Szolnok Megyei Néplap, 1974. június (25. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-29 / 150. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EG V tó ÜLJ ETEK! ARA: 80 FILLÉR XXV. évi. 150. sz. 1974. június 29., szombat. MEGYEI PÁ RTB |Z OTT SÁG É S; A M EGY El TA N Á C S L A- P J A Megkezdődtek Moszkvában j Brezsnyev és Nixon tárgyalásai Tegnap három egyezményt írtak alá A Kremlben megkezdőd­tek a tárgyalások Leonyid Brezsnyev, az SZKP ‘Köz­ponti Bizottságának főtitká­ra, Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke, Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke, Andrej Gromiko, a Szovjetunió külügyminisztere, valamint Richard Nixon, az Egyesült Államok elnöke és Henry Kissinger külügymi­niszter között. A tárgyaló felek megvi­tatták a szovjet—amerikai kapcsolatok kérdéseinek át­fogó körét. Megállapították, . hogy teljesítik a Szovjetunió s az Egyesült Államok kö­zötti egyezményeket és en­nek eredményeképpen a két ország kapcsolatai mind-, inkább olyan jelleget ölte­nek, amely megfelel a béke érdekeinek. Ez pedig újabb lehetőségeket teremt e kap­csolatok további fejlesztése és elmélyítése számára. Ugyancsak megállapítot­ták, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok kap­csolatainak folytatódó átala­kítása megfelel a két or­szágban élő népek alapvető érdekeinek és fontos elem a nemzetközi feszültség eny­hülésének ' általános folya­matában. A szovjet—amerikai hiva­talos tárgyalások tegnap dél­előtti első fordulója több mint két órát tartott. Mint Ronald Ziegler, a Fehér Ház sajtószóvivője az eszmecsere befejezése után közölte, a felek a szovjet—amerikai kapcsolatok kérdéseinek szé­les körét vitatták meg, egye­(Folytatás a 2. oldalon.) A mongol párt- és kormányküldöttség látogatása Somogy megyében Miniszteri beszámoló Á könnyűipari rekonstrukcióról Befejeződött az országgyűlés ülésszaka A Mongol Népköztársaság párt- és kormányküldöttsé­ge — élén Jumzsagijn Ce- denballal. a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titkárával, a Mongol Népköztársaság Nagy Népi Hurálja Elnök­ségének elnökével — tegnap Somogy megyébe látogatott el. A delegációval együtt volt a látogatáson Losonczi Pál a Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke, Bor- bándi János, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, dr. Berecz János, az MSZMP KB külügyi osztályának ve­zetője, dr. Soós Gábor me­zőgazdasági és élelmezésügyi államtitkár és Kádas István, a Magyar Népköztársaság Ulánbátort nagykövete. A megyeszékhelyen Ka­posvárott először a megyei pártbizottságra látogattak el. A fogadtatás után Varga Pé­ter a Somogy megyei párt- bizottság első titkára kö­szöntötte a vendégeket, majd Bőhjn József a Megyei Ta­nács elnöke a megy^ társa­dalmi, gazdasági helyzetéről tájékoztatta őket. Az eszmecserét követően a kaposvári húskombinátba ve­zetett a vendégek útja, ahol Ostoros István igazgató és Bognár József a pártbizott­ság titkára fogadta őket és tájékoztatta a kombinát munkájáról, A tájékoztató után megtekintették a hús­kombinát baromfifeldolgozó üzemét, majd gépkocsin rö­vid városnézésre indultak. Kaposvárról a balatonbog- lári Állami Gazdaság bor­kombinátjába látogattak el a vendégek. Megérkezésükkor Széli András igazgató és Büki János, a pártbizottság titkára fogadta őket. A gaz­daság munkájáról adott igazgatói tájékoztatás után a vendégek megtekintették a kombinát egyes részlegeit, megismerkedtek a gazdaság különféle termékeivel. Jumzsagijn Cedenbal a mongol