Szolnok Megyei Néplap, 1975. február (26. évfolyam, 26-50. szám)

1975-02-01 / 26. szám

Á MEGYE r PÁRTBI Z OTTS Á G ÉS A M EGY Ei T ANÁCS LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRA: 80 FILLÉR XXVI. évf. 26. S7- 1975. febru ar 1., szombat A helyi pártértekez’elek elé M a elkezdődnek az üzemi, községi, hivatali, intéz­ményi pártértekezletek, az adott gazdasági egy­ség, terület legmagasabb pártfórumainak tanács­kozásai. A pártértekezletek a pártbizottság szóbeli beszá­molója alapján megvitatják a testület megválasztása óta végzett munkát A beszámolók egyrészt a határozatok vég­rehajtásában elért eredményeket tartalmazzák, másrészt elemzik az üzemben, községben, hivatalban, intézményben elért politikai, társadalmi, gazdasági, ideológiai és kulturális fejlődést. Jó alapot szolgáltat a pártbizottságok beszámolójához a lezajlott alapszervezeti- és összevont taggyűlések össze­gezett tapasztalata. Felelősségteljes munka vár a pártértekezlétekre. Reális mérleget kell vonniuk, értékítéletet alkotniuk a végzett munkáról. Szükséges, hogy az eredmények elismerése mel­lett a gondok megfogalmazása is kellő alapossággal történ­jen, hogy megszüntetésükre megfelelő határozatok szüles­senek. Fontos feladata a pártértekezleteknek a kongresszusi dokumentumok megvitatása. E dokumentumok nyilvános­ságra hozatalának, vitára bocsátásának célja a kommunis­ták és pártonkívüliek beleszólásának biztosítása az elkö­vetkezendő időszak politikai irányvonalának kialakításá­ban. A Magyar Szocialista Munkáspártban ez régen bevált gyakorlat, nemcsak kongresszusok előtt, hanem más fon­tos politikai kérdések eldöntése esetén is. Ezért volt ter­mészetes. hogy a kommunisták és a széles közvélemény is várta, igényelte -a dokumentumok megjelenését. A szocialista társadalom felépítéséért érzett felelősség, cselekvő tenniakarás érződik az irányelvekben elhangzó javaslatokban. A párt eszmei, politikai, ideológiai, cselek­vési egységének további erősítésére való törekvést fogal­mazzák meg a Szervezeti Szabályzat néhány pontjának módosítására vonatkozó javaslatokban. Helyeslik a pártta­gokkal szembeni követelmények növelését, mert abban lát­ják a párt vezető szerepe további erősödésének feltételét, ha minden kommunista a párt erkölcsi normái szerint él, dolgozik, védi a párt politikáját, végrehajtja a párt hatá­rozatait. A pártértekezleteknek tulajdonképpen kettős feladata van a kongresszusi dokumentumokkal kapcsolatban. Egy­részt összegezik, és minősítik az , alapszervezeti és összevont taggyűlések állásfoglalásait, másrészt a küldöttek egyénileg is véleményt nyilvánítanak a dokumentumokról. Állást foglal a pártértekezlet abban, hogy melyeket ajánlja a kongresszusnak figyelembe venni, és melyek azok, amelye­ket helyileg kell megoldani'. T ermészetesen a viták során, vagy a taggyűlési ál­lásfoglalásokban olyan vélemények, javaslatok is szerepelhetnek, amelyekkel a pártértekezletek kü­lönböző indokok alapján nem azonosítják magukat. Viszont a többiekkel együtt ezeket is továbbítani kell az irányító pártszervhez. Ugyanis amikor a Központi Bizottság össze­gezi a dokumentumokról alkotott véleményeket, módosító javaslatokat, és kialakítja a kongresszus elé kerülő hatá­rozat-tervezetet, birtokában kell lennie minden elhangzott véleménynek, köztük azoknak is, amelyek jelenleg nem ve­hetők figyelembe, de esetleg a későbbi munka során hasz­nosíthatók. Az üzemi, községi, hivatali, intézményi pártértekezletek harmadik feladata a pártbizottság tagjainak, és a felsőbb szintű pártértekezlet küldötteinek megválasztása A jelölő bizottságoknak javaslataik megtételénél azt kell alapul venniök, hogy a pártbizottságokba olyan kom­munisták kerüljenek, akik elméletileg, politikailag felké­szültek, ismerik, értik a párt politikáját és a közéletben végzett eddigi munkájuk során bebizonyították, hogy ké­pesek és készek e politika végrehajtásán dolgozni. Példa- mutatóak a munkában és a magánéletben egyaránt. Nagyon fontos alapelv. hogy a párttestületek összeté­tele tükrözze az adott terület párttagságának összetételét. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani arra, hogy ará­nyuknak megfelelően kerüljenek a választott testületekbe fizikai dolgozók, nők és fiatalok. Új vonás, hogy azokban a nagyüzemekben, ahol a párt­tagság létszáma meghaladja az ezer főt, a pártértekezletek kongresszusi küldötteket javasolnak közvetlenül a megyei, budapesti pártértekezletnek megválasztására. Ez mindenek előtt a nagyüzemi munkásság megbecsülését, a demokra­tizmus szélesedését jelenti. A pártértekezlet nem mindennapi esemény a kom­munisták életében. Természetes bizonyos emelkedettség, ün­nepi hangulat a pártértekezlet résztvevőiben; ezeknek alap­ja a X. kongresszus óta eltelt időszak eredményeiben van. Azokban az eredményekben, amelyek a munkások, parasz­tok és értelmiségiek, kommunisták és pártonkívüliek áldo­zatos — sokszor erőfeszítésekkel teli — munkája nyomán születtek. S amikor az értéket létrehozó embert, kollektívát dicsérjük, ezáltal elismerjük tevékenységüket, ösztönzést adunk, lelkesítünk a jövő feladatainak teljesítésére is. A pártértekezletek munkajellege viszont éppen ab­ban jut kifejezésre, hogy ugyanakkor nem hall­gatjuk el fogyatékosságainkat, nehézségeinket, hi­báinkat sem, de ezeket feladatosítjuk és reális helyzetérté­kelésből, a kollektív bölcsesség alapián kidolgozzuk a to­vábbi fejlődést szolgáló teendőinket is. Szocialista tanácskozás Pau-ban ^KÜLPOLITIKÁI TUDÓSÍTÁSAINK A 2. OLDALON) MÁ: Az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának ülése Van előrelépés, de még mindig kevés Magyarországért harcoltunk Észt művészek bemutatkozása Szolnokon Tegnap ülést tartott az MSZMP Szolnok megyei Bi­zottsága. Az ülés első napi­rendi pontjaként dr. Gergely István, a megyei pártbizott­ság első titkára szóbeli aján­lással előterjesztette a me­gyei pártértekezletre készült írásos beszámolót a X. kong­resszus óta végzett munká­ról. A megyei pártbizottság megvitatta és módosításokkal jóváhagyta a megyei párt­értekezleten előterjesztendő beszámolót. Ezután Szekeres László, a megyei pártbizott­ság titkára a végrehajtó bi­zottság nevében javasolta, hogy Varga Józsefet, a Szol­nok megyei Néplap főszer­kesztőjét, érdemeinek és jó munkájának elismerése mel­lett mentse fel a megyei pártbizottság beosztásából, yarga József, a Magyar Hír­lap főszerkesztőjének általá­nos helyettese lesz. A ja­vaslatot a pártbizottság el­fogadta. Végezetül Barta László, a megyei pártbizottság titkára tartott tájékoztatót a két ülés között végzett munká­ról. Szódavíz helyett szolnoki ásványvíz Üdítőital-tárolót építenek a Takarmány üzem a cukorgyár mellett Ebben az étben felépül a szolnoki nrebetin üzem Korábban közöltük, hogy a Szolnok megyei Szesz-, Üdí­tőital- és Műjéggyártó Vál­lalatot január elsejével át­vette a szegedi székhellyel működő Dél-alföldi Pince- gazdaság Azóta a pincegaz­daság vezetői gyakori ven­dégek Szolnokon. A megyei és a városi tanács vezetői­vel tárgyalnak a tervezett beruházásokról, a fejlesztés­ről, az üdítőital forgalmazá­sáról. Király Ferenc, a pincegaz­daság igazgatója elmondta, hogy az AGROKER melletti területen, a tanácstól soron- kívül kapott 6,5 hektáron 46 millió forint költséggel üdí­tőital-raktárt és borpalacko­zót építenek Szolnokon. Na­pokon belül elkészül az új telephez vezető út, s átadá­sa után, áprilisi befejezés­sel, hozzákezdenek a mint­egy 800 négyzetméter alap- területű csarnok építéséhez. Abban tárolják majd az üdítőitalokat, a palackozott borokat, az egyéb terméke­ket, s innen biztosítják Szol­nok boltjainak ellátását. A beruházás második üte­mében felépül egy korszerű palackozóüzem, s oda tele­pül a pincegazdaság Beloi­annisz úton levő pincészete. A tervek szerint az új te­lepre költözik majd a Már­tírok útján levő üdítőital-töl­tő telep is. A komplex be­ruházás befejezése 1976-ban várható, s több száz dolgo­és -palackozót megyében zót — többségükben nőket — foglalkoztatnak. A választék bővítéséről szólva az igazgató ismertette, hogy málnával és megavei bővítik a kilenctagú Márka­családot. Az üzletekben nem­rég megjelent, literes palac­kozásé szőlőlé közkedvelt a fogyasztók között, ezért az eddiginél nagyobb mennyi­ségben gyártják. Szeged kör­zetében rövidesen elkészül egy komplett töltővonal, amelyen Márka-üdítőt és úgynevezett fröccsbort készí­tenek. Az utóbbi is üdítő ital. az autósoknak azonban nem ajánlják, mert 6,5 szá­zalék alkoholt tartalmaz. Szolnokon március elsejétől áttérnek a Márka kétműsza- kos palackozására, a harma­dik negyedévben pedig fel­szerelnek egy újabb, órán­ként 2 ezer 500 palackot megtöltő Dorita-gépsort. A pincegazdaság egyébként az idén 26—28 millió palack Üdítőitalt készít. Megkezdődtek a szolnoki ásványvíz palackozásának előkészületei is. A Verseghy gimnázium eíőtt levő kútból vezetik majd el a vizet a Mártírok útjára, ahol ás­ványvizet töltenek 0,35 0,5 és 1 literes üvegekbe. Az üzem a tervek szerint két év múlva készül el, utána fokozatosan leállnak a bal­esetveszélyes szikvízüveg töl­tésével és szállításával. <pi> Még 1973-ban született az elhatározás, amelynek alap­ján a Szolnoki Cukorgyár, 50 termelőszövetkezet és 8 állami gazdaság társulási szerződést kötött — egy, a gyár mellett felépítendő, ta­karmánykoncentrátumot gyártó üzem létrehozására. Az új urabetin üzem a cu­koripari melléktermékek fel­dolgozására épül. A szerződés megkötése óta egy év telt el. A 48 millió forint értékű létesítmény egy része már a múlt évben üzemelt, mintegy 10 ezer tonna szá­rított répaszeletet állított elő. Ebben az évben előrelátha­tóan elkészül a takarmány­keverő üzem és a készáru­raktár is, s ezzel gyakorla­tilag befejeződik az építke­zés, és megkezdődik a pró­baüzem. A program szerint 1978-ra már teljes kapaci­tással termel a gyár, és évente mintegy 50 ezer tonna jóminöségű takar­mányt biztosít az állattar­tóknak. Ezzel jelentősen hozzájárul a húsprogram megvalósítá­sához, valamint a fehérjeim­port csökkentését is lehetővé teheti. A cukorgyárnak a társulás azért kedvező, mert az amúgy is gyengébb takar­mánynak számító répaszelet­ből és melaszból karbamid és egyéb vitaminok hozzá­adásával kitűnő takarmányt állítanak elő. A gazdaságok­nak pedig azért előnyös, mert például egy szarvas- marha 3 hónappal előbb hí­zik meg, mint egy hagyomá­nyosan takarmányozott. Szak­szerű etetéssel még a napi 1300—1400 gramm hízás is elérhető, és egy hizlalási ciklushoz 5 má­zsa urebetin elég. Az urebetin előnyeit az or­szágos kísérletek már iga­zolták. Az ezzel a takar­mánnyal etetett szarvasmar­hák 80 százaléka első osz­tályú volt. (De az etetéssel vigyázni kell. Az istállókból és a karámokból nem hiá­nyozhatnak az önitatók, mert víz hiányában az erős ta­karmánykoncentrátum ete­tése az állat felfúvódásához vezethet.) A társult gazdaságok kö­zül már 16 üzemben urebe- tinnel takarmányoznak, ad­dig azonban, míg a szolnoki üzem be nem indul-, a ka­posvári és a Mátra-vidéki cukorgyár urebetin üzemei­ből szerzik be a takarmány­koncentrátumot. B. Z. '11 DÚSÍTÁSOK — HÍREK FLDÚSÍTÁSOK— HÍR Eh Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnapi ülé­sén megvitatta az állampol­gársági, valamint az egyéni kegyelmi ügyekkel • kapcso­latos 1974. évi tevékenysé­gét. Megállapította, hogy az ügyeket előkészítő. szervek az Elnöki Tanács irányítá­sait figyelembe véve végez­ték munkájukat. A hozott döntések hozzájárultak a szo­cialista törvényesség további erősítéséhez. Az Elnöki Ta­náé: ezután bírákat mentett fel és választott meg. Ülést tartott a KNEB A Központi Népi Ellenőr­zési Bizottság tegnapi ülésén három vizsgálat programját tárgyalta meg az első félévi munkatervében előirányzott feladatok közül. A népese­déspolitikai feladatokról 1973-ban hozott miniszterta­nácsi határozat végrehajtását a tanácsoknál és a gyermek­ellátási cikkeket gyártó Ipar­ban, s a nagy- és kiskeres­kedelemben vizsgálják a né­pi ellenőrök. Választ keres­nek arra is, hogy a munkál­tató szervek milyen segítsé­get nyújtanak a gyermekek nevelését vállaló családok anyagi terheinek könnyíté­séhez, élet- és munkakörül- m nyeik javításához. Ugyan­csak most készítik elő a fel­sőoktatási Intézmények szer­ződéses tevékenységének és a kivitelezési munkák hasz­nosításának vizsgálatát, to­vábbá a vetőmagtermelés, forgalmazás és ellátás hely­zetének ellenőrzését. Dr. Csanádi Árpád Szolnokon Tegnap délután dr. Csa­nádi Árpád, az OTSH elnök- helyettese Szolnok olimpiai múltjáról tartott előadást. Ezt megelőzően találkozott a megyei sporthivatal mun­katársaival, ‘ meglátogatta Szolnok néhány sportlétesít­ményét, majd a megyei párt- bizottságon. Szekeres László­val, az MSZMP megyei bi­zottságának titkárával beszél­getett a város sportéletéről. Ifjúmunkások vetélkedője Tegnap délután a karcagi szakmunkástanulók vetélke­dőjének székhelye volt a városi ifjúsági klub. A Szov­jetunióról és a 900 éves Szolnokról megrendezett ve­télkedők után most „Tavasz Magyarországon” címmel Karcag gazdasági, kulturális életéből és történetéből vett kérdésekre felelt a 25 ver­senyző. Az Ifjúmunkások do­kumentumokat. fényképeket gyújtöttek a város felszaba­dulásáról és riportokat ké­szítettek a történelmi napok élő tanúival, cselekvő része­seivel. Az összegyűjtött ér­tékes dokume-'tum'inyagból tablót készítenek, és '.kiállít­ják a szakmunkásképző in­tézetben. Zárszámadó közgyűlés Jászdózsán A vártnál magasabb hoza­mú növénytermesztésről, minden eddiginél eredmé­nyesebb állattenyésztésről ad­tak számot Jászdózsán, a Tarnamenti Tsz tegnap meg­tartott zárszámadó közgyűlé­sén. A hétszáznegyven tag­gal. 4 ezer 936 hektáron gaz­dálkodó szövetkezet árbevé­tele tavaly meghaladta az 53 millió forintot, csaknem 9 millióval volt több mint 1973-ban. Biztonsági alapál­lománya 6 millió forint volt, ez az öszeg csaknem há­romszorosa annak, amit az előző évben helyeztek tarta­lékalapra. Csináld magad! ...ezzel a felirattal fogadták tegnap Jászberényben azt a több száz vásárlót és kíván­csiskodót. aki részt vett az új barkácsbolt és ezermes­ter-műhely megnvitásán. A régóta hiányolt barkácsbol- tot, a volt virágüzlet helvén, 100 ezer forintos átalakítási költséggel hozták létre. Egy mondatban — Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke Sze­gedre látogatott, — A Kulturális Miniszté­rium és a Magyar Rádió ve­zetői között megállapodás jött létre, amelynek célja a kultúrpolitikai együttműkö­dés hatékonyabbá tétele, a feladatok összehangolása, au együttműködés fokozása. v 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom