Szolnok Megyei Néplap, 1974. december (25. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-01 / 281. szám

ÁRA: I FORINT SEXV. évi. 281. m. 1974. dee. 1, vasárnap. SÍ Ä M EGY E l TANA CS L A Pj M Fock Tenő hazaérkezett Fock Jenő, i Miniszter- tanács elnöke, aki Indira Gandhi miniszterelnök meghívására hivatalos lá­togatást tett az Indiai Köz­társaságban, majd azt kö­vetően U Ne Win-nek, az államtanács elnökének és 11 Sein Win miniszterel­nöknek a meghívására Bur­mába látogatott, tegnap visszaérkezett Budapestre. Fock Jenövei együtt haza­iérkezett felesége, valamint a miniszterelnök kíséretének tagjai: dr. Horgos Gyula ko- i hó- és gépipari miniszter, dr. 7 Hétényi István, az Országos Tervhivatal államtitkára, Eácz Pál külügyminiszter­ * I * I helyettes, dr. S zalai Béla külkereskedelmi miniszter- helyettes, Lakatos Ernő, a Minisztertanács Tájékoztatá­si Hivatalának elnökhelyet­tese, dr. Kós Péter, a Kül­ügyminisztérium főosztály­vezetője, Nagy Lajos, a Kül­ügyminisztérium protokoll- osztályának vezetője, Ko­vács Sándor, a Miniszterta­nács elnöke titkárságának vezetője. A fogadásukra a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Huszár István és dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettesei és többen az állami-, minisztériumi szervek vezetői közüL MA: Szakállas — hétköznapokon (4. oldal) Kommunista ügyszeretet, forradalmi fegyelem (5. oldal) Irodalmi összeállításunk (6—7. oldal) A labdarúgás köszönti a 900 éves Szolnokot (8. oldal) jasz-Kun Kakas (9—10. oldal) Céljaink megvalósulnak Gyors gazdasági fejlődés, növekvő életszínvonal A megye idei eredményei és a feladatok fesössa elmondhatjuk, újabb munkás esztendő van mö­göttünk. A gyárak, termelőszövetkezetek, állami gazdasá­gok, a közlekedés, a kereskedelem dolgozóinak érdeklődése mind nagyobb az iránt: mit mutat munkájuk idei mérlege, milyen feladatok várnak rájuk jövőre. Munkatársunk fel­kereste Barta LáBziót a megyei pártbizottság titkárát, dr. Qareczia Lajost, a megyei tanács elnökhelyettesét és Mohácsi Ottói, a megyei pártbizottság osztályvezetőjét, akikkel ezek- gőj a gazdaságpolitikai kérdésekről beszélgetett. I — jt megyei párt-végre- hajtóbisotiság gazdaság- politikai intézkedési terv­ben — összhangban a népgazdasági célokkal — határozta meg az idei feladatokat Eredménye­sen sikerült megvalósí­tani ezeket, hogyan fej­lődött 1974-ben megyénk gazdasága? A l I BAST A LASZLŐS = Az fesztendőből élteit lí hónap, m fejlődés alapján megbíz­ható képet adhatunk az idei eredményekről, gazdaságpo­litikai céljaink várható tel­jesítéséről. A tények azt bi­zonyítják, hogy a megyei párt-végrehajtóbizottság idei gazdaságpolitikai intézkedési tervében megjelölt feladatok reálisak voltak, megvalósítá­suk nyomán a megye gazda­sága egészségesen. — gyors ütemben fejlődött. Mint is­meretes, idei feladataink kö­zéppontjában a munka haté­konyságának emelése, az élő és holtmunkával való éssze­rűbb gazdálkodás áll. — összességében teljesül­tek, illetve várhatóan meg­valósulnak az 1974-re kitű­zött céljaink Ez alapvetően a termelés erőteljes növeke­désében és a lakosság élet­körülményeinek javulásában tükröződik. Nyolcvan fontos beruházás és üzemfejlesztés közül 62 az év végéig befe­jeződik. további tizenkettő 1975-ben. Az iparban mint­egy 7—8 százalékos terme­lésnövekedés várható, amely­nek mintegy 50°/a-át a termelé­kenység emelkedése fedezi. Az iparban foglalkoztatottak száma az országos átlagot meghaladva 4—5 százalékkal bővült. Az építőiparban is figyelemre méltó eredmé­nyek születtek: a termelés — elsősorban a termelékenység javulása révén — 16 száza­lékkal haladja meg a tava­lyit. — A mezőgazdaság az idei kedvezőtlen időjárás ellenére is kedvező eredményeket ért el. A termelés színvonala, a hozamok és az üzemi jöve­delmek a tervezettnél maga­sabbak. A termelési érték várható növekedése 4—6 szá­zalék. Megyénk számára ked­vezőtlen viszont, hogy a me­zőgazdasági termelés bővülé­sét nem követte az élelmi- szeripari kapacitás kellő mértékű fejlesztése, ami bi­zonyos mérvű feszültséget okozott. Ennek