párt- és kormány- küldöttség Somogy megyei látogatásának tapasztalatai­ról szólva elmondotta: a mongol dolgozókart őrömmel töltik el azok az eredmé­nyek. amelyeket a magyar nép szocializmust építő mun­kája során elért, szólt a mongol és a magyar nép testvéri, az internacionaliz­mus eszméitől áthatott kap­csolatairól is. Kifejezte meg­győződését, hogy a két or­szág kapcsolatai a jövőben tovább fejlődnek, s újabb sikereket ' kívánt a meglá­togatott üzemek, a merve, hazánk dolgozóinak ország­építő munkájához. A mongol párt- és kor­mányküldöttség Balaitonbog- lárról délután visszautazott a fővárosba. Tegnap délelőtt 10 órakor folytatta tanácskozását az or­szággyűlés nyári ülésszaka. Az ülésen részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Kállai Gyula, Németh Károly és Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, valamint a Központi Őizottság titkárai és a kormány tagjai. Az ülést Varga Gáborné, az országgyűlés alelnöke nyi­totta meg, majd Keserű Jánosné könnyűipari miniszter emel­kedett szólásra. Keserű Jánosné beszéde — A könnyűipari ágazat­ban tevékenykedő félmillió dolgozó munkájáról, a rájuk bízott 66, milliárd forintnyi termelőeszköz hasznosításá­ról adok számot, valamint arról, hogyan tudjuk termé­keinkkel ellátni a lakossá­got, és készítményeink ex­portjával hogyan járulunk hozzá a népgazdaság számá­ra szükséges importáruk egy részének beszerzéséhez, — mondta - bevezető szavaiban és hangsúlyozta, hogy a ne­gyedik ötéves tervtörvény az előző éveket méreteiben és jellegében meghaladó felada­tokat állított a könnyűipari ágazat elé. Évről évre dina­mikusan kell növelni a ter­melést, korszerűbb, jobb mi­nőségű, a külföldi piacokon is versenyképesebb árukat kell termelni. — Termékeink 25 százalé­kát exportáljuk. Országunk összes exportjának 15, a fel­dolgozó ipari export 17 szá­zalékát a könnyűipari válla­latok, szövetkezetek termé­kei adják, — mondta, majd a belkereskedelmi forgalom­ról beszélt: — Különösen nö­vekedett azoknak a cikkek­kivitel 31 százalékos emeTűíe- désével számoltunk. A há­rom év eredményei arra en­gednek következtetni, hogy az előirányzatot lényegesen túlteljesítjük; öt év alatt az export 98 millió dollárról mintegy 180—190 millió dol­lárra emelkedik (a tervezett 132 millió dollárral szemben). Ezekután a jobb áruellátás lehetőségeiről tájékoztatta a parlamentet: — Jobb árukí­nálattal fokozzuk a gyermek érkezésével és felnevelésé­vel, az új lakásba költözéssel együttjáró örömöket, segít­jük a szabad idő kulturált felhasználását. A fogyasztók jelzései azonban arra is fi­gyelmeztetnek, hogy a válla­latok, szövetkezetek a kíná­lat kialakításakor ne feled­kezzenek meg azokról sem akik nem a legutolsó . divat szerint öltözködnek, vagy vá­sárolnak bútort. De van javí­tani valónk más téren is, — fűzte hozzá a miniszteräsz- szony — amellett, hogy ma jobban eleget teszünk a bel­földi és a külföldi vásárlók igényeinek, nem kevés a fo­(Folytatás a 3. oldalon.) Úíon a Pilátussal Árvízi szemle repülőgépről Riportunk az 5. oldalon rtfllKK - ÍUUŐSÍTÁSOK — HÍREK. — TUDÓSÍTÁSOK— HÍRKk Megyei pártdelegáció utazott Talünnba Az egy évtizede tartó test­vérkapcsolatok jegyében az Észt Komunista Párt Köz­ponti Bizottságának meghí­vására, tegnap délelőtt a menetrendszerinti repülőjá­rattal öt- tagú pártdelegáció utazott Szolnok megyéből Tallinnba. A küldöttséget Szekeres László, a megyei pártbizottság titkára vezeti. Tagjai: Dr. Soós István, a megyei tanács elnökhelyette­se, Nádas