Szolnok Megyei Néplap, 1974. október (25. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-01 / 229. szám

XXV. éví. 229. sz. 1974. október 1., kedd. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLÉR Befejeződlek M@sskwálb®ii a magyar- szó vf et tárgyalások Kosos közlemény a magyar párt- és kormányküldöttség látogatásáról A magyar párt- és kor­mányküldöttség vasárnap Le- ningrádbol visszatért Moszk­vába. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára vasárnap a Kremlben megbeszélést folytatott Leonyid Brezs- nyevvel, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárával. Tegnap a tárgyalásokat a Kreml Katalin-termében be­fejezték. A záróülésen elfo­gadták a látogatásról szóló közös közleményt, A ma­gyar párt- és kormánykül­döttség hazaérkezett a Szov­jetunióból. Vasárnap reggel, kétnapos leningrádi tartózkodás után, a magyar párt- és kormány- küldöttség, élén Kádár Já­nossal, az MSZMP Központi Bizottságának első titkárá­vá], visszaérkezett Moszk­vába. A Kremlben I«onyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára találkozott Kádár Já­nossal. Megbeszélésük során esz­mecserét folytattak a Szov jet­unió és a Magyar Népköz- társaság közötti együttmű­ködés kibővítéséről és el­mélyítéséről, a társadalom életének minden területén. Hangsúlyozták, högy a Szovjetunió és Magyarország pelitikai szövetségének alap­ja a kéj ország marxista— leninista pártjainak —» az SZKP-nak és az MS2MP- nei: — szoros, állandóan erő­södő kapcsolatai és testvéri szolidaritása. Leonyid Brezsnyev és Ká­dár Jánóá eszmecserét foly­tatott a kölcsönös érdekű időszerű nemzetközi problé­mák széles köréről, különle­ges figyelmet fordítottak a Szocialista közösségnek a nemzetközi feszültség eny­hüléséért és a béke megszi­lárdításáért vívott harca kér­déseire. Léonyid Brezsnyev és Ká­dár János találkozója test­véri, szívélyes légkörben, a megvitatott kérdéseket ille­tő teljes egyetértés és nézet- azonosság szellemében zaj­lott le. Vasárnap délelőtt a ma­gvar párt- és kormánykül­döttség taeiai ellátogattak a kuznyecovói sertéstelepre, a I.eonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára és Kádár János, az MSZMP KB első titkára a Kremlben Szovjetunió egyik legkórsze- rűbb „húsgyárába”. A láto­gatáson részt vett Mihail Leszecsko, a KB tagja, a. Szovjetunió Minisztertaná- -csának elnökhelyettese, .Var. szilij Ivanovics Konotop, a KB tagja, a moszkvai terü­leti pártbizottság első tit­kára is.- Fock 'Jenő, vSlamiht kül­döttségünk több tagja be­hatóan érdeklődött az itt- dolgozók élet- és munkakö­rülményeiről, a termelés gaz­daságosságáról és a fejlesz­tési tervekről. A szakszerű válaszok után a magyar és' a szovjet Vendégek megte­kintették a telep egy részét, majd a koradéluténi órák­ban visszautaztak Moszk- ■ vába. Vasárnap este Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságénak első titkára és Kádár Jánosné, a moszkvai Állami Bábszínház előadásá­ban megtekintette a „Külö­nös hangverseny” című sza­tirikus bábjátékot. Az elő­adás nézői nagy ünneplésben részesítették a díszpáholyban mégjélcnő magyar vendége­ket. Jelen volt a páholyban Konsztantyin Katusev, az SZKP Központi Bizottságá­nak titkára is. Tegnap a koradélutání órákban a" ÍCremT/TvatálTn-' termében befejeződtek a magyar—szovjet hivatalos tárgyalások. A záróülésen el­fogadták a látogatásról szó­ló közös közleményt. A zárómegbeszélésen ma­gyar réséről jelen volt Ká­dár János, az MSZMP Köz- P9nti Bizottságának első tit­kára, Fock Jenő, a Politikai Bizottság tagja, a Minisz­tertanács elnöke. Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára. Benke Valéria, az MSZMP .Politikai Bizottsá­gának tagja, á Társadalmi Szemle főszerkesztője. Hu­szár István miniszterelnök- helveltes. Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottsá­gának taeja. külügyminisz­ter és Raoai Gyula, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, hazánk moszk­vai nagykövete. Szovjet részről a tárgyaló ■ asztalnál helyet foglalt Leo­nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fó­ti tkára, Nvikolaj Podgornij, aZ SZKP Politikai Bizottsá­gának . tagja.' á’ Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének elnöke, Alekszej Ko­szigin, az SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, miníszter- eihök, Mihail' Szuszlov. az SZKP Politikai Bizottságá- nák tagja, Konsztantyin Ka- túsev, aZ SZKP Központi Bi­zottságénak titkára. Nyikolaj Bajbakov, miniszterelnök­helyettes. Vaszilij Kuznye- cov, a külügyminiszter első helyettese és Vlagyimir Pav­lov a Szovjetunió budapesti nagyköveté. A megbeszélésen a két párt és a két ország közötti testvéri kapcsolatok elmé­lyítéséről, együttműködé­sünknek a szocialista és kom­munista építés jelenlegi sza­kaszában legperspektíviku- sabb formáiról, s e kapcso­latoknak a jelenlegi követel­(Folytatás a 2. oldalon.) 4 szak'Zervez ti jo<J$cgéyj$7olqálat irányelveiről Ülést tartott a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége teg­napi ülésén a szakszervezeti jogsegélyszolgálat irányel­veiről, valamint azoknak az üzemeknek a kijelöléséről tárgyalt, ahol a szolgálatot megszervezik. Mint ismere­tes, a Minisztertanács augusztusban hozott határo­zatot a szakszervezeti jog­segélyszolgálat megszervezé­séről, s felkérte a SZÓT-ot, hogy a munkaügyi minisz­terrel és az igazságügyi mi- nisztérrel egyetértésben dol­gozza ki az ehhez szükséges irányelveket. A most megtárgyalt irány­elvek a többi között ki­mondják: a jogi felvilágosí­tás és tanácsadás során biz­tosítani kell, hógy a dolgo­zók minél szélesebb köre mégismérje jogait és kötele­zettségeit, mindenekelőtt a munkajoggal, a társadalom- biztosítással, és a munkavé­delemmel összefüggő kérdé­sekben. A dolgozó kérésére állandóan el kell látni a jogi képviseletét a munka- viszonnyal, a munkavéde­lemmel, a társadalombizto­sítással összefüggő vitá3 ügyekben,’ ezen túlmenően a szakszervezeti bizottság egyéb ügyek ellátását is a szak­szervezeti jogsegélyszolgá­latra bízhatja. A szakszer­vezeti jogsegélyszolgálatot az adott vállalat, üzem vala­mennyi dolgozója igénybe veheti, függetlenüt attól, hogy szakszervezeti tag-e. Igénybe vehetik a szolgála­tot a nyugdíjas dolgozók és a szakmunkástanulók is. A termelőszövetkezetek állategés/ségöiyí helyzetéről tanácskozott a TÓT elnöksége A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának Elnök­sége tegnap Szabó István elnökletével ülést tartott: egyebek között a téeszek ál­lategészségügyi helyzetét tár­gyalták meg. Az elnökség megállapította; az. elmúlt években örvendetes javulás következett be, csökkentek a járványos betegségek. Gya­korlatilag megszánt például a veszettség, hatékonyabbá -vált .a s.:áj- és körömfájás elleni védekezés