Szolnok Megyei Néplap, 1974. szeptember (25. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-27 / 226. szám

8 SZOLNOK MEGf fcl NÉPLAP 1974 szepte«*«' 27, Ifjúsági klub fesz a Ioomas bárból llidegkonyha, szlovák söröző A vendéglátó vállalat tervei 1974. SZEPTEMBER 27., PÉNTEK ADALBERT ftfAPJA A Nap kél: 5.36, nyugszik: 17.33 órakor. A Hold kél: 15.33, nyugszik: 1.28 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS ma estig: felhőátvonulások, szór­ványosan előforduló futó esőkkel. A hajnali órákban néhány helyen köd. Időnként megélénkülő, többfelé meg­erősödő északkeleti. majd északira, északnyugatira for­duló szél. Hűvös idő. Vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet 14—IS fok kö­zött. ALCSISZIGET JELENTI: tegnapi nap folyamán erő­sen felhős, csapadékos volt az időjárás, a reggeli órák­ban az erős lehűlés hatásá­ra köd képződött, az éjsza­kai lehűlés szokatlanul erős volt. Az éjszakai Legalacso­nyabb hőmérséklet 7 fok, a nappali legmagasabb 15 fok, a napi középhőmérséklet 11 fok körül alakult, 5 fokkal alacsonyabb a sokéves átlag­nál. Jubilál az Opera Kilencven évvel ezelőtt, 1S84. szeptember 27-én nyílt meg az Állami Operaház. Hazánkban 1837. augusztus 29-én játszottak először ope­rát, a Szevillai borbélyt, a tíz nappal korábban meg­nyílt Nemzeti Játékszín. a későbbi Nemzeti Színház fa­lai között. Ettől kezdve 47 even át ez az intézmény adott otthont mind a prózai, mind a zenes drámának. Az 1860-as évek során azonban mind sürgetőbbé vált az igény, hogy az adott szűk keretek ellenére egyre biz­tatóbban fejlődő operai rész­leg új otthont kapjon. A meghirdetett zártkörű pá­lyázaton hat építőművész vett részt, s a bíráló bizott­ság titkos szavazással Ybl Miklós terve mellett dön­tött. A hazai kultúra nagy ün­nepe volt, amikor 1884. szep­tember 27-én megnyílt a pompás nézőtérit, korszerű színpaddal ellátott, a legké­nyesebb igényeknek is meg­felelő Operaház. Az első elő­adáson Erkel Bánk bánjá­nak és Wagner Lohengrinjé- nek' első felvonásait, vala­mint Erkel Hunyadi László című operájának nyitányát mutatták be az ünneplő kö­zönségnek. Szolnok megyei NÉPLAP A Ma*yar Szocialista MunkásDár' Säzolnok merve! Bizottság» és : Szolnok megyei Tanács lapj« Főszerkesztő! Varga József Telefoni 12—098. 12—320. 12—069, 11—932 , Telex: 33357 Index-szám: SS0(9 Kiadta a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 0001 Szolnok. Ff. 108. Igazgató:. VTrArh Tváa Telefon: 12—094 Az előfizetés díia érv hónapra 20.— forint Tarlesrtt a Magyar Poet» Előfizethető minden Dosta- hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok. Mátus 1. u. 19. Í001 Szolnok. Ff. 169 Felelős vezető: Kozák Ferenc — A SZOLNOKI MEZŐ­GÉP Vállalat, központi gyár­egységének Mező Imre szo­cialista brigádja felhívással fordult a vállalat valameny- nyi szocialista brigádjához: október 31-ig egv munkana­pot nyilvánítsanak kommu­nista műszakká. A munka­bérüket a szolidaritás jegyé­ben a chilei hazafiak meg­segítésére ajánlják fel. — A GANZ VILLAMOS- SÁGI Művek szolnoki gyárá­ban dolgozó Kilián ezüstko­szorús szocialista brigád a Vörös Csillag úti bölcsődé­ben 640 az Orion szocialista brigád a Csallóköz úti óvo­dában 235. a tanműhely pe­dig a vállalati óvodában 740 órát dolgozott társadalmi munkában. Munkáiuk érté­ke: 50 ezer forint. Nincs még két hete, hogy lapunk hasábjain beszámol­tunk a szolnoki Rendőrkapi­tányság közbiztonsági akció­járól, amelyet e hét szerdá­ján újabb követett. Mi in­dokolta ezen az őszi esós na­pon a hajnaltól késő éjsza­kába nyúló razziát? Reggel öt órakor az ellen­őrzésre induló egyen- és ci­vilruhás rendőrök „eligazí­tásán” így szólt a parancs: „a mai közbiztonsági ellen­őrzés a bűncselekmények megelőzését szolgáló intéz­kedéseknek egyik láncszeme. Közbe kell lépni és megaka­dályozni. hogv a nyári bún - gölóvból a városba húzódó kóborló bűnözők búncselek - ményekét kövessenek él, hogy az ittas gépjárműveze­tők. a kivilágítatlan kerék­páron imbolygók baleseti ve­szélyhelyzetet teremtsenek, hogy részeg hangoskodók za­varják a szolnokiak éjszakai nyugalmát,” A parancs elhangzása után néhány perecéi a Ver­seghy úti barakkoknál. a Kisgyepen, a vasútállomás környékén, a vásárcsarnok­ban szinte egvszerre hang­zott el az első felszólítás: JSúdaratás — novemberben Hazánk legnagyobb össze­függő nádasa a Fertő-tó ma­gyar oldalán található. A mintegy 10 ezer holdas nád­rengetegben az'elmúlt idény­ben csaknem 2 millió kéve nádat arattak le. az aratás­hoz kedvezőtlen időjárási vi­szonyok ellenére. A nád fel­dolgozását a fertői Nádgaz­dasági Vállalat fertőszent- miklósi üzemében befejez­ték. Az új aratási idényre megkezdték a felkészülést. Elsősorban a különböző tí­pusú gépeket javítják. Rend­behozzák az úszó arató géne­ket is, hogy magas vízállás esetén se szüneteljen az ara­tás. Az aratást november 10-e körül. kezdik. „Kérem a személyi igazolvá­nyát!” Több mint kétezer embert igazoltattak. A piaci árusok között találtak rá Rigó Já­nosra, a közismert üzérkedő­re. Indokolatlan közbeeső ke­reskedés miatt büntetőeljá­rás indul ellene. A razzia során a kisgyepi üzletben ,.a)<adt horogra” K. Irén, a fiatalkorú notórius zsebtol­vaj. Elkaptak két. munkake­rülőt is. „Szeplős” gúnynéven ismert Tóth Istvánnét (tö­rökszentmiklósi lakos) és K. Jenőt, a gyöngyösi járás egyik községéből Szolnokra Vető­dött, fiatal csavargót, kiutasí­tották a városból. A többi húsz rendőri intézkedés (II helyszíni bírság. 9 szabály­sértési eljárás kezdeménye­zése) az úgymond kisebb sú­lyú vétségek: közlekedési szabálysértés, elrongvolódott személyi igazolvány, beje­lentési kötelezettség elmu­lasztása miatt történt. Az egymást követő két razzia tapasztalatai a bűn­cselekmények és elkövetőik számát jelző grafikon süly- lyedése azt bizonyítja, hogy „szélcsendes”, nyugodt a város. — k — Lukács-napi leány vásár A Zengő lábánál fekvő Pécsváradon az idén isnlét megrendezik a híres Lukács- napi leány vásárt. A népün­nepély jellegű eseményre a Lukács napjához legközelebb eső vasárnapon, azaz október 20-án kerül sor. A leány vá­sárrá 10—15 ezer embert várnak a rendező szervek. A leánvvásár érdekes ese­ménye lesz a „mustra”, azaz a legszebb lánvok és párok szemléje. A zsűri a fiatalok megjelenése és népviselete alapján dönt maid a ..leánv­vásár szépe” és a ..leányvá­sár legszebb pária” cím oda­ítéléséről. 7 ur isták Szovjetunióból A napokban újabb szov­jet turistacsoportok érkeztek hazánkba az IBUSZ szerve­zésében. s íev ebben a hó­napban összesen több mint 2000 vendéget fogad az iro­da a baráti országból. A tu­risták nagy többsége Buda­pesttel ismerkedik. Afővároson kívül Székes- fehérvárra, Pécsre, Szombat­helyre, Debrecenbe és Eger­be is ellátogatnak, néhány csoport pedig szakmai prog­ram keretében a Dunai Vasművet is felkeresi. 1 1 1 1 1 fefOZI ! L J r Szolnok Vörös Csillag: ifi megy a nő után. Kert: Forró éj-, szakában. — Tisza; A harmadik tettes. Jászberény Lehel: Robin­son Crusoe. Kert: A hölgy az autóban szemüveggel és puská­ul (16). Karcag Déryné: A Gej­zírvölgy titka. Kisújszállás Ady: F.lza kölykei. Kunhegyes Sza­badság: A3 Audiencia (16). — Kunszentmárton Körös: Az Aranveniber, Mezőtúr Dózsa: Az ördög atamánja. — Szabdság: Aranyláz, Kutyaélet. Béke; Csí­nom Pa'kó. — Tiszafüred Tisza: Igv látták ők. Tör ilk szentmi kies Dózsa: Közelharc férfiak és nők között. Hunyadi Elátkozot­tak (18). Túrkeve Vörös Csillag: Teresa doktornő (16). SZOLNOKI RADIO: 17.30: Műsorismertetés, hírek, lapszemle. 17.3S: Mindennapi életünk. Bayer Hona műsora. 17.45: Szaiay László magyar nó­tákat énekel. 18.00: Alföldi krónika. 18.15: Operarészletek. 16.25: Minden nap nyereség. — Kerékasztal be.szelletéi, a mezőgazdaság őszi tenni­valóiról. A szerkesztő-riporter: Feuer András. 18,40: Lemezalbum:. „Woodslok” 18.51: Hírösszefoglaló. KOSSUTH RADIO: 8.22: Örökzöld dallamok 8.12: A Prometheus rejtély. Szemelvények Mesterházi Lajos regényéből. 9.32: Regi híres énekesek műsorából. 10.05: Iskolarádiő. 10.35: Kórusmuzsika, 11,00: Egy év a detroiti orvos- egyetemen. 11.10: Magyar előadóművészek Liszt- felvételeiből. 1149- Kritikusok fóruma 12.35: T ánczenei koktél. 13.20: Kozák Gábor József népi zenekara játszik. Bangó Margit cigány-dalokat énekel. 18.45: Pro és kontra — munka- versenyről. HL rész. 14.00: Tudod-e? Irta: Paál Rózsa. 14.25: „Nyitnikék". — Kisiskolások műsora 15.10: Magyarán szólva™ 15.35: Jónás Mátyás Érdekes, úi tervek készül­nek a Jász-Nagykun Ven­déglátó Vállalatnál. Az úi igazgató Szabó Ernő. nemrég került Szolnokra, korábban Budapesten a Pannónia Vál­lalatnál dolgozott. O adott felvilágosítást a legújabb tervekről. A legliüzelebbi a decembér eleién nvíló Pelikán Szálló berendezése. A kényelmet szolgálja maid a 60 kétágyas és a 36 egyágyas szoba. Az első emeleti presszóban es­ténként zenés irodalmi műsor Szórakoztatja a vendégeket. A szállóban lesz drink bár és ajándékbolt is. Különböző szolgáltatást szeretnénk be­vezetni. Működik maid bov- szolgálat és valutabeváltó Hely. Tervezik, hogv a meg­nyitás után a vendéglátó- ipari múzeum anyagát bemu- tatiák a szállóban. A városban kevés az egye­di iellegú. hangulatos szóra­kozóhely. Ezért a későbbiek­ben egv szlovák sörözőt rendeznek maid be. A kassai sörgyárral már megállapod­tak: a gvár vállalta, hogv szállítja a sört. A kedvelt ital mellett szlovák ételkü- lönlegesséeek is kaphatók lesznek, Budapestről Szol; nokra haladva, a 4-es főút mellett eev határ-csárdát akarnak nyitni. Ez kimon­dottan az átutazó autósok­népi zenekara Játszik. 15.45: fekete Gyúr István: Négy dal Nagy László verseire. 16.00: A viiaggazdaság hírei! 16.05: Betontalpiák. Bába Mi­hály dokumentumjá eka. 17.20: A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zeneka­rának új felvételeiből. 17.42: Budapesti Művészeti He­tek. Mikrofórum. 18.02: A Magyar Rádió népi ze­nekara iátszik. Lakatos Sándor vezetésével. 18.23: vers és dal. 19.40: Kaleidoszkóp az őszi erdőről. 20.53: Johann Strauss: Egy éj Velencében — Részletek. 21.11: Slágermúzeum. 23.20: Szimfonikus zene. 22.50: Meditáció — a családról és a társadalomról. 23.00: A szimfoniklis zene folytatása. 0.10: Rozsa Miklós filmzené­jéből. PETŐFI RADIO: 8.05: A Léner vonósnégyes Beethoven - fel vé‘ eleiből. 9.03: Ezeregy délelőtt. A Gyermekrádió műsora. lo.oo: A zene hullámhosszán! 12.00: Don Carlos. Részletek Verdi operáiéból. 12.45: Rád ión övei la pályázat. 13.03: Zenekari muzsika. 14.00: Kettőtől—hatig... Jó utat! 14.40: Hírek. Körzeti Időjárás. 14.45: A beat, kedvelőinek. 15.30: Hírek. 35.33: Rivaldafényben.,. A Golden Gate együttes énekel. 15,43: Werner Müller zenekara játszik. 15.56: Török Erzsébet énekel. 16.00: George Gershwin zongorázik. 16.17: Pataky Kálmán éheke... 16.30: Hírek. 16.33: Műsorismertetés. 16.36: Gidon Kremer hegedül. 17.00: ötórai tea. 18.00; Hírek. Időjárás. 18.20: Falusi esték. 19.10: Éneklő Ifjúság Budapes­ten. Részletek a Zeneaka­démia kistermében tartott .hangversenyből. 19.31: Balettzene operákból, 30.00: A rock mesterei 47. rész. 20.58: I. .áttuk. hallottuk — a színházban és a mozi Dán. 21.18: Bach: T. brandenburgi verseny. 21.40: Katedra. Pedagógusok műsora. 22.00: Népdalok, néptáncok. 23.15: Részletek Kálmán Imre operettjeiből. BUDAPEST: 8,05: Matematika. (Ált. isii. 8. oszt.) nak. turistáknak építik. Zu­hanyozók. szaunák segítené­nek a felfrissülésben. Tele­víziós szobák, olvasótermek: szolgálnák a ki kapcsolod ast. Kimondottan olcsó ételeket és hűsítő italokat árusítanák maid. A vendéglátó szeretne könnyíteni a háziasszonyok otthoni munkáján, ezért lö­vőre egv központi hidegkony­hát létesít, ahol félkész ter­mékeket készítenek. A büfé­árukat is népszerűsíteni akarják, ezért a megyében, két-három önkiszolgáló üzle­tet nyitnak maid. A Szolno­kon megnyíló finom falatalt boltiában mindig kapható lesz a grill- és a rántott csirke, a sültkolbász, a hur­ka. Az áruválaszték bővíté­sére többféle poharas krémet hoznak forgalomba. Szolno­kon lesz egv üzlet, aholi té- len-nváron állandóan lehet maid kapni fagylaltot. Több üzletet korszerűsíte­nek. Szolnokon a Tünde esz­presszóban kicserélik a be­rendezést. el akarlak érni, hogv valóban első osztálvű legven. A Sport presszó ud­varán ifiúsáai faeylaltkertet nvitnak. A Toomas bárt rö­videsen szeszmentea. ifjúsági klubbá alakítják át. A képlet és függvény 11 rész. 9.05: Magyar irodalom. (Alt. isk. 8. oszt.) Mikszáth Kálmán. 9.55: Fizika (Alt. isk. 7. oszt.) A testek mozgása. 12.10: Francia nyelv. Az élelmi­szerüzletben. (Középlsk. Ili—IV. oszt.) 13.35: Matematika (ism.)­14.30: Magyar Irodalom (lsm.) 15 25: Fizika (ism.) 16.48: Három srác a hadsereg­ben IU. rész: Huni leg ve­delem (ism ) 17.15: Hírek. 17.20: Természetbarát, A Tele­sport turisztikai magazinja. 17.40: A napsugár nyomán. Előzetes a filmsorozat be­mutatója elé. 18.Ó0: öt perc meteorológia. 18.05: Radar. J fiúsági érdekvé­delmi műsor. 18.45: Új építészet Magyarorszá­gon. VI rész: I960-tói napjainkig. 19.05: Keklámműsor. 19.15: Esti mese. J9.30: Tv-h íradó. 20.00: Helyszíni közvetítés Le­nin grádból a magyar párt- és kormányküldöttség tiszteletére rendezett barátsági nagygyűlésről. 21.00: 25 éves a Magyar Néphad­sereg Művészegyüttese. 21.35: Budapesti Művészeti He­tek. Shakespeare: UI. Richard Tv-változat, 23.10: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Nem babérra megy a já­ték. Vetélkedő. 20.15: Telegroteszk Katona-ka­baré. Részletek a Magyar Néphadsereg Művész­együttesének műsorából. 21.13: Tv-hlradó a. 21.35: Betthoven: VL F-dur (Pastorale) szimfónia. A Berlini Fllhormonlku- sokat Herbert von Kara­jan vezényli. BUKAREST] 16.15: Tv-iskola. 18.20: A legkisebbeknek. 19.30: Lengyel film. POZSONY S 16.40: Hírek. 16.15: Mese az autókról. 17 15: Tv-híradó. 18.10: Interparádé. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-hlradó. 19.3«: Utazó kamera. 20.00: Oyőzélmea üt. 21.20: Tv-hlradó. 21.30: Rlportműsór. Újabb szakaszához érkezett az Országos Villamos Távve­zeték Vállalat szolnoki üzemegységében a 220 kilovol­tos fogadóállomás építése. Tegnap különleges járműve­ken megérkezett a 160 tonnás 160 MVA te!iesitményü transzformátor, amelvnek felszerelésében jelentős segít­séget nyújtanak az üzemegység szocialista brigádjai Razzia Szolnokon I 'több mini hétezer igazoltatás — S7,C — A CENTRUM ÁRUHÁZBAN, Szolnok, Ságvári krt. 59/a — Piactéren. AJÁNLATAINK: » Trevira jersey Irán] nyomott .jersey csak nálunk kapható Gyermek tréning öltöny 302,— Ft-tól 135,— Ft 112,— Ft-tól Acril fonál 520,—Ft Férfi félcipő 146,— Ft-tól Gyermek száras cipő >54,»- Ft-tól Lányka és fiú orkán lumber jack 352,— Ft-tól Női ballon és átmeneti kabátok 778,— FF tói Nyomott cseh microkord csak nálunk kapható 59,50 Ft Magnetofon 2800,— Ft-tól / * I

Next

/
Oldalképek
Tartalom