Szolnok Megyei Néplap, 1975. február (26. évfolyam, 26-50. szám)

1975-02-11 / 35. szám

a SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1975. február 11. ILcirfif!®!! az elras 1975 ~ u. Elhonyt Vágó Ervin render alezredes BERTOLD NAPJA A Nap kél: 6.57, nyugszik: 17.ÓO órakor. A Hold kél: 6.35, nyugszik: 17.35 órakor. Tegnap kaptuk a váratlan és megrázó hírt: vasárnap, február 9-én a szolnoki tü­dőbeteg-gyógyintézetben szív és vérkeringési elégedetlen­ség következtében, 52 éves korában hirtelen elhunyt Vá­gó Ervin rendőr alezredes, a BM Szolnok megyei Rendőr­főkapitányság társadalmitu- lajdoft-védelml osztályának vezetője. A felszabadulás után a de­mokratikus rendőrség szolgá­latába állott. Később — 1952- től 1956-ig — a jászberényi Dohánybeváltó igazgatója volt; 1956-ban részt vett az ellenforradalom leverésében, majd ismét magára öltötte a rendőri egyenruhát. Mezőtú­ron és Szolnokon volt a vá­rosi rendőrkapitányság veze­tője, később a megyei rend­őr-főkapitányság osztályve­zetője lett. Tulajdonosa a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékéremnek, a Kiváló Szolgálatért Érdemérem arany és ezüst fokozatának és több más magas kitünte­tésnek. Váratlan halála nagy vesz­teség. A szirénákat már a város túlsó részéről hallani lehetett. Amikor befordult a színház felé a két tűzoltóautó, ijedt tekintetek követték. .. Tűz van. Ki-ki vérmérsékletének megfelelően fogadta a piros autók látványát. Volt, aki hirtelen izgulni kezdett, volt akit megnyugtatott a kék lámpa villogása, de volt olyan is, aki kajánul magá­ban mosolygott — mert kifelé nem mert. Igen, aki hívta a szirénázó kocsikat. Potyára, mert tűz a színházban sehol nem volt. — Gondolom, kezet fogott magával az illető, mondván: ez igen! Jó hecc volt! Lángelme szüleménye! r— A felelőtlenség lángjai —• sajnos — nehezen olthatok. — haj — Várható időjárás ma estig: kevés felhő, a hajnali és reg­geli órákban helynként pá­rás, ködös idő, csapadék nél­kül. Mérsékelt . változó irá­nyú szél. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet: 0 — plusz 5 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: lassan növekvő fel­hőzet, az időszak végén ha­vas eső, havazás. Az éjsza­kai fagyok mérséklődnek. Legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet eleinte mínusz 5 — mínusz 10, később mínusz 1 — mínusz 5 fok között. Legmagasabb nappali hő­mérséklet plusz 2 — plusz 7 fok között. Jelentős mennyi­ségű (legalább 5 mm) csapa­dék az ország területének 30 százalékán várható, az idő­szak végén. Lenhossék Mihály Százharmincöt évvel ezelőtt, 1840. február 11-én halt meg Lenhossék Mihály Ignác or­vos, egyetemi professzor, a himlő elleni védőoltás egyik hazái kezdeményezője. A pesti egyetemen 1799- ben szerzett orvosdoktori ok­levelet, s még ebben az év­ben Esztergom vármegye fő­orvosa lett. Néhány év után az élettan tanárának hívták meg Pestre, majd 1819-től 1825-ig a bécsi egyetemen volt élettani professzor. Ugyanebben az évben orszá­gos főorvossá nevezték ki és visszatért Pestre, ahol az or­vosi kar igazgatója lett. Ezt a tisztséget 1840-ben bekö­vetkezett haláláig töltötte be. Mint országos főorvos, elren­delte a himlő elleni védőol­tásokat. Nagy érdemeket szerzett az 1831. évi