elégedett? — Eddig nem panaszkod- hatom; a gyerekek a várt­nál jobban és gyorsabban dolgoznak, s megvan hozzá a szakmai felkészültségük is. Nekik hasznos gyakorlat, ne­künk értékes segítség. ' T. G. ■ ■ Ocsödi perzsák Megnőtt a kereslet a békéaszentandrási Háziipari 6s Népiipar- mfivécizetl Szövetkezet „Bakkart” elnevezésű 100 százalékos gyapjú pc-rzsaszőnyegcl iránt. A szövetkezet öcslkli részlegé­ben a korábban torontáli szőnyeget készítő gépekből is átál­lítottak néhányat a jobban kelendő perzsák szövésére. Képün­kön n keresett Bakkart szőnyegen dolgozik Ivőródi Erzsébet és Oláh Lidia Á fiatalka kispap az akácok alá húzódva Moped motorkerék­párja nyergén gondosan ösz- szehajtogatta a reverendáját és az aktatáskájába gyömö­szölte. Az egyház két öreg önkéntese a kis ravatalozó­ban rakott rendet. A teme­tőkapun kitóduló gyászolók a buszokhoz igyekeztek. A tsz-buszon ott díszelgett a felírás; a falubelieket hozta ki. Az új nagy buszt a Vo­lántól bérelték, Pestről, a vállalattól jöttek le rajta. Az özvegy a frissen felhan- tolt sír mellett ült egy meg- bicsakló széken, rázkódott a háta, ■ körötte a szűkebb ro­konság néhány tagja. A sírt különösen sok koszorú ta­karta. mivel a meggyászolt: — A munka frontján esett el — mondta emelt hangon az igazgató-helyettes, és fogad- kozott, hogy gondjuk lesz az özvegyre: — Nem eresztjük el a kezét — közben pedig arra gondolt, hogy: „a jegy­zőkönyv megfogalmazásában nyomatékosan ki van emelve a dolgozó felelőssége is”, amint a másnapi értekezle­ten már hangsúlyozta: — Elvtársak, ez is újabb tra­gikus figyelmeztetés, hogy a munkahelyi előírásokat be kell tartani és be kell tar­tatnunk. Ne csak a tragikus áldozatok, hanem stb ... Mostmár a világos színű Volgában, Pest felé tartva, két osztályvezetőjével egyál­talán nem gondol az igazga­tó-helyettes az clgvászoltra, aki pedig véletlenül éppen annyi idős, mint ő: — Élete teljében, 53 éves korában ra­gadta el közülünk a szeren­csétlenség — mondta a jobb­ján ülő osztályvezető által fogalmazott szöveget. Az öz­vegy pedig még mindig ott ül, nem tud elmozdulni: — Képtelen vagyok itthagyni! — de majd mégiscsak ott hagyja. Az özvegyet kát szempár figyeli. Az induló tsz-busz hátsó ülésén kitekeredő nyakkal egy ötvenhárom éves férfi nézi a mocskos üvegen át a sír körüli kis csoportot, az üldögélő özvegyet. A má­sik figyelő a Volán busz mellett áll, fiatalember, a fe­lesége már a buszról integet, hogy jöjjön, szálljon fel. ök ketten tanúi, aktív részesei voltak a szerencsétlenségnek, a „munkahelyi előírások megszegésének”. A szerelő­aknába elsőként az áldozat szállt le, alig ért le, máris segítségért kiáltott, hogy gáz van, és rosszul lett. A fia­talember a szerelő-akna mel­lett állt, a harmadik munka­társ a vezetékeket készítette elő, s a fiatal odaszólt neki: — Pista bácsi, jöjjön gyor­san, baj van! — s már eresz­kedett is le az almába, pedig utólag a jegyzőkönyv megál­lapította : „az aknába le­ereszkedni csak az előírásban foglalt biztonsági intézkedé­sek megtétele után szabad”. És mire a harmadik munka­társ az akna szájához ért, már azt látta, hogy a fiatal­ember leért, küszködik az ájulttal, majd maga is összecsuklik. És akkor neki kellett cselekednie. Azóta már jónéhányszor végiggondolta a dolgot, kü­lönösen a szemrehányások tükrében. A faluban, a rész­letek ismeretében, elítélték a döntését és igazság szerint nem is értették. Mert Kapui Bálintnak ki az a fiatalem­ber? Senki! Összesen három hónapja dolgozik . veiül?. A Pista pedig gyerekkori barát­ja volt, 25 éve minden nap együtt utaztak be Pestre, és együtt jöttek haza. Ismerték egymás gondolatait, mozdu­latait, s ha valakire azt lehet mondani, hogy igazi komák voltak, hát akl?or ők igen. És Kapui Bálintnál? nem is volt kedve magyarázkodni. Amikor a baj megtörtént, este, hogy kiengedték a kór­házból, átment az özvegyhez és próbálta neki megmagya­rázni, de az csak sírt és vá­dolta Bálintot. Az asszonytól tudta meg, bár kissé elferdít­ve, a falu is a részleteket. A sírhoz sem ment oda Kapui Bálint, hogy részvétet mond­jon, mért éppen ő mondana részvétet, amikor megment­hette volna a barátját Az is rettenetesen kelle­metlen volt neki, hogy a te­metés végén a fiatalember odament hozzá a feleségével, és az asszonyka sírva kö­szönte meg, amit a férjéért tett. Kapui Bálint ugyanis látva, hogy mi van lent, le­dobta a kötelet, teleszívta a tüdejét, leereszkedett, és nem a régi barát hóna alá cso­mózta, hanem az alig ismert fiatalembert kötötte át, mert azt már tudta róla, hogy két kicsi gyermeke van, és azt is tudta, hogy csal? 25 éves. Nem gondolta ezt akkor végig, csak cselekedett, bízva ben­ne, hogy lesz még ereje a ba­rátját is kimenteni. Mire fel­indult, már elfogyott a, leve­gő, nyelte ő is a gázt, csak annyi ereje volt még, hogy felhúzza a fiatalembert, az­tán elájult. Az igazgatóhelyettes rend­kívüli jutalmat adott neki, és biztosította, . hogy felter­jeszti „Életmentő” kitüntetés­re. Kapui Bálint csak bólo­gatott, nem tudta, mit mond­jon erre. S ahogy csendesen rázkódott a faluba tartó bu­szon, mind nehezebbnek érezte a beszélgető emberek között a magányát, s most először az a zavaros érzése támadt, hogy ő valamiért tényleg bűnös, mert csak a temetőben maradottra gon­dolt, s eszébe sem jutott, mi­vel olyan természetesnek tűnt az egész, hogy az éppen induló buszon egy fiatalem­ber kezét gyöngéden megfog­ja a felesége. Asperján György: VISZONYLATOK »

Next

/
Oldalképek
Tartalom