Szolnok Megyei Néplap, 1974. december (25. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-10 / 288. szám

8 SZOT,NOK MFÖYCT NläPLAP Í9TL tSeeembtsr til 1974. DECEMBER Ifi, KEDD JUDIT NAPJA A Nap kél: 7.21. nyugszik: 15.53 órakor. A Hold kél: 3.50s nyugszik: 13.37 órakor. VÁRHATÓ WŐJÁRÁS ma estig: nyugaton is időnként felszakadozó felhőzet, már kevesebb helyen c«ő. Mérsé­keli változó irányú szél. 'Leg­magasabb nappali hőmérsék­let 3—8 fok között. Távolabbi kilátások pén­tek reggelig: erősen felhős, párás idő, sokfelé újabb eső­vel, havas esővel. Az _ idő­szak második felében élénk északnyugati széllel a hőmér­séklet csökken. Legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet eleinte 0. plusz 4 fok, ké­sőbb plusz 1, mínusz 3 fok között. Legmagasabb nap­pali hőmérséklet .eleinte plusz 5, később plusz 2 fok körül. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 70 száza­lékán várható. ALCSISZIGET JELENTI: tegnap erősen felhős volt az ég, csapadék nem hullott. Az éjszakai legalacsonyabb hő­mérséklet 1 fok. a nappalt legmagasabb 4 fok volt, a középhőmérséklet 2 fok kö­rül alakult. Ligeti Miklós Harminc évvel ezelőtt. 1344. december 10-én halz mag — 73 éves korában — Ligeti Miklós szobrászmű­vész. Tanulmányait Budapesten. Stróbl Alajosnál kezdte, majd Becsben folytatta. Portréjtai, allegórikus zsáner szobrokat, épületdíszítö műveket és sok emlékművet alkotott. Siker­rel foglalkozott kerámiával is. ilosszú ideig a Magyar Iparművészeti Társulat el­nöke volt; művészetében az akadémikus tradíciókat kö­vette. Működésének korai szaka­szában a festői felületkezelé­sű. Rodin stílusához kap­csolódó plasztikai formálás jelentős képviselőjeként je­lentkezett. Első fiayelemre- méltó alkotása a Rákász Hú volt. Főbb művei: a buda­pesti Városligetben felállított. 1903-ban alkotott Anonymus a szintén a fővárosban levő Déryné szobra, a B-ke-kút, 1916-ból és az 1937-ben al­kotott Lovastüzér emlékmű­ve. Mint korának sok más szobrásza, 6 is elkészítette Kossuth Lajos és Széchenyi István emlékszobrait. Deko­ratív jellegű épületplasztikái közül említést érdenttinek a parlament általa alkotott szobrászati díszei. Szolnok megyei . néplap A Magyar Szocialista Munkásoár* Szolnok megyei Bizottsága és : Szolnok megyei Tanáos iaDis Főszerkesztő: ' Varga József rtíeíor.: 12—093. 12—320. 12—969 11—332 . , Teles: 23 357 Index-szám: 25 0ÍS Sfiadla a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 9001 Szolnok. PL 10S. Igazgató:. Yirágb Iván Telefon: 12—094 Az előfizetés dlia egy hónaöra 20.— forint Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető minden posta­hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok.. Máius 1. u. SS. Í001 Szolnok. Pf. 16$ Felelős vezető: Kózák Fresse Ismét nmes telitalálat a totón A 49. heti totór.yererr.ér.yek az illeték levonása után a következők: 13 találatos 13 darab, nye­reményük egyenként 49 57? forint. 12 plusz 1 találatos szelvény nines. 12-es 424 darab, nyeremé­nyük egyenként 1 403 forint. 