József, a szolnoki járási pártbizottság első tit­kára, Jakatics Árpád, a me­gyei pártbizottság propagan­da és művelődési osztályá­nak osztályvezető-helyettese, Büchler Józsefné, a jászfény- szarui. községi pártbizottság titkára. A küldöttséget a Fe­rihegyi repülőtérre elkísérte Barta László, a megyei part­bizottság titkára. A Szolnok megyei párt­küldöttség egy hetet tölt Észtországban. Ezidő alatt megbeszéléseket folytatnak Észtország párt, állami, tár­sadalmi szerveinek vezetői­vel, tárgyalnak a kapcsola­tok további szélesítésének lehetőségeiről, ellátogatnak termelőüzemekbe, kulturális intézményekbe. A látogatás során írják alá Észtország és Szolnok megye 1974/75. évre szóló együttműködési meg­állapodását is. ülést tartott a KNEB Fontos közérdekű kérdés szerepelt a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tegnapi ülésének napirendjén. A vi­dék ' orvoscliátottságának helyzetéről készült vizsgá­lati jelentést, amely 9 megye egészségügyi Intézményeinél szerzett tapasztalatokat ösz- szesíti, beható vita után fo­gadta el a bizottság. A KNEB a vizsgálat meg­állapításairól tájékoztatja az illetékes szerveket és javas­latokkal fordul az Egészség- ügyi Minisztériumhoz a terv­szerűbb és hatékonyabb munkaerőgazdálkodást szol­gáló intézkedések kidolgozá­sa végett. Kongói küldöttség A kongói szakszervezeti szövetség (CSC) küldöttsége, amely a SZOT elnökségének meghívására Ekamba Elom- bénak. a CSC főtitkárhelyet­tesének vezetésével tortózko- dott hazánkban, befejezte lá­togatását. A küldöttséget fo­gadta Földvári Aladár, a SZOT elnöke. A CSC delegá­ciója látogatást tett ipari és mezőgazdasági üzemekben, szociális és kulturális intéz­ményekben, tanulmányozta a szakszervezetek tevékeny­ségét. A küldöttség és a SZOT képviselői a két or­szág szakszervezetei közötti kapcsolatok továbbfejleszté­se érdekében együttműködé­si megállapodást írtak alá. Pénteken a kongói delegáció elutazott hazánkból. Hektáronként 42—45 mázsa búza Az öntözéses búzatermesz­tésről tanácskoztak tegnap Tiszaföld váron, a Szabad Nép Termelőszövetkezetben. A Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium infor­mációs központjának rendez­vényén 35 mezőgazdasági üzemből jelentek meg a szakemberek. Újjáalakult az OBT Tudományos Bizottsága Tegnap a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye­tem tanácstermében Szá- deczky-Kardos Elemér aka­démikus elnökletével tartot­ta újjáalakuló ülését az Or­szágos Béketanács Tudomá­nyos Bizottsága. A tudományos bizottság 1961. áprilisában alakult, — többek között azzal a céllal, hogy tudományosan megala­pozott érvek kidolgozásával segítse az OBT tevékenysé­gét, a nemzetközi békeagitá- ciót, fiatal szakembereket, tudósokat vonjon be a béke­mozgalomba és a békekuta­tásba. / Egy mondatban — Békéscsabán tegnap a 4. nemzetközi bábfesztivál rendezvényeinek sorában a bábkészítés módozataival is­merkedtek az érdeklődő gyermekek és felnőttek a Kulich Gyula ifjúsági és út- tőrőház előtt. — ötven Ikarus 266-os és harminc Ikarus 280-as csuk­lós autóbusz ez évi szállítá­sárót írt alá szerződést a MOGÜKT a Dar es Salaami Közlekedési Vállalattal. — Tegnap országos szőlő- és borgazdálkodás! tanácsko­zást rendeztek Kecskeméten. — Kohán György emlék- kiállítás nyilt pénteken a gyulai Dürer teremben. — Tegnap megnyílt Pécsett az első magyar kerámia ki­állítás. Napirendem« A vízellátás és csatornázás Tanácsülés Szolnokon Tegnap délelőtt ülést tar­tott a szolnoki Városi Ta­nács. Meghallgatta és jóvá­hagyta a választási elnök­ség beszámolóját az időközi választás eredményéről, va­lamint az ügyrendi bizott­ság beszámolóját a választás törvényességéről. Ezután a várospolitikai bi­zottság terjesztett jelentést a tanács elé a város Víz- és csatornaellátásáról, valamint a fejlesztés lehetőségeiről. Szolnok lakossága 1980-ra eléri a nyolcvanezer főt, de a közművek tervezésénél számítani kell arra a körül­belül húszezer emberre is, aki csupán nappal tartózko­dik a városban. Mindezek alapján az ivóvízszükséglet mintegy 45—48 ezer köb­méter lesz naponta, a szennyvizek tisztítására pe­dig 35—40 ezer köbméter kapacitású szennyvíztisztító- telep létesítésére van szük­ség. , A IV. ötéves terv utolsó két évében a közművek épí­tésének üteme még gyorsabb lesz, a ciklusprogramban foglaltak szerint. A célkitű­zés alapján a vízvezetékkel ellátott lakások aránya 75. a csatornával ellátottaké pe­dig 50 százalékra emelke­dik. A legfontosabb feladat a vízbeszerzés, illetve a víz- tisztítás fokozott ütemű fej­lesztése. A terv megvalósítá­sa mintegy 80 millió forin­tos beruházást igényel, amely magában foglalja több kilométernyi főnyomóvezeték és főelosztóvezeték. vala­mint a Zagyván közműhíd építését. A csatornázásban a város egységes csatornázási rend­szerének kialakítása a leg­fontosabb. Ezt, 1980-ra ter­vezik. A város szennyvizei jelenleg nagyrészt tisztítatla­nul ömlenek az élő vizekbe. Az egységes csatornahálózat terveivel egyidőben már ké­szül a szennyvíztisztító-te­lep terve is, amelyet az Or­szágos Vízügyi Hivatal Szol­nok jubileumának tiszteleté­re vállalt. Még a IV. ötéves tervben megkezdődik a kis- gyepi városrész csatornázá­sa, az V. ötéves tervben pe­dig Szandaszöllősön is befe­jezik a csatornaépítést. A városi tanács többek között a fenti fejlesztések megvalósításáról, illetve az építés ütemének gyorsításá­ról hozott határozatot. • A tanács ezután többek között a vb művelődésügyi osztályának ágazati tevé­kenységéről jelentést, a vá­rosi tanács egyes hatáskö­reinek átruházott gyakorlá­sáról és a tanácsi hatáskört módosító jogszabályokról pe­dig tájékoztatót hallgatott meg. A tegnapi tanácsülésen került sor a fejlesztési ver­senyben nyert díjak átadá­sára is. Dr. Hegedűs Lajos, a megyei tanács elnöke ván­dorzászlót, oklevelet és 300 ezer forintot adott át a szol­noki Városi Tanácsnak, amely mint ismeretes, meg­nyerte a városi tanácsok te­rületi fejlesztési versenyét. Értékelték a városi tanács­tagi választókerületek között hirdetett fejlesztési verseny eredményét is. Az első he­lyezést és az azzal járó százezer forintot a Kertvá­rosban levő 50. számú vá­lasztókerület nyerte el, amelynek tanácstagja Ágos­ton Gvuláné. A tanács olyan határoza­tot hozott, hogy a verseny­ben nyert háromszázezer forintot teljes egészében ki­osztja azon választókerüle­tek között, amelvek lakos­sága a legtöbb társadalmi munkával járul a város fej­lesztéséhez. ­nék a vásárlása, amelyek fo­gyasztói órát csökkentettük. Az árcsökkentések megköze­lítően 2 milliárd forint meg­takarítást eredményeztek a lakosságnak. Az exporttermeléssel kap­csolatban kiemelte: — Szá­mos termékből — népgazda­ságunk számára fontos nyers­anyagokért — többet szállí­tottunk a tervezettnél. A ba­ráti országok közül legjelen­tősebb vevőnk a Szovjetunió. Oda irányuló szállításaink értéke az 1970. évi 127 millió rubelről 197ő-re 233 millió rubelre emelkedik. A továbbiakban így foly­tatta: — A negyedik ötéves tervben a dollár elszámolású

Next

/
Oldalképek
Tartalom