Szolnok Megyei Néplap, 1974. november (25. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLÉR mm A tudatos cselekvésért A mikor egy ember gyárban, vág/ üzemben dolgozni kezd, még szó sincs arról, hogy ezzel egyszeriben munkássá is vált. Érkezése az iskolapadból, vagy termelőszövetkezetből, a műhelybe lépése még csupán ta­lálkozás a munkásosztály nagy közösségével. A munkássá válás, munkássá érés ez után következhet, mert ez a meg­határozás lényegesen mást, többet kíván, mint egy egy­szerű gyári belépőt. A munkássá érés első fázisának kialakult hagyomá­nyai, szokásai vannak. Az új embert megtanítják dolgozni, tisztelni-szerétni a szakmát és ezzel el is érkezik arra a fokra, amikor már jól érzi magát a műhelyben, a munkás- közösségben. Előbb-utóbb rájön, hogy az üzemi munkában egymagában keveset ér az ember. Aztán jön a továbblépés. A jó közösségben a segédmunkás mielőbb szeretne génre kerülni, egy-egy szakmai fogást megtanulni. A betanított munkás is többre vágyik: szakmára. Több tudásra, amely nemcsak több pénzt, hanem tekintélyt, rangot is jelent a kis közösségben. Ez tulajdonképpen a munkáspálya vonzó­ereje. Az MSZMP Központi Bizottsága márciusi irányel­veiben a kövekezőképpen fogalmazott: „El kell érni, hogy a munkáspálya egész életre szóló érdekeltséget, vonzóerőt, megbecsülést és előrejutási lehetőséget biztosítson”. És, hogy ez így legyen, egyaránt van tennivalója az üzem, a brigád közösségének, de a munkásosztály egyes tagjainak is. Egyszerű lenne, ha csupán ennyi lenne a feladat: meg­tanulni szeretni a szakmát, akarni az előbbrejutást. A mun­kássá válás folyamatában ehhez az alaphoz ftélkülözhetet- len a közéletiség, a mindennapi tevékeny politizálás. Annak az útnak a végigjárása, ahogy a tudatosan cselekvő, mun­káját végző új munkás ösztönösen politizálni kezd. Ahogy egyre több lehetőséget kap véleményének elmondására, a kezdetben ösztönösen politizáló ember a munkásosztály tudatos politizáló tagjává válik. Természetes, hogy a nagyüzemekben alakultak ki a követésre méltó, jó módszerek. Azok, amelyeket érdemes követni, meghonosítani. A szakszervezet, az ifjúsági sző vétség és • a szocialista brigádmozgalom tehet sokat az új munkások formálásában, nevelésében. Azzal is, ahogy a? új embert társukká fogadják, magukkal hívják egy-egy kommunista szombatra, társadalmi munkára, ahol ezerny’ alkalom adódik a közösségi élet alapos megismerésére. El­megy munkatársaival a szolidaritási gyűlésre, a termelési tanácskozásra, s megszokva ezek légkörét, maga is cse­lekvő, véleményt mondó közösségi emberré válik. Ösztö­nös még ez a politizálás, hisz legtöbb esetben a vita, be szélgetés a mindennapi munka körül forog, de ez is ma­gában hordja a politizálás magját. Később előbbre viszi a kis közösségek ügyét: segít a környék iskoláinak, óvodái­nak, majd véleményt mond a gyáron belüli tennivalókról. Ez mind része a „nagypolitikának”. Az új munkás e vél fcozás korszakában már érzi és tudja, hogy véleménye fon­tos ás.kollektíva, és a maga számára. M egteremti á lehetőséget a tudatos cselekvéssel pá­rosuló ösztönös politizálásra — erre minden mun­kahely alkalmas. A társadalmi szervezetek a Vö­röskereszttől a szakszervezetig sokat tehetnek a cselekvő erő és készség kihasználására. Persze, ez a tevékenység még nem gördül olajozottan ott, ahol az ipart még nem­rég telepítették, ott, ahol a gyárba, üzembe kerülő új munkást az alapokról kell elindítani, ahol a munkássá vá­lás, a mindennapi politizálás ABC-jét kell elsajátíttatni. Eze­ken a helyeken különösen rendkívüli szerep vár a párt- szervezetekre, a szocialista brigádokra, a társadalmi szer­vekre!. Nem csupán arról kell gondoskodnia, hogy az új dolgozókból jó gyári-ipari munkást formáljanak. Olyan munkássá kell alakítani őket, aki tudatosan vállalja a munkásosztály politikáját, kész ezért cselekedni. S ez a kialakuló, kezdetben ösztönös politizálás később már tuda­tosan és eredményesen segíti a mindennapi helyi és az or­szágos politikát egyaránt. Aki ilyenné lesz. az munkássá vált, s egyszersmind a szocializmus tudatos építőjévé. — SS —■ Losonci! Pál hazaérkezeit Lengyelországból MA: Megkezdődött a MUOSZ közgyűlése Nem számolják már a napokat... * Tarkabarka Koreai jegyzetek (3.) * Élők ☆ Jövő heti rádió- és tv-műsor Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke lengyelor­szági hivatalos baráti láto­gatásának utolsó napján — tegnap délelőtt Varsóban, a t.EMP KB székházában ta­lálkozott a lengyel párt és állam vezetőivel. A szívélyes és baráti légkörben lefolyt megbeszélésen lengyel rész­ről részt vett Henryk Jab- lonsld, a LEMP PB tagja, az államtanács elnöke, Piotr Ja- roszewicz, a LEMP PB tag­ja, miniszterelnök, Edward Babiuch, a LEMP PB tagja, a KB titkára, Mieczyslaw Jagielski, a LEMP PB tagja, míniszterelnökhelyettes, az Állatni Tervbizottság elnöke, Stefan Olszowski. a LEMP PB tagja, külügyminiszter és Tadeusz Hanuszek budapes­ti nagykövet, magyar részről pedig Roska István külügy­miniszterhelyettes és Németi József varsói nagykövet. Losonczi Pál, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke, aki Henryk Jablons- kinak, a Lengyel Népköz- társaság Államtanácsa elnö­kének meghívására hivata­los, baráti látogatást tett a Lengyel Népköztársaságban, tegnap — feleségével és kí­séretével együtt — hazaér­kezett Budapestre. Kíséreté­ben volt dr. Polinszky Ká­roly oktatási miniszter,' Bo- donyi Pálné, az Elnöki Ta­nács tagja, a Hazafias Nép­front budapesti bizottságá­nak titkára, Roska István külügyminiszterhelyettes, — Tordal Jenő külkereskedel­mi miniszterhelyettes és Nagy Lajos, a Külügyminisz­térium protokoll-osztályánai vezetője. A fogadtatásra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Kis­házi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács tit­kára, dr. Dimény Imre me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Keserű Jánosné könnyűipari miniszter és Púja Frigyes külügyminisz­ter. Jelen volt Jerzi Zielinski, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügwivője. (Losonczi Pál a megértté- zésekor sajtónyilatkozatot adott, amelyet a 2, oldalon közlünk.) Yb-ülés Mezői űrön és Túrkevén Kádár János fogadta az NKP küldői!ségét Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának elsS titkára tegnap a Központi Bizottság székházában fogadta a Német Kommunista Párt küldöttségét. A delegációt Herbert Mies, a párt elnöke vezette, tagja: Hermann Gautier, a párt alelnöke, Ellen Weber a vezetőség tagja és Heinz Mühlhaus, az elnökség irodájának vezetője. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón jelen volt Pullai Árpád, a KB titkára és Horn Gyula, a KB külügyi osztályán?''- »•»íj vezetője. * A német testvérpárt küldöttsége látogatásra hívta meg az MSZMP Központi Bizottságának küldöttségét. Az NKP küldöttsége elutazott hazánkból, 1 A kulturált utazásért Javul Szolnokon az autó1 u-zkö4ekedés Az aTkohoIizmus korunk egyik betegsége, ugyanakkor állandó és élő társadalmi problémánk is. A betegséget gyógyítani kell, de meg is lehet előzni. Az alkoholizmus elleni küzdelem eredményeiről, feladatairól tárgyalt teg­nap a mezőtúri tanács végrehajtó bizottsága. Az utóbbi időben á válá­sok aránya emelkedett azok­ban a családokban, ahol a szülő vagy szülők alkoholis­ták. Súlyosabb vetülete, hogy a kiskorú gyermekek testi- szellemi és erkölcsi nevelé­sét is gátolja a szülők alko­holizmusa. Az állami gondo­zott gyermekek 13 százaléka alkoholista szülők gyermeke. Az alkoholizmus elleni küzdelem csak akkor lenne eredményes, ha a kereskede­lemben és vendéglátóipar­ban dolgozók mindenütt be­tartanák a szabályokat. Töb­bek között a palackozott italt ne mérjék ki. Mezőtúron na­pok óta nem kapni a zöld­ség-gyümölcs üzletekben to­jást, viszont a polcokon ott sorakoznak az italokkal meg­töltött üvegek. Nincs a vá­rosban a fiatalok számára alkoholmentes szórakozóhely. Kedvező jelenség viszont, hogy az ifjúság körében csökken az alkoholfogyasz­tás. A végrehajtó bizottság el­fogadta a határozati javasla­tot, melyben többek között arról is döntött, hogy az al­koholelvonó szakrendelést 1975. szeptember 1-ig meg­szervezik. Az elmúlt időszakban ja­vult a hatósági munka és a tanácsi apparátus kapcsola­ta a lakossággal — állapí­totta meg tegnapi ülésén a túrkevei városi tanács vég­rehajtó bizottsága. A tanácsi dolgozók politikai, erkölcsi helytállását vizsgálva ked­vező változásokat tapasztal­tak. Például az utóbbi két évben egyetlen fegyelmi eljárást sem kellett kez­deményezni A tanácsi vezetők és ügyin­tézők 64 százalékának van megfelelő politikai képzett­sége. A szükséges felsőfokú szakmai képzettsége azonban hiányzik nyolc dolgozónak, középfokú képesítése nincs hatnak. Tovább kell javítani a tanácsi vezetésben a nők és a fiatalok arányát — hangzott el a vb-ülésen. A Szolnok megyei Szállí­tási és Hírközlési Bizottság közlekedési és szolgáltatási albizottsága, tegnap a me­gyei tanács vb-termében tartotta soron következő ülését. Téma: Szolnok közle­kedésének javítása volt. Az ipari munkalehetőség nagy vonzást gyakorol a Szolnok környéki települé­sek lakosságára, így napon­ta, mintegy húszezer dolgo­zót kell a megyeszékhelyre szállítani a Volánnak, a vá­rosban pedig ötvenhatezer az utasok száma. A buszok többsége azonban elavult, nem felel meg a kulturált utazás feltételeinek. Ez év utolsó hónapjaiban javulás várható a város közlekedé­sében. A régi buszokat ki­cserélik és helyettük forga­lomba állítanak 12 XK 280- ast és 8 IK 260-ast az előb­bi 160, az utóbbi 100 utas szállítására ' alkalmas. Re­mélhetőleg ezután keveseb­bet késnek a buszok és az utasoknak nem kell túlzsú­folt járműveken szorongani. HÍREK TUDÓSIT, DOSÍTASÖFL — HÍREK Országos tanácskozás Hatszáz küldött és meghí­vott vendég részvételével teg­nap rendezték az Építők székházában a munkaügyi döntőbizottsági elnökök III. országos tanácskozását. A tanácskozáson részt vett dr. Korom Mihály igazságügy- miniszter, ott voltak a S20T, a Legfelsőbb Bíróság és a Legfőbb Ügyészség képvise­lői is. A beszámolót Buda István munkaügyi államtitkár tar­totta. Jelenleg mintegy 7200 munkaügyi döntőbizottság működik az országban, s ezek körülbelül 40 000 tiszt­ségviselőt tömörítenék (1965- ben 5500 munkaügyi döntő- bizottság alakult mintegy 20 000 taggal.) A döntőbi­zottságok 1973-ban 59 000 ügyet tárgyaltak. A munka­ügyi vitákban — több mint egyharmados részaránnyal — s dolgozók anyagi felelőssé­gével kapcsolatos ügyek áll­nak az első helyen. Viszony­lag jelentős a munkabérrel ís zz évvégi részesedéssel, valamint a fegyelmi felelős­séggel kapcsolatos ügyek száma is. Észt vendégek a törökszentmiklósi járásban A megyénkben tartózkodó négytagú észt mezőgazdasá­gi pártdelegáció tegnap el­látogatott a törökszentmik­lósi járásba. A járási párt- bizottságon Bohács Antal el­ső titkár tájékoztatta őket a járás politikai—gazdasági helyzetéről. Ezután a Közép­tiszai Állami Gazdaságot te­kintették meg, ahol megis­merkedhettek a gazdaság szarvasmarhá-tartás eredmé­nyeivel, gondjaival. A kül­döttség délután érkezett visz- sza Szolnokra, MTESZ-ülés Mezőtúron Ülést tartott tegnap a MTESZ Szolnok megyei szer­vezetének elnöksége a mező­túri főiskolán. A tanácsko­zást, melynek tárnája a me­gyei mezőgazdasági szakem­ber ellátottsága és igénye volt, dr. Bereczki Lajos, a MTESZ Szolnok megyei szer­vezetének elnöke vezette. Az ülésen részt vett többek kö­zött Móricz Béla, az MSZMP mezőtúri városi bizottságá­nak első titkára, Papp János, a mezőtúri Városi Tanács elnöke és dr. Patkós István, a DATE mezőtúri főiskolai karának igazgatója. Pedagógus képzőművészek kiállítása A Szolnoki Szigligeti Szín- e'őesarri''VáKan ma este 6 órakor nyitják meg me­gyénk pedagógusainak kép­zőművészeti kiállítását. A tárlat november 30-íg tekint­hető meg, a színház műsorá­hoz igazodóan. Városfejlesztés 1945-től napjainkig Tegnap délután együttes ülést tartott Szolnokon a közgazdasági társaság klub­jában az építőipari szakosz­tály és az Építőipar} Tudo­mányos Egyesület. Az érte­kezleten Kukri Béla. a vá­rosi tanács elnöke tartott tá­jékoztatót „A város építése és a város fejlesztése Szol­nokon 1945-től napjáinkig” rímmel. ünnepélyes megemlékezés A kunszentmártoni Járási Művelődési Központ szín­háztermében tegnap este hat órakor Bállá Illésné, a Ha­zafias Népfront járási titká­ra nyitotta meg a világta­karékossági nap megyei ün­nepségét. A jubileumi meg­emlékezésre — világszerte az ötvenedik, hazánkban a tizedik világtakarékossági napot ünnepelték — ellőttek a társadalmi és tömegszer­vezetek megyei szerveinek képviselői, iárási és nagy­községi vezetők, * kunszent­mártoni munkás;k és szö­vetkezeti tagok, háziasszo­nyok, fiatalok, nyugdíja­sok is. Szűcs János országgyűlé­si képviselő, a* MSZMP Kuaszentmirtoa járási Bi­zottságának első titkára tar­tott ünnepi megemlékezést, majd a szolnoki Tisza Tánc- együttes adott műsort, Fáy András nevét vették fel A világtakarékossági nap alkalmából a szolnoki Abo- nyt úti általános iskolában tegnap rövid ünnepséget tar­tottak, amelyen a nyolcadi­kosok köszöntötték az elmúlt tanév legtakarékosabb raját, a 111. b. osztály harminchat tanulóját. A raj felvette Fáy Andrásnak, a nagy mese­mondó. író és közgazdász, az első hazai takaréknénztár megalapítójának nevét. Az ünnenélves csanatgyű­lésen az OTP megyei Igaz­gatóságának képviselői aján­dékot adtak át a tanulóknak. Kiállítás Ajkáról Az ajkai művelődési köz­pontban tegnap kiállítás nvílt a város 15 éves fejlő­déséről. Az 1959 november 1-én várossá nyilvánított ne­hézipari centrum gyárainak, üzemeinek városfejlesztő ha­tását képeken, grafikono­kon és maketteken szemlél­tetik. Bemutatják azt a kor­szakot, amely az első köz­művesített és aszfalt-burko­latú utca építésétől a mo dern bauxit- és üveggyár! lakótelepek létrehozásáig tartott Ez alatt az időszak alatt létesült a Videoton áj- kai gyáregysége, a II. tim­földgyár, valamint az új vá­rosközpont. Egy mondatban — Szurdi István belkeres­kedelmi miniszter elnöklet tével csütörtökön ülést tar­tott az Országos Idegenfor­galmi Tanács. — A belvárosban, a Váci utca 4. számú épületben csü­törtökön megnyílt az Aero­flot szovjet légitársaság űj budapesti irodája, az eddi­ginél nagyobb és iőral kor­szerűbb kirendeltséget — „Nyíregyháza örökvált- sága és Szabotcs-Szatmár megye felemelkedése 1944— 1974” címmel iubileutni ki állítás nyílt tegnap a nyír­egyházi Jósa András Mú­zeumba«

Next

/
Oldalképek
Tartalom