11-es 5554 darab, nyere­mények egyenként 107,— ío rir.t. 10 találatos szelvény 37 473 darab, ezekre egyenként 24 forintot űzetnek. Az 50. hétre átmenő ju­talomösszeg 793 239 forint. _SPORTEMBEREKET lá­tott vendégül tegnap este a karcagi ifjúsági klub. Él­ménybeszámolót tartott Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó és Ihász Gá­bor zeneszerző, a Vasas volt labdarúgója. Török Kálmán judó és kaszkadőr bemutatót tartott ü CŐsos hőerőmű A gazdaságos energiafel­használás és hőenergia biz­tosítására két szomszédos za­laegerszegi iparvállalat, a Zala megyei Tejipari Vállalat és a zalaegerszegi Ruhagyár 42 000 000 forintos költséggel közös hőerőművet létesít. A létesülő közös mű kétharmad­részben a tejipar, egyhar- madrészben pedig a ruhagyár hőenergia szükségletét hosz- szabb távon — a számi tál szerint a következő 15 évre — biztosítja. A közös üzem $ jövő év második felében kez­di meg a gőzszolgáltatást A Busch Cvkusz Budapesten Kisebb szünet után decem­ber 13-án, pénteken új be­mutatóval fogadja az ér­deklődőket a Fővárosi Nagy­cirkusz. Ez alkalommal ven­dégszerepei hazánkban első alkalommal a világhírű NSZK-beli Busch cirkusz. Az együttes 65 artistával érke­zik a magyar fővárosba. Mű­sorukban számos különleges mutatvány szerepel: — hi­szen csaknem 70 állat lép fel a produkcióban. Felhívjuk Szolnok város lakóinak szíves figyelmét, hogy akinek esaládiház-ép;- íési szándéka van. Szar.da- s/.önősön ajánlunk arra al­kalmas telkeket — Vásárlási igényt a Szolnoki Ingatlan- kezelő Vállalat közvetítő részlegénél (Szolnok, Kun B. fert. U. fszt.) kell bejelen­teni. Értesítsük T. Ügyfeleinket hogy az év végi zárlati mun­kák miatt mind megyei igaz­gatóságunk, mind hálózati egysegeink rövidített pénz- társzogálatot tartanak. — Kériük. ügyük intézése előtt az érdekelt fióknál tájéko­zódni szíveskedjenek. Országos Takarékpénztár Szolnok megyei Igazgatósága * A jászfényszarul Béke Termel "szövetkezet pályáza­tot hirdet erdészi állás be­töltésére. A termelőszövet­kezet erdőterülete 780 ha. — Erdészmérnökők előnyben. Jelentkezni lehet a személy­zeti vezetőnél. Címünk: Bé­ke T«z, .Tí'-~rényszarE, Sza­badság tér 14. ❖ A Vízig. Székház energia- ellátó kábelét 1974. dec. 9- éxi fe'’üH«ég alá helv»7'üfc, Szolnok megyei AÉV ■Összelifvíált Szoinok megy® TanAcsit A Szolnok megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a taná­csokról szóló Í971. évi I. tv. 30. § (1) bekezdése alapján Szolnok megye Tanácsának ülését 1074. december 11-ér. (szerdán) do. 9 órára össze­hívta. A tanácsülés napirend­jére kerül az V. ötéves terv előkészítő munkáinak hely­zetéről szóló tájékoztató; a Tisza II. vízlépcső várható hatása Szolnok megve gazda­ságára, és az ebből adódó feladatok; a megyei tanács járási és városi tanácstagi csoportjainak tevékenységé­ről szóló jelentés a megyei tanács 1975. évi mimkatervé- r.ek megállapítása és tájé­koztató a végrehajtó bizott­ság munkatervéről, valamint a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság 1975. "évi munkater­vének jóváhagyása. — KÜLFÖLDI házaspártól 2 ezer 108 forint belföldi for­galmi értékű ágyneműt vá­sárolt vámfizetés nélkül, 950 forintért, Lakatos Istvánná, Mezőtúr, Kiss J. u. 27. szám alatti lakos. A Vám- és Pénz­ügyőrség szabálysértési elő­adója 700 forintra bírságolta, az árut pedig csak a vám megfizetése után kapta visz­SZ3. A Kist! (szállás—Déva várva között közlekedő autóbusz­járatokon a vasúti kedvez­mény 1974. december 31-én 24 órával megszűnik. Helyet­te a VOLÄN menet és bér­let légvár* kát alk',lmazz>'k. Az Igazoló-lapok érvényesí­tésé*. a bérletjegyek kiadását a VOLÁN 7. $z. Vállalat kls- úíszállási kirendeltségén (Ki«ú’szállás, vasútállomás mellet*) végz'k t. év decem­ber 1-tól kezdődően. Tel.: 97. Bővebb felvilágosítást a ki­rendeltség ad. »eV A nemzetközi *iv*,1* indít 3, COOPTTTHtST Právába. A részvevők t»nes ellátásban é« B kát. szá’lodai elbMye- Zésben részesülnék. A város­nézésen kívül részt ve«mek a prá<*si ngszövelség már­cius 8-1 ünnen«éz»n. maid ünorni vacso-án. Részvételi díj: 1880 — Ft 4- kn. Részle­tes felvilágosítás és jelent­kezés a Coonturist szolnoki irodá iáhon. Ságvárf fc-f. 23. S3-, tel.: 11-248. •ér Az Adv E. úti 1 f. épület tápkábelét 1974 dec. 10 én feszültség alá helyezzük. Szolnok megyei AÉV Tízíugaras szövőgéppel A Csehszlovákiából vásá­rolt 120 vízsugaras szövőgép üzembe állításával jövőre hárommillió négyzetméterre! bővül a Magyar Selyemipar Vállalat szövő-kaoacitása, ki­készítő teljesítménye pedig 1,5—2 millió négyzetméterről nő, amihez hozzájárulnak az NSZK-bó! behozott berende­zések is, s előreláthatólag megkétszereződik a filmnyo­mó kapacitás. Mindennek nyomán várható, hogy jövő­re a jelenleginél is jóval több újfajta, igénves kivi­telű selyemipari termék ke­rül a hazai boltokba és mód nyílik az export mintegy 25—30 százalékos növeléséra is. Jövőre több mint 50 féle selyemipari terméket expor­tálnak a világ 45 országába. — KÉTEZER facsemetét ül­tetett cl tegnap a karcagi Május 1. Tsz egyik gazdasági központjában a Bihari János szocialista brigád. A huszon­öt rizstermcsztési munkás társadalmi munkában ren­dezte, szépítette környezetét. Díjak Irodalmi színpadoknak Befejeződtek a balassa­gyarmati Madách Imre iro­dalmi színpadi napok. A négynapos találkozón az or­szág minden tájáról tizenhat amatőr színpadi együttes — mintegy ötszáz szereplő — vett részt. A fesztivál végén vasárnap, a városi pártbizott­ság székházának dísztermé­ben értékelték az együttesek produkcióját, majd a zsűri elnöke, Fábri Zoltán, az író­szövetség titkára átadta a díjakat. Számos díj és juta­lom köziül a balassagyarmati városi tanács vándordíját a budapesti Perem színpad, a KISZ KB díját és a Nógrád megyei Tanács vándorserle- gét a Snosz kecskeméti cso­port színpada nyerte. A szép magyar beszéd díját a zsűri Vass Ottónak, a szlovákiai Ipolyság József Attila irodal­mi színpada rendezőjének ítélte. A fődíjat — húszezer forint értékű lengyelországi társasutazást — a balassa­gyarmati Exlibris együttes. nyerte eh D«r!iín!<s-!(líllí(íí sikere Vasárnap bezárta kapuját Szombathelyen a nagyszabá­sú Derkovits Gyula gyűjte­ményes emlékkiállítás. A szülőváros ezzel adózott a művész emlékének születése 80. és korai halála 40. évfor­dulója alkalmából. A 150 Derkovits-művet a Magyar Nemzeti Galéria, a Munkás- mozgalmi Múzeum, a pécsi Janus Pannónius Múzeum és számos magángyűjtő bocsá­totta a tárlat rendelkezésére! Természetesen a szombathe­lyi Savaria Múzeum gyara­podó Derkovits anyagát is láthatták a látogatók. A szeptember 27-e óta nvit- vatartó kiállítást hat és fél­ezren látták. Ez volt az utób­bi évek legsikeresebb, leglá- tyatottabb képzőművészeti kiállítása Szombathelyen. Hirdetmények A íéve rs a rádió ma? műsorából ajánlati VISSZASZÁ.MLÁLÁ.S. A. sorozat a paksi atomerőmű ) alapjainak lerakásától az 19S0-as felavatásig kíséri figye­lemmel az építkezési, a környék változásait. Balogh Mária és Bán János riporterek segítségével ott lehetünk majd az atomerőmű építésének minden jelentős mozzanatánál. Megtudjuk, hogy már több mint egymillió köbméter földei megmozgattak, láthatjuk, hol lesz a csa­torna, amely az erőmű höfejlesztó rendszerébe szállítja c vizet, hogy all már a lakótelep egy része, sok lakásban már az építőmunkások élnek. Mivel ezen a navon a KGST megalakulásának 25. évfordulójára emlékeznek a KGST- ben részt vevő országok televíziói — ezt a műsort kiszéle­sítették — s hallhatunk, láthatunk híradást a kievi kutató­intézetből —. ahol a paksi atomerőművet szovjet és ma­gyar szakemberek közösen tervezik. S a jövőt előrevetítve — ellátogatunk a riporterekkel egy már áramot termelő NDK-beli és bolgár atomerőműhöz. A műsorban megszó­lalnak az építők, szerelők, tervezők — és nyilatkozik Le- szecsko szovjet miniszterelnök-helyettes is. A II. részi 21.15 órakor láthatjuk. « FÓRUM-óR Á. K. A vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban nemcsak az osztályfőnöki órák. hanem más tantárgyak anyagát is részben úgynevezett fórum-órákon dolgozzák fel a tanulók, így nem csupán a tankönyv-ben leírtakat tanulják meg. hanem érdeklődésüknek megfelelően vitatkozó-beszélgetésekben, mintegy „kitekintenek" a tan­anyagból. Osgy&ni Csaba riportját 19.39 órakor hallhatjuk a Pe­tőfi rádióban. Szolnok Vörös Csillag: Vált­ságdíj egy halottért. Tisza: Nincs idő (14). Jászberény Le­hel: Piknik a Sasok hegvéa. Karcagi Déryné: Szép maszk. Kisújszállás Ady: Je’beszed. Kunhegyes Szabadság: Szarvas­sá vált fiúk! a-*). Kimszen mar­ton Körös: Sötét folyó. Mezőt ír H>özs3: ■Ren^tr forrás. Szabad­ság: Hósrakadás Béke: Hang­verseny Bang’adesért. Tiszafü­red Tisza: Elefántkirálv. Török- szentmiklós Dózsa: Ejtőernyő­sök, Hunvádi: Feleségem ka­landjai. Túrkevc Vörös Csillag: * Penny Gold (14). SZOLNOKI RADIO s 18.00—19 00: Alföldi krónika. — Maurice Chevalier felvételeiből. — Bélyegzőóra. Feuer András és Keresztes Ágnes riportja. — Tu ka Zsigmond és a Narrvkun Citerazenekar játszik. — Üzemi lapokban olvastuk. — Tá belépés­ben. KOSSUTH RÁDIÓS 4.22: ü.!W: 4.25: m'.íw t 10.35: 11.S3: 11.42: 12 33: 13 56: X4.I1: 14.47: is.10: M Oft­1« or­1« is: 16.30: 16.49: 17 05­17.30: 17.45: 18 Sft: 19.25: 20.25: 21.03: 21 33* 22 22 50: 23.10: Ő.I0: Kodály: Felszállót? a páva. —változatok magyar nép-» dalra. Harsan a kürtszói! Szentendrei Klára Gvőri Szabó József nótá­kat énekei Lakatos Lajos eimbalrv,o-»ik. Tsko'arádió. A falusi vásár. Egvfelvonásos vigopera. Édes anvanveWünk. Meevar fúvó szene. Me’ődiakoktél. Gyöngyszem Gyöngyi!* A JőVa ördöge. Aranv .Táno<? meséjének rádlóvál«07a+a. Éneklő ifjúság Budapesten. ftádidisknia. A vnánnnvdasíSg hírei!. Kerné^v Fenn dalaiból. Az élő népdal. A magunk érdekében* £ masunk védőimében« ^önvi Erzsébet: Trió«7oná4a. Fiatalok stúdiója. Ötk^i^fíiai vá’sáeoüg 3 társadalomban. at- év io«-iAbb tár.czeneS A S-»abö-rcalád. Dnoia vaev semmi, Schubert élete és művészete. Yaonsó Adrianm» és TSeŰI$ Tibor népdalokat énekel, Jöriás Mátvás népizene­kara tá+szík. Ftot s szüleje előtt. Per«: Heged űver^eny« D-’-secczffU vételeinkből. A Vn7«*-»dn<;áe«-tndovm?íuy veiben. Á Gazda­Sápimta*ó A'sm.) K’^rkörHi*«; magyar evonriról. F’ektra. Részletek fkrauss operájából. Filmzene. 103: 9.03: 6 53­10 00: 12.00: 12.43: IS 03: 14.00: 14 Oft: 34 45; 14.50: ÍR 30; 3« oo: 1« ?0; 1* *3: 16.36: £7.30. TETŐ FI R4nj(52-Tánca vvéz. Részletek Kacson Prnerá'*—Helrai Tend da’t*tíSk4»5i A Tátrai vonósnégyes felvételeiből. Könvvek tátak emberek. A zene hn-ná*v'hrc;s2^2i9 «-’•mfrrllíus ZCr.e, Kdvhen: Törvénvkönvv. A szimfonikus zene folvtafáca. Kiesőt*: hatig... A Petőfi Rádió zenés dél- uMűsorvezető: Pár- rrai Éva. Tán'•Tenni koktél. T-Ti>ek. Körzeti időjárás. Tv-m~m,»k A mikrofon, e^őft: colymo6i János. Kézben: Hírek. . K^uvűzenei híradó. H^rek. A cm őrt a ia m. 9'<"~ c-t-t-Voc-vA; tVtrékv Beta’s* >-T T> ^ Ü*—"’"4­Űt 1 — \ —íjsor tet^4 cn ám- 1 : 343-732. Hír eK 13.00: Hírek. Időjárás. 13.10: A XX század mítoszai 18.50: Régi hangszerek világgá X. rész. 19.30: Bartalis János versei. 19.15: A marcsvásárhelvi „Ma­ros” Művészegyüttes zenekara- játszik, 19.39: Fórumórák. 20.28: Rádms7inhá2. Börtön válogatott. Moldova György hang- játéka. 21.15: A Stúdió 11 örökzöld melódiákat látszik. 21.33: KAT°koz*k-e vagy seres a baktériumok? 21.43: A vakmerő Tony Hatch zenés játékát bemulatja Kristóf Károly. 22.42: Maevsr szerzők kórusmüveibőL 23.15: Nóták. BUDAPEST: 3.05: Iskolát évé. Élővilág á!t. üsk. ft. 0&3X.N) A légzés. 9.űö: BnekeHünk egvütfcS Kicsi óz jöjj ide. 9.05: Knrnvezetismeret óált. ísk. 2 oszt.'; a kis biee-bóea- ft.20: VarázeoUó (sztnesji Kébzöműv^éczeti műb<yr gyerekeknek. IV /befelező) részt Báb. bábú. baba ítsmA 11.05: FöldrM? fáh ísk S. osst-í A zalai dombság. 13 35: Fiöviláe ) 14.30: Énekeljünk eerviht» fisnak 14 35r Környezetismeret Eöidras? 1655: w-»ki ám műsor, 17 00: Hírek 17 OR; Sekk-matt. 17.30: Nevező. Műnké«iroda?» lom munkásif^úsás. 18.10: Drsá*'at a holnapért. IT. rész: A levegő védelmében Xi.SS: Játék a betűkkel. 19 00: Reklámműsor. 19.10: Está mese (színest 19 30: Tv-híradó. 30.00: Három gazember kinese. Magyarul beszélő lengyel film. fU éven felőlieknek^ K.II: Visszaszámlá’ás Paks 1974-1980. n. résiv a. ií: Tv-híradó — 8« 8. MÜSORS ».68: Farkas Ferene* Furfingót diákok (színest Tánriáték Űsm.5 S6.48: Vészéi vkeresok. Amerikai rövidülas; 26.35! A ..esodakéo’*. Snanvol tévéfilsaj «.13: Tv-híradó — 2« 21.35: Reklámműsoy. 21.40: Klasszikusok tévéifilmeft:. Emberek. Maxim Gorkij elbeszélésének magvarul beszélő KS2K tévéül!»- változata. BUKAREST: Ifi fto “ Orosz nvelvóktafás. 18 30: Angol nvelv-ktatás« ÍR 35; ifiú mesterek. 17 05: Folytatásos arvermnkfUfflü 13.20; A legkisebbeknek. 19.30: A komédia történetei Spanyol reneszánsz. POZSONTa 8.30: Tv-híradó. 9.30: a mi hazánk 10 45: K*T<**7dás2 74- 17.23: Hírek. f*". 1 1^00: Esti mese. 18.50: A Szövetségi Bűnügyi Kózrcnt nyomoz. 10 00: Tv-Mradé. ^ 20.15: at énáró ué­va^<i c-.,vjtgt tv-sorolás r**' Tv-híradó. 21.50: bT'fi','''«:-rpr^VÖZ\Í ' ’ az orvossal. 22 OR: ^^»ra7eflei 22.50; A holnapi sajtóbóL Oj színfolttá! gazdagodott Szolnok, a napokban szerel­ték fel az Állami Biztosító színes Casco íényreklámjái

Next

/
Oldalképek
Tartalom