Szolnok Megyei Néplap, 1975. június (26. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-27 / 149. szám

u SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1975. június 27,' 1 Jobbat, olcsóbban, hamarabb A munkáslakás-építés új formája Fővárosi tapasztalatok, módszerek, eredmények Tarkabarka Póruljárt bankrablók „A lakáshelyzet javítását pártunk fontos társadalom- politikai, szociális feladat­nak tekinti... Megkülönböz­tetett figyelmet kell fordí­tani az ipari központokban élő nagyüzemi munkásság, a fiatalok lakáshelyzetének to­vábbi javítására... Az állam a jövőben is segíti a lakás­építő szövetkezetek tevé­kenységét, támogatja a sa­ját erőből történő lakásépí­tést.” Az MSZMP XI. Kongresz- szusán elfogadott határozat e néhány mondata megerő­síti az elmúlt esztendők A lekásprogram — ezen belül a Vállalati támogatású magánerős, telepszerű, több­szintes lakásépítkezés — végrehajtására fokozott erő­feszítéseket igényel az érde­kelt állami, tanácsi és tár­sadalmi szervektől. A fővá­rosban 1975 végéig kb. 450 vállalat és intézmény közel másfél milliárd forinttal kí­vánja támogatni a dolgozók lakásépítkezéseit. A vállalati segítséggel lakáshoz jutók 51 százaléka munkás, 53 száza­léka fiatal. 1974—75-ben a vállalatok 14 ezer dolgozó lakásügyét kívánják megol­dani, az ötödik ötéves terv időszakában pedig 20 eze­rét. A negyedik ötéves terv két utolsó évében szűkös ki­vitelezői kapacitás miatt azonban csak kb. 4 ezer la­kás megépítésére lehet szá­mítani. Az áthúzódó tízezer lakás 30 ezerre növeli a te­lepszerű formában megépí­tendő lakásigényt az ötödik ötéves tervidőszakban. A Szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a KISZ Buda­pesti Bizottságának megíté­lése szerint a kedvezőbb pénzügyi és hitelfeltételek­A legelőnyösebb szervezeti forma tehát a lakásépítő szövetkezet. Ennek első kitűnő példája a főváros XVI. kerületében megala­kult Centenárium Ifjúsági és Munkás Lakásépítő-Fenntar­tó Szövetkezet volt, amely a kezdeti gondok, nehézsé­gek ellenére meggyőzően bi­zonyítja: ez a munkáslakás­építés legjárhatóbb útja. Az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyár s az Elektronikus Mérőműszerek Gyára kezde­ményezésére kezdődött e „minta-lakótelep” építése. Ä KISZ Budapesti Bizott­sága és a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa már 1971- ben, a területfeltárás idő­szakában védnökséget vállalt az akció felett s több vál­lalattal szocialista szerződést kötött a tervezés, az alap­vető építési anyagok s a ki- vitelező kapacitás biztosítá­sa érdekében. 1972 augusztusában a Fő­városi Tanács Végrehajtó Bizottsága által jóváhagyott beruházási program alapján — 124 millió forintos tá­mogatással — megkezdődött az építkezés. Eddig 114 csa­lád költözött be az új laká­sokba, s 1976 végéig mind a 350 tervezett lakást átadják. A lakások többsége két-há- rom szobás. Az eddig áta­dott lakások építési költsége négyzetméterenként kb. 4800 forint, az országos 5600 fo­rinttal szemben. Vagyis egy 52 négyzetméteres lakás a Centenárium lakótelepen kb. 240 ezer forintba kerül, az 57 négyzetméteres pedig 280 ezer forintba; ' beépített bútorral, gázkonvektoros fűtéssel. Az a dolgozó tehát, párt- és kormányhatároza­tait, amelyek 1971-től kez­dődően évről évre mind na­gyobb előnyt és kedvez­ményt nyújtanak a munkás- és sokgyermekes családok­nak, a fiataloknak. A költ­ségvetés terhére több ezer­rel növelték a fővárosban és az öt kiemelt városban az állami támogatással épülő lakások számát. Jelentős összegeket biztosítottak az építkezési területek előké­szítésére, közművesítésére, s kedvezőbbé tették az OTP- hitelek feltételeit. kel élve a vállalatok 1976— 80 között 30 ezer dolgozót is .önálló új lakáshoz segíthet­nének. Mivel a kis- és középüze­mek nem tudják tervező és szervező munkával, anyaggal és építő kapacitással segíteni a lakásépítést, ezért az SZBT és a KISZ Budapesti Bizottsága már 1971-ben kez­deményezte munkás- és ifjú­sági lakásépítő szövetkezetek létrehozását. Azok az építő közösségek tekinthetők mun­kás- és ifjúsági lakásépítő szövetkezeteknek, amelyek­ben a lakásépítőknek leg­alább kétharmada munkás, fele fiatal s a lakások egy- harmadát kis- és közepes nagyságú vállalatok, intéz­mények dolgozói kapják. E szövetkezetek elősegítik az építési területek feltárását, a kapcitás biztosítását, szá- montartják és összefogják az építkezésben résztvevő vál­lalatokat, intézményeket. S nem utolsósorban a tapaszta­latok szerint e szövetkezetek jobban és olcsóbban építkez­nek, mint az országos át­lag. aki állami dotációra jogo­sult és vállalati lakásépítési támogatásban részesül, két gyermek — vagy azok válla­lása — esetén 16—18 ezer forint készpénz befizetése ellenében új otthonhoz jut­hat. Három vagy több gyer­mekes családoknak ezt az összeget is elengedik. Az OTP-hitel évi 1 százalékos kamattal 35 évig törleszt- hető. A Centenárium lakótelep arra is jól példa, hogy e la­kásépítési formánál jól fel- használhatók a válllati szór­vány-kapacitások. Itt ugyan­is más és más vállalat vég­zi a tervezést, a közmunkát, a közművesítést, az anyag- szállítást, az építést — igaz, hogy gondosan összehan­golva folynak mind e mun­kálatok. A lakásépítő szövet­kezet előnyei közé tartozik, hogy a tagok sokoldalúan közreműködhetnek az épít­kezésben, ezzel is csökkent­hetők a költségek. A vállala­tok hosszú lejáratú kölcsö- nön és támogatáson felül szállítóeszközökkel, építő-gé­pekkel, használt építési anyagokkal és más módon is segítik dolgozóikat új ott­honuk megteremtésében. A lakótelephez a XVI. kerüle­ti tanács óvodát, iskolát építtet. A házkezelési, kar­bantartási teendőket a szö­vetkezet látja el, mely az építkezés befejezésével fenn­tartó szövetkezetté alakul át, természetesen gondoskodva az ehhez szükséges feltéte­lekről. A Centenáriumi lakótelep­hez hasonló jó példa jócs­kán akad nemcsak a fővá­rosban, hanem országszerte is. Jelenleg már közel 400 lakásépítő szövetkezet műkö­dik az országban. Az ily módon elkészült és tervezett lakások száma több mint 20 ezer; ebből 6200 Budapesten épült illetve épül. 1971-ben a kormányrende­let nyomán indult el a la­kásépítkezéseknek ez a for­mája, tapasztalatok híján, sok nehézséggel. Sem a ta­nácsok, sem a vállalatok nem ismerték akkor még ezt az építési formát; nehezen találtak alkalmas területet, lassan haladt a közművesí­tés, nem volt építési anyag, kapacitás stb. A legnagyobb akadályt azonban az jelen­tette, hogy amikor a kor­mányrendelet megjelent, ak­kor már a negyedik ötéves terv irányelvei részleteiben elkészültek. A tervek készí­tésekor még ismeretlen volt ez az új építési forma, így a tanácsok sehol sem bizto­síthattak máról-holnapra megfelelő területet és pénz­ügyi keretet az előközmű- vesítéshez. Még ma is tapasztalható tájékozatlanság, sőt közöm­bösség is. A vállalatoknak, a társadalmi szerveknek minden lehetőséget fel kell használniuk, hogy a leg­több előnyt s a még sok tar­talékot tartogató szövetkeze­ti munkáslakás-építést szor­galmazzák. Ily módon ugyanis ugyanabbból az ösz- szegből több dolgozó lakás­igényét meg tudják oldani. Lehet gyorsabban A lakásépítő szövetkezetek — a MESZÖV-ök és a SZŐ VOSZ adatai szerint — az ötödik ötéves tervben 30—35 ezer lakást akarnak építeni. Hogy ez a terv meg­valósulhasson, annak felté­tele, hogy a tanácsok a kö­vetkező tervidőszakban ki­dolgozásakor vegyék figye­lembe a szövetkezetek igé­nyeit, számoljanak velük a telekgazdálkodásnál, a köz­művesítésnél. Az ötödik öt­éves terv lakásépítési kon­cepciójának már szerves ré­sze a terület biztosítása. A v jövőben a központi alapból fedezik a területelőkészítés pénzügyi szükségleteit, ami lakásonként több mint 100 ezer forintot jelent. A szö­vetkezeti építőipar eddigi pénzügyi problémáit is meg­oldják. oly módon, hogy a nagyobb lakásépítést végző szövetkezetek forgóalapot kapnak. Ennek birtokában megszűnnek a pénzhiány okozta fennakadások a szö­vetkezeti építkezéseken. Napjainkban már minden lényeges feltétel együtt van ahhoz, hogy a szövetkezeti munkáslakás-építés üteme meggyorsuljon. És vannak még rejtett tartalékok is. Például a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa felhívta a figyelmet arra, hogy - a munkáslak ás-építkezések- kel kapcsolatos külföldi ta­pasztalatokra jobban lehetne és kellene támaszkodni. (Megjelent a Budapest című folyóiratban.) Szabó Gabriella Az építésügyi és városfej­lesztési miniszter és a pénz­ügyminiszter újabb intézke­désekkel módosította a sze­mélyi és a vegyestulajdonban álló lakóépületeken az épí­tésügyi hatóság által elvégez­tethető építési munkákról szóló rendeletet. Ebben hangsúlyozza, hogy a népgazdasági terv kereté­ben jóváhagyott lakóházjaví­tási előirányzat meghatáro­zott hányadát — legfeljebb öt százalékát — a kötelezet­ni Legfelsőbb Bíróság elül döntése A gazdasági ítélkezésekről szerzett tapasztalatokat ösz- szesítették és elemezték a Legfelsőbb Bíróság csütör­tökre összehívott teljes ülé­sén, amelyen dr. Szakács Ödön elnökölt és e napiren­di témáról dr. Fekete Ká­roly, az 1973. január 1-e óta működő gazdasági kollégium vezetője, a Legfelsőbb Bíró­ság elnökhelyettese tartott tájékoztatót. Másik napirendi pontja volt a teljes ülésnek a XXXVII. számú büntető el­vi döntés meghozatala. En­nek hátteréhez tartozik, hogy a büntető törvény- könyv öt évtől 12 évig terje­dő szabadságvesztéssel ren­deli büntetni azt, aki a lo­pást, sikkasztást, csalást, vagy hűtlen kezelést különö­sen nagy érték tekinteté­ben, illetőleg különösen nagy kárt okozva követte el. A büntetés 15 évig terjedő sza­badságvesztés, ha a cselek­ményt visszaesőként vagy bűnszövetségben hajtották végre. A törvény a különösen nagy kár, illetőleg érték ösz- szegszerű meghatározását mellőzte, ezt a bírói gyakor­lat feladatkörébe utalta. A Legfelsőbb Bíróság most meghozott elvi döntése sze­rint a vagyon elleni büntet­tek általában akkor minő­sülnek „különösen nagy kár (érték)” szerint, ha annak összege az ötszázezer forin­tot meghaladja. Az ilyenként minősülő vagyon elleni bűn­tett mind gazdasági, mind pedig büntetőpolitikai szem­pontból — úgyszintén köz­felfogás szerint is — már olyan mértékben sérti, ille­tőleg veszélyezteti a társa­dalom vagy az állampolgá­rok .érdekeit, és a társada­lomra veszélyesség olyan fo­kát tükrözi, hogy elkövető­jével szemben indokolt a legsúlyosabban minősített esetre előírt szigorú bünteté­si tételek alkalmazása. Új, szárazságtűrő virágföld A kertészeti egyetemen esztendőkön át folytatott ta­lajvizsgálati kísérletek ered­ményeként újfajta virágföl­det sikerült előállítani. Dr. Fekete Zoltán egyetemi ta­nár, a talajtáni tanszék ve­zetője elmondotta az MTI tudományos munkatársának, hogy a szobakertészek régóta nem tudtak megfelelő minő­ségű és mennyiségű földhöz jutni. A szaküzletekben és a kertészetekben forgalomba hozott „póttalajokat”' borsos áron és csak esetenként le­hetett kapni. A tanszék számos talaj­mintát vizsgált meg az or­szág legkülönbözőbb részei­ből. Ügy találta, hogy csere­pes ültetéshez a Győr-Sop- ron megyében fellelhető tő- zeges talajféleséget lehet a legeredményesebben felhasz­nálni. Nagy előnye, hogy korlátlan mennyiségben és import „társánál” lényege­sen olcsóbban áll rendelke­zésre. Ugyanakkor a belőle előállított cserépföld minden eddiginél víztartóbb, szük­ség, esetén akár kéthetes ön­tözési kihagyásokat is eltűr, s így a nyaraló házigazda távollétében sincs veszélyben a növény élete. tek terhére elvégeztethető hatósági építési munkák cél­jára kell fenntartani. Az épí­tésügyi hatóság által elvégez­tetett munkák költségeit, mint az állam javára fennál­ló követelést a kötelezett terhére külön számlalapon kell előírni és könyvelni, és a befolyt összegeket a ta­nácsnak lakóház-javításra kell felhasználnia. A rende­let a kihirdetéssel hatályba lépett. „Óráink sietnek, túl korán jöttünk” — ismerte el két bandita, aki 15 perccel a pénztár