Szolnok Megyei Néplap, 1975. február (26. évfolyam, 26-50. szám)

1975-02-04 / 28. szám

s SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1975. február l 1975. FEBRUAR 4. KEDD RÁHEL NAPJA A Nap kél 7.08, nyugszik 16.49 órakor. A Hold kél 1.48, nyugszik 10.56 órakor. VARHATÖ IDŐJÁRÁS ma estig: időnként felszakadozó felhőzet, sokfelé ismétlődő havazás, hózápor, helyen­ként még havas eső. Több­felé élénk, időnként erős vi­haros lökésekkel kísért észa­ki, északkeleti szél. Az éj­szakai lehűlés erősödik. Az utak síkosak lesznek. Vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet: 0 fok körül. Távolabbi kilátások pén­tek reggelig: felhős, párás, helyenként ködös idő, né­hány helyen kisebb havazás. Az éjszakai lehűlés erősödik. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet: mínusz 3, mínusz 8 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet: mí­nusz 2, plusz 3 fok között. Jelentős mennyiségű (leg­alább 5 mm) csapadék az ország területének 30 száza­lékán várható. Vadas Márton Hetvenöt évvel ezelőtt, 1900. február 4-én született Kolozsvárott Vadas Márton, a kommunista mozgalom ki­váló harcosa, aki húsz éves korában 18 éves Andor öcs- csével együtt a kommunista eszmékért, hazája jobb jö­vőjéért áldozta fiatal éleiét. Vadas Márton 1918 tava­szán, mint a Gyapjúközpont fiatal hivatalnoka már tag­ja volt az antiimperialista Korvin-csoportnak, a KMP megalakulásakor pedig azon­nal belépett a pártba. Nap­pal dolgozott, a késő éjsza­kai órákban röpiratokat ter­jesztett. A Tanácsköztársa­ság idején beállt vöröska­tonának. Miskolcnál harcolt a magyar Vörös Hadsereg­ben. J Amikor a Tanácsköztársa­ságot az imperialista túlerő leverte, Vadas Márton, a 19 éves vöröskatona Bécsbe menekült. Később arra kér­te a KMP ottani vezetőit: küldjék őt vissza Magyaror­szágra, hogy részt vehessen elfogott társai kiszabadításá­ban. Hazatérése után moz­galmi munkájába bevonta két évvel fiatalabb öccsét, Andort is. Árulás foiytán azonban elfogták őket, s a budapesti kelenföldi kaszár­nyában Horthy egyenes pa­rancsára a Héjas-különít­mény pribékjei — minden vizsgálat és ítélkezés nélkül — meggyilkolták őket. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Bizottsága és ( Szolnok megyei Tanács lapja Megbízott főszerkesztő: Lazányi Józsefné Hat telitalálat a totón A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság tájékoztatása szerint az 5. heti totónyere­mények az illeték levonása után a következők: 13 talá­lat 7 darab, nyereményük 240 708 forint, ezek közül 13 plusz 1 találat 6 darab, nye­reményük 312 872 forint, 12 találatos 224 darab 5015 fo­rint, 11 találat 3432 darab, 327 forint, 10 találat 27 405 darab 61 forint. — TAVALY 760 hektáron termesztettek iparszerüen kukoricát a tiszafüredi Ha­inan Kató Tsz-ben. Az idén több mint ezer hektárral nö­velik a kukorica vetésterüle­tét, s ehhez még egy John Deere gépsort vásárol a gazdaság. Önkéntes madäruedök Érdekes szemlét tartottak vasárnap a lakiteleki Holt- Tisza menti erdőkben az ön­kéntes madárvédők és az or­nitológusok. A készülő alföl­di madártérképhez a bag­lyok erdejét kutatták fel, ahol most még számba ve­hetik az odúkat. A termé­szetvédett terület régtől fog­va a baglyok birodalma, öreg fáin négyféle