Szolnok Megyei Néplap, 1974. július (25. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-11 / 160. szám

1 8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1974. JOTos lt. 1974. JÚLIUS 11. CSÜTÖRTÖK LILI NAPJA A Nap kél: 3.58 — nyug­szik: 19.40 órakor. A Hold kél: 22.19 — nyugszik: 11.06 órakor. V ARHATÖ IDŐJÁRÁS ma estig: felhöátvonulások futó záporral. — cgy-két helyim, esetleg zivatarral. Az élénk, időnként erős. a Dunántúlon helyenként viharos lökések­kel kísért északnyugati szél csak igen lassan mérséklő­dik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 22—20 fok közölt. ALCS1SZIGET JELENTI: tegnap a középhőmérséklet IS.4 fok Celsius volt, ez még mindig 3 fokkal, alacsonyabb, mint a sokéves állag. A tegnap hajnalban mért legalacsonyabb hőmérséklet 11,8 fok Celsius volt. de nap­közben sem emelkedett a le­vegő hőmérséklete 23 fok Celsius fölé. Időnként meg­növekedett a felhőzet, a szél élénk maradt, a legerősebb széllökések értéke elérte a 42—45 km,'óra sebességet. Maurice 7 horez tíz évvel ezelőtt, 1964. jú­lius II-én halt meg — 64 evés korában — Maurice Thórez, a Francia Kommu­nista Párt főtitkára, a fran­cia cs a nemzetközi munkás- mozgalom kiemelkedő veze­tője. Szegény bányászcsaládból szármázott és ifjú korában maga is bányászként dolgo­zott. Tizenkilenc évesen lé­pett be a szocialista pártba, majd a következő esztendő­ben — megalakulásakor — a kommusita párt tagja lelt. Csakhamar feltűnt kitűnő szónoki képességével és szer­vezd tehetségével; 1924-ben mát a párt Központi Bizott­ságának, a következő évben Politikai Irodájának a tagja lett; 1925-től 1930-ig a Köz­ponti Bizottság titkára, attól kezdve pedig a part fő titká­ra volt. Jelentős szerepet vállalt a párt eszmei politi­kai egységének ni cg teremté­sé bén, a munkás egységfront létrehozásáért folytatott harcban. 1939-ben, a párt betiltása után illegalitásba vonult, majd az ellene meg­indult hajsza következtében párthatározatra — a Szovjet­unióba emigrált, de továbbra is részt vett a francia ellen­állási mozgalom irányításá­ban. Amikor a felszabadulás után hazatért Franciaország­ba. rögtön bekapcsolódott a közéletbe. — Nemzetgyűlési képviselővé választották, cs 1945-töl 1941-ig mint tárca nélküli miniszter, illetve mi­niszterelnökhelyettes részt vett a kormányban is. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista MunkisDár' Szolnok megyei Bizottsága és : Szolnok megyei Tanács láDla Főszerkesztő: Varga József leleten; 12—093. 12—320. 11—003, 11—932 Telez: 23 331 Index-szám: 25 003 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 8001 Szolnok. PL 108. Igazgató: Vlrágb Iván Telelőn: 13-094 Az előfizetés dl1a egy nőnapra 20.— forint Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető minden posta­hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok. Málus 1. u. 19. 5001 Szolnok. Pf. 189 Felelős vezető; Kolik fereno León fid Brnsnyev üdvözlő levele Marion Báláénak A június 15-én felavatott vérségi falumúzeum megnyi­tásakor a szovjet nagykövet­ség képviselője tolmácsolta Marton Pálnénak, a múaeum létrehozását kezdeményező paraszti íróasszonynak I.eo- nyid Brezsnyev, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitká­rának üdvözletét és jókíván­ságai t. A Leonyid Brezsnyev üd­vözletét tartalmazó levelet tegnap délután szívélyes ba­ráti találkozón adta át Ver­sesen B. D. Sevikin, a Szov­jetunió magyarországi nagy­követségének követtanácsosa Marton Pálnénak. Jelen volt Cservenka Fe- ■ rencné, az. MSZMP Köz” >-*l Bizottságának tagja, a Pest megyei PartoizoiLöUg eiso i.i- kára. dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke és Brenner Péter, az MSZBT osztályvezetője. — TAVAI.Y kétezerhá­romszáz négyzetméter járda épült Tiszafüldváron. Az idén. terv szerint újább kétezerkétszáz négyzetméter készül cl. — MA NYITJÁK meg a Vásárhelyi tárlatot Budapes­ten a Magvar Nemzeti Ga­lériában. Megnyitót Somo­gyi József. Kossuíii-dijas ki­váló művész mond. Múlt, jelen, jövő... Egymásután tűnnek el Szolnokról a múlt hordozói, a régi. megkopott épületek. Helyükbe a kor szelle­mének, a ma Emberének megfelelő építmények emelkednek. Amint képünk is tanúsítja, városunkban még együtt, egymás mellett találhatók a mólt és a jelen házai. Egymás fölé maga­sodva, előrevetítve a növekedést, a fejlődést — a jövőt (Fotó: SK) Belvízkárok Csougrád megyében Csongrád megyében Ma­kón,, Szegeden és Hódmező­vásárhelyt, valamint Kiszom- bor, Apátfalva, Magyarcsa- nád, Maroslele, Mindszent és Deszk községekben mintegy 1200 lakóház rongálódott meg a hirtelen jött nagy esőzések következtében. Tizenhat, egyébként is rossz állapotban lévő váiyogház dőlt össze, vélt lakh&tatlhnná. Makó szenvedett a legtöbbet az ele­mi csapástól, ahol mintegy 800 házat károsítottak a bel­vizek, ezenkívül középülete­ket. három iskolát, is, ame­lyek falai megrepedeztek. A tanácsok által létrehozott bi­zottságok megkezdték a ká­rok pontos felméréséi. Gilda tájfun Vlagyivoszlok jötött A napokban felhőszakadás­sal kísért vihar tört a szov- jét. Távol-Keléten levő Vla­gyivosztokra. A öilda nevű tájfun érte el a várost. Né­hány éjszakái óra alatt 75 milliméter csapadék hullott, Vlagyivosztokban. A Szovjetunió térségében általában csak augusztusban dühöngnek tájfunok. Ritka­ság ilyen korai megjelené­sük. A Vlagyivosztok i váfósi ta­nács mindent megtett a táj­fun következményeinek el­hárítására. A legfrissebb me­teorológiai jelentések sze­rint a helyzet'lényegesen ja­vult és a tájfun tovább vo­nult. ALOM A férj álmában Ibolyát emleget, pedig a felesé­gét Máriának hívják. — Ki ez az Ibolya? — kérdi reggel a felesége. — Ibolyának hívják ízt a lovat, amelyik teg­nap a lóversenyen ezer forintot nyert nekem. Este a felesége jó hír­rel fogadja: — Ma délután telefo­nált a lovad. Ifjú ornitológusok a Hortobágyon A hortobágyi nemzeti park vezetőinek kezdeményezésére megszervezték a pusztán az ifjú ornitológusok táborát. A Hortobágy folyó melletti sá­tortáborban ütöttek tanyát az ország különböző középisko­láiból érkezett fiatalok, akik egy hétig tanulmányozzák a pusztai madarak életét, moz­gását, segftenek a gyűrúzés- nél, és etetőket helyzenek el. Hangvertienyek ax if júsági pariiban Holnap este ft órai kez­dettel két együttes koncer­tezik a szolnoki ifjúsági parkban. A népszerű Omega már többször fellépett vá­rosunkban, a V ’7.3 együttes pedig most látogat első íz­ben hozzánk. Szombaton. 13-án a budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar ad hangversenyt Hétfőtől kedvezményes füzetvásár A Pl ÉRT — az Állami és a Szövetkezeti Kiskereske­delmi Vállalatokkal egyetér­tésben — július 15. és augusztus 15-é között or­szágos engedménye« füzet­vásárt rendez. Az akció idején valamennyi általános és középiskolai füzetet, fü­zetcsomagot 20 . százalékos kedvezménnyel árusítanak — közölték a Pl ÉRT— ÁPISZ szerdai sajtótájékoz­tatóján. Pályázat i vóvíz-magas^ tároló tervezésére Az Országos Vízügyi Hi­vatal. az Építésügyi és Vá­rosfejlesztési Minisztérium, a Fővárosi Tanács Közmű- és Mélyépítési Főigazgató­sága és n Magyar Hidroló­giai Társasáig országos pá­lyázatot hirdet a nagy lakó­telepek ívóvíz-megastárolói- nak megtervezésére. Az ér­deklődök július 15-től ve­hetik át n tervpályázati ki­írást p Magyar Hidrológiai Társaság titkárságán, s a kész terveket legkésőbb ok­tóber 21-ig kell postára ad­ni. A páyaművek díjazásá­ra és a legjobb térveli, meg­vásárlására 340 000 forintot fordítanak. Az autószalonban — Emlékszik, amikor eladta nekem ezt a ko­csit, megígérte, hogy pó­tol m’ndent. ami eltörik. — Ipn volt. — Akkor kérem adjon • nekem négy fogat és egy | kulcscsontot. A másod k turnus Szombaton, július 13-án már a második kéthetes turnus önkéntes diákmunkásai te­szik le a szerszámot a Magyar Kommunista I f júsági Szö­vetség nyári építőtáboraiban. A központi szervezésű 34 tá­borból június 16-án 28 nyi­totta meg kapuit — a 4109 helyre 4006 egyetemista, fő­iskolás, középiskolás és szak­munkástanuló érkezett. Ezt az arányt — 98.7 százalék — o KISZ KB építőtáborok bi­zottsága igen jónak minősí­tetté. — 1972-ben a balatoni vízvédelmi bizottság enge­délyével — kísérletképpen — néhány ezer fehér-, illet­ve pettyesbusát telepítettek a tóba. Súlvg.yaraDodaeuk, az elmúlt hetek zsákmányai­nak tanúsága szerint, szem­betűnően jó. A haltenyész­tési szakemberek arra kö­vetkeztetnek, hogy a busák kitűnő környezetre, elegen­dő táplálékra találtak a Ba­latonban. Főbérleti „jogot” ennek ellenére még nem kaptak. A Tihanyi Biológiai Intézet további beható vizs­gálatok tapasztalatai alap­ján tesz majd javaslatot a kérdés eldöntésére. IJllMllYt Dalkó Nándor Tragikus hirtelenséggel el­hunyt Dalkó Nándor, az Olajbányász SE sakkcsapa­tának tagja, a megye sport­életének kiemelkedő egyéni Sége. A sakktábla mellett, az országos vidéki sakkbaj­nokság küzdelmei közben erte a halál. 1 ií Dalkó Nándor kétszer nyerte el a Magyar Nép­köztársaság levelezési sakk- bajnoka címet és mint a válogatott tagja második lett a levelezési csapatvilágbaj- nokságon. Öt éven át lapunk sakkrovatát vezette. Sport­beli munkájának elismeré séül 1962-ben a Magyar Népköztársaság Sport Ér­demérem ezüst fokozatát kapta. __ A tévé és a rádió mai műsorából ajánljuk PARASZTOK. Vili. rész: A gazdasszony. Boryna az er­dőn történt sérülésé óta nem kelt fel a betegágyból. Antek és a falu férfiúi az erdőben történlek miatt börtönben ülnele, Banka visszaköltözött apósa hazába és vezeti a gazdaságot. .. A lengyel tévéjilmsorozat új epizódját 20.00 órakor lát­hatjuk a tevében. SZOLNOKI STÜDIÓNK JELENTKEZIK. Fiatalok Szol­nokért. Riporter: Bayer Ilona cs Forró Tamás. Szerkesztő: Sóskúti Júlia. Ezt a műsort 13.03 órakor sugározza a Petőfi rádió. r--------1 1 MOZI I ^ ] 1 Szolnok Vörös Csillag: tßv lát­ták ók, Kert: Pisztoly párba.) (Hl. Tisza: La Mancha lovagja. Jász­berény Lehel: Napszúrás. Kert: Cytikossagi kísérlet. Karcag_ Dé­ryné: Ordasok között. — K‘.xúj- s/.állás Ady: Volt egyszer egy zsaru (14). Kunhegyes Szabad­ság: Idegen arcok (14). — Kan* szentmárlon Körös: Ne csalj kedves. Mezőtúr Dózsa: Az an­gyal elrablása. Szabadság*. Foly­tassa külföldön (14). kicke: szün­nap. Tiszafüred Tisza: Perisz­kóp a fiordok között. Török- szentmiklós Dózsa: Ruszlón cs Ludmilla I—II., Hunyadi: szün­nap, Túrkeve Vörös Csillag: A szicíliaiak klánja (16). RÁDIÓ PETŐFI RADIO; 8.05: A varázshegedű. Részle­tek jLgtí operájából. 9.U3: In egy oosztaKovics poéma-» 9.19: Nagy Éva és Kovács'Fe­renc énénél. a Körmendi, együttes játszik. 9.49: Variációk a csöndre. Jegyzet. 10.00: Zenes műsor üdülőknekI Mongol népdalok. lz.ia: ztneKari muzsika. 13.03: Szolnok) stúdióiig Jelent­kezik. Fia töljok, Szolnokért, 13.20: Cziilra György Chopin felvételeiből. 14.00: hjusagi randevú keifotól—hatig... 18.10: Csak fiataloknak! 19.13: Bacn: h-moll szvit. 19.39: Olvasólámpa. 19.34: Jo estet, gyerekek! 20.25: ü| könyvek fiam.) 20.28: a rock mesterei. 36. rész. 20.58: Az utolsó álmodozó. Kompozíció ßarta bándor novelláiból. 21.46: Könnyűzene Lendvay Kamillo 'szerzeményeiből. 22 15: Két vonósnégyes. 23.15: Népdalok, néptáncok. SZOLNOKI RADIO: 13 00: Alföldi krónika. 18.15: Far perc dzsessz magyar előadókkal. 18.25: Község, közösség. Feuer Andris riportja. 18.30: Betyárnóták. 18.?5: Ebédszünetben, niportrnűsor. j 18.40: Beatoarádé. (Közben: Sport). 18.55: Hírek. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20: Mezei c.vula néni zeneka­ra látszik. Endréd! Mimi és Menvhárt Pál énekel. 9.00: Monda és valósán i. rész: A halhatatlan héroszok, fism ) 0 **5: Versenvművek. 10.05; Bator fája. Mongol nép­meséből Jankowska Jad- wlsa fordítása nvomán í»-ta: Vaktorné Tasnádi Fva 10.53: Verdi- Blmone Boccaneg- ra. — Az opera fináléja. 11.14: Oonrtnint. A pádiá Irodalmi lapja. 1°**®»: Me1,'diákoktél 13.30: A válaszolunk hallgató­inknak kíbönkiadásq. 14.00: Szövet dalok - fesztivállá. TV. rész.. A Moszkvai Rá­fi 5'V műsorából. n tü; Tí’ilváyzene. 14.34: Hét bagoly. Krúdy Gyula regényének rádióváHozata lí. rész: Hősü.nk bajba keveredik. lfytO: Elet részletre. Dokumen­tumműsor (ism.) 1.05: Régi híres énekesek mű­sorából. Antonyina Nyezsdánova énekel. 16.25: Hol járt. mit csinált? Dr. Kaszab Zoltán akadé­mikussal beszélget tnou- góliai kutató útjáról Gazdv Dénes. 16.35: A Marosvásárhely 1 ..Ma­ros” Művészegyüttes ze­nekara iátszik. Balogh Dénes. Kerestél?/ László. Kerekes Tóth Erzsébet. Sz.entmártoni Elvira és Szöllősi Erzsébet énekel. 17.05: Szívünk alatt. 17.30: UsáikovszkH: Hegedűverseny. 18.00: A Mongol Nénközdársaság nemzeti ünnepén. \ 18.40: Pachelbel: Chaconne és változatok. 18.48: Miért igen — miért nem? Zenéről tíz percben. 10.25: Kritikusok fóruma. Munkácsi Miklós: A késdobáló. 19.35: Boross Lajos népi zene­kara látszik. Melis György nótákat énekel. 19.55: Rádiószínliáz. Rendezte: Rácz G.vörgv. A konzerv- m estet vasárnapja. Vészi Endre rádiód rámája. 20.43: A főszerepben• Jussi Blörline — ITT Mascagni: Parasetbeésület. Egyfelvo- 808 opera. 22.30: Részletek Bernstein Can- dide és Botránv Tahitiben c. zenés 1átékából. 23.15: Zenekart muzsika. 0.10: A Skaldowie együttes műsorából. BUDAPEST: 17.18: Hírek. 11.25: Sakk-matt. 17.45: Tízen Túliak Társasága. 18.10: A Mongol Népköztársaság nemzeti ünnepéfi. 18.30: A gazdaság növekedésénetc kérdései. LT. rész: Munka­erő. 19.05: Reklámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó — 1. kiadás. 20.00: Parasztok. Reymont regé­nyének magyarul beszeld lengyei tévéfilm-változata. Vili. rész; A gazdasszony, 20.55: Dalok Velencéből. Könnyűzene az Eurovízló műsorából. 21.15: \ Tv Galériája. Bemutat­juk Rétfalvi.. Sándor szob­rászművész és Fürtös Ilo­na textiltervező iparmű­vész kiállítását. 21.55: Tv-híradó — 3. kiadás. 2. MŰSOR; 20.00: Kezdőkör... A műsor vendégel: Ben , ó Mdikó grafikusművész és Csöndes Zoltán nyomda­mérnök. 20.55: Tv-híradó — 2. kiadás. 21.15: Beethoven: lí. (D-dun szimfónia. A Berlini Fil­harmonikusok zenekarát vezényli: Herbert von Karajan (Színes!) BUKAREST: 16.35: Mongólia. Film. 17.25: Tv-egyetein. 18.00: Család a népesedésről. 18.25: a legkisebbeknek! 18.30: Tv-híradó, utána ifjúsági est. POZSONY: 9.30: Mosoly országa. Lehár Ferenc operettje. 17.00: Tv-hiradó. 17.05: Lánvok. fiúk magazinja. 18.00: Kalózok. Tv-sorozat. 18.30: Dalok 19 00: Tv-híradó. 10 40: Esti mese. 19.30: Rmortrrűsor dallal és jó­kívánsággal. ?o 00: Cár és ács. Opera. 22-10: ^z^ren^se és* feifedezés kora. Szovjet film. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk a ro­konoknak. ismerősöknek és a Kossuth Tsz dolgozóinak, akik férjein, HORTI ISTVÁN temetésén megjelentek, ko­szorúikkal. virágaikkal és részvétnvllvánításukkal mély fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család Jászberény GYASZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édes­anyánk, nagymamánk és dédnagymamám, HAJNAL LASZLÓNÉ (volt Tihanyi Mlhályné) sz. Csörgő Hona életének 75. évében elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása julius 11-én 14.30 órakor lesz a szolnoki róm. kát. temető halottasházából. A gyászoló család Szolnok I

Next

/
Oldalképek
Tartalom