Szolnok Megyei Néplap, 1975. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-20 / 169. szám

1975. július 20. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP ~7 és megmondom, ki vagy. ügy is mondhatnánk a közmondás parafrázi­saként: madarat a tolláról; embert a (ba­rátaivá vált) könyveiről lehet megismerni. Aki ezt tudja, az látogatóba érkezvén rögtön a könyvespolcot vizitálja. Még megsértődni sem lehet érte: szereti a könyveket. Valóban, ha nem szeretné őket, nem értene a nyelvükön. A házi könyvtár felettébb beszédes. A könyv mindig dekoráció is volt, a lakás dísze, hiszen szép kivitelben műtárgy is, meg aztán a könyvvel bélelt otthon egy­könnyen elhiteti a tájékozatlan szemlélő­vel, hogy itt „tudós emberek” laknak. Ám, aki kevésbé hiszékeny, nyomban felfede­zi, hogy újgazdag lakáscsinosítóval, vagy a könyvek szerelmesével van-e dolga? A túlzott rend elve gyanút kelt. A katonás glédában sorakozó könyvek, melyeket nem tartalmuk, vagy műfajuk, esetleg íróik be­tűrendje szerint csoportosít a tulajdonos, hanem külső formájuk szerint, aligha szol­gálnak olvasásra. (Ez ugyanis sohasem lesz a keresés szempontja, tehát aki így rendez, eleve tudja, hogy nem fog ke­resni semmit.) Felettébb gyanús az, akinél sok és teljes sorozat egyenruhájában so­rakozik a könyvregiment. Az igazi olvasó darabonként válogat. Nem sokat, nem „mutatósat”, s főként nem régimentet, hanem annak a műveit gyűjti, akit sze­ret. Olyan ruhában, amilyenben éppen hozzá lehet férni. Azután: az olvasó ember asztalán és fekhelye körül mindig van egy-két halom olvasásra szánt, esetleg könyvjelzőkkel megtűzdelt, vagy éppen nyitva felejtett könyv. A halom sohasem fogy: amennyi­vel végzünk, annyi le is rakódik újra kí­váncsiságunk sodró folyamának hordalé­kaként. Az élő és használt könyvtár nemcsak személyünkről vall, de életrajzunkról, bel­ső fejlődésünkről is. Mivel a tér korláto­zott, idővel határoznunk kell: mit aka­runk gyűjteni. Van, aki a verset, más a regényt, vagy a kis-epikát részesíti előny­ben a szépirodalomból, van, aki kedven­ceinek minél több művére vágyik, más gyermekeire gondol: találják meg otthon minden nagy írónak néhány fontosabb művét; Mivel változunk az időben, az is érde­kes, hogy életünk melyik korszakában kit éreztünk lélekrokonnak. Egy-egy nagyta­karítás, lakásfestés alkalmával így kerü­lünk szembe tegnapi önmagunkkal: nap­lót sem kell írnunk, a könyvek eszünkbe juttatják, mit éreztünk, gondoltunk ak­kor, amikor őket olvastuk. Igen fontosak, mind az általános, mind a szakmai kézikönyvek, amelyeket köny- nyebb eligazodás céljából ajánlatos külön polcon tartanunk. Ide tartoznak a szótá­rak, enciklopédiák, lexikonok, történelmi összefoglaló művek, atlaszok stb. Bármi­lyen kérdés merül föl beszélgetés, olvasás, munka vagy tv-nézés közben, ha van le­xikonunk, mindjárt megkereshetjük rá a választ. Gyermekek is szívesen lapozgat­ják, hasznukra válik, s igen célszerű, ha korán megtanulják a lexikon használatát, az eligazodást. A szaklexikonok közül is kell néhány a házikönyvtárba: irodalmi, művészeti, zenei és természettudományi lexikonra — éppen, mert az ismeretek sokasodnak —, minden művelődő család­ban szükség van. Könytárunkban még egy részleget aján­latos elkülönítenünk: kedvtelésünk, hob- bynk, szenvedélyünk könyveit. Ez még akkor is ajánlatos, ha nem olyan magá­tól is elkülönülő témáról van szó, mint pl. a horgászat, bélyeggyűjtés, autózás stb., hanem máshová is