éjjeli ma­dár költ, főleg füles- és macskabaglyok. Lakott fész­küket fél ezerre becsülik, sok azonban az elhagyott odú. Ezért, a tavaszi szaporodá­sukat figyelemmel kísérik majd az ornitológusok. — A SZOLNOKI városi pedagógus CSÉB intézőbi­zottsága tavaly 65 ezer forint támogatást és segélyt adott mintegy kétszáz tagjának házasság, szülés és gyermek- nevelés címén. — hAromhónapos bentlakásos növényvédő gé­pész tanfolyamot indított a kenderesi Szakmunkásképző Intézet. A magasszintű kép­zésben a környező gazdasá­gok huszonnégy dolgozója sajátítja el a szakmai isme­reteket. Öregek tanácsa Miiotán Ma még talán egyedülál­ló Szabolcsban az a kezde­ményezés, amely a milotai Üj Élet Termelőszövetkezet­ben született. Létrehozták az öregek tanácsát. A közös be­szélgetések alkalmával ugyanis az idősek közül so­kan szóvátették, hogy a nyugdíjas évekkel egyre tá­volabb kerülnek a gazdaság­tól, amelynek alapítói vol­tak. Ezért határoztak úgy a szövetkezet vezetői, hogy a szervezettebb kapcsolat, a kölcsönös tájékoztatás érde­kében a tsz nyugdíjas tag­jaiból mgealakítják az öre­gek tanácsát. Az öttagú ta­nács tagjai rendszeres kap­csolatot tartanak a szövetke­zet vezetőivel, bizottságai­val. Tájékoztatást kapnak a szövetkezeti munkáról, gaz­dálkodásról, eredményekről, problémákról, összegyűjtik az észrevételeket, s azokat továbbítják az illetékesek­nek és a nyugdíjasoknak. Feladatukhoz tartozik, hogy a szociális bizottsággal együtt figyelemmel kisérjék az idősebbek sorsát, szük­ség esetén segítséget nyújt­sanak. Mindezeken túl a kö­zös gazdaság vezetősége hasznosítani is szeretné az idősebbek gazdag tapaszta­latait. így az öregek taná­csának létrehozása a szövet­kezeti demokrácia szélesíté­sét is jelenik Gyorslista az 1975. február 3-án megtartott lottó jutalomsorsolásról, amelyen az 5. heti lottószelvények vettek 4 776 540 tetőtől talpig utalv.; 4 783 164 tv; 4 804 544 utalV.; 4 829 721 utalv.; 4 849 723 utalv.; 4 870 368 utalv.; 4 873 330 utalv.; 4 881 660 lak-ber. utalv.; 4 881 720 utalv.; 4 895 065 utalv.; 4 897 809 tv; 4 901 832 tetőtől talpig utalv.; 4 917 480 tv; 4 927 803 Utalv.; 4 932 176 Utalv.; 4 947 896 textil- utalv.; 4 960 435 utalv.; 4 964 192 lak-ber. utalv.; 4 964 209 tv; 4 988 266 utalv.; 4 996 099 tetőtől talpig utalv.; 5 010 206 utalv.; 5 013 030 utalv.; 5 022 402 utalv.; 5 047 881 utalv.; 5 057 367 lemezját­szó és utalv.; 5 070 261 lemezját­szó és utalv.; 5 073 597 utalv.; 5 074 248 ki mit, vál. utalv.; 5 082 435 Utalv. 5 091 404 tv; 5 103 670utalv.; 5 104 080 utalv.; 5 106 099 tv; 5 119 202 ki mit vál.; 5 121 490 utalv.; 5 137 079 utalv.; 5 145 098 ki mit vál.; 5 146 678 bú­tor lakbér.; 5 148 829 lak-ber. utalv.; 5 152 202 utalv.: 5 154 794 tv; 5 156 162 utalv.; 5 156 324 szte- reorádió; 5 168 027 hűtőgép; 5 175 112 tv; 5 184 693 utalv.; 5 188 218 ki mit vál.; 5 191212 utalv.; 5 196 753 utalv.; 5 198 273 utalv.; 5 198 676 tv; 5 216 297 utalv.; 5 228 544 utalv.; 5 239 150 utalv.; 5 246 559 utalv.; 5 254 408 tetőtől talpig utalv.; 5 258 079 utalv.; 5 262 185 utalv.; 5 263 271 utalv.; 5 287 970 utalv.; 5 295 109 tv; 5 305 507 tetőtől talpig utalv.; 5 309 744 utalv.; 5 317 940 utalv.; 5 317 940 utalv.; 5 330 148 tv; 5 330 403 ki mit vál.; 5 344 265 konyhafelsz. utalv.-; 5 353 335 utalv.; 5 354 758 utalv.; 5 375 761 tv; 5 390 874 ki mit vál.; 5 400 710 utalv; 5 413 763 hűtőgép; 5 425 184 hűtőgép; 5 429 293 utalv.; 5 451 816 utalv.; 5 461 214 utalv.; 5 496 684 utalv.; 5 471 057 tetőtől talpig utalv. 5 473 168 textil utalv.? 5 474 557 utalv.; 5 475 573 bútor- lakbér. 5 489 216 hűtőgép; 5 496 803 tetőtől talpig utalv.; 44 575 997 tv; 44 579 764 tetőtől talpig ut.; 44 584 932 utalv.; 44 586 304 utalv. 44 593 459 utalv.; 44 595 305 tv; 44 601 799 utalv.; 44 896 825 utalv.; 44 901 793 40 000 Ft-OS vásárlási ut.; 44 901 823 utalv.; 51 096 748 hű­tőgép; 51 123 079 lemezjátszó ut.; 51 123 506 ki mit vál.; 51 123 911 utalvány; 51 146 922 textilut.; 51 147 875 konyhafelsz. ut.; 51,162 173 bútor .lakbér.; 51 203 864 utalvány; 51 203 214 tetőtől talpig Ut.; 51 204 370 tv; 51 205 674 tv; 51 216 856 lakbér.; 51 271 448 lak­bér.; 51 225 692 textil; 53 215 586 ki mit vál.; 53 217 499 bútor, lakbér.; 53 227 941 lakbér.; 53 229 032 utal­vány; 53 238 646 utalv.; 53 257 850 utalvány; 53 278 078 ki mit vál.; 53 280 918 utalvány; 53 232 030 bú­tor, lakbér.; 53 298 091 konyha­felsz.; 53 301 394 hűtőgép; 53 309 374 konyhafelsz.; 53 332 902 utalvány; 53 347 516 lemezjátszó és ut.; 53 347 669 tetőtől talpig ; 53 354 263 ki mit vál.; 53 364 571 utalvány; 55 524 020 ki mit vál.; 55 527 817 hűtőgép; 55 529 082 lakbér.; 55 536 099 tetőtől talpig; 55 536 137 utalvány; 55 570 918 tv; 55 571 515 utalvány; 55 572 620 utalvány; 55 581 734 lemezjátszó és ut.; 55 581 762 utalvány; 55 587 770 le­mezjátszó és ut.; 55 591 715 tv; 55 593 887 utalvány; 55 597 909 tv; 55 902 741 utalvá.; 55 910 013 utalv. A nyertes szelvényeket 1975. február 20-ig kell a totó-lottó ki- rendeltségek, az OTP-fiókok. vagy a posta útján a Sportfoga­dási és Lottó Igazgatósághoz (1875 Bp., V. Münnich Ferenc cl 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sor­solás után készült, az esetleges hibákért felelősséget nem válla­lunk­Országszerte megkezdődött az árengedményes téli vásár. így a szolnoki Centrum Áru­házban is, ahol már az első napon jelentős forgalmat bonyolítottak le — íőleg a kon­fekcióárut, a cipőt, a kötöttárut keresték a vevők r----------1 I mozi I L " J I Szolnok Vörös Csillag: Hajdúk, Tisza: Merénylők (14). Jászbe­rény: Lehel: Hogyan mondjam meg a gyermekemnek (16). Kar­cag Déryné: Váltságdíj egy ha­lottért. Kisújszállás Ady: A bri­liánskirálynő bukása. Kunhegyes Szabadság: Jelbeszéd: Kunszent- márton Körös: Hószakadás. Me­zőtúr Dózsa: Illumináció (14), Szabadság: Hány csillag van az égen, Béke: Ö, maga retenetes (14). Tiszafüred Tisza: Banditák hálójában. Törökszentmiklós Dó­zsa: Látogatók (16), Hunyadi: Kis nagy ember (16, felemelt helyáron!). Túrkeve Vörös Csil­lag: Bekötött szemmel (14). RÁDIÓ SZOLNOKI RADIO: A tévé és a rádió mai műsorából ajánljuk TAMÁSI ÁRON: CSALÓKA SZIVÁRVÁNY. Drámai színjáték 3 felvonásban. Rendező: Kerényi Imre. Czintos Bálinthoz látogatóba érkezik hajdani barátja, Kund Ottó. A vendég magára ölti Czintos ruháját, majd a folyóba öli ma­gát. Kund szinte ikerként hasonlított a házigazdára, így Czintos — barátja maszkját felvéve — a meghalt filozófus életét kezdi élni. Pótolja műveltségbeli hiányait, megtanul minden megtanulhatót. Egy napon elhatározza, hogy felfedi valódi kilétét, az emberek azonban nem hisznek neki. A Madách Színház Kamaraszínházának előadása, felvé­telről 20.25 órakor látható. A GÉPÍRÓK. Rendezte: Barlay Gusztáv. Fordította: Vajda Miklós. Dramaturg: Mesterházi Márton. Veszekedé­sek, kibékülések, szerelmi vallomások és kiábrándulások, lázadások és alázatos beletörődések. Két ember egyetlen napba zsúfolt élete: fiatalsága, megöregedése. Midezejc hát­terében a gépies munka, a rettegett és gyűlölt főnök... Az amerikai író darabja marionett figurává lefokozott, remény­telen sorsú emberekről beszél — fájdalommal és iróniával. Murray Schisgal rádiójátékát 20.28 órakor hallhatjuk a Petőfi rádióban. 13.00—19.00: Alföldi krónika. — Könnyűzene. — Üzemi lapszemle. A szolnoki Verseghy Gimnázium kórusa énekel. — Kis győzelmek nyomában. Feuer András műso­ra. — Szerkesztik a hallgatók. KOSSUTH RADIO: 8.22: Operettkettősök. — 8.40; Harsai) a kürtszó! — 9.15: Nép­dalok. — 10.05: Iskolarádió. — 10.35: Dohnányi: A tenor. Vtg- opera. — 11.51; Keringók. — 12.35: Melódiakoktél. — 14.02: Édes anyanyelvűnk. — 14.12: Alice Csodaországban. Mesejáték Lewis Carrol gyermekregényéből. — II. rész. — 14.49: Éneklő Ifjúság. — 15.10: Rádióiskola. — 16.00: A vi­lággazdaság hírei. — 16.05: El­hangzott . . . Emlékezetes műso­rairól beszélget Zsoldos Péterrel Rapcsánvl László. — 16.27: Üj felvételeinkből. — 17.05: A hamu alatt. Török Gyula novellája rá­dióra alkalmazva. — 17.30: Vuji- csics Tihamér: Csángó lakodal­mas. — 17.40: Hói járt. mit csi­nált? — 17.55: Slágermúzeum. — 18.30: A Szabó-család. — 19.25; Csárdások. — 19.35: Kapcsoljuk az Erkel színházat. Henryk Sze- ryng zenekari hegedűestje. — Közben: Kb 20.25: Szerelem, csonttörő élet. Nagy László ver­sei. — Kb. 20.45: A hangverseny­közvetítés folytatása. — Kb. 21.30: Adottságok, lehetőségek. — Kb. 21.50: Joe Carr zongorázik. — — JÁNOSHIDÁN szerdán országos állat- és kirakodó- vásárt rendeznek. — VEZETŐI engedély nél­kül közlekedett motorkerék­páron Nagy Sándor, Martfű, Vörös Hadsereg út 7. szám alatti lakos. A szolnoki Járá­si—Városi Rendőrkapitány­ság szabálysértési előadója 1500 forintra büntette. 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: A dzsessz vilaga. — 23.30; Nóták. PETŐFI RADIO; 8.05: Zenekari muzsika. — 9.50: Kritikusok; fóruma. Szekulity Péter: Határjárás. — 10.00: A zene hullámhosszán. — 12.00: Prokofjev, Szkrjabin és Soszta- kovics müveiből. — 13.03: Pár­beszéd magunkról. Szólni és be­leszólni. — 13.23: A New York-i Pro Musica ének- és hangszer­együttes Monteverdi felvételeiből. — 14.00: Kettőtől hatig ... — A Petőfi Rádió zenés délutánja. Műsorvezető: Péter Ferenc: — 14.00: Tánczenei koktél. Szer­kesztő y Szeberényi Vera. — 14.45: Hírek.'Körzeti időjárás. — 14.50: Üzenetek. A mikrofon előtt: Solymosi János. Közben: 15.20— 15.33: Hírek. — 16.00: Könnyűze­nei híradó. — 16.30: Hírek — 16.33: Műsorismertetés. — 16.36: Csúcsforgalom! Zenei szerkesztő: Salánki Hédi. Riporter: Petress István. Találkozóhely: Bp. IX. József Attila lakótelep, ABC- áruház előtt. A műsor telefonszá­ma: 343-732. Közben: 17.30—17.33: Hírek. — 18.00: Hírek. Időjárás. 18.10: A fogyasztás két világa. — III. rész — 18.35: Éneklő világ. — 19.00: Régi magyar dalok és táncok. — 19.25: Tudásunkat a világnak. — 19.40: Zentai Anna énekel. —■ 20 25: Üj könyvek. — 20.28: Rendezte: Barlav Gusztáv. A gépírók. Murray Schisgal rá­diójátéka. 21.42: Zenekritiku­sok hanglemezekről. — 22.12: Szabad szél. Részletek Duna- jevBzkij operettjéből. — 22.<?1: Kurtág György műveiből. — 23.15; XVIII. századi operákból. BUDAPEST: 8.05: Iskolatévé. Élővilág (ált. lsk. 8. oszt.) — 9.00: Énekeljünk együtt! A hóember! — 9.05: Kőr^ nyezetismeret (ált. isk. 3, oszt.) Móra Ferenc: A szánkó. — 9.55; Fizika (ált. isk. 5. oszt.) Hogyan működik a hűtőszekrény: — 11.05: Földrajz (ált. isk. 5. oszt.) Budapest. — 11.55: Matematika (ált. isk. 7. oszt.) Az egyenes- arányosság. — 13.35: Élővilág (ism.) — 14.30: Énekeljünk együtt (ism.) — 14.35: Környezetismeret (ism.) — 15.25: Fizika (ism.) — 16.25: Földrajz (ism.) — 17.20: Matematika (ism.) — 17.48: Hírek. 17.55: Az alacsony Beszkidek (színes). Lengyel rövidfilm, — 18.15: Mi és a nagyvilág n. Min­denütt megtalálható. — 18.45: Já-» ték a betűkkel. — 19.10: Rek­lámműsor. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: „Gép indul”. Jalta. Utazás az AERO­FLOT járatain (színes). — 20.25: Tamási Áron: Csalóka szivár­vány. Drámaf színjáték három felvonásban a Madách Színház Kamaraszínházának előadása, felvételről. — 22.25: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR; 20.00: összeállítás Harangozó Gyula koreográfiájából (színes) (ism.) — 20.55: Tv-híradó 2. — 21.15: Egy nap a fiam életébőL Magyarul beszélő szovjet film. POZSONY: 17.00: Bratislava! esti műsor. — 17.15: Ifjúsági magazin. — 17.55: Csehszlovákia—Finnország jégko­rongmérkőzés. A szünetben: esti mese. — 20.20: Tv-híradó. — 21.00: A mi hazánk. — 21.20: Parag­rafusok. — 21.45: Kamarazene. BUKAREST: 15.00: Orosz nyelvoktatás. — 15.30: Angol nyelvoktatás. — 16.50: Ismeretterjesztő műsor. — — 17.25: Mezőgazdaság. — 18.00: A megyék bemutatása. — 18.20: A legkisebbeknek. — 18.30: Tv- híradó. — 19.00: Gazdasági tv- üjßäg. — 19.30: Színházi est. Mo~ liere: A botcsinálta doktor. Telefon. 12-093. 12-320, 12-069* 11-932 Telex: 23 357 Index-szám : 25 069 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok. Pf. 105. Igazgató: Virágb Iván Telefon: 12-094 Aj előfizetés dija egy hónapra 20. — forint Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető minden posta- hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Bzolnok Vörös Csillag u. 28. 5001 Szolnok. Pf. 92. Felelős vezető: Kozák Ferenc A SZOLNOK L POSTAHIVATAL HÍRLAP- KÉZBESÍTŐKET, POSTAI KÉZBESÍTŐKET, valamint érettségivel TISZTVISELŐKET alkalmaz azonnali belépéssel. Fizetés kollektív szerződés szerint. Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édes­apánk HŐNYI JANOS 1975. február 1-én rövid szenvedés után elhunyt. Te­metése folyó hó 4-én 13.30 órakor lesz a Munkásőr úti temető halottasházából. Gyászoló család Szolnok Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, valamint az Oktatási Igazgatóság dolgozóinak, akik szeretett feleségem, édesanyám SLÉDER PALNÉ sz. Balázs Apollónia temetésén résztvettek, sírjára koszorút, virágot he­lyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Férje és a gyászoló család Szolnok

Next

/
Oldalképek
Tartalom