és ország­szerte előrehaladt a szarvas- marha állomány tbc men­tesítése. Az állattenyésztés rohamos korszerűsítése azon­ban. újabb problémákat ve­tett fel. Ezek egyebe'k kö­zött abból adódnak, hogy a több mint 500 iparszerű- en üzemelő nagyüzemi tele­pen igen nagyfokú az állat- állomány koncentrációja, ami egymagában is a fertő­zésveszély fokozódását je­lenti. Ráadásul a nagyhoza­mú állatfajták az intenzív tartási körülmények között a betegségekkel szemben ki­sebb ellenállóképességet ta­núsítanak. Kiderült az is, hogy az állatállomány kor­szerűsítésével nem tartott lépést az állategészségügy- védelem fejlődése, mert a nagyüzemi állattartó telepek egy része — főleg pénzügyi okok miatt — egészségügyi létesítményekkel nincs meg­felelően felszerelve. Az elnökség azt ajánlja a gazdaságoknak, hogy az ed­diginél lényegesen nagyobb számban foglalkoztassanak üzemi állatorvosokat, akik a szakosított nagyüzemi tele­peken nélkülözhetetlenek. A TOT elnöksége megvizs­gálta a termelőszövetkezeti .testnevelési- és sportmozga­lom helyzetét is. Jelenleg 1260 olyan sportegyesület működik az országban, ame­lyet a téeszek anyagilag tá­mogatnak, további 600 köz­ségi sporlegyesület fenntar­tásához pádig más szervéze- tekkei közösen hozzájárul­nak. A támogatásra a közös gazdaságok évente 13—14 millió forintot költenek. Az egyesületekben több mint 140 ezren sportolnak, s az igazolt versenyzők száma el­éri a 70 ezret. Tevékenysé­güket 450 edző irányítja. A falusi testnevelési és sport­mozgalmat — a nagyfokú érdeklődést kihasználva — a jövőben továbbfejlesztik. A még kedvezőbb sportolási lehetőségek megteremtésére a TOT elnöksége együttmű­ködési megállapodást köt majd az Országos Testneve­lési és Sporthivatallal, HÍREK — TUDÓSIT TJDOSITÁSOK — HÍREK Fogadalom a hazának A Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán szinte hagyomány már. hogy min­den évben a fegyveres erők napján katonai eskütételre kerül sor. Az eskütételre felsorakozott fiatal katoná­kat a főiskola parancsnoksá­ga nevében Pásztor Kálmán alezredes köszöntötte. A beszédet követően elhang­zott az eskü. A katonafiatalók nevében Srlrnbörszkl László honvéd fegad la meg, hogy minden kor az eskü szellemében él­nek és dolgoznak. Az Inter- náclonálé hangjai után a katonák a csapatzászlóval az élen az elöljárók és a hoz fá tartozóit előtt díszmenet­ben vonultak eL Közös hadgyakorlat A Magyar Néphadsereg és és a Magyarországon ideig­lenesén állomásozó szovjet déli hadséregcsopórt kijélölt törzsei és csapatai — az éves kiképzési téfvéiknek megfelelően — közös harcá­szati gyakorlatot tartanak, Politikai oktatás — télen A Hazafias Népfront me­gyei elnöksége tegnap ülést tartott. A* ülésén jelentés hangzott cl az elmúlt évi tanácstagi gyűléseken felme­rült közérdekű bejelentések megvalósításának helyzeté­ről és a UNF községi, városi bizottságok munkájának ta­pasztalatairól. működésükkel kapcsolatos tovább! felada­tokról. Ezután v ülés részt­vevői megvitatták a HNP megyei elnökség 1974—75 ös téli politikai és ismerétté«1 jesztő tevékenységének ter­vét. Napirenden: a művelődésügy A tíszaföldvári tanács vég­rehajtó bizottsága tegnap délelőtt ülést tartott. Az ülé­sen Hír Jánós tanácselnök- hélyeltés jelentést terjesz­tett élő a közoktatási ée nép­művelési intézmények Sze­mélyi ellátottságárópl, a pe­dagógusok és a népművelési dolgozók élét* és munkakör rülményeiről. A jelentés kü­lön kitért a pedagógusok la­káshelyzetére, valamint munkájuk erkölcsi, anyagi elismerésére. Kommunista műszakok a szolnoki BVM-ben A Beton- és Vasbetonipari Művek szolnoki gyárában a szocialista brigádok elhatá­rozták, hogy az idén három kommunista műszakot szer­veznek, amelyek ellenérté­két segélyezési célokra ajánlják fel Az első kommunista mű­szakot augusztus SÍ-én tar­tották, a munkáért járó bér­ből a nagycsaládosoknak 17 ezer 590 forintot osztottak ki. A szombati második mű­szakon keresett összegből a dolgozók a kisgyepi óvodá­nak 3 ezer, a VDK-ban épü­lő szakmunkásképző Intézet támogatására pedig 1500 fo­rintot adnak. Húsfeldolgozó épült Kunhegyesén Tegnap adták át az öt év­iéi ezelőtt alakult kunhé­gyeei húsfeldolgozó társulás új üzemét. A társulásban résztvevő kunhegyes! ÁFÉSZ, a Középtiszai Állami Gaz­daság, a kunliegyesi és adábszalólii Lenin Tsz, a kisújszállási Tisza II. és Nagykun Tsz, a fegyverneki Vörös Csillag Termelőszö­vetkezet. 2,5 millió forinttal járult hozzá az építkezéshez. A SZÖVOS2 és a MÉSZÖV mintegy ötmillió forinttal támogatta az új csarnok fel­építését AZ űj kunhegyes! húsfel­dolgozóban a tervek szerint évente 15 ezér sertést dol­goznák majd fel A terme­lési érték 45 millió förint lesz, s az üzem dolgozóinak száma a jelenlegi 25-ről öt- vénre növekszik. A szakem­ber utánpótlásról már előre gondoskodtak, az ÁFÉSZ- nél tieznnégy tanuló ismer­kedik a húsipari szakmával. Megyei NEB-ülé$ Tegnapi ülésén a Szolnok megyei Népi Ellenőrzési Bi­zottság megtárgyalta és el- fogadta az öntözéses gaz­dálkodás helyzete és fejlesz­tésének fő kérdései című vizsgálati programot. A vizsgálat célja annak a megállapítása, milyen té­nyezők akadályozzák az egyre növekvő öntözökapa- citás kihasználását. Vizsgál­ják majd azt is, hogy a tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés so­rán mcgvan-c a megfele­lő összhang a vizet szolgál­tató és a felhasználó üze­mek között, és a me­zőgazdasági üzemek ren­delkeznek-e . a szük­séges technikai, valamint személyi feltételekkel. Második napirendi pont­ként a főbb élelmiszerek mi­nőségére ható tényezők vizs­gálatának tapasztalatait tár­gyalta a bizottság. Foglalko­zott a NEB továbbá azzal, hogy a vállalatok a műszaki fejlesztési alapot a rende­letekben előírtak szerint használják e fel Egy mondatban — Vasárnap hazaérkezett az MsZMp küldöttsége, amely á Koreái Munkapárt Központi Bizottságának meg­hívására Sáadór Józsefnek. a Központi Bizottság tagjá­nak, a Központi Bizottság osztályvezetőjének vezetésé- sével látogatást tett a Ko­reai Népi Demokratikus Köztársaságban, — Hazautazott vasárnap a Francia Kommunista Párt pártmunkás-küldöttségé, amely Jeön-Claude Párutto, a Hauts-De-Seine megyei pártbizottság titkárának ve­zetésével, az üzemi demok­rácia kérdéseit tanulmá­nyozta hazánkban. Borbándi János, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se tegnap hivatalában fo­gadta Hans Joachim Hau- singeft, áz NDK Miniszter­tanácsának elnökhelyettesét, igazságügyminisztert, a ha­zánkban tartózkodó NDK igazságügyi küldöttség ve­zetőjét —■ Gáspár Rezső akadémi­kus! tágjává választotta * M en top ba n (Franci áorszá g I működő molekuláris kvan­tumelméleti tudományok nemzetközi akadémia ja az ez évi üiéséá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom