Szolnok Megyei Néplap, 1976. május (27. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-01 / 103. szám

mm Ünnepi köszöntő I de! ünnepünknek különös jelentőséget ad mind nem­zeti, mind nemzetközi vonatkozásban a közelmúlt néhány kiemelkedő fontosságú eseménye. A magyar nHinkásosztály, a magyar nép vezető ereje, egységének ko­vácsolnia, a Magyar Szocialista Munkáspárt tavaly tartott XI. kongresszusa nemcsak utat mutatott, nemcsak mérleget készített, hanem azt is megállapíthatta, hogy munkásosz­tályunk, 'népünk — történelmi hivatásának teljesítése köz­ben — olyan sikereket ért el a szocialista társadalom épí­tésében, amelyek megbízható alapot adnak hosszútávú ter­veink valóraváltásához, a fejlett szocializmus felépítéséhez. Hazánkban a, munkáshatalom kiteljesedésének körül­ményei között minden osztály és réteg, de az egyes ember is, az alkotó munka jegyében, a munka értelmének tuda­tában bontakoztatja ki képességeit. Élhet olyan lehetősé­gekkel, amelyek történelme során korábban még soha nem álltak rendelkezésére. És ezen az úton, a dolgozó osztályok szövetségének erejéből táplálkozva, formálódik egységessé szocialista társadalmunk. Olyanná, amelyet a közös célok ismerete és a megvalósítás szándékának közössége avat igazán megbonthatatlanná. Ezt a gondolatot fejezte ki a magyar szakszervezetek decemberi nagy seregszemléje, a XXIII. kongresszus is. A küldöttek reális, őszinte szavak­ban megfogalmazott felszólalásai jól tükrözték a dolgozó emberek véleményét. Azt, hogy a hétköznapi munka vala­mennyiünkért van. Felelősségtől áthatott munkánknak kö­szönhetjük, hogy ma jobban élünk, mint tegnap és mai munkánk egyúttal a holnapi sikereket, holnapi jobb éle­tünket is szolgálja. Nyíltan beszéltünk kongresszusunkon gondjainkról is, és barátaink, ellenfeleink számára egy­aránt nyilvánvalóvá válhatott, hogy a magyar munkásosz­tály, dolgozó népünk szívével és eszével is azonosul szo­cialista társadalmunkkal. Valamennyien tudjuk, hogy a jobb, az eredményesebb munkával, 5 éves tervünk, nemzeti programunk teljesítésével a mind teljesebb, gazdagabb éle­tet, a közös és a személyes célok egymást kiegészítő meg­valósítását szolgáljuk. Céljainkig csak békében, oívan körülmények között ér­hetjük el, amelyek biztosítják a nyugodt munka feltételeit. Az elmúlt években kedvező változások tanúi lehettünk a nemzetközi életben. A békés egymás mellett élés lenini el­vei mindinkább tért , hódítanak a nemzetközi kapcsolatok­ban és az enyhülés folyamata egyre inkább visszafordítha­tatlanná válik. Azt a békeprogramot, amelyet a szovjet kommunisták XXIV. kongresszusán hirdettek meg, a kö­zelmúltban a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXV. kongresszusa megerősítette és tovább fejlesztette. A békeszerető emberek milliói megelégedéssel vehették tudomásul, hogy a világ első szocialista állama, a Szovjet­unió külpolitikája legfontosabb feladatának mindig is, most is a béke megőrzését, a nemzetközi kapcsolatokban az eny­hülés és az együttműködés elmélyítését tekinti. Ennek a tevékenységnek pedig megfelelő . alapot ad a kommunista építés programja. Világszerte ez a háttér adott erőt, távla­tot a haladás híveinek küzdelmükhöz. Az a tény, hogy az enyhülésnek vannak ellenzői, ellenségei is. a nemzetközi munkás szolidaritás felelősségére és felbecsülhetetlen értékű erejére, jelentőségére irányítja figyelmünket, különösen most, május elsején. A világ haladó erői. a felszabadulásukért küzdő népek »z imperializmus, az újgyarmatosítás és a faji üldözés, va­lamint a fasizmus minden formája ellen elszánt küzdelmet folytató milliók számíthatnak a magyar és a nemzetközi munkásosztály cselekvő szolidaritására. Ez az erő, az inter­nacionalizmus, az osztály testvéri ség, a nemzetközi összefo­gás, a szolidaritás ereje akadályozhatja csak meg. hogy az enyhülés, a békés egymás mellett élés ellenségei pusztító világégésbe sodorják az emberiséget. a nemzetközi munkásosztály ereje és közös cse­lekvése az egyik legfőbb biztosítéka annak, hogy kontinensünkön, de az egész világon is kivívhas­suk és megőrizhessük a békét, azt a légkört és azokat a lehetőségeket, amelyek közepette a dolgozó ember hétköz­napi munkára, nagyszerű alkotásokra képes. Timmer Józsefnek, a SZOT titkárának beszéde, elhang­zott május elsejének előestéjén a Kossuth rádióban és a televízióban. MA: Rendben megkezdődött Publicisztika a megyei pártbizottság cselekvési programja végrehajtásának tapasztalatairól 3. oldal Soklóerős barátainkról Vallomások « gép és az ember viszonyéról 4. oldal Közben eltelt tizenkét hónap _ Riport a kitüntetett hűtőgépgyári brigádról 5. oldal Ifjúmunkások Bemutatunk három alkotó fiatalt a Járműjavítóból 6. oldal Épülő-szépülő sportlétesítmények Képriport ■ sportlétesítmények építésén fáradozók munkájáról Politikai nagygyűlés Szolnokon Ma. a Munka ünnepén, politikai nagygyűlés lesz Szolnokon. A munkahelyek dolgozói, a varos lakói, a kijelölt helyeken gyülekeznek, majd csoportosan vonulnak a Kossuth téren emelt dísz­tribünhöz, ahol 10 órakor kezdődik a politikai nagy­gyűlés, amelynek előadója Keserű Jánosné, az MSZMP KB tagja, könnyűipari mi­niszter. A politikai rendezvény után. a Tiszaligetben majá­lis várja a város lakóit és a megyeszékhelyre érkező ven­dégeket. Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Az Elnöki Tanács hozzájá­rult, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen négy, a Szegedi József Attila Tudo­mányegyetemen pedig három — közép- és felsőfokú tanul­mányaikat kiváló eredmény­nyel elvégző egyetemi hallga­tót kitüntetéses ’ doktorrá avassanak. Az Elnöki Tanács bírákat mentett fel és választott meg, végül állampolgársági és egyéni kegyelmi ügyekben döntött. Felvonták az Állami Zászlót Május 1-e, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ün­nepe tiszteletére pénteken dé­lután a Parlament előtti Kossuth bajos téren katonai tiszteletadás közepette felvon­ták az Állami Zászlót. Ugyancsak katonai tisztelet- adással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkás­mozgalom vörös zászlaját a Gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél Anai a í . <•- . 1 L * gSBflá . ww.-m ^nireibt [>| ; Az úttörők napja az Alkotó Ifjúság kiállításon Az úttörőmozgalom 30. év­fordulójának tiszteletére pén­teken az úttörőké volt a ki­állítás. A kiállítás vendége volt pénteken Aczél György a Minisztertanács elnökhelyet­tese és Óvári Miklós az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, a Politikai Bi­zottság tagjai, akik Nádor György az ÁIB titkára és Csák István a kiállítás igaz­gatója kalauzolásával meg­tekintették az országos bemu­tatót. Elutaztak észt vendégeink Tegnap elutazott megyénk­ből Olaf Ult, az Észt Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­ga osztályvezetője, valamint Feliks Nömmsalu, az Észt SZSZK erdőgazdasági és kör­nyezetvédelmi miniszterhe­lyettese. Szakmunkásképző, KRESZ-parkok avatása A májusi ünnep alkalmából tegnap délelőtt felavatták Tö- röksZentmiklóson az új 604. számú Ipari Szakmunkáskép­ző Intézetet. A csaknem 6 millió forint költséggel ké­szült, kétszintes iskolát a tö­rökszentmiklósi Városi Ta­nács költségvetési üzeme épí­tette. Egy másik ünnepségre is sor került, a városban. A déle­lőtt folyamán vették birto­kukba az ú j KRESZ-parkokat a Hámán Kató és a Damja­nich úti óvoda kisgyermekei. Egy mondatban — Holnap délelőtt 11 órakor Garamvölgyi József kulturá­lis miniszterhelyettes meg­nyitó szavai után ismét kitár­ja kapuit, a nagyközönségnek az idén S3 éves balassagyar­mati Palóc Múzeum. — Francia testvérvárosi küldöttség érkezeti pénteken a Párizs melletti Villejuif-böl Dunaújvárosba. Kádár János Angyalföldön Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára — Katona Imrének, a Budapesti Pártbizottság első titkárának társasagá­ban — május 1. előestéjén ellátogatott Angyalföldre. A vendégeket a XIII. kerületi pártbizottság' szék házában a kerületi pártbizottság titká­rai. állami és tömegszerve- zeti vezetői fogadták. Ko­vács Károly, a XIII. kerületi pártbizottság első titkára tá­jékoztatót adott a kerület dolgozóinak május 1-i ün­nepi felkészüléséről, a IV. ötéves tervben elért munka- sáikerekről. illetve a kong­resszusi munkaverseny ered­ményeiről. Kádár János ellátogatott a Magyar Hajó- és Daru­gyárba, ahol Szaló János, a pártbizottság titkára és Szép János vezérigazgató köszön­tötte. A vendégek találkoz­tak a vállalat párt-, gazda­sági és társadalmi szervei­nek vezetőivel és a szocialis­ta brigádok képviselőivel. A gyár vezetői beszámoltak az üzemben érvényesülő jó lég­körről, az utóbbi időben elért eredményeikről, amelyeket az is érzékeltet, hogy el­nyerték a Vasas Szakszerve­zet elnöksége és a Kohó- és Gépipari Minisztérium okle­velét. Eperjesi László ka­zánkovács a dolgozók helyt­állásáról szólt, hangsúlyozva a csoportvezetők, a műveze­tők, a munkások együttes felelősségét az üzem előtt álló feladatok megvalósítá­sában. a párt politikájának végrehajtásában. A találko­zón felelevenítették régebbi május elsejékkel kapcsola­tos emlékeiket, majd az idei május elseje méltó megün­neplésére történő előkészü­let éltről szóltak. A Központi Bizottság első titkára felkereste a Kender­es Jutagyárat. Németh Lászlóné, a pártbizottság titkára és Hu&zák Vilmos vezéngaxgató köszöntötte és tájékoztatta a vendégeket a vállalat helyzetéről, majd kalauzolta őket az üzemben. A vállalat kiváló munkájá­ra jellemző, hogy a kong­resszusi munka verseny ben elért eredményéért minisz­tert dicsérő oklevélben ré­szesült. A vendégek a többi között megtekintették a var­rodát. a csomagolót, a szö- vődéket és a felvető-üzem­részt. mindenütt a nemzet­közi munkásosztály nagy ün­nepére való készülődés meg­annyi jele, hangulata, fe­gyelmezett munka fogadta őket Az ünnep alkalmából a dolgozók röpgyüléseket tartottak az egyes részlegek­ben. Kádár János is részt vett a kiszerelő üzem­egységben tartott gyűlésen, amelyen Bereczki Károly üzemvezető a nemzetközt munkásosztály nagy ünnepé­nek jelentőségéről, az üzem dolgozóinak május elseje megünneplésére való felké­szüléséről szólt A Központi Bizottság első titkára elbe­szélgetett a dolgozókkal munkájukról. életkörülmé­nyeikről és emlélcsorokat irt az Alkotmány, a Kun Béla. a Váci Mihály és a Várko- nyi György szocialista bri­gádok naplóiba. Kádár János mindkét üzemben nagy megelégedés­sel szólt a látottakról, a dol­gozók eredményes munkájá­ról- Elismerését és jókíván­ságait fejezte ki a termelő munkában elért sikereikért. Emlékeztetett a két üzem dolgozódnak a munkásmoz­galomban betöltött szerepé­re, forradalmi hagyományai­ra, s szólt azokról a jelentős feladatokról, amelyek a fej­lett szocialista társadalom építésének jelenlegi szaka­szában előttünk' állnak. Kitüntetések öt év kiváló munkájáért Lososiczi Pál adta át a vörös zászfát a fűzfői Kltrokéiüfa Ipartelepek tópzélisak Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke pén­teken átadta a Miniszterta­nács és a SZOT elnökségé­nek vörös zászlaját a fűzfői Nitrokémia Ipartelepek dol­gozóinak. A kitüntetést a munkások nevében Gyuricza László igazgató. Kislaki Bé­la. a vállalati pártbizottság titkára és Oroszlán János, a vállalat szakszervezeti bi­zottság titkára vette át. A fűzfői Nitrokémia ha­zánk égjük legnagyobb ve­gyi üzeme. Az elmúlt öt esz­tendőben saját fejlesztéssel és a tartalékok feltárásával több mint kétszeresére nö­velte termelési értékét, a többtermelést kizárólag a termelékenység növelésével érték el. Az eredményekben nagy része volt a vállalat szocia­lista brigádjainak. Az ossz - létszám 68 százaléka a 233 szocialista brigádban dolgo­zik. A kongresszusi és a fel- szabadulási munkaversenv során megszervezték a vál­lalatnál az anyagtakarékos­sági mozgalmat-; amelynek eredményeképpen 1974-ben 31.. 1975-ben pedig 56 mil­lió forint értékű anyagot ta­karítottak meg. s ennek je­lentős hányada tőkés import- megtakarítás volt. Az olajbányászok dicső hagyományokat ápolnak Tegnap délután Szolnokon, a Ságvári Endre megyei Mű­velődési Központban tartot­ták ünnepségüket az alföldi olajbányászok abból az al­kalomból, hogy a Nagvalföl- di Kőolaj- és Földgázterme­lő Vállalat elnyerte a Minisz­tertanács és a SZOT Vörös Zászlaját, a Nagyalföldi Ku­tató- és Feltáró Üzem pedig kiváló vállalat lett Az. ün­nepségen megjelent Jakab Sándor, a Központi Bizottság tagja, a KB osztályvezetője, Zsengellér István, a nehéz­ipari miniszter helyettese; Majoros Károly, a megyei pártbizottság titkára; Lajer László, a BDSZ titkára; Sí­pos Károly, a megyei tanács elnökhelyettese és dr. Eán Ákos, az OKGT vezérigazga­tója. Rumpf Pálnak» az al­földi olajipari pártbizottság titkárának megnyitó szavai után Bán Ákos vezérigazgató tartott ünnepi beszédet. — Az Országos Köp1 aj- és Gázipari Tröszt vállalatai a párt és a kormány elvárá­sainak megfelelően biztosí­tották az előirányzott szén - hidrogén részarányát, ezt túl is teljesítették, hiszen 1975- b.en az összes energiafelhasz­nálásban a szénhidrogének elérték az 57 százalékot és a földgázfelhasználás köz­ponti fejlesztési programjá­nak keretében 1975-ben az összes háztartások 65 száza­léka gázellátásban részesült — hangsúlyozta többek kö­zött a vezérigazgató, majd így folytatta: — A minisztertanácsi ha­tározat a IV. és az V. ötéves terv kutatási eredményéül 60 millió tonna szénhidro- gén-vagyon megtalálását irá­nyozta elő. Ebből a IV. öt­éves tervben elértük a szén- hidrogén-vagyon több mint 32 millió tonnás növekedé­sét, mely fe^dat teljesítésé­ben meghatározó volt a Nagyalföldi Kutató- és Fel­táró Üzem tevékenysége. — A két vállalat kollektí­vája jól gazdálkodott a ren­delkezésre bocsátott szellemi és anyagi lehetőségekkel-. A jól meghatározott gazdaság­politikai célokat a munká­ban összeforrott dolgozók magukénak tekintették. Büszkén számolhatnak be a IV. ötéves tervben elvégzett munkáról. A vezérigazgató az alföldi olajbányászok előtt álló fel­adatok vázolásával fejezte be ünnepi beszédét. Ezt köve­tően Jakab Sándor, a Köz­ponti Bizottság tagja emel­kedett szólásra. Hangsúlyoz­ta, hogy a IV. ötéves terv teljesítése sikeres volt. A/, eredményeket nagyban elő­segítette a XI. pártkongresz- szusra kibontakozott, nagy tömegeket átfogó szocialista munkaverseny. Méltón fejez­te ez ki népünknek a hazá­hoz való új viszonyát. A dolgozók hittel, lelkesedéssel végezték munkájukat, Jakab Sándor a kormány és a SZOT nevében őszinte elis­merését fejezte ki a Nagyal­földi Kőolaj- és Földgázter­melő Vállalat kollektívájá­nak. azért, hogy munkasike­rcikkel kiérdemelték a Mi­nisztertanács és a SZOT Vö­rös Zászlaját. A Központi Bizottsági és a megyei párt- bizottság nevében is gratu­lált a termelő vállalat kép­viselőinek. A továbbiakban arról szólt Jakab Sándor, hogy a bányászok dicső ha­gyományait áoolják a szép munkasikerekkel. Aláhúzta, hogy az olajbányászok egy­szerre végeznek természetát­alakítást és emberformálást A kiváló brigádok tevékeny­sége híven tükrözi- ezt. Rö­vid köszöntője után átadta a zászlót Pápa Aladárnak, a Nagyalfölüi Kőolaj- és Föld- gáztermelő Vállalat igazga­tójának. Ezt követően nyúj­tottak át a Magyar Népköz- társaság Kiváló Brigádja cí­met az NKFV ha.idúszobosz­(Folytatás a 3. oldalon.),

Next

/
Oldalképek
Tartalom