Szolnok Megyei Néplap, 1975. március (26. évfolyam, 52-76. szám)

1975-03-11 / 59. szám

/ SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1975. márctns ÍL A tévé mai műsorából ajánljak AZ IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK TÉVÉTORNA. A Televízió sportosztályának rövid, ötperces programját igazán szívből ajánlhatjuk mindenkinek. Fiataloknak, idősebbeknek,, nőknek, férfiaknak, gyermekeknek. A műsor szerkesztői el­mondták, hogy Kertész Aliz és Sárkány István volt bajnokok a gyakorlatokat mindig úgy állítják össze, hogy súly- és kor­határtól függetlenül, bárki elvégezhesse. S természetesen fi­gyelembe veszik azt is, hogy kis helyen, a lakásban kell a tor­nagyakorlatokat folytatnunk. Ügyelnek arra is, hogy a tornai minden izmunkat megmozgassa, . felfrissítse. A tévétorna, hetenként két alkalommal jelentkezik, de a műsor gazdái bíznak benne, hogy aki egyszer elkezdett tornázni, a közbe­eső napokon sem sajnál öt percet egy kis testmozgásra for­dítani. S mivel már sokan elkezdték — mi is azt ajánljuk, abba ne hagyják. Ezt a műsort 20.00 órától láthatjuk a tévében. 1975. MÁRCIUS 1L KEDD SZILÁRD NAPJA A Nap kél 6.07 — nyug­szik 17.43 órakor. A Hold két 5.03 — nyugszik 16.31 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS ma estig: erősen felhős idő, több­felé esővel. Az élénk, időn­ként erős déli, délkeleti szél fokozatosan mérséklődik és változó irányú lesz. A nap­pali hőmérséklet 11—16 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: felhős idő, ismétlődő esőkkel. A hőmérséklet csök­ken. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: eleinte plusz 4. plusz 8, később plusz 2, plusz 5 fok között. Legmagasabb nappali hő­mérséklet: eleinte plusz 12, plusz 17, később plusz 8, plusz 13 fok között. Fleming Húsz évvel ezelőtt, 1955. március 11-én halt meg — 74 éves korában — Alexan­der Fleming, Nbbel-díjas or­vos és bakteriológus. Munkássága elsősorban az immunológia, az általános bakteriológia és a kemoterá­pia területeire terjedt ki. ó honosította meg Nagy-Bri- tanniában P. Ehrlich szal- varzán-gyógymódját. Már el­ső világháborús katonai szol­gálata idején foglalkozott biokémiai kutatásokkal, de tevékenysége a háború után, 1922- ben a lizozim nevű fe­hérje felfedezésében teljese­dett ki. E fehérje a könny­ben és a nyálban egy­aránt megvan, s kitűnt bak- tériumpusztitó hatásáéval. Legfőbb felfedezéséhez azon­ban a véletlen segítette. 1923- ban, akkor már egyete­mi tanárként egy Staphilo- coccusokat tartalmazó te­nyészetet lefedetlenül felej­tett a laboratóriumában. Né­hány nap múlva felfigyelt arra, hogy a tenyészetbe pe­nészgomba hullott, s e gom- bafoltok körül a baktériu­mok elpusztultak; e területe­ken a továbbiakban sem te­nyésztek baktériumok. Fle­ming izolálta a gombát, s azonosítás révén megállapí­totta, hogy az a Penicillium notatum nevű faj. Feltételez­te, hogy a gomba olyan anyagot választ ki, amely megakadályozza a baktériu­mok szaporodását; ezt az anyagot nevezte el Penicil­linnek, mely azóta emberek százezreinek az életét men­tette meg. A Penicillin feltalálásáért, valamint annak felfedezé­séért, hogy az számos fertő­ző betegség hatásos gyógy­szere, kapta meg 1945-ben az orvosi Nobel-díjat, E. B. Chain-nel és H. W. Florey- val együtt. Szolnok megyei néplap A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Fűszerkesztő: Fábián Péter Telelőn: 12-093. 12-320, 12-069, 11-932 Telex: 23 357 Index-szám: 25 069 Kiadja a Szolnok megyei lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok. Pl. 10S Igazgató: Virágh Iván Telefon: 12-094 Az előfizetés díja egy hónapra 20,— forint Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető minden posta- hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok. Vörös Csillag u. 28. Felelős vezető: h. Kozák Ferenc _ Lezárják a kiskörei Tisza-hidat A kiskörei Tisza-hidat át­építés miatt március 12-én és 26-án 6—21 óra közt a közúti forgalom elől lezár­ják. A gépjárművezetők a jelzett időben a kiskörei Ti- sza-híd helyett a 33-as szá­mú főúton a tiszafüredi, vagy a 4. sz. főúton a szol­noki Tisza-hidat vegyék igénybe. Vendégjátékra utazott a Thália Vasárnap csehszlovákiai vendégjátékra utazott a Jó­zsef Attila Színház társula­ta. A 69 tagú együttes 10 napos turnéja során Kertész Ákos Névnap és Shakespeare Makrancos hölgy című drá­máját játssza. Első alkalom­mal művészeink Pozsonyban léptek fel tegnap este. Ma és holnap Brnóban, majd háromnapos szünet után Prágában lépnek közönség elé. — A VASÁRNAP Szolno­kon megrendezett megyei fodrászok, valamint kozme­tikusok versenyén a követ­kező résztvevők értek el jó helyezést és képviselik Szol­nok megyét az országos ver­senyen. Férfifodrászatban, csapatban: Hegyes Julianna, Szabó Tibor és Papp Ferenc; nőiben Ozsgyán Katalin, Nagy Zsuzsa és Nyitrai Jó- zsefné, valamennyien szolno­kiak; a kozmetikusok közül csapatban pedig Olajos Kata­lin (Jászberény), Molnár Ist­vánná (Jászberény) és De- mény Györgyné (Szolnok). Az országos bajokságot ápri­lis 27—28-án rendezik Szom­bathelyen. — MENSÄROS LÁSZLÓ tart önálló előadói estet ma 19 órakor Tlszaföldváron, a művelődési ház pedagógus klubjában. A hazug lovag Bűncselekmények sorát követte el Milder László 26 éves foglalkozás nélküli, aki bejelentett lakással nem ren­delkezik és Sárközi László 24 éve* budapesti lakos, aki hónapokig legfeljebb alkal­mi munkát végzett. Milder a börtönből szabadulva megis­merkedett leányokkal, s ár­rá hivatkozott előttük, hogy szülei diplomaták, többnyire külföldön tartózkodnak, máskor arra, hogy édesapja híres orvos, édesanyja Euró- pa-szerte ismert belsőépí­tész. Újságírónak, élsportoló­nak is kiadta magát, vagy azt hazudta, hogy híres ze­nekarban játszik. A leányoktól különböző ürügyekkel rövid időre el­kérte a rajtuk levő aranyék­szereket, majd nem sokkal később eladta őket. Sárközi maga is több al­kalommal csalt ki pénzt má­soktól, például azon a cí­men, hogy gépkocsijával összeütközött és sürgősen meg kell téríteni az okozott kárt. A Központi Kerületi Bíró­ság Milder Lászlót háromévi, Sárközi Lászlót tízhónapi szabadságvesztésre ítélte és kártérítésre is kötelezte őket Tokaji tavasz A tokaji Zilahy György művészetbarátok köre a ha­gyományos „Tokaji Tavasz” tárlat-sorozat keretében va­sárnap a Makón élő és al­kotó képzőművész, Takács Győző festményeiből és gra- káiból nyitott tárlatok Ezüst dénárok vászonzacskéban Ismét Jelentős numizmati­kai anyaggal gyarapodott a nyíregyházi megyei múze­um gazdag éremgyűjtemé­nye. Nyírbátorban, a múze­um környékén végzett vá­rosrendezési munkák során, XVI. századbeli sírleletre bukkantak az építők. Az ér­tékes anyagban egy vászon­zacskóba rejtett, maroknyi mennyiségű, a XVI. század­ból származó és Ferdinánd királyt ábrázoló, ezüstpénzt is találtak. Az ezüst déná­rokat a Jósa András múze­umba szállították, ahol meg­kezdték az érmek restaurá­lását. — ÜLÉST TART holnap este hat órakor Szolnokon, a Barátság klubban a kertbará­tok köre. A rendezvény ven­dége lesz Bálint György, a Kertészet és Szőlészet című szaklap főszerkesztője. — IDEGENVEZETŐI tan- folyamot rendezett a múlt héten Királyréten az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iro­da, valamint az Országos Idegenforgalmi Tanács. Me­gyénkből tízen vettek részt a tanfolyamon. — NEM OKULT az előző büntetésekből, és ismét gu­berált Raffael Jánosné, Szol­nok, Nyúl út 10. szám alatti lakos. A városi tanács sza­bálysértési előadója ezer fo­rintra büntette — MÁRCIUSBAN befeje­zik a mezőtúri tűzoltó lak­tanya korszerűsítését és fel­újítását. A munkára 1,6 mil­lió forintot biztosított a vá­rosi tanács. — KORSZERŰSÍTIK Mart­fű közúti és vasúti hálózatát. A 442-es út mintegy nyolc- kilométeres szakaszát széle­sítik. Tervezik az autóbusz­váróhely betonozását és egy pihenőtérség kialakítását. A vasútállomást bővítik, 120 tengelyed szerelvények foga­dására teszik alkalmassá. Magyaróvárról Besenyszögre Szombaton és vasárnap mosómagyaróvári vendégei voltak a besenyszögi „Villan­tó” ifjúsági klubnak. A Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola diákjai a be- senyszögiek egy régebbi láto­gatását viszonozták. Szomba­ton a gimnázium irodalmi színpada „A kísértet házhoz jön” című vidám játékot mu­tatta be a községi művelődési házban, vasárnap Kiskörére rándultak a fiatalok. A talál­kozót ezután évenként meg­ismétlik. — A szolnoki IV. általános orvosi körzetben a „Betegek iskolája” című előadássoro­zat március 14-én (pénteken) 13 óra 30 perckor kezdődik a Hubay úti orvosi rendelőben. Az előadás címe: „Nyug-» tató és altató hatású gyógy­szerek alkalmazása”. Az elő­adást gyógyszerész tartja. .Hatvanhat 13 plusz 1-es 13 találat 191 darab, 5360 forint, ebből 13 plusz 1 ta- lálatos 66 darab, 11 105 fo­rint, 12-es találat 3210 da­rab, 213 forint, 11-es 24 321 darab, 28 forint, 10-es talá­lat 113 783 darab, 11 forint. Festmények az étteremben A szegedi Szeged-étterem faburkolatú falain 56 kép­zőművészeti alkotást helyez­tek el. A néphagyományokat megjelenítő, régi korok em­lékét idéző-festmények Zol- tánfy István és Zombori László festőművészek alko­tásai. Pályázati felhívás Hivatásom A szakszervezetek Országos Tanácsának nőbizottsága, kulturális, agitációs és propa­gandaosztálya a nők nemzet­közi éve tiszteletére „Hivatá­som a munka” címmel a dol­gozó nők részére pályázatot hirdet. , A pályázók adjanak hű ké­pet a nők munkában betöl­tött szerepéről saját vallomá­saik alapján. A pályamunkák személyes tapasztalatok és élményanyagok feldolgozásá­val mutassák be az alkotó­munka örömét, a munkára történő felkészülés és tovább­képzés hasznosítását, ered­ményeit és ellentmondásait, a kollektíva segítését. Tükrözzék a munka és a hi­vatás. a család és a munka­helyi kollektívához való vi­szony összefüggéseit, harmó­niáját,- ellentmondásait és azok leküzdésének módját A Mozi Szolnok Vörös Csillag: A ke­resztapa másik arca (14, felemelt helyáron!), Tisza: Mit csinálnak a cigánygyerekek? — Faluszéli Házak I. Jászberény Lehel: Vál­lald önmagadat. Karcag Déryné: Nemo kapitány és a víz alatti város. Kisújszállás Ady: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk (14). Kunhegyes Sza­badság: Meséről mesére (du.), Életünk legszebb napja. Kun- szenímárton Körös: Bekötött szemmel (14). Mezőtúr Dózsa: A rendőrség megköszöni (16), Sza­badság: Csárdáskirálynő, Béke: Az Aranyember. Tiszafüred Ti­sza: Pénny Gold (14). TÖrÖk- szentmiklós Dózsa: Hogyan mondjam meg a gyermekem­nek (16), Hunyadi: Meghívó szombat délutánra (14). Túrkeve Vörös Csillag: Rivaldafény. Rádió SZOLNOKI RADIO: 18.60—19.00: Alföldi krónika. — Népdalfeldolgozások. — Kis győ­zelmek nyomában. Feuer And­rás műsora. — Nada énekel. — Üzemi lapszemle. — Szerkesztik a hallgatók. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.22: Slágermúzeum. — 8.57: Harsan a kürtszó! — 9.32: Dinu Lipatti Bach-műveket és átira­tokat zongorázik. — 10.05: Is­kolarádió. — 10.33: Zenekari mu­zsika. — 11.24: Szerkesztői üze­netek. Révész Tibor vidám kró­nikája (ism.). — 12.35: Melódia­koktél. — 13.45: Párbeszéd ma­gunkról. — 14.05: Fúvószene táncritmusban. — 14.14: Bab­szem Jankó. Meseopera a leg­kisebbeknek (ism.). — 14.47: Éneklő Ifjúság. — 15.10: Rad- nai György nótákat énekel. — 15.24: Rádióiskola. — 16.00: A világgazdaság hírei. — 16.05: Hallótávolság. — 16.15: Opera­kórusok. — 16.34: Jókai és ko­runk. XI. rész. — 17.05: Kap­csoljuk a 22-es stúdiót: Szüle­tésnapi köszöntő. A Magyar Rá­dió és Televízió gyermekkóru­sának nyilvános jubileumi találkozása. — 18.15: Állatgene­tika és yilágélelmezés. — 18.30: A Szabó-család. — 19.25: Kap­csoljuk a 6-os stúdiót. A Ma­gyar Rádió és Televízió szim­fonikus zenekarának hangver­senye századunk zenéjéből. — Kb. 20.43: Ének Igor hadáról. Óorosz hősi ének. — Kb. 21.29: Népdalok. — ‘ 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Bukaresti a munka pályázat terjedelme maxi­mum 15 gépelt oldal lehet. Beküldési határideje: 1975. szeptember 1. Cím: a Szak- szervezetek Országos Taná­csának nőbizottsága 1415 Búr dapest, Dózsa György út 84/b. A legsikeresebb munkákat díjazzuk: I. díj 6 000 forint II. díj 4 000 forint III. díj 3 000 forint A zsűri a helyezéseken kívül még több pályázatot külön- díjban részesít. A különdíjak külföldi utak, kiskönyvtár­sorozatok. A díjak átadására 1975. novemberében kerül sor. Kérjük a dolgozó nőket, hogy hivatásuk megvalósítá­sával kapcsolatos vallomása­ikkal, tapasztalataikkal — a pályázaton való részvételük­kel — közvetve is segítsék a női munka, hivatás érvénye­sülését. slágerkoktél. — *3.18: Antigoné. Részletek Traetta operájából. — 0. 10: Operettdalok. PETŐFI RADIO 6.05: LammermoOrl Lucia. .Rész­letek Donizetti operájából. — 9.03: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. — 9.50: Kritikusok fóruma (Ism.). — 10.00: A zene hullámhosszán. — Közben: Kb. 10.30: Babaszerviz. — 11.45: öre­gedés és életkor. — 12.00: Zene­kari muzsika. — 13.03: Henryk Szeryng és Ingrid Haebler Mo- zart-felvételeiből. — 14.00: Tánc­zenei koktél. — 14.45: Hírek. Körzeti Időjárás. — 14.50: Talál­kozás a stúdióban.. — Közben: 15.30—15.33: Hírek. — 16.00: Köny- nyüzenei Híradó. — 16.30: Hírek. — 16.33: Műsorismertetés. — 16.36: Csúcsforgalom. Találkozó­hely: Bp., Engels téri parkoló. A műsor telefonszáma: 343-732. Közben 17.30—17.33: Hírek. 18.00: Hírek. Időjárás. — 18.10: Hang- lemezgyüjtőknek. — 19.10: Bi­hari és Rózsavölgyi szerzemé­nyeiből. — 19.24: indiánok kö­zött az Amazonas vadonában. 1. rész. — 20.25: Üj könyvek (ism.). — 20.28: Rokonlátogaló testvérek (ism.). — 20.54: Edith Piai zenés életregénye. III. rész. 21.35: A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkara Bárdos Lajos kó­rusokat énekel. — 21.45: Sípos Cyula versel. — 21.55: Kapcsol­juk a 22-es stúdiót: Esti hang­verseny Schumann müveiből. — 23.15: Népdalok. Televízió TELEVÍZIÓ: 9.00: Iskolatévé: Énekelj önki egvütt! A bundának nincs gal­lérja. — 9.05: Körnvezetismeret. (Alt. isk. 3. oszt.) óvjuk egész­ségünket. — 9.25: Battonyától Debrecenig. Debrecentől április 4-ig. A Tv politikai tanfolyamá­nak adása a honvédség részére^ —- 11.05: Földrajz. (Alt. isk. 5. oszt.) Csehszlovákia. — 11.55: Osztályfőnöki óra. (Alt. isk. 5— 6—57—8. oszt.) Hol vagy Názár? A ,.Hazafiság és nemzetköziség’* c. témához. — 14.30: Énekeljünk együtt! (ism.). — 14.35: Környe­zetismeret (ism.). — 16.25: Föld­rajz (ism.). — 17 20: Osztályfő­nöki óra (ism.). — 18.03: Hírek. — 18.15: Beszélgessünk... Ifjú­sági vitadélután. — 18.45: Játék a betűkkel. — 19.10: Reklám- műsor. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Időseb­bek is elkezdhetik. Tévétoma. — 20.05: Owen Marsall ügyvéd. Magyarul beszélő amerikai film. — 21.35: Kezdőkör (12). A mű­sor vendégei: Frankó János ag­rármérnök. a gödöllői járási pártbizottság titkára és Kancsal Tamás öttusabajnok. — 22.35: Tv-híradó. 3. 2. MŰSOR: 20.00: Városok, művek. NSZK dokumentumfilm-sorozat. (Szí-, nes.) X. rész: Hollandia az aranykor. — 20.30: Sylvie Vartan. Francia zenés film. — 21.15: Tv-híradó. 2. — 21.35: Sólyom a sasfészekben. Tévéfilmsorozat, n. rész (ism.). POZSONY 17.00: Bratislavai esti műsor. — 17.15: Fiatalok horizontja. — 18.00: Esti mese. — 18.10: Nép­zene. — 18.50: A Szövetségi Bűn­ügyi Központ nvomoz. — 19.00: Tv-híradó. — 19.30: A mi ha­zánk. — 20.15: Sivatagon és • ős­erdőn át. — 21.05: Tv-híradó. — 21.30: Kultúra 75. — 21.55: Négy- szemközt az orvossal. — 22.15: Zenei krónika. BUKAREST: 15.00: Orosz nyelvoktatás. — 15.30: Angol nyelvoktatás. — 16.15: Férfi röplabdamérkőzés. — 17.30: Kaleidoszkóp fiatalok­nak. — 18.00: »Kovászna megye. — 18.20: A legkisebbeknek. — 18.30: Tv-híradó. — 19.00: Gaz­dasági tv-újság. — 19.25: Donald Kacsa. — 19.55: Verdi Trubadúr c. operája a bukaresti Opera­ház előadásában. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk a rokonoknak, jó ismerősök­nek, munkatársaknak, a ti- szaföldvári jó szomszédok­nak, akik felejthetetlen fér­jem, édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk, id. VARGA DANTEL, temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Mezőtúr Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, valamint a Szintetikus Magnezit ipari Művek vezetőségének és az ott műkö­dő Ságvári Endre szocialista brigádnak, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk özv. HATVANI LAJOSNÉ sz. Kohári Terézia temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyez­tek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Tiszavárkony Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édes­apánk, MEDVECZKY ALADÁR a megyei tanács nyugdíjas közlekedési főelőadója 80 éves korában elhunyt. A hamvasztás utáni gyászszer­tartás 1975. március 13-án 14.30 órakor lesz a Munkás­őr úti temető halotlasházábóL A gyászoló család Szolnok Nagy sikerrel szerepelt szombaton este a Ságvári Endre me­gyei Művelődési Központban az Állami Népi Együttes. Ké­pünkön: jelenet az együttes műsorából /

Next

/
Oldalképek
Tartalom