az ellentmon­dásnak a megszüntetésére a jövőben nagyobb gondot kell fordítani. — A jobb, termelékenyebb munka alapján nőtt a dolgo­zók bére, jövedelme, a nép- gazdasági célokkal összhang­ban emelkedett életszínvona­luk. Ez visszatükröződik pél­dául a kereskedelmi forga­lomban és a lakosság taka­rékbetétének számottevő gya­rapodásában, ! —• Véleménye szerint ■— mik az eredmények leg­főbb forrásai? BARTA LÁSZLÓ: — A legfontosabb szerepe sike­reinkben a XI. pártkongresz- szus és a hazánk felszaba­dulása tiszteletére kibonta­kozott szocialista munkaver­senynek van: megyénkben több mint 80 ezer dolgozó vesz részt benne Vállalásai­kat lelkiismeretesen, ered­ményesen teljesítik, ezzel számottevően járulnak hozzá közös céljaink megvalósítá­sához. Az idei nagyon esős őszön a betakarítás gyors és jó befejezése érdekében szé­les körű társadalmi összefo­gás bontakozott ki megyénk­ben is, ezer és ezer önkén­tes vállalt közösséget a me­zőgazdasági dolgozókkal, se­gítette őket munká iukban. A társadalmi munkások önzet­len. minden elismerést meg érdemlő támogatása nélkül nem lehetett volna elérni a mostani gazdasági eredmé­nyeket. — Ügy vélem nagy szerepe van sikerünkben az elmúlt észtén '**v>en megtartott me­gyei kommunista aktívák­nak. amelvek tíz és tízezre­ket mozeősft"ttak idei fel­adataink megvalósítására. Az akkor elhatározott célok tel­jesítését éppen az elmúlt he­tekben értékeltük a kommu­nista aktívákon, s valameny- nyiünket a jól végzett mun­ka öröme tölthetett el. Ered­ményeink alapja az, hogy reális célokat tűztünk ma­gunk elé, s azok megvalósí­tására egységes cselekvés, lendületes munka bontako­zott ki. — Milyen eredményeket értek el például az ipar és közlekedés dolgozói? MOHÁCSI OTTÓ: — Me­gyénk ipara gazdaságpoliti­kai céljainknak megfelelően, dinamikusan fejlődött. Fon­tos rendeltetésű és jelentős termelési alapokkal zárja majd az évet. Külön is em­lítésre érdemes a szövetkeze­ti ipar felgyorsult növeke­dése, s az, hogy a lakossági szolgáltatás bővítésére és az állami nagyipart kiegészítő tevékenységük fejlesztésére törekedtek a szövetkezetek. — Az iparban korszerűbbé vált a termékszerkezet, ja­vult a minőség. A vállalatok több és jobb árut exportál­(folytatói s 3, oldalon) Tágasabb,modernebb lakások Tízemeleies munkásszálló Több mint 800 milliós évi termelés Az Állami Építőipari Vállalat jövő évi tervei (Tudósítónktól) Év vége előtt nemcsak a szokásos hajrá, hanem 1975, a negyedik ötéves terv utolsó esztendejének alapos, jó elő­készítése is jellemzi a Szol­nok megyei Állami Építőipari Vállalat munkáját. Előzetes számítások szerint az építési és szerelési munka termelési értéke — változatlan áron számolva — 5,4 százalékkal nő. Ezt a termelékenység 72—75 százalékos növe­kedésével érik el. A vállalat jelentős erőt összpontosít a lakásépítkezés­re. Év végéig 978 új lakást adnak át, 39 lakással többet a tervezettnél. A befejezés stádiumába került számos nagyobb beruházás Szolno­kon és Jászberényben, a ter­vezett készültségi fokon van. több építkezés. Még az idén elkezdik az építők tízemele­tes munkásszállójának ala­pozását. A jövő év célkitűzéseit Szolnok 900 éves jubileumá­nak figyelembevételével ha­tározzák meg. A jubileum évében számos új létesít­ményt kell befejezni, ezért fokozottabban számítanak az MHCa alvállalkozókra. A negyedik ötéves terv utolsó évére 807 millió forint értékű termelést irányoztak elő. amely az idei évhez viszonyítva öt száza­lékos termelési érték növe­kedést jelent. A termelékeny­ségi mutatót 67 százalékban jelölték meg, mert a befeje­ző munkák a szerkezet-sze­reléssel szemben, kevesebb le' .etős'éget biztosítanak a termelékenység bővítésére. A vállalat jövő évi építési, szerelési kapaci­tásának csaknem felét a lakásépítkezésre fordítja. A következő 12 hónap alatt 1159 lakás felépítése a terv, amely 220-szal több az idei­nél. Kiemelt szerepet kap a paneles lakásépítkezés, s to- vább lépnek a könnyűszer­kezetes építési mód alakai- mazásában. Közismert, hogy a vállalat polygon üzemé­nek termékeiből épült fel a Zagyva-parti lakótelep. v Az üzem 1800 lakás gyártása után profilváltás előtt áll. Újtípusú, tágasabb, moder­nebb és gazdaságosabb la­kások kialakításához szük­séges elemeket fog gyártani. A mástípusú lakások és épü­letelemek terveit a LAKÖ­TÉRV készíti. Alapos előkészí­tés után szeptemberben kez­dik meg az új lakások épí­tését. Az év végéig 60 új la­kás felépítése szerepel a programban. A polygon üzem kapacitása továbbra is évi 400 lakás lesz. Termékeiből azonban nem tíz, hanem csak ötszintes, liftnélküli lakóhá­zakat építenek, csökkentve ezáltal a beruházási költsé­geket is. A lakások két- háromszobásak lesznek, tá­gasabb mellékhelyiségekkel* loggiával. A lakások többsége Szolnokon épül, 1975-ben 982 lakással gazdagíják a megyeszékhelyet. Gyakorlatilag a vállalat ter­melési programjának 76 szá­zalékát valósítja meg Szolno­kon. Ezenkívül a megye nyohJ helységében, elsősorban Jász­berényben és Mezőtúron, va­lamint Budapesten dolgoz­nak. A jövő évi tervfelada­tok példás teljesítésével 73 millió forint nyereség eléré­sét tervezik. Ez az eredmény 5.8 százalékos vállalati ered­ményié jlesztést ’ jelent. A munkások keresetének javí­tására öt százalék átlagbér­fejlesztést irányoztak elő. MV ÚJDONSÁG A KISMAMÁKNAK. Zsíros tejpor csomagolását kezdték e! a Compact Kereskedelmi Csomagoló Vállalat tiszaroffi gyártelepén. Műszakonként 1400 kilo­gramm tejport csomagolnak be az ikertányéros fóliaragasztó géneket ' — ■ ^ ~ „ - ­torna v _tL dúsítások — hírek —: rüD ÓHÍTÁSWv- HÍREK MSZBT delegáció utazott Moszkvába Tegnap Nagy Máriá­nak, az MSZBT főtitkárá­nak vezetésével a Szovjet­unióba utazott az MSZBT küldöttsége, a delegáció tag­jai résztvesznek a ' Szovjet Baráti Társaságok Szövetsé­gének Moszkvában megren­dezésre kerülő UL konfe­renciáján. Befejeződött a békemozgalmi tanácskozás A Magyar Országos Béke­tanács meghívására novem­ber 28. és 30. között a béke­mozgalmi tevékenységről konzultatív tanácskozást tar­tottak Budapesten a bolgár, a csehszlovák, a kubai, a lengyel, a magyar. 9 mongol, az NDK. a román, a szöviet ég a vietnami békemozgal­njak képviselőd. A találkozón véleményt cseréltek q szo­cialista országok békemozgal. mainak tevékenységéről és megvitatták miljfcn módon járulhatnak hozzá a békesze­rető erők moszkvai világ­kongresszusa eszméinek to­vábbi gyakorlati megvalósí­tásához. Önkéntes rendőrök találkozója Több mint százötven, Jász­berény város és járás terü­letén tevékenykedő önkéntes rendőr találkozott tegnap Jászberényben a városi párt- bizottság székházában. Az év végi számadásnak is beillő tanácskozáson beszámoló hangzott el az 1974. évi munkáról, arról, hoevan já­rultak hozzá az önkéntes rendőrök munkájukkal a közrend, a közbiztonság, és a közlekedési fegyelem meg­szilárdításához. A tanácsko­záson mintegy hetven ön­kéntes rendőrt jutalmaztak meg az 1974-ben kifejtett eredményes és lelkiismeretes munkáért. Jól érzik magukat a négyes ikrek A szombathelyi négyes ik­reket kivették a2 inkubátor­ból. Valamennyien édes­anyjukkal együtt jól érzik magukat. Az ikreket, az édes­anyát. az egész családot az ország féltő szeretete veszi körül. A táviratok tömegét kapják ismerősöktől, isme­retlenektől. Táviratban kö­szöntötte és őszinte tisztelet­tel. szeretettel gratulált a boldog családnak dr. Gonda György, a megyei tanács el­nöke is. Biztosította = Ko­vács családot, a megyei ta­nács támogatásáról. Ismétel a Volán A két héttel ezelőtti jól sikerült fuvarozási műszakot egy hétvégi nibenő után most megismételte a Volán Tröszt­höz tartozó 21 vállalat. Teg­nap 114Ö0 kocsit és több száz rakodógépet foglalkoz­tattak. Több ezer kocsi dol­gozott Ipari és útépítés anyagok szállításán, és nagy­üzem volt a teherpályaudva­rokon is. Egy mondatban — Dr. Garamvölgyi Károb miniszterhelyettes vezetésé vei hazaérkezett Havanná­ból a szocialista országok fel sőoktatási minisztereinek IX konferenciáján részt vet magvar küldöttség. —- Csató István, az ÉIp' és Tudománv főszerkesztő helyettese életének 58. évé ben hosszantartó betegsé; után elhunyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom