Szolnok Megyei Néplap, 1976. május (27. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-18 / 116. szám

Ara: 80 fillér VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I kongresszus Berlinben otitikal életének jelentős állomásához érkezik az NDK: május 18- és 22-e között tartják a Német Szocialista Egységpárt IX. kongresszusát. Mérleget készítenék a legutóbbi tanácskozás óta eltelt időszakról, és kitűzik a következő öt év alatt elérendő célokat. S még előbb­re is tekintenek az időben: elfogadják a párt új programját. A most érvényben lévőt, amely 1983-ban lépett életbe, túl­haladta a történelem, az NDK minden szempontból magasabb osztályba lépett. ‘ Különösen az utóbbi öt esztendőre mondható ez el. A yill. kongresszust 1971-ben tartották, és ettől kezdve napja­inkig ap NDK fejlődésének legsikeresebb, legegyenletesebb szál: ászának lehettünk tanúi. Bátran használhatjuk a „leg”- eke.fc, a tények alátámasztják ezt a fokozást. Minden eddiginél átfogóbb szociális programot hirdettek és valósítottak meg. Félmillió lakás építését tűzték ki célul, <es több mint 600 ezer készült el; a dolgozók szabadságideje tizenöt napról tizennyolcra emelkedett, csaknem nágymillióan kaptak érezhető béremelést. Elégedettek lehetnek a nyugdí­jasok is, az államalapítás óta most emelkedett legnagyobb mértékben jövedelmük. Az állam- és a társadalom nagy fi­gyelemmel fordul a fiatalok, a házasok és a sokgyermekes családok felé. Intézkedések egész sorával könnyítették meg a tanulást, a szakmai fejlődést és a családalapítást. A szociális és a gazdasági feladatokat szoros összefüggés­ben kell vizsgálni — ez az elv valósággá lett ebben a perió­dusban. Az elv magyarázatául idézzük a Leuna vegyiművek párttitkárának szavait, amelyek a Magyar Televízió egyik riportfilmjében hangzottak el az NSZEP IX. kongresszusát megelőző napokban: „Ha az emberektől megköveteljük a jó munkát, akkor gondoskodni kell kulturált élet- és munkakö­rülményeikről is”. S valóban, a mérleg mindkét serpenyőjébe kerültek súlyok. Minden eddigi köstül ezt az ötéves• tervet hajtották végre a legfolyamatosabban, a legcéltudatosabban és a legsikeresebben. Hasonlóan, sőt talán még látványosabban sikeresnek mondható ez az időszak a külpolitika szempontjából. Üt esz­tendővel ezelőtt még küzdeniük kellett az országot körülvevő nemzetközi elszigetelés, a hidegháború e maradványa ellen. Az NSZEP VIII. kongresszusa leszögezte, hogy a nemzetközi enyhülés az NDK elsőrendű nemzeti érdeke. Kimondták, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek az európai biztonsági érte­kezlet összehívásáért, szorgalmazzák az NDK felvételét az ENSZ-be és azt, hogy a világ valamennyi kormánya fölvegye a szocialista német állammal a diplomáciai kapcsolatot, hogy normalizálódjanak kapcsolataik a másik német állammal és Nyugat-Berlinnel. % És mi történt azóta? Valamennyi cél megvalósult. Szét­pattant, a blokád pántja, az NDK ma elismert, nagy nemzet­közi tekintélynek örvendő ország. Berlinben közvetve vagy közvetlenül több mint száz állam képviselteti magát és a Lip­csei Vásár részvevőinek érdeklődése jelzi, hogy olyan állam­mal van dolguk, amely az ipari termelés tekintetében a vilá­gon a tizedik helyen áll. A mérleg elkészítése után a IX. kongresszus részletesen meghatározza majd a következő évek tennivalóit: kijelöli a fejlett szocialista társadalom további építésének útját. Az eddig közzétett dokumentumok arra vallanak, hogv az űj kongresszus határozatai az eddigiek szerves folytatását alkot­ják majd. Folytatják azt, ami bevált, ami oly sok sikert ho­zott — természetesen magasabb szintre emelve, a mind na­gyobb követelményeket támasztó kor és az emberek növekvő igényeinek megfelelően. eleg érdeklődéssel tekintünk az NSZEP IX. kong­resszusa elé. Nemcsak azért tesszük ezt, mert a meggyőző eredmények elismerést keltenek, hanem azért is, mert nyilvánvaló, hogy a szocialista közösség egyik fontos, testvéri országának fejlődéséről, erősödéséről tesz majd tanúságot. Kádár János vezetésével magyar pártküidöttség utazott az NOK-ba Koszorúzás a szovjet hősök emlékművénél MA: A karcagi tanulság „Tej program” a karcagi Május 1. T erm elősző vetkezőiben 3. oldal Tudomány—technika Hol tart ma a Tisza-kulatás? 4. oldal A forradalmi, legyözheletlen ifjúság Beszélgetés a KISZ IX. kongresszusának két külföldi vendégével 5. oldal Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának vezetésével teg­nap Berlinbe utazott a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának küldöttsége. amely részt vesz a Német Szocialista Egységpárt ma kezdődő IX. kongresszusán. A küldöttség tagjai: Benke Valéria, a Po­litikai Bizottság tagja. a Társadalmi Szemle szerkesz­tő bizottságának elnöke, Ko­vács Antal, a Központi Bi­zottság tagja, a Vas megyei pártbizottság első titkára, és dr. Szűrös Mátyás, a Magyar Népköztársaság nagykövete a Német Demokratikus Köz­társaságban, aki Berlinben csatlakozik a küldöttséghez. A pártküldöttséget a Fe­rihegyi repülőtéren Biszku Béla, Németh Károly a Po­litikai Bizottság tagjai. a Központi Bizottság titkárai. Gyenes András, Győri Imre, Bullái Árpád, a Központi Bizottság titkárai. Brutyó János, a Központi Ellenőr­ző Bizotstág elnöke, Púja Frigyes külügyminiszter, Benkei András belügymi­niszter, a Központi Bizottság tagjai, dr- Berecz iái nos, a KB külügyi osztályának ve­zetője és Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi mi­niszter búcsúztatta. Jelen volt Siegfried Kör­ner, az NDK budapesti nagy- követségének ideiglenes ügy­vivője. A Kádár János vezette magyar pártküldöttség teg­nap délelőtt megérkezett Berlinbe. A magyar vendé­geket a Berlin—schönefeldi repülőtéren Eric Honecker, az NSZEP KB első titkára, Willi Stoph, az NSZEP KB Politikai Bizottságának íag- ja. az NDK államtanácsá­nak elnöke. Horst Sinder- mann, az NSZEP KB Politi­kai Bizottságának tagja, az NDK miniszterelnöke, vala­mint más párt- és állami ve­zetők fogadták. A Kádár János vezette ma­gyar pártküldöttség tegnap megkoszorúzta a Berlin— treptowi szovjet hősi em­lékművet. A koszorúzáson megjelent Kurt Hager pro­fesszor, az NSZEP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Wolfgang Rauph fuss, az NSZEP Központi Bizottságá­nak tagja, az NDK minisz­terelnök-helyettese, ott vol­tak továbbá a berlini szov­jet nagykövetség vezető kép­viselői. a szovjet és a ma­gyar Himnusz elhangzása után Kádár János, az MSZMP első titkára helyez­te el a küldöttség koszorúját. A magyar küldöttség ez­után a szocialisták Berlin— friedrichsíeldi emlékhelyén helyezte el a megemlékezés koszorúját. A friedrichsfeldi (Folytatás a 2. oldalon.) Magyar—osztrák köritiáiyfii megbeszélések Becsben Városokban, nagyközségekben Megválasztották a népfrontbizottságokat Lázár György, a Miniszter­tanács elnöke, dr. Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancellár meghívására va­sárnap este hivatalos látoga­tásra Becsbe érkezett. A kor­mány elnökét a magyar— osztrák határon dr. Nagy La­jos bécsi magyar nagykövet üdvözölte és csatlakozott a miniszterelnök kíséretéhez. Bécs magyar és osztrák zászlókkal feldíszített Déli pályaudvarán Lázár Györ­gyöt és feleségét, valamint a kormányfő kíséretének tag­jait ünnepélyesen fogadták. Elsőnek dr. Bruno Kreisky és felesége üdvözölte a vendé­geket. A fogadtatásnál jelen volt Erich Bielka külügymi­niszter, Heinrich . Haymerle, a külügyminisztérium főtit­kára, dr. Friedrich Fröli­chsthal Ausztria budapesti nagykövete, továbbá a kan­cellári hivatal több vezető személyisége. Ott voltak a szocialista országok Bécsbe akkreditált diplomáciai kép­viseleteinek vezetői, valamint a bécsi magyar nagykövetség munkatársai. Kedves pilianat volt, amikor a két kormány­főnek a bécsi magyar kolónia úttörői virágcsokrokat nyúj­tottak át. Amikor Lázár György Kreisky kancellárral együtt az érdeklődők sorfala között a pályaudvar elé ment, a bé­csiek tapssal üdvözölték őket. A két kormányfő ezután gép­kocsikba ült és Bruno Kreisky elkísérte Lázár Györgyöt szálláshelyéig, a Hotel Imperíalic Este a kancellár a főváros egyik idegenforgalmi köz­pontjában, a Grinzingben látta vendégül Lázár Györ­gyöt és kíséretének tagjait. (Részletes tudósításunk a tár­gyalásokról a 2. oldalon.) Mozgalmas, esemértydús hétvégéje volt a népfront­mozgalomnak a megyében: pénteken két városban és egy nagyközségben, vasárnap pe­dig a megyeszékhelyen és Karcagon volt újraválasztó küldöttértekezlet. Tegnap folytatódott és —> a túrkevei- ek, valamint a mezőtúriak tanácskozásával — véget is ért a népfrontmunkát értéke­lő és a bizottságokat megvá­lasztó küldöttgyűlés-sorozat, és ezzel lezárult a kongresz­szusi előkészületek egy sza­kasza. Vasárnap reggel kilenc órakor megtelt a szolnoki Vá­rosi Tanács nagyterme. A városi körzeti népfrontgyülé- seken megválasztott százki- lencvannégy küldöttet, az el­nökség tagjait, köztük Sán­dor Lászlót, a városi pártbi­zottság első titkárát, Gál Gyulát, a HNF Országos Ta­nácsa Elnökségének tagját, (Folytatás a 3. oldalon.) Vásáre/ózefes Szolnok megyeiek a BHY-n II I . *. ■■ -» ■ ■ I# >- ,%dr ■ ■1 Közgyűlését tartja a Magyar írók Szövetsége Tegnap a Fővárosi Tanács dísztermében megkezdődött a Magyar írók Szövetségé­nek közgyűlése. Az elnök­ségben foglalt helyet Aczél György,a Minisztertanács el­nökhelyettese, Óvári Miklós, MSZMP KB titkára, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, dr. Kornidesz Mihály, az MSZMP KB osztályvezetője és dr. Or­bán László kulturális mi­niszter. Garai Gábor, főtitkárhe­lyettes mondott megnyitót, majd a választmány — írásban előre megküldött — beszámolójához Dobozy Im­re, a Magyar írók Szövetsé­gének főtitkára fűzött szó­beli kiegészítést. A referá­tumot követő vitában fel­szólalt Óvári Miklós, az MSZMP KB titkára, a Poli­tikai Bizottság tagja. Moszkvai párlküldöítség érkezeti Budapestre Igor Nyikolajevics Pono- marjov, a moszkvai pártbi­zottság titkárának vezeté­sével hétfőn Budapestre ér­kezett az SZKP moszkvai bizottságának delegációja. A küldöttség az MSZMP budapesti Bizottságának meghívására hat napot tölt a magyar fővárosban. A de­legációt a Ferihegyi repülő­téren dr. Molnár Endre, a budapesti pártbizottság tit­kára és Giltner Andor, a Fővárosi Tanács elnökhe­lyettese fogadta. Ott volt Félix Bogdanov, a buda­pesti szovjet nagykövetség tanácsosa. \ Hazaérkezett a szakszervezeti küldöttség Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsá­ga tagjának, a SZOT főtit­kárának vezetésével a Fran­cia Általános Munkásszö­vetség (CGT) meghívására Franciaországban járt ma­gyar szakszervezeti kül­döttség vasárnap este haza­érkezett Budapestre. A kül­döttséget a Keleti pályaud­varon Földvári Aladár, a SZOT elnöke fogadta. Interszputnyik földi állomás A Veszprém megyei Ta- liándrögdön tegnap ünnepé­lyesen elhelyeztél* hazánk interszputnyik állomásának alapkövét. Az. ünnepségen, amelyen részt vett a hazánkban tar­tózkodó Pedro Guelmes Gon­zalez, Kuba postaügyi- és távközlési minisztere is, — Horn Dezső közlekedés és postaügyi miniszterhelyet­tes mondott beszédet. Vá­zolta a Magyar Posta táv­közlésének fejlődését, amely most új korszakához érke­zett. A mesterséges holdak és a velük kapcsolatot tar­tó földi állomások határta­lan lehetőségeket nyitnak a távközlésben. A KGST-or- szágok egységes távközlési rendszerének kiépítéséhez —■ hangoztatta — nagy segít­séget nyújt a Szovjetunió. Szovjet berendezésekkel, tervekkel és műszaki segít­séggel épül az első magyar interszputnyik földi állomás is. Május 24—25; országos MHSZ-tanácskozás A Magyar Honvédelmi Szövetség május 24 és 25- én Szolnokon rendezi meg az MHSZ-vezetők országos tanácskozását. Ennek felada­ta, hogy felmérje a legutób­bi, 1972-ben tartott ilyen értekezlet óta eltelt idő­szak munkáját, eredménye­it, meghatározza a követke­ző öt esztendő legfontosabb feladatait. A kétnapos országos ta­nácskozást május 23-án a szolnoki tiszaligetben nagy­szabású honvédelmi nap előzi meg, majd 26-án if­júsági honvédelmi nappal zárul a rendezvénysorozat. Egy mondatban — Tegnap a Szovjetunió BNV-részváteléről tájékoz­tatta az újságírókat Borisz Kokorev, a szovjet kiállítás igazgatója, a Szovjet Kultú­ra és Tudomány házában. — Az európai biztonsági és együttműködés magyar nemzeti bizottságának meg­hívására vasárnap Buda­pestre érkezett az európai biztonság és együttműködés szovjet bizottságánali kül­döttsége. — Nagy Mária főtitkár vezetésével elutazóit az MSZBT 20 tagú delegációja, hogy Moszkvában és Kijev- ben részt vegyen a szovjet baráti társaságok szövetsé­ge által szervezett nemzet­közi tanáe;','"-’"con. A kőbányai vásárváros te­rületén már hetek óla élénk az élet. A korszerű pavilo­nokban, a szabadtéri be­mutatóhelyeken egy-egy vál­lalat, üzem, szövetkezet szakemberei serénykedtek, hogy a holnap nyíló BNV- re minden rendben legyen. A hagyományos beruhá­zási javak vására az idén is nagy érdeklődés­re tart számot. Szolnok megyei vállala­tok, szövetkezetek kiállítói­val is találkozhatnak a lá­togatók a nemzetközi vásá­ron. A jászberényi Aprító­gépgyár pavilonjában min­den bizonnyal nagy érdek­lődésre tarthat számot a szakemberek körében egy kohászati berendezés ön­tött állványa, amely a salakhegesztés eredmé­nyeit szemlélteti. Bemutat­ják az úgynevezett hidegfo­lyatóprést is, amely alumí­nium tubusok, valamint aerosolos palackok gyártá­sára alkalmas. Az Április 4. Gépipari Mű­vek Energetikai Gépgyár örmépyesi gyára kiállítja a TGF—180’ típusú termoga- nerátort, mint úi gyártmá­nyát. A tüzelőberendezés jellemzője: óránként 180 ezer kilokalória hőt fej­leszt. Már gyártják az OTG—300 és az OTSA— 1000-es típusú termogene­rátorokat A kiállításon is láthatják az érdeklődők a nagyteljesítményű — üze­mek fűtésére, nagy mennyi­ségű meleg levegő fű vására alkalmas — berendezéseket. A Tiszamenti Vegyimű­vek műtrágyát és pontfes­tékét mutat be. Granulált szuoerfoszfátot. kevert PK műtrágyát és kriolitot állí­tanak ki, az utóbbi az alu­míniumiparban a kohósítás egyik fontos segédanyaga. Építőipari felhasználásra — beton és habarcs színezésé­re — ajánlják majd az egyik porfestéket. A nem­rég kikísérletezett színező­anyag jó eredménnyel bíz; tat. A jászberényi Műszer­ipari Szövetkezet „relé­családjával”. valamint kábelvédelmi berende­zéssel mutatkozik be. A szolnoki Vas- és Faipari Szövetkezet felvonultatja olaj- és gáztüzelésű vízlá­gyító kazánjait. Tegnap kiosztották az 1976-os BNV nagydíjait, amelyet a Csepel Művek Szerszámgépgyára, az Ikarus, a Magyar Kábel Művek, a Medicor Művek, a BVM, a Budalakk, a TVK és a 'La­bor Műszeripari Művek ter­mékei kapták»

Next

/
Oldalképek
Tartalom