kolera­járvány leküzdésében is. Az életjelenségeket a szervezet alaki és kémiai tulajdonsá­gaira vezette vissza, s nagy jelentőségei tulajdonított a lelki jelenségeknek, a beteg­ségek keletkezésében és gyó­gyításában egyaránt. — KIGYULLADT vasár­nap este hat óra után az ál­lami építőipari vállalat egyik bódéja Szolnokon, az Ady Endre úton. A gyors jelzés­nek és beavatkozásnak kö­szönhető, hogy a tűzoltók idejében eloltották a tüzet, és nem robbant fel a fabó­déban levő három oxigén­palack. A tűz okára, a kár értékének felbecsülésére és a felelős kiderítésére a vizsgá­lat megkezdődött. Öl IS ^Iu9z 1-es A Sportfogadási és Lottó Igazgatósághoz a 6. hétre be­érkezett 2 895 999 darab szel­vény. A nyereményalap a fo- lyóhétről 4 691 518,— forint, a jutalomösszeg 521 280,— fo­rint. Az első és negyedik nyerőosztályra 1 407 455,— fo­rint jut. A második és har­madik nyerőosztályra 938 304 forint. 13 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 53 617,— forint. Ezek közül 13 plusz 1 talála­tos szelvény öt darab, a nye­remény és a jutalom együtte­sen 137 022,— forint. 12-es 370 darab, nyereményük egyen­ként 2 029,—forint, 11-eá 4 343 darab, nyereményük egyenként 173,— forint, 10-es 29 426 darab, nyereményük egyenként 38,— forint. Az 1000 forint alatti nyere­ményeket február 15-től, az 1000 forint felettieket 20-tól kezdve fizetik. — KITÜNTETÉS. Venyige Sándornak, az ÄFOR 4. sz. tájegység vezetőjének a tűz­védelem terén hosszú időn át kifejtett eredményes irányitó és szervező munkájáért a belügyminiszter a Tűzbizton­sági Érem arany fokozatát adományozta. A1 kitüntetést ma délelőtt adja át Mátrai Albert őrnagy, megyei tűzol­tóparancsnok-helyettes. — TEJTERMÉKEKBŐL és tejes ételekből rendezett kós­tolóval egybekötött bemuta­tót tegnap Szolnokon az Ex­pressz étkezőben a Jász- Nagykun Vendéglátó Válla­lat és a Szolnok megyei Tej­ipari Vállalat. — FEGYVERSEKEN egy­re jobban terjed a lakásszö­vetkezeti építkezés. Leg­utóbb a termelőszövetkezet­től és magánszemélyektől újabb négy házhelyet vásá­rolt a lakásépítő szövetkezet és kettőn már megkezdődött két, egyenként négylakásos épület alapozása. Közérdekű közlemény Felhívjuk Szolnok lakosságá­nak figyelmét, hogy ha szaná­lás, költözködés vagy egyéb ok miatt nem tudják megfelelően elhelyezni a tulajdonukban le­vő ebeket, jelentsék be a 13-843- as telefonszámon az állatorvo­si rendelőben (Achim A. út 28.), vagy a 12-881-es telefonszámon a városi tanács vb termelés- ellátásfelügyeleti osztályon. Be­jelentés esetén az ebeket el­szállítjuk, s ezzel a kóbor ebek elszapórodását megakadályoz­zuk. A szolnoki Városi Tanács V. B. termelés-ellátásfelügyeleti osztálya SZOMBAT ESTE a szolnoki Mini-klubban nagysikerű előadást tartottak a budapesti egyetemeken tanuló közép­afrikai diákok — A GÉPJÁRMÜFELE- LÖSSÉG-biztosítás alapján tavaly 2071 esetben rendeztek kárt megyénkben az Állami Biztosító fiókjai. A kifizetett összeg 7 millió 700 ezér fo­rint, harminc százalékkal több, mint 1973-ban. Feloldották a látogatási tilalmat BUSOFARSANG Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Bizottsága és f Sáolnok megyei Tanács lapja Megbízott főszerkesztő: Lazányi Józsefné Telefon, ia-093. 12-320, 12-06», 11-932 Telex: 23 357 Index-szám : 25 069 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok. Pf. 105. Igazgató: Virágú Iván Telefon: 12-094 Az előfizetés diia egy hőnapra 20.— forint Terjeszti a Magyár Posta felőfizethető minden posta­hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Síolnok Vörös Csillag u. 23. 5001 Szolnok. Pf. 92. Felelős vezető: Kozák Ferenc Verőfényes idő fogadta va­sárnap Mohácson az évszáza­dos néphagyományt feleleve­nítő busójárás résztvevőit. A látványos eseményre az Idén is ezrével jöttek az érdeklő­dők a környékből, távolabbi vidékekről, sőt Jugoszláviá­ból is. A télűző-tavaszváró farsangi ünnep réggéltől éj­szakáig gazdag programot kínált. A délutáni mulatságot a gyermekek karneválja Vétet­te be, ezután következett a näß fény póri tja, a busók és egyéb farsangi csoportok já­tékos felvonulása a Kóló tér­től a városon át a Dunáig. Ezütáft elvegyülték á jelmé­zesek és nézők, közös volt a vidámság. Kavarogtak a síi­nek, hangorkánná nőtt a kürtfújás, kereplés, kolompö- lás. Csattogtak a busóágyúk. Napszállta után meggyújtot­ták a város szívében össze­hordott hatalmas máglyát, amit a busók körültáncoltak. Este a Bartók Béla Műve­lődési Központban délszláv műsoros esten baranyai tán­cosok, dalosok és a szomszé­dos Jugoszláviából a dárdai délszláv, valamint a horváth- országi magyarok szövetsé­gének központi táncegyüttese lépett fél. A hagyományokhóz híven éjszakába nyúló bállal ért véget á mohácsi busójárás. A Szolnok megyei Köz­egészségügyi—Járványügyi Állomástól kaptuk a közle­ményt, hogy megyénk vala­mennyi fekvőbeteg gyógyin­tézetében -— beleértve a szülő- és csecsemőotthonokat is — február 13-tól, csütör­töktől feloldják a látogatási tilalmat. Csütörtökön tehat már lehet látogatni a betege­ket. — VEZETŐI engedély nél­kül közlekedett motorkerék­párján Urbán István, Szol­nok, Vörös Csillag út 50. fsz. 2. szám alatti lakos. A szol­noki járási-városi Rendőr- kapitányság szabálysértési előadója 1300 forintra bün­tette. fi tévé mai műsoráíiél ajánljuk A VÁROSPARANCSNOK. A televíziósok moszkvai ott­honában keresték fel, majd magyarországi látogatáson is vé­gigkísérték Ivan Tyerentyevics Zamercev tábornokot, Buda- pest egykori városparanesnokát. A városparancsnok visszaemlékezése ott kezdődik, ami­kor Magyarországon harcoló szovjet tisztként parancsot ka­pott arra, hogy a felszabadult Budapest városparancsnoka legyen. A visszaemlékezés a hajdani és mai pestiek emlékei­nek mozaikjaival egyre ragyogóbb képpé alakul. Első láto­gatói között voltak új beosztásában Gobbi Hilda és Major Tamás, akik segítséget kértek a színészek számára. D,e hozzá fordultak az elhagyott gyerekek, a betegek, a rászorulók meg­segítése érdekében is. Az elhagyott gyerekeknek egy palotá­nak beillő hatalmas, negyven szobás épületet adományozott. Akkor fénykép is készült Zamarcevről, amely az általa pat­ronált gyerekek körében ábrázolja őt. Most a régi fénykép néhány percre megelevenedik, mert megszólalnak a régen- volt gyerekek, akik ma is baráti szeretettel veszik körül a tá­bornokot. A műsor riportere: Vértessy Sándor, melyet 20.00 órai kezdettel láthatunk a tévében. r--------1 1 MOZI ! L _____i i Szolnok Vörös Csillag: A ha­lott asszony visszatér (14), Vág­tass lovam (du.), Tisza: Kő­országi lakodalom. Jászberény Lehel: Az utolsó percig. Kar­cag Déryné: Hajdúk. Kisújszál­lás Ady: Illumináeió (14). Kun­hegyes Szabadság: Lépj olajra (14). Kunszentmárton Körös: A látogatók (16). Mezőtúr Dózsa: Hangverseny Bangladesért, Sza­badság: Érintés (18), Béke: Fog­ják el Oichit élve. vagy holtan (14). Tiszafüred Tisza: Charly (14). Törökszentmiklós Dózsa: A lopakodó Hold (14), Felemelt helyáron, Hunyadi: Tecumseh. Túrkeve Vörös Csillag; Csak semmi szexet, kérem angolok vagyunk (14). RÁDIÓ SZOLNOKI RADIO: 13.00—19.00: Alíöldi krónika. — Népdalok. — Kis győzelmek nyomában. Feuer András mű­sora. — Andy Williams énekel. — Üzemi lapszemle. — Szer­kesztik a hallgatók. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.22: Nóták. — 9.00: Harsan a kürtszó. — 9.35: Fauré: A-dür szonáta. — 10.05: Iskolarádió. — 10.35: Vajthó tanár úr tanárai. — 10.45: Zenekari muzsika. — 12.35: Melódiakoktél, — 13.45: Párbeszéd magunkról. — 14.05: Az élő népdal. — 14.15: A mó­kus, a Palacsinta és a Pintyő­ke. — 14.49: Éneklő Ifjúság. — 15.10: Magyar fúvósátiratok. — 15.24: Rádióiskola. 1 16.00: A vi­lággazdaság hírei. — 16.05: Mi­ről írnak az üzemi lapok? — 16.15: Ludovic Spiess énekel. — 16.36: Jókai és korunk. Sőtér István előadása. — II. rész. —■ 17.05: Hallgassuk együtt! — 17.50: Hol járt, mit csinált? — 18.05: Budai Ilona és Lukácsi Huba népdalokat énekel. — 18.30: A Szabó-család. — 19.40: Kapcsoljuk a Csepeli Munkás- otthont! A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangverse­nye. — Közben: Kb. 20.15: A szarvassá változott fiú kiáltozá­sa a titkok kapujából. Részletek Juhász Ferenc költeményéből. — Kb. 20.34: A hangversenyköz­vetítés folytatása. — Kb. 21.20: Verbunkosok, nóták. — 22.30: Vers és dal. Berzsenyi: „A kö­zelítő tél” c. költeménye Ko­dály megzenésítésében. — 23.07: Tánczene. — 0.10: Britten-kóru- sok. PETŐFI RADIO: 8.05: Barokk muzsika. — 9.03: Zenés játékokból. — 9.50: Kri­tikusok fóruma. — 10.00: A ze­ne hullámhosszán. — 11.45: Egy — ŰJ GÉPI berendezéssel működik február 16-tól Kun­gyalun a mozi, így a jövőben lehetőség lesz szélesvásznú filmek vetítésére is. — TERVEN felül 176 élő »yulat fogott és küldött ex­portra február elején az új- szászi vadásztársaság. A többletbevétel csaknem hat­vanezer forint» \ délelőtt az Állategészségügyi Intézetben. — 12.00: Népdal zeneszerző és a költő szemével. — 13.03: Kórusok, hangszerszó­lók. — 14.00: Tánczenei koktéL — 14.45: Hírek. Körzeti időjárás. — 14.50: Találkozás a stúdióban. Közben: 15.30—15.33: Hírek. — 16.00: Könnyűzenei Híradó. — 16.30: Hírek. — 16.33: Műsoris­mertetés. 16.36: Csúcsforgalom. Találkozóhely: Bp. I., Bem térfi parkoló. A műsor telefonszáma:. 343-732. Közben: 17.30—17.33: Hí­rek. — 18.00: Hírek. Időjárás. — 18.10: Van-e nálunk feketepiac? — 18.40:' Liszt-zongoraművek. — I. rész. — 19.30: Nyári Károly népi zenekara játszik. — 20.28: Páholyból. — 21.15: Vox Huma- ra. Rádióoratórium. Irta: Nádor Tamás. — 21.51: Beethoven: B- dúr vonósnégyes. Op. 130. — 22.30: Népdalok. — 23.15: Ret­tegett Iván. Részletek Bizet ope­rájából. BUDAPEST: 8.05: Iskolatévé: Matematika. (Alt. isk. 5. oszt.) A téglalap és a négyzet területe. — 9.00: Énekeljünk együtt! Hol jártál báránykám? — 9.05: Környezet- ismeret. (Alt. isk. 2. oszt.) A kismalac és a farkasok. — 9.55: Fizika, (Alt. isk. 6. oszt.) For­rás, lecsapódás. — 13.35: Mate­matika (ism.). — 14.30: Énekel­jünk együtt! (ism.). — 14.35: Környezetismeret (ism.) — 15.25: Fizika (ism.). — 17.13: Hírek. — 37.20: Expedíció a kőkorszaki emberek nyomában. Csehszlo­vák útirajzfilm-sorozat. VI. (be­fejező) rész. — 17.50: Pengető. Verses-zenés műsor gyermekek­nek. Bóbita álmos (ism.). — 13.10: Falu 1975. Szakmai mű­veltség Baksán. — 18.40: Játék a betűkkel. — 19.05: Reklámmű­sor. — 19.10: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: A várospa­rancsnok. Dokumentum-riport- film 1. T. Zamercev tábornok­ról. — 20.50: A boszorkány. Ma­gyarul beszélő francia film. — 22.25: Tv-híradó. — 3. a. MŰSOR: 20.00: Autós hegyiversenyek. A Volán Filmstúdió filmje (szí­nes!) — 20.50: Tv-híradó. — 2. — 21.10: Barátok. Jugoszláv rö­vidfilm. — 21.25: Beszélgetés dr. Dienes Valériával. II. rész. POZSONY: 17.00: Bratislava! esti műsor. — 17.15: Fiatalok horizontja. — 18.00: Esti mese. — 18.10: A mi hazánk. — 18.50: A Szövetségi Bűnügyi Központ nyomoz. — 19.00: Tv-híradó. 19.45: Talál­kozás barátainkkal. — 20.15: Ta­lálkozás barátainkkal. — 20.15: A 110-es számon hívják a rend­őrséget. Film. — 21.25: Tv-hír­adó. — 21.50: Négyszemközt az orvossal. — 22.05: Zenei krónika. BUKAREST: 15.00: Orosz nyelvoktatás. — 15.30: Angol nyelvoktatás. — 16.45: Ifjúásgi enciklopédia. — 17.15: Folklór-műsor. — 17.25: A mezőgazdaság dolgozóinak. — 10.00: A megyék bemutatása: Cluj megye. — 18.20: A legki­sebbeknek. — 18.30: Tv-híradó. — 19.00: A tv gazdasági újság­ja. — 19.30: Mozart: Cosi Fan Tutte. Közv. a berlini Opera- házbóL — 20.35: Dokumentum­film : a Román Tv és Doku­mentum filmgyár közös folklór produkciója. Gyásziii* A BM Szolnok megyei Rendőrfőkapitányság párt- bizottsága, szakmai vezetése és a gyászoló család mély­séges fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy VÁGÓ ERVIN rendőr alezredes 1975. február 9-én életének 52. évében hirtelen el­hunyt. A Belügyminisztérium és á BM Szolnok me­gyei Rendőrfőkapitányság saját halottjának tekinti. Temetése február 12-én 15 óra 30 perckor lesz a szol­noki Munkásőr úti temető halottasházából. GyáSihií Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett férjem, édesapánk és testvérünk, AUGÜSZT KAROL* tétőfedő február 7-én elhunyt. Te­metése folyó hó 12-én 14.30 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti temető ha­lottasházából. A gyászoló felesége, fiai, testvérei és családja Szolnok Gyászbír Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk. Id. VÖLGYI ATTILA 1975. február 8-án elhunyt. Temetése folyó hó ll-én 15.30 órakor lesz a szolnö­ki Munkásőr úti hálottasházából. temető Gyászoló Szolnok család Gyászhír Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető édesapa, nagyapa és rokon MÉSZÁROS SÁNDOR életének 87. évében 1975. február hó 9-én rövid be­tegség után, szenvedés nélkül, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunkat 1975. február I2-én 14 óra­kor a Bórjúdülő temető ravatalozójából helyezzük örök nyugalomra a római katolikus új temetőben. Gyászoló család Karcag

Next

/
Oldalképek
Tartalom