Szolnok Megyei Néplap, 1975. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

XXVI_6vf.152.sz. 1975. július 1., kedd VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! Ara: 80 fillér A BARÁTSÁG NAPDÁN A megye járásainak, városainak küldötteit fogadta a megyeszékhely Brerval István, m szolnoki városi pártbizottság titkára gratulál Móricz Bélának, a me­zőtúri városi pártbizottság első titkárának. Jobbról mögötte Papp János, a mezőtúri Városi Tanács elnöke „A 900 éves Szolnok kö­szönti a megye jarasait, va­rosait” olvashattuk vasárnap Szolnokon, a Tiszaligetben elhelyezett feliratokon. A jubiláló megyeszékhely jitter, mnényeihez jileMős se­gítséget adtak a járások és a városok. Példás társadalmi összefogással, erejükhöz mér­ten — pénzzel, anyaggal, munkaerővel, géppeL — segí­tettek, hogy a megyeszékhely nagyvároshoz méltóan ünne­pelhessen a jubileumi év­fordulón. Mi minden va­lósul meg a megye összefo­gásával, arról a barátság napján, — amikor nem dolgozni, hanem ünnepelni jöttek —, saját szemükkel győződhettek meg a vendé­gek. . A Tiszaligetben elkészült sportcsarnok elé már reggel korán személykocsikkal és autóbuszokkal érkeztek a megye hat városának és négy járásának a küldöttei, aki­ket • Szolnok vezetői az üze­mek, a vállalatok és a tö­megszervezetek képviselői fogadtak. Ott voltak a megye és Szolnok város párt- és állami vezetői, élükön dr. Hegedűs Lajossal, a megyei tanács elnökével és Szekeres Lászlóval, a-megyei pártbi­zottság titkárával. A jubileumi intéző bizott­ság nevében Bekényi István­ná, a Hazafias Népfront vá­rosi bizottságának titkára köszöntötte a küldötteket. Felelevenítette a megyeszék­hely, a járások és a városok kapcsolatának évtizedes ha­gyományait. — A segíteniakarás, a se­gíteni tudás ünftepe ez a mai. Jó érzés, hogy a megye la­kossága szívén viseli és sokat tesz a megyeszékhely fejlő­déséért — mondta. Az újon­nan épülő létesítmények, mint a vízügyi szakközépis­kola, és az autóbusz-pálya­udvar a közös összefogás eredménye. Beszédét követően Kukri Béla, a városi tanács elnöke „A 900 éves Szolnokért” plakettet adta ét Jászberény, Karcag, Kisújszállás, Mező­túr, Törökszentmiklós, Túr- keve, valamint a jászberényi, a kunszentmártoni, a szolno­ki és a tiszafüredi járás kép­viselőinek. Ezután a járások és a vá­rosok amatőr művészeti cso­portjai vették birtokukba a sportcsarnok játékterét. A lelátót zsúfolásig megtöltő közönség előtt felcsendült az ének, ropták a táncot. Vas­taps jutalmazta a tiszaföld- vári vegyeskórus, a kun­szentmártoni néptánccsoport, a tiszasasi Páva-kör, a tisza­füredi népdalkor, a Jászsági Népi Együttes, a karcagi kó­rus és a citerazenekar, Gya­log Magda, citeraművész, vé­gül pedig az elsöprő sikert arató Tisza táncegyüttes mű­sorát. A küldöttségek délután a Vörös Csillag moziban meg­nézték a Szolnokról készült filmeket, majd városnézésen vettek részt. P. I. MA: Évtizedek óta a mozgalomban A tudomány világából Szovjet-amerikai találkozó az űrben Délibáb nélkül Szolnok diáképftői A hétvége sporteredményei Elutazott hazánkból Nyikolaj Faggyejev és a kubai küldöttség Vasárnap reggel elutazott Budapestről Nyikolaj Faggye­jev, a KGST titkára, aki részt vett a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsa XXIX. ülésszakának munkájában. A Ferihegyi repülőtéren Papp László, a Magyar Népköztár­saság állandó KGST képvise­lőjének helyettese, valamint a Nemzetközi Gazdasági Kap­csolatok Titkársága és a Kül­ügyminisztérium vezető be­osztású munkatársai búcsúz­tatták. Vasárnap délután ugyan­; csak elutazott hazánkból a KGST XXIX. ülésszakán részt vett kubai kormánykül­döttség, amelyet Carlos Ra­fael Rodrigez miniszterelnök- helyettes vezetett. A küldött­ség búcsúztatására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent dr. Szekér Gyula, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, hazánk állandó KGST-képviselője, Keserű Jánosné könnyűipari miniszter és dr. Szita János, a Nemzetközi Gazdasági Kap­csolatok Titkárságának veze­tője. Hifit k — ti DÚSÍTÁSOK — HÍREKfc TODOSirASete-- HÍKI'k Elutazott az NDK ifjúsági delegáció Az NDK ifjúsági delegá­ciója, élén H. Jagenowal, a Minisztertanács ifjúsági hi­vatala vezetőjével néhány napos magyarországi látoga­tás után elutazott Budapest­ről. A küldöttség megbeszé­léseket folytatott Nádor Györggyel, az Állami Ifjú­sági Bizottság titkárával idő­szerű ifjúságpolitikai kér­désekről, és a két szerv to­vábbi együttműködéséről. Látogatást tett a Magyar Optikai Művekben, budapes­ti és Zala megyei ifjúsági intézményekben. H. Jageno- wot fogadta Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyet­tese és dr. Maróthy László, a KISZ KB első titkára, a Politikai Bizottság tagjak Országgyűlési képviselők ülése Tegnap a Hazafias Nép­front Szolnok megyei bizott­ságának székházában megala­kult a Szolnok megyei ország- gyűlési képviselők csoportja. Az alakuló értekezleten részt veit dr. Gergely István, az MSZMP KB tagja, a Szol­nok rfiegyei pártbizottság első titkára és Szekeres László, a Szolnok megyei pártbizottság titkára. Az ülésen a képviselők a cso­port titkárának dr. Hegedűs Lajos országgyűlési képvise­lőt, a Szolnok megyei Ta­nács elnökét választották meg. Vita az egészségnevelési munkáról Tegnap délután Szolno­kon, az SZMT székhazában ülést tartott a megyei egész­ségügyi akcióbizottság, amely elsőként a megyei egészség- nevelési csoport munkájáról szóló jelentést vitatta meg. Ezután Vajda Jenőné dr., a Társadalombiztosítási In­tézet megyei igazgatója szá­molt be a megjelenő társa­dalombiztosítási rendeletek­nek a szakszervezetekre há­ruló feladatairól, majd meg­tárgyalták az egészségügyi akcióbizottság .1975 második félévi munkatervét. Napirenden a kollektív szerződések A kollektív szerződések 1974. évi végrehajtásának idei módosításának tapaszta­latairól tárgyalt tegnapi ülé­sén a SZOT elnöksége. Az öt évre megkötött kollektív szerződések az idén lejárnak, s mint a SZOT elnöksége megállapította, a feltételek adottak a következő ötéves szerződések megkötéséhez. Az elnökség a mostani ülé­sen megtárgyalta a munka- ^ ügyi miniszter és a SZOT irányelveit az 1976—80-as évekre szóló kollektív szer­ződések megkötésérőL Polgári védelmi verseny Mint arról már vasárnap beszámoltunk, a hét végén Törökszentmiklóson rendez­ték meg megyénkben az első polgári védelmi ver­senyt. A műszaki-mentő szakszolgálat alakulatainak vetélkedőjén a törökszent­miklósi Városi Tanács költ­ségvetési üzemének dolgozói­ból alakult szakasz lett az első. A vegyvédelmi szak- szolgálati szakaszok verse­nyét a törökszentmiklósi Ru­házati Szövetkezet személy­mentesítő szakasza nyerte, míg az egészségügyi szaka­szok közül a Finommechani­kai Vállalat egysége bizo­nyult a legjobbnak. Mindhá­rom szakasz elnyerte a jogot, hogy részt vegyen a megyei vetélkedőn. Tégla — soron kívül A martfűi téglagyár kom­munistái, szocialista brigád­jai és dolgozói taggyűlése­ken, brigádértekezleteken döntötték el, hogy milyen se­gítséget adhatnak a vihar­kárt szenvedett szolnoki la­kosoknak.. Egységes állásfog­lalás született: a termelési tervek túlteljesítésével bizto­sítják a helyreállításhoz szükséges falazótégla (kismé­retű falazótégla és a B—30- as blokktégla) egy részét. Ugyanakkor a károsultaknak soron kívül kiadják a szük­séges téglát. Egy mondatban — A Bálint József állam­titkár, a Központi Statiszti­kai Hivatal elnöke vezette delegáció hazaérkezett Genf- bőL — Tegnap régészeti ifjú­sági tábor nyílt a Csongrád megyei Ópusztaszeren. *— Semmelweis Ignác szü­letésének évfordulója alkal­mából tegnap ünnepséget rendeztek a salgótarjáni Madzsar József kórházban. — Augusztus 1-től a bu­dapesti fodrászüzletekben felemelik a hatóságilag meg­állapított munkadíjakat. üddt&esf ® menyi nyári akadémia Szolnokon A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat Hadtudomá­nyi Választmánya és az Or­szágos Pedagógiai Intézet a hadtudományi nyári akadé­miát az idén Szolnokon ren­dezi meg. A megnyitó ün­nepség tegnap délután volt a Magyar Néphadsereg helyőr­ségi klubjában. .Az elnökség­ben helyet foglalt Nagy Gá­bor vezérőrnagy, a Magyar Néphadsereg politikai főcso­portfőnökének helyettese, Stock János vezérőrnagy, a TIT Hadtudományi Választ­mányának elnöke, Kukri Bé­la, szolnoki tanácselnök, dr. Bodó László, az OPI főigaz­gató-helyettese és Jakatics Árpád, a megyei pártbizott­ság munkatársa. A hadtudományi nyári akadémiát Stock János ve­zérőrnagy nyitotta meg. Többek között hangsúlyozta, hogy a szocialista haza vé­delme alapvető feladat. Utalt arra, hogy a honvédelem a történelem során sosem volt csupán katonai feladat, min­dig igényelte az egész ország hatékony közreműködését. Most is így van ez. Hiába idegen a háború a szocializ­mus lényétől, amíg a szoci­alizmus erői ellen fegyverkez­nek, készen kell állnunk ha­zánk védelmére. A megnyitó után Kukri Béla, a városi tanács elnöke köszöntötte a hadtudományi nyári akadémia hallgatóit, örömét fejezte ki azért, hogy az idén Szolnokon szervez­ték meg az akadémiát, ezzel 9 is elősegítve, hogy Szolnok szellemi központtá is váljék, ne csak létesítményekben gazdagodjon. Kukri Béla vé­gül átadta a yáros emlék- plakettjeit az aka.démia szer­vezésében oroszlánrészt vál­lalóknak. Ezután dr. Vonsik Gyula, a TIT főtitkára „A TIT feladatait a szocialista műveltség fejlesztésében” — címmel tartott előadást. A hadtudományi nyári akadémia rendezvénysoroza­ta július 9-én zárul. Addig neves előadók ismertetik töb­be között a Hazafias és az internacionalista nevelés ta­pasztalatait; a békés egymás mellett élés és a honvédelem mai kérdéseit; a haditechni­kai ismeretek helyét és sze­repét a középiskolai oktatás­ban és így tovább. Szerepel az akadémia ‘ programjában több konzultáció, a Kilián György Repülő Műszaki Fő­iskola, valamint több szol­noki üzem megtekintése, honvédelmi tárgyú filmek vetítése, s beszélgetés a Ma­gyar Néphadsereg vezetőivel. Az akadémia hallgatói tehát igen gazdag témakörrel is­merkednek, aminek haszna remélhetőleg nemcsak az is­meretterjesztésben, hanem — tekintve, hogy sok közöttük a pedagógus — a nevelői te­vékenységben is gyümölcsö­zik. Ezért figyelemreméltó a TIT és az OPI rendezvény­sorozata. j S. B. Vasárnap is {fóliázták a kombájnok Hétvégén, szombaton és va­sárnap is nagy üzem volt a földeken. Megyénkben az el­múlt héten már minden gaz­daságban aratni kezdték a repcét. A termőterület 50 szá- • zalékáról — mintegy 3000 hektárról — már elszállítot­ták a termést. Az őszi árpa 8—9 száza­lékát takarították be a gazdaságok. A szép terméskilátásokat a gyakorlat is igazolta, átlago­san 38—41 mázsa árpát arat­tak le a kombájnok hektáron­ként. A megye állami gazdaságai is felkészülten várták az ara­tást, hiszen a kijavított 158 kombájnból 40 lánctalpas rizskombájn, amely a nedves talajon is elboldogul. Szük­ség is lesz rájuk, mert egyes üzemekben olyan a talaj, hogy — jöhet bármilyen nap­sütéses idő — csak ezekkel tudnak learatni. Az állami gazdaságokban 22 ezer hek­tárról kell kalászost betaka­rítani, s ebből .2000 hektár az árpa. A „rencés” gazdasá­gokban: Mezőtúr, a Nagy­kunsági és a Tiszasülyi Álla­mi Gazdaságokban egy-két nap alatt befejezik a munkát. Az őszi árpa aratásából sincs sok hátra. A Középti­szai Állami Gazdaságban a hét végén is 18 kombájn vág­ta az árpát, , a 402 hektár ter­mőterületből vasárnao estig 332 hektárt arattak le. A szolnoki tsz-szövetséghez tartozó gazdaságokban is be­fejezéshez közeledik a repce aratása. A kőtelki—nagykörül Aranykalász Termelőszövet­kezetben szombaton és vasár­nap 11 kombájn dolgozott és a két nap alatt 93 hektáron vágták le a repcét. Ezzel a termésnek több mint a fele — 1650 mázsa — a raktárak­ban ván. Besenyszögön vi­szont a múlt héten nem tud­tak rámenni a gépek a fel­ázott szikes területekre, így csak ezen a héten kezdik meg a repce betakarítását. A szövetséghez tartozó me­zőgazdasági üzemekben a múlt héten mindenütt elkezd­ték az őszi árpa aratását, várhatóan a napokban a ko­rai búzákban is elindulnak a kombájnok. Az újszászi Sza­badság Termelőszövetkezet Csehszlovákiából kapott köl­csön három E—512-es kom­bájnt. Ha befejezik a búza betakarítását, Üjszászról mennek NDK-gépek Cseh­szlovákiába, hogy visszaad­ják a segítséget. A karcagi tsz-szövetség táj­területén is „teljes gőzzel” dolgoznak a kombájnok. A tiszaburai Lenin Termelőszö­vetkezet a hét végén befejez­te a repce betakarítását. A karcagi Május 1. Termelő- szövetkezet learatta az őszi árpát, a kombájnok tegnaptól a korai búzákat vágják. A kunhegyes! Kunság Népe Termelőszövetkezetben az utolsó árpatáblákon dolgoz­nak a gépek, s a napokban itt is megkezdik a kenyérgabo­na aratását. a Gr:

Next

/
Oldalképek
Tartalom