Szolnok Megyei Néplap, 1975. március (26. évfolyam, 52-76. szám)

1975-03-02 / 52. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG E.S A MEGYE l,JANACS TARJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRA: 1 FORINT i á gP **.#$ XXVI. évi. 53. sz. 1975. március 3. Hangnem és stílus A hangnem látszatra csupán formai dolognak, a modor kérdésének tűnik. Ha azonban a vezetők és a beosztottak között uralkodó hangnemről van szó, akkor már társadalmi, politikai kérdéssé válik. A hangvételben ugyanis kifejeződik az emberek meg­becsülésének, tiszteletének mértéke. Az, hogy a vezető megbecsüli-e munkatársait, az ügyintéző megadja-e a tisz­teletet az ügyes-bajos dolgaiban eljáró ügyfélnek, nem mel­lékes tényezője a társadalmi demokratizmus érvényesülé­sének. A stílus árulkodik. A hanghordozásból következtetni lehet, hogy a vezető, az ügyintéző a közösség szolgálatá­ban látja-e tevékenysége célját és értelmét, avagy pedig mások fölött állónak érzi magát, olyannak, aki több, na­gyobb másoknál, s ezért jogában áll sérteni, leckéztetni, kioktatni. Mindenkivel előfordulhat természetesen, hogy olykor ingerültebb, s emiatt „felmegy benne a pumpa”. De ahol polgárjogot nyer, meggyökeresedik a bántó, lekezelő hang­nem, ahol ez érdemben és tartósan kihat az emberek kö­zötti viszonyokra, ott már társadalompolitikai kérdésről van szó, s ebben az értelemben kell vele foglalkozni. Nem véletlen tehát, hogy jó néhány pártszervezet be­számoló, illetve vezetőségválasztó taggyűlésén szóba került ez a téma. Több alapszervezetben oly módon, hogy a ve­zetőség elmondhatta: a kommunista kollektíva erőfeszíté­seinek eredményeként a vezetők és beosztottak viszonyát, az embereket tisztelő demokratikus hangvétel jellemzi. Né­hány helyen viszont kritikai észrevételek jelezték, hogy a lekezelő hangnem továbbra is gondot okoz, egyes pártta­gok joggal bíráltak magukról megfeledkező, önteltté vált munkahelyi vezetőket. Ha előbbre akarunk jutni a szocialista demokratizmus elmélyítésében, feltétlenül szükséges, hogy a pártszervek, alapszervezetek nagyobb figyelmet szenteljenek az embert tisztelő hangvételnek. Hiszen a munkás tulajdonosi szem­léletét, az állampolgárnak a népi államhoz fűződő viszonyát nem csekély mértékben befolyásolja, hogy a munkahelyi vezető vagy a hatóság képviselői milyen hangon tárgyalnak. Az erre vonatkozó tapasztalatok erősíthetik a politikai tö­megmunka érveinek súlyát, érzelmileg alátámaszthatják azokat, de csökkenthetik, le is ronthatják meggyőző erejü­ket. Mór csak ezért is szükséges a pártpolitikai munka esz­közeivel is szüntelenül terjeszteni, erősíteni azt az igazsá­got, hogy a hatalom munkásjellege, népi jellege megköve­teli a vezető és a beosztott, az ügyintéző és ügyfél kölcsö,- nös tiszteletet és az azt kifejező demokratikus hangvételt. Milyen dolgokon múlik ennek elérése? Kétségtelenül közrejátszanak itt „objektív” tényezők is, más szóval a munka feltételei, körülményei. Ahol akadozik az anyagel­látás, nem szállít időben a kooperációs partner, szervezet­lenségek adódnak a munkában, ott óhatatlanul idegesebb a légkör. Ahol bürokratikus megkötöttségek akadályozzák az ügyintézést, túlszabályozások nehezítik az ésszerű meg­oldást, ott az íróasztal mindkét oldalán természetszerűen élesedik a hangvétel. Ezen a fronton is fel kell venni a küzdelmet, de a legtöbb — ez bízvást állítható — a szem­léleten múlik. A kádermunka szempontjából célszerű tudatosítani az első számú vezető különleges szerepét és fe­lelősségét. Sok példa tanúsítja, hogy ahol ő meg­adja a tiszteletet a dolgozóknak, magatartása, hangneme emberséges, — ott példája a többiekre is kedvező hatás­sal van. Ahol a vezető megkívánja a kulturált ügyintézést, s ellenőrzi, hogy valóban ilyen-e, ott nem — vagy legalább is ritkán — éri jogtalan sérelem, megbántás az ügyfelet. Ahol a vezetők nem keresnek maguknak kiváltságokat, elő­jogokat, ott általában megbecsülik az úgynevezett „egysze­rű embereket”, s ez minden tekintetben jótékonyan érez­teti hatását. Sok-sok ilyen gondolkodású, valóban szocialista módon demokratikus vezetőt ismerhetünk. Ám előfordul az is, hogy egyesek, akik korábban jól dolgoztak, s ezért méltán övezte őket elismerés, egy idő után elfeledkeznek a köte­lező szerénységről. Kezdik úgy érezni, hogy a munkájuk­kal kivívott tisztelet feljogosítja őket az előírások „nagy­vonalú” kezelésére, hogy többre jogosultak, mint más egy­szerű halandó. Fölényesek, nagyképűek lesznek, félvállról beszélnek a többiekkel. Sőt, némelyek eljutnak az önkényes cselekedetekig, a törvény megsértéséig, s ezen az úton a szükségszerű elbukásig. Amikor a dolgok általában jól mennek, a munkában sikerek születnek, az elbizakodottság fokozottan fenyeget. S ez az elbizakodottság újjászülhet olyan „ősi” tulajdon­ságokat és szokásokat, amelyek a szocialista demokratiz­mustól idegenek, de a múlt örökségeként még hordozzuk őket magunkban. Lappangva, rejtve még ott él egyesekben a hajlam az úrhatnámságra, a gőgre, a hatalmaskodásra. S adott körülmények között ez nyíltan is felszínre kerülhet, eluralkodhat egyik-másik emberen. Korábbi érdemekre való tekintet nélkül fellépni az ilyen jelenségek ellen — a pártpolitikai munka, a káder­munka fontos feladata. De még fontosabb, hogy a pártszer­vezetek megelőzzék az ilyen helyzetek kialakulását, hogy meggyőző szóval, idejében elhangzó figyelmeztetéssel, a vezetők folyamatos nevelésével elejét vegyék bármiféle ha­talmaskodásnak, kiskirályoskodásnak. Legjobb ellenszere ennek az olyan légkör, amelyben tisztségét — legyen az bármely jelentős — betöltője, a köz szolgálatának tekinti. Az ilyen magatartás alapvető összetevője a közérdek gon­dos óvása, a törvények és előírások betartásának szigorú megkövetelése, illetve az emberek megbecsülése, személyi­ségük és méltóságuk tiszteletben tartása. A szocialista demokratizmus erősítése ilyen lég­kört, ilyen szemléletet igényel. S — nem utolsó sorban — az ilyen légkörnek megfelelő, azt tükröző hangvételt is. Gy. I* MA: Ésszerűen, alaposan Milliókat lehet megmenteni Takarékosság a Tiszameníi Vegyiművekben Szocialista nemzeti egység Jegyzetlapok a pártértekezletekről Pályázati felhívás a marxista-leninista egyetemre Ki nyer többet — ebédszünetben? Irodalmi összeállítás Ketten a múltról s a jelenről Megkezdődött a budapesti pártértekezlet Tegnap a csepeli sportcsar­nokban mintegy 600 küldött részvételével megkezdődött a budapesti pártértekezlet. A tanácskozás Somogyi Sándor­nak, a Budapesti Pártbizott­ság titkárának elnökletével kezdte meg munkáját. Az el­nökségben helyet foglalt Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára. Katona Imre, az MSZMP KB tagja, a Budapesti Párt- bizottság első titkára fűzött szóbeli kiegészítést a pártbi­zottság írásos előterjesztésé­hez. A többi között megálla­pította: a főváros társadalmi, politikai, gazdasági és kultu­rális élete az elmúlt évek so­rán a X. kongresszuson meg­határozott irányban fejlődött. A szóbeli kiegészítést vita követte, amelyben felszólalt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára is. A pártértekezlet ma foly­tatja munkáját. Amikor a Minisztertanács arra kötelezte a vállalatokat, hogy február 15-ig energia- és anyagtakarékossági tervet dolgozzanak ki, már akkor is, s azóta többször hangsú­lyozták, hogy nem a régi ta­karékossági kampányok fel­újításáról van szó, nincs szükség látszateredményekre. De nem is a tulajdonképpen értelmetlen spórolás a cél, hanem a pazarlás forrásainak felfedése, megszüntetése. A vegyiművek üzemeiben a különböző gyártási folya­matok során, anélkül, hogy a végtermék minősége változ­nék, lehetőség van az úgyne­vezett fajlagos anyaghányad csökkentésére. A pirít alapú kénsavüzemben például a pi­rít kiégetési hatásfokának növelésével, a különböző ter­melőberendezések savveszte­ségeinek csökkentésével, s egyéb technológiai intézke­désekkel több mint 60 tonna pirít takarítható meg, ennek értéke meghaladja a 300 ezer forintot. De lehetőség van a kén alapú kénsavüzemekben is a vegyi folyamatok hatás­fokának növelésére, a meg­takarítás majdnem eléri a 700 ezer forintot. A szuperfoszfátot gyártó üzemcsoportnál a kénsav faj­lagos felhasználásának csök­Érdemes megemlíteni, hi­szen a módszerre máshol is felfigyeltek, hogy csupán a foszfát szabadtéri tárolásá­nak gondos előkészítésével, fóliás védelmével, a tárolási veszteséget előreláthatóan 840 tonnával tudják az idén csökkenteni, ennek értéke 1,7 millió forint. Ezért kell a gazdálkodás minden területét felülvizs­gálniuk a vállalatoknak és megkeresniök az ésszerű ta­karékosság lehetőségeit. Hogy mindez miképp tör­ténik, arra jó példa a Tisza- menti Vegyiművek takaré­kossági intézkedési terve. A csaknem 30 oldalas, tanul­mánynak is beillő terv a gyár szinte minden munkaterüle­tén megjelöli azokat a tenni­valókat, melyek során mil­liókat lehet megmenteni. kentése a reális feladat — állapítja meg a terv, — s a technológiai fegyelem meg­szilárdításával, munkaszerve­zési intézkedésekkel több mint 4,8 millió forint értékű lehet a megtakarítás. Említhetjük . példaként a mosószerüzemet is, ahol a gyártási veszteséget 30 szá­zalékkal igyekeznek csökken­teni, ugyanakkor javítanak a csomagolás technológiáján is. Ebben az üzemben a megta­karítás csaknem egymillió forint, s ez — nem lényegte­len — túlnyomórészt import­anyagok megtakarítását is jelenti. A porfesték üzemben is elsősorban a külföldről származó alapanyagok, vegy­szerek gazdaságosabb fel- használása szerepel a terv­ben. A gazdaságosabb anyagfel­használás mellett a költségek csökkennek azzal is, hogy a tőkés importból származó anyagok egy részét hazai vagy demokratikus orszá­gokból származó anyagokkal helyettesítik. Ugyanakkor tervezik a melléktermékek és hulladékok komplex hasz­nosítását is. A szuperfoszfát- gyártás hulladékterméke pél­dául a fluor gáz, amelyek fel- használása jó példa arra, hogy beruházással is lehet takarékoskodni. Ha ugyanis a jelenleginél 10—15 száza­lékkal nagyobb hatásfokkal dolgozó berendezéseket állí­tanak be a most üzemelők helyett, nemcsak a befekte­tett költség térül meg rövid idő alatt, hanem jelentős többlettermelés keletkezik szinte a semmiből, hiszen a hulladékot használják alap­anyagként. Még nem mindenütt tuda­tosult igazán, hogy az anyag- és termék-készletek csökken­tése is tulajdonképpen taka­rékosság. A vegyiművekben ezt is felmérték, a terv a készletgazdálkodás korszerű­sítését is előírja. Nem kampány A Tiszamenti Vegyiművek nemcsak energiafelhasználó, de egyben energiatermelő is. A vállalat energiatakarékos­sági intézkedéseit tehát ez alapjaiban meghatározza. Az intézkedések célja, hogy a hulladékkőből termelt, villa- mosenergia-előállítás hatás­fokát javítsák, ugyanakkor a vásárolt energiafélékkel gaz­daságosabban bánjanak, vagyis csökkentsék a terme­léshez felhasznált energia és víz mennyiségét. A most elkészített intézke­dési terv nem egy kampány beindítását jelenti, hanem