besorolható mű­vekről, mint a zene, vagy a képzőművé­szet, mert ha történetesen muzsikálni sze­retünk szabad időnkben, akkor a zenei könyvekre is többször lesz szükségünk, mint más ismeretterjesztő munkákra. Láthat U a könyvtár elárulja gazdája foglalkozását, szenvedélyét, belső fejlődését; jellemzi ízlését, logikus, rend­szerező készségét, mellyel a gyors és könnyű megtalálás érdekében csoportosít. De ezenkívül még azt is megvallja: lesz-e folytatása könyvgyűjtő buzgalmunknak? örzi-e majd valaki híven, ránk emlékezve a könyveinket? Mert ebben csak akkor reménykedhetünk, ha idejekorán megala­pozzuk gyermekünk saját kis könyvtárát, amit ő fejleszt tovább, az ő ízlése, érdek­lődése alapján. De ez már őróla fog vallani. Bozóky Éva REICH KÁROLY Az élő magyar képzőmű­vészet egyik legsajátosabb vonalvezetésű rajzolója Reich Károly 1922. augusztus 7-én született Balatonszemesen. Előbb az Iparművészeti Fő­iskola grafikai osztályát vé­gezte el, majd a Képzőmű­vészeti Főiskolán Konecsni Györgynél tanult. Önálló grafikai lapjain kívül — tervezett falképeket a Fóti Gyermekvárosba, a miskolci gyermekkórházba, a zala­egerszegi óvodába — elsqy soi-ban mint könyv-illusztrá­tor ért el jelentős eredmé­nyeket. Egyéni bájú, vará- zsosan világos kompozíciói mese és ifjúsági művek dí­szítő elemeiként nemzetközi sikert is értek el, az 1965- ös nemzetközi lipcsei könyv­kiállításon aranyérmet nyert, de rajzai — különösen az antikvitással, Devecseri Gá­bor műveivel találkozva — olyan átütő népszerűségre tettek szert a felnőttek vilá­gában, hogy mára a legnép­szerűbb magyar könyvil­lusztrátor grafikusként tart­hatjuk számon. Reich Ká- rolynak, — akit kormá­nyunk érdemes művész cím­mel, Munkácsy- és Kossuth- díjjal tüntetett ki — 1964- ben a Dürer teremben, 1972- ben pedig a Műcsarnok ka­maratermében volt kiállí­tása. —J—J Vidéki operaegyiitteseiiM A zenekritikus feladatához természetszerűleg tartozik hozzá, hogy ne csak a fővá­ros, hanem az egész ország zenei életét figyelemmel kí­sérje. Sőt, ha a zenekritikát a közművelődési helyzet vizs­gálatának fórumaként is te­kintjük: talán fontosabb azt figyelni, mi történik vidéki városainkban. Negyedszázada alakultak a vidéki operaegyüttesek: Sze­geden — ahol már 1945-ös kezdeményezéseket élesztet­tek újjá —, Debrecenben, Pécsett és Miskolcon. A mis­kolci együttes rövidesen fel­oszlott, a másik három ma is ' működik. A kezdeti lendület­nek, lehetőségeknek és sike­reknek már csak töredékeivel találkozhatunk ma. Talán mondanunk sem kell, hogy nem a szegedi, debreceni és pécsi operatársulatok tagjain és vezetőin kell számonkér- nünk a fejlődést. Az együttesek élén ma is kitűnő szakemberek állnak: Vaszy Viktor, Pál Tamás, Breitner Tamás, Szabó Lász­ló, mint karmester. Kertész Gyula, Horváth Zoltán és alkalmanként Eck Imre, mint rendező. Ök mindent meg­tesznek az ügy érdekében és működésüket a közönség ér­deklődése, a telt házas ope­raelőadások igazolják. Ne beszéljünk most a ze­nekarok betöltetlen hegedfls- és brácsás-posztjairól — ez olyan országos méretű prob­Ä felelet az Állami Ope­raház kulcspozíciójában rej­lik. Valamennyi zenei intéz­ményünk közt az Operaház kapja a legnagyobb erkölcsi és anyagi támogatást. így többek között vezető dalszín­házunk már a Zeneművésze­ti Főiskolán kiválogatja á fi­atal énekes-utánpótlás javát, s ezt annál is könnyebben te­heti, minthogy az Operaház igazgatója és főrendezője egyben a Főiskola énektan­szakának is vezetői. Másrészt, ha vidéken egy-egy jobb éne­kes feltűnik, esetleg ott már gyakorlatot is szerez, kineve­lődik, az rövidebb-hosszabb idő után az Operába szerző­dik. Sem a Főiskolát végző fia­taloknak, sem pedig a vidéki énekeseknek nem tehetünk ezért szemrehányást. Hiszen ki tudna ellenállni a főváros és az operaházi tagság csá­bításának? Viszont az sem kétséges, hogy így nem tud­hat ott kialakulni stabil szín­vonalú operatársulat. Ugyanakkor csak a legfel­tétlenebb elismerés hangján szólhatunk vidéki együttese­Évtizedek óta járom az or­szágot és figyelem vidéki ze­nei életünk és benne a vidéki operajátszás küzdelmeit, mert küzdelemről van itt szó, s ha a jelenlegi adott helyzetet vesszük figyelembe: egyre nehezebbnek látszó küzdelemrőL Essék most er­ről szó; léma, amelyről már sok szó esett. De hiányos a kórusok létszáma és az énekesgárda. Nem tudok pontos számada­tokat mondani, csak azt tu­dom, hogy a vidéki színhá­zak kórustagjai nem valami magas fizetéssel rendelkez­nek, ugyanakkor nemcsak az operaelőadásokon kell részt- venniük, hanem az operett-, sőt statisztaként a prózai produkciókban is. így hát egyáltalán nem csodálatos, ha nem tolongnak a jelent­kezők egy-egy kórus-státu­szért. A három város ugyan­akkor kitűnő koncerténekka- • rokkal rendelkezik, de ezek­nek vezetői mintha elzárkóz­nának a színházzal való együttműködés elől. Ez a szi­tuáció önmagában lehetetlen­né teszi a nagykórusok ope­rák előadását. A magam ré­széről nem hiszem, hogy a három város hangverseny­énekkarainak kárára válnék, ha például évadonként né­hány előadásban résztvenné- nek. Sőt, talán még hasznot is hajtana a Borisz Godunov vagy a Peter Grimes nagy kórusainak betanulása Egyszer már eí kellene dönteni: a valóságban, vagy pedig csak szavakban és sta­tisztikai adatokban akarunk- e országos operakultuszt te­remteni. A kezdeti években egészen más volt a helyzet: a vidéken működő opera­együttesek tagjait évekig hallhattuk ugyanabban a színházban, mód és lehetőség volt igazi együtteskultúrát teremteni. És ugyanekkor működött még a Gördülő Opera is, tehát kisebb és na­gyobb vidéki városaink iga­zán magas színvonalú opera- előadásokat kaptak. Ma, a közművelődés álta­lános' szituációját tekintve is előnytelen, hogy Budapest centralizált helyet kap a kul­turális életben. Ezt csak sú­lyosbítja, ha ezeket a vidéki együtteseket, amelyek amúgy sem rendelkeznek elsőrangú erőkkel, a fentemlített mó­don időnként még gyöngítik is. Ilyen helyzetben csak a statisztikai jelentések adatai rózsásak. ink munkájáról. Bár a „sze­gény ember vízzel főz” mon­dás vonatkozik rájuk, he­roikus harcot vívnak, amely önmagában is csak a legna­gyobb dicséretet érdemli. De miért kell harconlni? Miért kell minden bővítésért külön vért izzadni, miért van szük­ség arra — mert ez is elő­fordult —, hogy a vidéki színházak egymástól csábít­sák el az énekeseket és mu­zsikusokat? Hogy mi a meg­oldás? Csak arra tudjuk fel­hívni a figyelmet, hogy mi­nek nem szabadna lenni. Szűnjék meg a lefölözés, a csábítás — ez a legfontosabb, érdemes legyen vidéken éne­kelni. Akár leutazással, akár helybenlakással meg lehetne oldani bizonyos számú éne­kes vidékre irányítását is. Háttérbe szorítás helyett, fo­kozott támogatást! Talán csak egy példát a háttérbe szorítottságból: az Állami Déryné Színházét. Gondolom, nem szükséges el­mondani, mi a jelentősége ennek az együttesnek, mit je­lent az, hogy a lekisebb fal­vak színházat, sőt operát is kapnak. Az operaéneklés olyan feladat, amely fizikai­lag is, szellemileg is megeről­tető. Teljesen jogos az a ren­delkezés, melynek értelmé­ben az operaénekeseknek egy-egy fellépés több szolgá­latnak számít és így kevesebb fellépéssel teljesítik szerző­désüket, mint a prózai szí­nészek. Igazságtalan megkülönböztetés De vajon miért, hogy a Dé­ryné Színház operaegyüttesé­nek tagjait a többiek kettes, sőt hármas szorzószámú ked­vezménye helyett csak más- félszeres illeti meg, azaz csak illette, mert még ezt is meg­vonták tőlük. Összevetve az Operaház és a Déryné Szín­ház-beli fizetéseket, még ki­rívóbb, még igazságtalanabb ez a megkülönböztetés. Természetes, hogy nem a kiemelt intézmények sokmil­liós támogatását, általában kiemeltségét kifogásoljuk. De ha tudjuk, hogy a vidéki ze­nei életre múlhatatlanul szükség van, ha valljuk, hogy a zenei közművelődés hatása hatalmas jelentőségű, való­ban élő, mozgékony és köz- művelődési feladatát teljesí­tő vidéki zenei intézménye­ket akarunk, akkor nem elég beszélni erről, hanem tenni is kell. Várnai Péter II kezdet: évek sikerei flz út az operába vezet Fokozott támogatást! A z irodalmi ter- “ mék a múlt század közepéig sza­bad préda volt, a szerzői jogot nem is­merték. Bárki bármit eredeti, vagy megvál­toztatott szöveggel új­ranyomtathatott, át­dolgozva saját neve alatt kiadhatott. Hogy ez mennyire így volt, ezt hazai viszonylat­ban legjobban talán a Lúdas Matyi vándor­díja bizonyítja. Fazekas Mihály 1804-ben fejezte be híres költeményét, a hexameterben írt „eredeti regét”. Kéz­iratát elküldte Kazin­czy Ferencnek, de midőn kedvezőtlen bírálattal kapta tőle vissza, nem adta ki nyomtatásban. Sze­rencsébe barátainak megmtßlatta, s ezek nem osztották a szép­halmi mester szigorú és igazságtalan ítéle­tét. Közülük többnek annyira megtetszett, hogy leírta és mások­nak is odaadta a Lú­das Matyi szövegét. Egyre több másolat járt az országban kézről-kézre, s egy ilyen — meglehetősen elrontott szöveggel — a Bécsben tanuló Ke­rekes Ferenchez is eljutott. Kerekes nem tudta, hogy ki az író­ja, s ezért 1815-ben név nélkül kinyomat­ta, anélkül, hogy Fa­zekas beleegyezését megkapta volna. ) A bécsi kiadással kezdődött el a pa­rasztnyúzó földesúr megbüntetése vidám históriájának diadal- útja. Megismerték az egész országban, negyven további ki­adásban nyomtatták ki. Megtetszett Balog István színiigazgató­nak is, aki 1815-től 1839-ig önálló társu­lattal járta be p.z or­szágot. Társulata sze­gényes repertoárját több átdolgozott da­rabbal bővítette, így darabot írt Csokonai Dorottyájából is. A siker lehetőségét lát­ta a Lúdas Matyiban, 1838-ban átformálta színművé, teletűzdel­te énekes betétekkel, a szereplők számát tündérekkel és ma­nókkal szaporította meg. Fazekas pom­pás humora kimaradt az átdolgozásból, de a vidék közönsége így is megtapsolta, sőt , később a Nemzeti Színház is előadta. Medve Imre Tatár Péter álnéven számos hosszú, de érdektelen népies verset írt, s ezeket a vásárokon a ponyván árulta. Ba­log tündér játékát ő „fogadta örökbe”, az elrontott színpadi változatot elég híven követve, ismét verses elbeszéléssé gyúrta át Lúdas Matyi történe­tét. Terjengős, 86 lap terjedelmű költöiet- len feldolgozását az­által próbálta élvez­hetőbbé tenni, hogy kb. 150 sort szószexint átvett Petőfi Szilaj Pistájából és János vitézéből. V. M. A „Lúdas Matyi” vándorú íja Az olvasás iskolája Mutasd meq a könyvtárad!

Next

/
Oldalképek
Tartalom