feltöltése előtt tört be kedden egy torinói posta- hivatalba. A pisztolyokkal felszerelt gengszterek ellen­őrizték, hogy tényleg telje­Az angliai Sheffielben vég- rendeletileg 22 000 font ster­ling yagyon hagyott Ivy Ma­bel Blackhurst asszony — macskájára. „Bleckie nevű macskám igen kedves szá­momra, s egész életére gon-, doskodni kívánok róla halá­lom után is” — írta végren­Olaszországban egyes he­lyeken annyira elszaporod­tak a mérgeskígyók, hogy a hatóságoknak elsősegélynyúj­tó állomásokat kellett felál­lítaniuk s a gyógyszertárakat el kellett látniuk kígyószé­Az emberi bőr a ráeső infravörös sugarakat tökéle­tesen elnyeli, ugyanakkor infravörös sugárzó képesség­gel is rendelkeznek. Ha tehát meg tudjuk határozni a test­felszín által kibocsátott infravörös sugárzás mérté­két, akkor abból vissza lehet számolni a hőmérsékletet. Ezen az elven alapulnak az ún. termográfiás berendezé­sek, amelyeke mind az ipar­A képen látható hősugár­zást érzékelő és közvetítő tv-rendszert angol kutatók dolgozták ki. A kamera 0,2 C fok pontossággal méri a A stockholmi városi tanács szociáldemokrata tagjai ja­vaslatot terjesztettek elő, hogy a svéd főváros kórhá­zainak betegei — amennyi­ben hosszabb időt töltenek a gyógyintézetek falai között — otthonosabbá tehessék kényszerlakhelyüket: papa­gájkalitkát, vagy akváriumot is magukkal vihessenek és a Kelet-Európábán a fehér hattyúk legnagyobb telepeit a Litvánia déli részén fekvő Ziuvintas tavon találjuk. A tóvidék rezervátumnak nyil­vánított ingoványaiban több mint 300 hófehér hattyúma­dár rakott fészket. A hattyúk az ornitológusok állandó megfigyelése alatt az idén el­ső ízben teleltek kedvelt ta­vukon, bár azt két hónapon át jégtakaró borította. A Ziu­vintas tó a szomszédos mo­csarak intenzív lecsapolása ellenére mindeddig megőriz­te régi szépségét. Víztartalékait töltések se­gítségével őrzik meg, amelye­sen üres-e a kassza, majd a hivatalban tartózkodó egyet­len alkalmazottnak, egy hölgynek sajnálkozásukat fe­jezték ki amiatt, hogy túl ko­rán érkeztek s az épület előtt reájuk várakozó kocsin ango­losan távoztak. deletében az állatkedvelő hölgy. Blackhurst asszony gondoskodott arról is, hogy jó kezekbe kerüljön vagyona kedvenc/macskájának kimú­lása esetén; a megmaradó összeget az állatok kínzása ellen küzdő királyi társaság fogja örökölni. rummal. Még Rómában is speciális elővigyázatossági intézkedéseket kell tennie a lakosságnak, mivel a mérges­kígyók a fákról egyenesen a lakásokba másznak be. ban, mind a gyógyászatban hasznosan alkalmaznak. Az orvosi célokat szolgáló ter- mogramok tájékoztatást nyújtanak az emberi test fe­lületi hőelosztásáról. A test­felszín hősugárzási tulajdon­ságainak megváltozása helyi anyagcserezavarokból adó­dik, amit rákos sejtburján­zás, gyulladás, belső vérzés stb. idézhet elő. kibocsátó felület hőmérsék­letét» s ezt a képernyőn kö­vetheti figyelemmel a vizs­gálatokat végző orvos. hazulról hozott cserepes vi­rágok se hiányozzanak a kór­termek ablakaiból. A javas­lat egy további pontja várha­tólag nagy vihart kavar majd a városatyák körében; ebéd után egyes betegek, akiknek egészségi állapota ezt- meg­engedi, fogyaszthassanak al­koholt is — annak „lélek­emelő” hatása miatt. két a tudósok javaslatára építettek ki Litvánia folyóin. A Ziuvintas ezt a-különleges gondoskodást növényvilága és faunája rendkívüli gazdag­ságának köszönheti. A vi­szonylag nem mély és ezért gyorsan felmelegedő tóban 437 növényfajta él, amelyek közül igen sok ritkaságnak számít a Baltikum vidékén. A rezervátumban 215 madár­fajta, nyolcszáz féle rovar és sok emlősállat él. Hála a re­zervátum rendkívül gazdag madárvilágának, az ornitoló­gusok onnan több madárfaj­tát áttelepíthettek Litvánia más tavaira. Kedvező anyagi feltételek A minta-lakótelep Kiegészítő intézkedések a ........ e lvégeztethető hatósági építési munkákról Végrendelet Mérgeskigyók Árulkodó hősugarak Lakályos kórház A hattyúk tava

Next

/
Oldalképek
Tartalom