egy hosszantartó folyamat“ kezdetét, azt az jelzi, hogy a vegyiművek 1975. május 1-ig pályázatot hirdet, hogy a mostani intézkedési tervben szereplőkön túlmenően anyag- és energiatakarékos­ságra kapjon javaslatot mun­kásaitól, dolgozóitól. T. P. A technológiai fegyelem megszilárdításával Gondos tárolás, kevesebb veszteség HfRl :R - ft l)ÓSfTÁSQK — HÍRKR ^ TüDÓSÍI VStrtr— HÍKl -K Púja Frigyes az NDK-ba utazik Púja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere Oskar Fischernek, a Német Demokratikus Köztár­saság külügyminiszterének a meghívására hétfőn hivata­los, baráti látogatásra a Né­met Demokratikus Köztársa­ságba utazik. Károlyi-emlékülés az Akadémián A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tör­ténelmi Társulat Károlyi Mi­hály születésének 100. évfor­dulója alkalmából március 4-én 9 órakor tudományos emlékülést rendez a MTA várbeli kongresszusi termé­ben. Koszorúzási ünnepség Jászberényben tegnap ko­szorúzási ünnepségen emlé­keztek meg a magyar demok­ratikus hadsereg első had­osztálya megalakulásának 30. évfordulójáról. Az ünnepsé­gen Bakó Gáspár, a városi pártbizottság titkárának kö­szöntője után Naményi Pál ezredes — aki harminc esz­tendővel ezelőtt részt vett a demokratikus hadsereg első hadosztályának megszervezé­sében és 23 évesen parancs­nokként az egyik nehézfegy­ver szakasz élén harcolt — tartott ünnepi megemléke­zést. A megemlékezés után a város társadalmi szerveinek képviselői helyezték el a há­la koszorúit a Jászberényben megalakult hadosztály emlé­két őrző márványtáblára. Az első koszorút Luzsi József munkásőr jászapáti lakos, az első hadosztály egykori írno­ka helyezte el. Az ünnepség után „A Magyar Néphadsereg Élete” címmel kiállítás nyílt a fegyveres erők klubjában. Érmes őztrófeák Szolnokon szombaton feje­ződött be a hagyományos tél­utói megyei őztrófea-bírálat. A szakértők öt nap alatt nem kevesebb mint 700 őzagan­csot minősítettek, mérlegel­ték a múlt évben elejtett őz­bakok fejdíszcinck súlyát, köbtartalmát, gyöngvözését és más jellemzőit. A műit évi „korona-termés” minőségét jelzi, hogy sok volt az érmes példány, ötvenöt agancs ka­pott arany-, ezüst- vagy bronzérmes minősítést. Kö­zülük hat aranyérmet jelen­tő pontszámot vívott ki a zsűritől. A megyei minősítésen ez­úttal az országos trófeabírá­ló-bizottság képviselője is részt vett, mivel a legszebb agancsokat — az elmúlt évek díjnyertes trófeáival együtt — a szeptemberben nyíló megyei vadászati kiállításon is felvonultatják. Színhelye a Tlsza-parti Galéria lesz. NB l-es eredmények Az NB I-es labdarúgó­bajnokság tegnapi fordulóján született eredmények: Va­sas—Csepel 3:3, Salgótar­ján—Újpesti Dózsa 1:1, Tata­bánya—Diósgyőr 0:0, Pécsi MSC—Haladás VSE 3:1, Za­laegerszeg—Békéscsaba 1:0, Videoton—Rába ETO 3:2, Budapesti Honvéd—MTK VM 3:1. Egy mondatban — A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa Szigeti Istvánnak, az MSZMP So­mogy megyei Bizottsága tit­kárának három évtizedes, eredményes pártmunkás te­vékenysége elismeréséül nyugállományba vonulása al­kalmából a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitünte­tést adományozta. — Dégen Imre államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke tegnap Bécsbe utazott — A kitűzött határidő előtt hat hónappal befejező­dött a Debreceni Hőerőmű korszerűsítése. — A KERAVILL Vállalat március 3—15 között rendezi hagyományos kedvezményes tavaszi vásárát. — Tegnap a Mező Imre úti temetőben születésének 90. évfordulója alkalmából megkoszorúzták Pethő Sán­dornak, a Magyar Nemzet alapítójának és volt főszer­kesztőjének sírját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom